Petitie: Leefbaar Langveld - Heide-lo

PETITIE Prup Langveld

Wij,

bewoners van Heist-op- den-Berg, constateren dat de provincie en de gemeente een prup-plan Langveld hebben opgesteld dat de leef- en woon kwaliteit van buurtbewoners zal aantasten.

Wij aanvaarden geen….

verdere uitbreiding van de industrie in Langveld-Oost te Heist op den Berg, ….

  • Geen extra ruimte voor bedrijvigheid in Heist op den Berg met schending van leef- en woonkwaliteit.
  • Geen extra verkeerslast in de Lostraat ten gevolge van eventuele nieuwe industrie
  • Geen Seveso, geen bedrijven voor afvalverwerking, geen milieubelastende bedrijven, geen bedrijven met hinderlijke nachtactiviteit, geen bedrijven met lichtvervuiling, geen bedrijven met schouw/emissie, geen bedrijven met geluidshinder.
  • Geen extra water- en geluidsoverlast
  • Geen verplichte verdwijning, onteigening van de landbouwer woning en bijhorende stallen en landbouwgronden.

Wij vragen dat PRUP Langveld niet wordt uitgevoerd.

De impact van de uitvoering van dit PRUP op de bewoners van de Langveldstraat in het bijzonder en de omgeving in het algemeen is dermate negatief en de economische noodzaak is niet afdoende onderlegd en bewezen zodat ons inziens geen gunstig advies verleend kan worden aan de uitvoering van dit plan.

Indien de Provincie Antwerpen en/of de gemeente Heist op den Berg van mening zou zijn dat de aangehaalde argumenten niet voldoende zijn om de uitvoering van dit RUP te annuleren en overgegaan wordt tot uitvoering van dit plan, vragen wij dat volgende milderende maatregelen als bindend en verplichtend opgenomen worden in het definitieve plan :

  • De voorziene bufferzone wordt kadastraal als een apart perceel vastgelegd, wordt als bufferzone ingekleurd in het gewestplan, blijft eigendom van de beheerder van het industrieterrein en kan dus niet geïntrigeerd worden in de gronden bestemd voor industrieel gebruik. Tevens is de beheerder van het industrieterrein verantwoordelijk voor de aanleg (in het eerste plantseizoen na de eerste verlening van een stedenbouwkundige vergunning in het industrieterrein) en het onderhoud als een goede huisvader;
  • De woningen langsheen de Langveldstraat , inclusief de zonevreemde woning in de insteekweg, inclusief de tuinen van de woningen gelegen in de insteekweg, worden (her)bevestigd in een gebied voor landelijk wonen. De stedenbouwkundige voorschriften, zoals vastgelegd in de initiële verkavelingsvoorschriften, blijven geldig.
  • Op het industrieterrein zijn volgende bedrijven niet toegelaten : SEVESO-bedrijven, bedrijven met als hoofdbedrijvigheid transport en opslag van goederen, afvalverwerkende bedrijven, bedrijven waarvan de bedrijvigheid een continue 24-uurs arbeidsduur eist, milieubelastende bedrijven, Klasse 1 bedrijven, …
  • De voorziene maximale hoogte van de industriegebouwen gelegen binnen de 100 m aan de bufferzone mag maximum 7,5 meter bedragen. Hierop zijn geen afwijkingen toegestaan.

15390733_1834476333432251_2021340710918228603_n1.jpg

NEEN tegen uitbreiding industrie, verdwijning groen, betonnering, wateroverlast! GENOEG IS GENOEG!