Petitie voor het handhaven van de minimumbezetting in gevangenissen tijdens stakingen

Aan : Paul VanTichelt (Minister van Justitie en Noordzee); Sarah Blancke en Kathleen Van De Vijver (teamjustitie) en de vakbonden

 À : Paul VanTichelt (Ministre de la Justice et de la Mer du Nord); Sarah Blancke et Kathleen Van De Vijver (équipe justice) et les syndicats

Het niet aanwezig zijn van voldoende personeel brengt onmiskenbaar ernstige risico’s met zich mee. De aanwezigheid van voldoende penitentiaire beambten (cipiers) en zorgverstrekkers (verpleegkundigen) in onze gevangenissen moet dus steeds gewaarborgd zijn.

L’absence de personnel entraîne incontestablement de graves risques. La présence d’un nombre suffisant d’agents pénitentiaires (gardiens) et de prestataires de soins (infirmiers) dans nos prisons doit donc toujours être garantie.

Dat dus ook tijdens stakingen steeds een minimumaantal personeelsleden aanwezig zal zijn om de basisfuncties van de gevangenis te verzekeren is niet alleen in het belang van de gedetineerden en de aanwezige medewerkers maar eveneens van de samenleving en de openbare veiligheid.

Il est donc essentiel dans l’intérêt des détenus et du personnel présent, mais aussi de la société et de la sécurité publique, qu’un service minimum soit toujours garanti pendant les grèves pour assurer les fonctions de base de la prison.

Voor zorgverstrekkers geldt de deontologische plicht om steeds en dus ook tijdens perioden van staking, de continuïteit van zorg te verzekeren.

Pour les prestataires de soins, il existe un devoir déontologique de garantir en permanence, y compris pendant les périodes de grève, la continuité des soins.

Voor penitentiaire beambten lijkt ons tijdens stakingen een aanwezigheid zoals op zon- en feestdagen het absolute minimum. Deze minimale bezetting van bewakend personeel maakt het mogelijk om de fundamentele rechten van de gedetineerden te respecteren en voorkomt dat politie in de gevangenissen de bewaking moet overnemen.

Pour les agents pénitentiaires, une présence pendant les grèves semblable à celle des dimanches et jours fériés nous semble être le strict minimum. Ce service minimum au niveau du personnel de surveillance permet de respecter les droits fondamentaux des détenus et évite que la police doive prendre le relais de la surveillance dans les prisons.

Francis de Smet 


Francis de Smet (voormalig directeur organisatie van gezondheidszorg in de gevangenissen)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Francis de Smet (voormalig directeur organisatie van gezondheidszorg in de gevangenissen) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...