De ECB-0-interestpolitiek stoppen kan, en wel klimaatvriendelijk!

Voor alle duidelijkheid: ik beweer niet een oplossing te hebben voor alles, wel voor veel. Een aantal zaken hou ik nog voor me, tot ik de juiste bondgenoten gevonden heb. Waarom zou een bezorgde burger die als in veel geïnteresseerde observator en hoogbegaafde diepgraver, holistische dromer en "echte denker" - een kenmerk van ADD?; toeval of niet, het was John Lennon, vermoedelijk gezegend/belast met dezelfde aandoening, die nummers schreef als "Help", "Imagine", "Revolution" en - nou ja, het was gezongen - "All we are saying, is give peace a chance" - met veel inlevingsvermogen en piekertijd niet in staat zijn om een masterplan voort te brengen waarop heel wat toppolitici jaloers op zouden kunnen/moeten zijn? Iemand moet het toch doen? Ondanks mijn vele handicaps, gebreken en beperkingen en de constante stress en frustratie die mijn odyssee me bezorgt omdat ik al zo vaak genegeerd ben geweest de laatste 2 000 mails en 18 maanden moet ik volhouden, geobsedeerd door het gevoel een missie te hebben die zoveel mensen kan redden uit de problemen.

"ADD people can and do perform remarkable things, when they understand their advantages and utilize them, and understand the drawbacks and overcome them. For example, Thomas Edison, John F. Kennedy, Albert Einstein, John Lennon, Henry Ford, Whoppi Goldberg, Mozart, Galileo, Suzanne Somers, Winston Churchill, Michael Phelps, and Steve Jobs had ADD. Terry Bradshaw, Robin Williams, Magic Johnson, Henry Winkler, and Mohammed Ali are also believed to have it. (I personally conversed with Mohammed Ali for about two hours and was privileged to see how special his mind worked.) They were and still are very special people BECAUSE they have ADD." http://findyourcoach.com/attention-deficit-disorder-add-blessing-or-disorder/

De zogenaamde Quantitative Easing, Zero Interest Ratio Policy, kwantitatieve verruiming, ... door de ECB wordt door velen beschouwd als erg risicovol. Tal van partijen hebben er sowieso in toenemende mate last van; de spaarders verliezen er miljarden mee per jaar, de pensioenfondsen geraken in de problemen en gaan de uitkeringen moeten verlagen waardoor de ouderen heel wat minder gaan ontvangen, de banken zien zich verplicht de interest naar bijna 0 te brengen of zelfs eronder én snappen heel goed dat hun klanten dat enorm stoort, en het is heel goed mogelijk dat er een nieuwe economische crisis ontstaat als de zeepbellen die ontstaan door te hoge vraag naar aandelen en vastgoed vroeg of laat in elkaar stuiken. Als niet-econoom gaat het mijn kennis te buiten, dus vergeef me als ik het niet goed uitleg. Maar lees hierover zelf de artikelen maar.

http://nos.nl/artikel/2014527-nieuwe-economische-crisis-dreigt-door-qe.html

http://nos.nl/artikel/2014521-wat-als-de-ecb-de-geldkraan-wijd-opendraait.html

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2216099

http://www.duurzaamnieuws.nl/europese-geldpers-drukt-alleen-voor-de-allerrijksten/

Zullen sommige politici, economen en bankiers het steevast ontkennen dat dit mogelijk zal leiden tot een crisis, maar zouden ze durven twijfelen aan de gevolgen van een ondermaatse aanpak om de klimaatverandering te counteren?

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/14/klimaatopwarming-grootste-bedreigingvoor-wereldeconomie

http://nl.express.live/2013/12/02/een-derde-van-wereldwijde-economische-productie-in-gevaar-door-klimaatverandering-exp-199293/

Als Europa nu al grote problemen heeft met enkele honderdduizenden vluchtelingen, moeten we dan niet alles op alles zetten, de hoogste prioriteit verlenen aan klimaatinspanningen?

http://www.mo.be/analyse/250-miljoen-klimaatvluchtelingen

Volgens mij hoeft die QE om inflatieredenen niet door te gaan, en wel door met alle EU-landen - minstens die van de Eurozone, maar ik zie niet in waarom de rest de voordelen ervan niet zou inzien - gezamenlijk gelijktijdig en identiek de belastingen te verhogen, en wel op (internationaal) klimaatvijandig commercieel transport.

"Centraal thema bij Luc Eeckhout is de mobiliteit. ‘Mobiliteit vertegenwoordigt het zenuwstelsel van ons systeem. Waarom is er zo veel mobiliteit nodig? ‘, vraagt hij. ‘Mobiliteit zoals we die vandaag toepassen is pure verwoesting van ruimte en tijd. Als we voortdurend transporteren tussen plek A en B, moeten we dan niet proberen om A en B te laten samenvallen, door ze terug naar dezelfde plaats te brengen? Nu zijn de meest absurde toestanden gangbaar. Om het met een boutade te zeggen: we exporteren 10.000 eieren en voeren er opnieuw 10.000 in. ... Eeckhout hecht veel belang aan het principe “de vervuiler betaalt”. ‘We passen het jammer genoeg niet toe op mobiliteit. Zo is vervuilen wél gratis en de norm. De totale schaduwkosten van mobiliteit, inclusief onderhoud van de infrastructuur en alles wat daar bij hoort, bedragen 2.500 euro per Belg per jaar. Wat doen we met die massa geld? De nieuwe kilometerheffing moet helemaal niet dienen om nieuwe tunnels en baanvakken aan te leggen maar om het ander, beter systeem van morgen voor te bereiden. Een extra baanvak, brengt geen zoden aan de dijk. Het huidige mobiliteitssysteem faalt.’" http://www.mo.be/interview/luc-eeckhout-ons-bouwsysteem-doet-aan-roofbouw

