Meer plaatsen in het bijzonder onderwijs


Aan de ministers van Onderwijs en aan de hele samenleving,

Ik schrijf deze open brief als een bezorgde ouder. Mijn kind net als zoveel andere kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften die niet voldoende beantwoord worden in het gewoon onderwijs. Helaas is er een groot plaatstekort in het buitengewoon onderwijs, waardoor veel kinderen zoals het mijne geen gepaste school kunnen vinden. Sommigen staan al jaren op een wachtlijst, anderen moeten ver reizen of zelfs verhuizen om een plaats te krijgen.

Ik begrijp dat er ingezet word op inclusie en dat er verwacht word dat er zoveel mogelijk kinderen naar het gewoon onderwijs kunnen gaan. Maar er moet ook beseft worden dat inclusie een illusie is in de huidige maatschappij waarin we leven. Een maatschappij die nog steeds te veel stigma, onbegrip en discriminatie heeft ten aanzien van kinderen die anders zijn. Een maatschappij die nog steeds te weinig investeert in de nodige infrastructuur, personeel en middelen om een kwaliteitsvolle inclusie te garanderen. Een maatschappij die nog steeds te weinig oog heeft voor de diversiteit en de meerwaarde van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Inclusie is meer dan een kind met een beperking in een gewone klas zetten. Inclusie is een proces dat een voortdurende dialoog, samenwerking en aanpassing vereist tussen alle betrokkenen: leerlingen, ouders, leerkrachten, directies, ondersteuners, beleidsmakers en de bredere samenleving. Inclusie is een visie die uitgaat van de rechten, de mogelijkheden en de behoeften van elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, capaciteiten of beperkingen. Inclusie is een uitdaging die een radicale verandering vraagt in de manier waarop we denken over en omgaan met onderwijs en diversiteit.

Als er echt meer wilt ingezet worden op inclusie, dan moet er meer gedaan worden dan het buitengewoon onderwijs afbouwen en het gewoon onderwijs overbelasten. Dan moet er meer gedaan worden dan een eenmalig budget vrijmaken en een decreet uitvaardigen. Dan moet er meer gedaan worden dan mooie woorden spreken en goede bedoelingen tonen. Dan moet er structureel en duurzaam geinvesteerd worden in het onderwijs van alle kinderen, ongeacht hun noden of labels. Dan moet er ook ingezet worden op psycho-educatie, zowel voor de kinderen zelf als voor hun ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten. Psycho-educatie is een vorm van begeleiding die gericht is op het vergroten van de kennis, het begrip en de acceptatie van de eigen situatie en die van anderen.

Het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs is een symptoom van een dieperliggend probleem: een gebrek aan visie, een gebrek aan middelen en een gebrek aan respect voor de kinderen die anders zijn. Het is hoog tijd dat dit probleem erkent en aangepakt word. Het is hoog tijd dat er geluistert word naar de stemmen van de kinderen, de ouders, de leerkrachten en de experts die dagelijks geconfronteerd worden met de realiteit van het onderwijs. Het is hoog tijd dat er gekozen word voor een onderwijs dat recht doet aan de diversiteit, de waardigheid en de potentieel van elk kind.

En het meest triestige aan dit verhaal is dat dit een kleine fractie is van waar we hier in Belgie tegenaanlopen! Dit bericht is gewoon zelfs op toepassing van we hele hulpverlening/ zorgsector! Overal staan mensen in de kou en dit zeer zeker niet door het personeel dat tewerkgesteld is in deze sectoren laat me dit even benadrukken, het water staat hen evengoed aan de lippen door het gigantische wanbeleid.

Ik hoop dat er snel actie ondernomen word om deze schrijnende situatie te verhelpen.

Hoogachtend,

Weckseler Rebecca,

een bezorgde ouder

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Rebecca Weckseler om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...