Géén zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond in de rijke natuur van het Lagewald in Groesbeek!

Zonnepanelen op landbouwgrond in een natuurrijk gebied?! Dat willen wij als omwonenden, Groesbekers, natuurliefhebbers, toeristen, recreanten én dieren niet!

-Het Lagewald kenmerkt zich in een open, weids en glooiend karakter van het landschap. Dit natuurschoon wordt met meters hoge zonnepanelen vernield en hiermee de leefbaarheid kapot gemaakt voor mens en dier. (Bron: Bestemmingsplan buitengebied Groesbeek art. 3 en art. 26.5.4 de bescherming m.b.t. het behoud van de openheid van het landschap is hierin opgenomen.)

-In het klimaatakkoord van Parijs (artikel 2) staat dat het behalen van de doelstellingen niet ten koste mag gaan van de voedselproductie. Zonnepanelen op de vruchtbare gronden van het Lagewald is dus in strijd met de regelgeving!

-Een plan voor zonnepanelen op landbouwgrond is daarnaast achterhaald en niet duurzaam. Met het nieuwe regeerakkoord, waarbij Kerncentrales zijn opgenomen en talloze alternatieve locaties en innovaties, kan de energievoorziening gerealiseerd worden middels betere alternatieven. Energievoorziening halen uit zonnepanelen op landbouwgrond die maar enkele maanden van het jaar effectief hun werk kunnen doen is niet rendabel. Het kost meer geld, energie en onvrede bij inwoners dan het oplevert.

-De kansen in nieuwe technieken en ontwikkelingen aangaande opwekking van duurzame energie waarvoor geen landbouwgrond nodig is, worden te weinig onderzocht en aangeboord in de regio, terwijl deze inmiddels anno 2022 voor het oprapen liggen.

-In de plannen wordt, volgens de theorie, rekening gehouden met de natuur en de dieren die leven in dit gebied. Echter is de praktijk vaak anders. Dit zien we bij andere zonneparken in Nederland op landbouwgrond. In verband met de veiligheid (hoogspanning) wordt er vaak toch een hek om de akkers geplaatst. Daarbij is het koper aantrekkelijk voor inbrekers, waardoor lichtmasten geplaatst worden die in de nacht de velden verlichten. Een grote verstoring voor plant en dier. Dieren zullen het Lagewald niet meer zien als aantrekkelijk gebied om te huisvesten en te broeden. De zonnepanelen op landbouwgrond zorgen dus voor een verstoring van de biodiversiteit.

-De initiatiefnemers spreken over ‘omgevingseigen’ aanplantingen die blad behouden in de winter, zodat het uitzicht natuurrijk blijft. Ook dit klinkt mooi op papier maar valt in de praktijk anders uit. Zo blijkt dat het een grote uitdaging is om ‘omgevingseigen’ aanplantingen te realiseren, dat blad behoudt in de winter om de ruim 2 meter hoge zonnepanelen uit het zicht te houden. Als er al een plant gevonden wordt die hiervoor kan zorgen, past deze niet in het landschap (bv. conifeer) of is het maar de vraag of deze beplanting een aantal droge zomers overleeft. In het gebied Lagewald zijn er geen oorspronkelijke inheemse soorten die wintergroen blijven. Kortom een omgevingseigen ‘groen uitzicht’ is niet te realiseren.

-Het plan grenst aan bestaande natuur, wandel en fietspaden. Een vruchtbare plek voor plant en dier én een gewilde plek voor natuurliefhebbers. Met zonnepanelen als ‘nieuwe buren’ en de nodige beveiliging die niet natuureigen is, komt de natuur in deze naastgelegen gebieden ook in het gedrang én daalt de belevingswaarde van omwonenden, bezoekers en passanten.

