Lit in bernefeest in bernefeest!/Laat een kinderfeest een kinderfeest!

"LIT IN BERNEFEEST IN BERNEFEEST!
LAAT EEN KINDERFEEST EEN KINDERFEEST!

Fryske dykblokkearders fan novimber 2017 moatte yn juny foar de rjochter, om 't se in lanlik bernefeest yn Dokkum net troch protestdemonstraasjes fan anty-swarte pyt aktivisten fersteure litte woenen.
Friese wegblokkeerders van november 2017 moeten voor de rechter, omdat ze een landelijk kinderfeest in Dokkum niet door protestdemonstraties van anti-zwarte piet activisten wilden laten verstoren.

In bernefeest as it tradysjonele Sinteklazefeest mei Sint en Swarte Pyt heart foar de bern net fersteurd te wurden troch demonstranten yn harren buert.
Een kinderfeest als het traditionele Sinterklaasfeest met Sint en Zwarte Piet hoort voor de kinderen niet te worden verstoord door demonstranten in hun buurt

Der moat fia de Twadde Keamer in ein makke wurde oan anty-swarte pyt demonstraasjes yn de buert fan bern op harren feest: it Sinteklazefeest met de yntochten fan Sint en Swarte Pyt. Demonstrearje kin op oar plak of tiid.
Er moet via de Tweede Kamer een eind komen aan anti-zwarte piet demonstraties in de buurt van kinderen op hun feest: het Sinterklaasfeest met de intochten van Sint en Zwarte Piet. Demonstreren kan op een andere plaats of tijd.

Dizze online petysje is ornearre om foar in letter op te setten offisjeel boargerinisjatyf de kâns fan slagjen te hifkjen
Komme der by sa'n boargerinisjatyf 40.000 skriftlike hantekenings fan boargers fan 18 jier en âlder, dan sil neffens de wet de Twadde Keamer dat fersyk behannelje. 
Deze online petitie is bedoeld om met het oog op een later op te zetten officieel burgerinitiatief de kans van slagen te peilen.
Komen erbij zo'n burgerinitiatief 40.000 handtekeningen van burgers van 18 jaar en ouder, dan zal overeenkomstig de wet de Tweede Kamer dit verzoek behandelen. 

Jou jo stipe oan dit hifkjen en tekenje. 
Om in tradysjoneel bernefeest foar aanst en letter in bernefeest te litten.
Geef uw steun aan deze peiling en teken.
Om een traditioneel kinderfeest voor straks en later een kinderfeest te laten.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Willem Riemersma toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...