Stop de sanctie op het her-examen voor de WRM Praktijkbegeleiding

Deze petitie is gericht aan:

 

De minister van Infrastructuur en Milieu, Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

en

Alle leden van de Tweede Kamer welke belast zijn met WRM gerelateerde onderwerpen.

 

 

Welke feiten constateren wij :

 

Wijziging WRM in 2009

 

In het jaar 2009 is de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen 1993 (WRM) op diverse punten aangepast. Eén van deze punten was de invoering van een meer praktijkgerichte praktijkbegeleiding als onderdeel van de verplichte bijscholing voor rijinstructeurs.

 

Theoretisch protocol

 

In werkelijkheid blijkt de uitvoering van deze verplichte praktijkbegeleiding niets meer of minder te zijn dan een volwaardig praktijkexamen op een door het IBKI opgesteld beoordelingsprotocol. Waarbij dit praktijkexamen ook nog eens elke 5 jaar dient te worden herhaald.

Het protocol is daarbij dusdanig theoretisch opgezet zodat het echt heel ver van de praktische werkelijkheid af staat.

Om deze verplichte praktijkbegeleiding(lees examen) met goed gevolg af te leggen, moet men leerlingen vooraf goed voorbereiden op het toneelstukje dat moet worden opgevoerd voor het IBKI. Want volgens het voorgeschreven IBKI protocol geeft (gelukkig voor de leerlingen) niemand rijinstructie.

Het beoogde doel van praktijkbegeleiding: Om met gerichte feedback en tips het lesgeven op een hoger niveau te brengen, gaat hier geheel aan voorbij.

Van enige toegevoegde waarde op deze vorm van praktische bijscholing is dan ook geen sprake. Sterker nog: iedereen doet zijn kunstje en gaat vervolgens over tot de orde van de dagelijkse praktijk.

 

Praktijkbegeleiding = praktijkexamen

 

U als Overheid noemt het praktijkbegeleiding,maar dat het daadwerkelijk gaat om een echt volwaardig praktijkexamen blijkt uit het feit dat men er ook voor kan zakken.

De sanctie die gekoppeld is aan het zakken voor dit praktijkexamen is het ongeldig verklaren van het wettelijk erkende en behaalde diploma (!) met de daaraan gekoppelde WRM bevoegdheidspas. Om het diploma en bevoegdheidspas weer in bezit te krijgen moet men een herintreders traject volgen en weer opnieuw examen doen.

Tijdens deze periode mag de betreffende rijinstructeur geen opleidingen verzorgen en is de betreffende instructeur dus zijn/haar werk/baan kwijt en wordt hiermee werkeloos. In geval van een zelfstandige rijschool onderneming zal deze zijn of haar bedrijf moeten beëindigen,omdat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen. De wetenschap dat het praktijkexamen elke 5 jaar herhaald dient te worden maakt deze sanctie tot een onevenredig en zeer overdreven hoge strafmaat. Ook de voorgestelde verruiming van de ongeldig verklaring van de WRM pas, biedt geen soelaas, want het volgen van een herintredertraject neemt langere tijd in beslag dan de voorgestelde tijd.

 

Verkeersveiligheid

 

De sanctie op het protocol brengt een onevenredig ondernemersrisico met zich mee, waardoor ervaren en goed functionerende rijinstructeurs de branche onnodig verlaten. De praktijkbegeleiding heeft daardoor een negatief effect op de kwaliteit van de rijopleiding in Nederland en daarmee (indirect) ook op de verkeersveiligheid.

 

Uitzonderingspositie

 

Er bestaat in Nederland géén enkele andere beroeps- en/of bedrijfstak waar de strafmaat en de daaruit voortvloeiende gevolgen, voor het niet voldoen aan een bijscholingstraject zo onevenredig, onredelijk en buitenproportioneel is.

 

 

Verzoek van deze petitie:

 

Middels deze petitie willen wij u vragen om de onmenselijke en buitensporige hoge sanctie op het niet, met goed gevolg, behalen van de praktijkbegeleiding (lees praktijkexamen) af te schaffen en deze te verwijderen uit de WRM.

Tevens willen wij u vragen om de praktijkbegeleiding ook werkelijk in te stellen als begeleiding(!), en niet als een volwaardig praktijkexamen zoals dat nu elke 5 jaar afgedwongen wordt.

 

Wij vragen uw begrip voor de ontstane huidige onmenselijke situatie en vertrouwen erop dat u het bezwaar op deze onbedoelde uitwerking van de sanctie wilt aanvaarden en het besluit wilt heroverwegen.

 


Marvin Hoenselaar, Rijschool De Wegpiraat    Neem contact op met de schrijver van de petitie