-Berg en Dal promoot zichzelf op de volgende manier voor toeristen: ‘Ingeklemd tussen Maas en Waal ligt één van de mooiste gemeenten van Nederland: Berg en Dal. Berg en Dal is aantrekkelijk met een overweldigend landschap, rijke cultuurhistorie en bijzondere wijnbouw. De grote hoogteverschillen, waar Berg en Dal zijn naam aan ontleend, zorgen voor prachtige vergezichten.’ In Berg en Dal vind je volstrekt verschillende landschappen. Langs de Waal vind je een polderlandschap waar je kunt struinen in de uiterwaarden. Verderop ligt een stuwwal waar achter on-Hollandse heuvels verscholen liggen. De heuvels reiken tot een hoogte van wel 90 meter boven NAP. Niet gek dat je in deze bijzondere gemeente de mooiste landschappen tegenkomt!’ (bron: officiële toeristisme website www.visitnijmegen.com/bergendal) Binnen de promotie voor toerisme ligt de nadruk op het gevarieerde landschap en mooie vergezichten. Zonnepanelen op landbouwgrond passen niet bij deze natuurrijke beleving voor toeristen/recreanten.

-De informatieverstrekking aan de bewoners is eenzijdig en selectief. Een gering aantal bewoners is per brief geïnformeerd of zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Van persoonlijk contact is geen sprake geweest. Enkel de landeigenaren en 1 aanwonende zijn benaderd door het realisatie bedrijf. Een actie die vooral gericht was op het formeel voldoen aan de voorwaarden, waarin beschreven wordt dat buurtbewoners actief betrokken moeten worden. Gezien de impact van dit plan wordt het door omwonenden als zeer kwalijk ervaren, dat zij niet, nauwelijks en niet persoonlijk en actief zijn betrokken door initiatiefnemers. Daarbij is dit niet conform de nieuwe omgevingswet die staat voor omgevingsparticipatie (bron: informatiepunt leefomgeving www.iplo.nl).

-Volgens initiatiefnemers is dit plan nodig om doelstellingen en deadlines vanuit de provincie te behalen. Echter wordt er vanuit de provincie geen concreet plan verwacht. De deadline is gesteld op 2030, in de tijd daar naartoe zijn er tal van andere plannen te realiseren die op een effectievere en duurzamere manier groene energie opwekken en waarbij landbouwgrond niet verloren gaat. Daarbij zijn deadlines gesteld voor de gehele regio. Gemeente Berg en Dal hoeft hierin niet voorop te lopen of als gemeente alleen aan de doelen van de gehele regio te voldoen. Vooral niet gezien het unieke en landelijke karakter van Berg en Dal.

-De agrariërs die benaderd zijn voor het inzetten van landbouwgrond voor dit initiatief, wonen zelf niet aan deze akkers (een groot aantal akkers zijn zelfs in bezit van een buitenlandse agrariër). Zij krijgen een vergoeding, maar dragen niet de lasten. Hiermee is aan het delen van lusten en lasten voor aanwonenden en initiatiefnemers niet voldaan.

-Gezien de nieuwe initiatieven voor het opwekken van groene stroom op landelijk niveau is de verwachting dat zonnepanelen op landbouwgrond in de toekomst in het hele land gezien worden als een slecht en achterhaald antwoord op de klimaatdoelen. Het onderhouden en door ontwikkelen van een zonnepark aan het Lagewald wordt daarmee nog minder aantrekkelijk en de opbrengsten vallen in het niet bij de nieuwe ontwikkelingen. Echter ervaren omwonenden meer dan 25 jaar de lasten.

-De betreffende agrariërs is een ‘mooi’ financieel plaatje voorgehouden door betrokken bedrijven. Maar na boekhoudkundige doorberekening en belastingaftrek blijkt dit plaatje minder aantrekkelijk en niet passend bij de visie van de gemiddelde agrariër. Van echt ‘boeren’ op de vruchtbare akker is immers geen sprake meer.petitie_Lagewald.jpg


Inwoners van het Lagewald en andere betrokkenen uit de Nederlandse én Duitse omgeving van het Lagewald.    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Inwoners van het Lagewald en andere betrokkenen uit de Nederlandse én Duitse omgeving van het Lagewald. om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...