De WHO heeft de schade door luchtverontreiniging in de EU op 1500 miljard per jaar geschat! Het vervoer van personen en goederen via polluerende fossielverbranders in, tussen, naar en uit de 28 landen heeft daarin een aandeel van 25 %, wordt beweerd. In theorie moeten de bezitters, gebruikers en eindconsumenten ervan dus 375 miljard betalen aan de overheden. Aangezien "de vervuiler moet betalen" algemeen aanvaard wordt, is het logisch en moreel verantwoordbaar dat "maar" 180 miljard wordt geheven op de sector. Waarom dat bedrag?

http://www.vbi-kuleuven.be/transport-verantwoordelijk-voor-25-van-eu-ghg-emissies/

"European Environment Agency publiceerde een interessant rapport over GHG emissies in de transportsector. Auto’s dragen 45% van de GHG emissies, vrachtwagens 20%, luchtvaart 13%. De transportsector was de enige die verhoogde emissies had tov 1990 (bijna 20%)."

1 Het is mooi rond, want/en het rechtvaardige natuurlijke aandeel in de inkomsten van zo'n masterplan van België schat ik op 9 miljard. Dat van Nederland 13,5 miljard. De argumentatie daarvoor openbaar ik later wel eens, maar puur visueel - zie de kaart in onderstaande link - alleen al zal het iedereen duidelijk zijn dat de luchtvervuiling in de twee transitlanden extreem is en in ruim de helft van de oppervlakte rood uitslaat. Die miljarden extra moeten de beide landen dus liefst besteden aan klimaatvriendelijke investeringen.

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/29/luchtvervuiling-kost-europa-jaarlijks-1500-miljard

2 Aangezien het gebrek aan inflatie de officiële hoofdreden of minstens de voorwaarde van de geldverruiming lijkt te zijn, moet die van dichtbij de nul naar ongeveer 2 % gaan. Het kan zijn dat sommigen dat beter weten, maar ik heb het gezamenlijk inkomen uit lonen en uitkeringen, inclusief kindergeld en studiebeurzen, speciaal laag geschat op 10 000 per EU-inwoner. X 500 miljoen ongeveer = 5000 miljard. 12 000 voor ongeveer 75 % van de bewoners, en maar 4 000 per persoon voor de bevolking van een 15 à 17 "lage-loonlanden". 2 % inflatie = dus 100 miljard. Want die 180 miljard komt deels terug bij de hele bevolking - 50 miljard zou niet onredelijk zijn - terecht, rechtstreeks of via lagere belastingen op en subsidies aan bedrijven, en is deels - 30 miljard lijkt me niet te veel - te betalen door iets hogere prijzen aan te rekenen aan bedrijven uit externe handelspartners. Als het "restbedrag" dat alle overheden besteden aan investeringen in o.m. duurzame stroom, meer overheidsbanen, hogere uitkeringen, subsidies aan openbaar vervoer, verminderen armoede, afbetalen schulden, ... niet meer dan 100 miljard zou zijn, betalen alle burgers bijgevolg maximaal 200 euro gemiddeld per persoon meer aan hogere consumptieprijzen, en dus exact 2 % van dat lage gemiddelde inkomen. Is dat 12 500 i.p.v. 10 000 euro, hebben we het nog over 1,6 %. Etcetera Veel individuen met een gemiddeld inkomen of hoger kunnen dat vlot aan, de lagere inkomens kunnen gecompenseerd worden door de nieuwe nationale inkomsten. Uiteraard kan dit leiden tot vragen om hogere verloning, individueel of per sector, en dat hoefde/kon de laatste jaren niet door de lage inflatie en groei. Zie ook punt 4. Mocht het richtbedrag niet gehaald worden, kan beslist worden bijvoorbeeld 10 cent per liter diesel en eventueel ook benzine extra te heffen in heel de EU. Stel dat een kleiner land 4 miljoen fossielvoertuigen heeft die elk 2 500 liter zouden verbruiken, dan zit je al aan één miljard. Dat bedrag kan eventueel (deels) worden teruggegeven in de vorm van een ecobon van maximaal 250 euro ter aankoop van een elektrische fiets of brommer, een spoorabonnement, ...
 
3 Het is de bedoeling dat de EU meer inspanningen doet om qua imago en feitelijke werking af te wijken van politieke "meerspaltigheid" , budgettaire dwingelandij - lange-termijninvesteringen die miljarden kosten niet aanvaarden "in schulddelen per jaar" bijvoorbeeld - en economisch hardvochtige rendementsdenkers, en aldus overkomend als elitair, bureaucratisch en weinig empathisch, en te evolueren naar meer harmonisch politiek en fiscaal, sociaal rechtvaardig, ethisch rechtlijnig en ecologisch consequent. Met het juiste masterplan kan veel van dat. Als de politici het echt menen met hun uitspraken over de dramatische werkloosheidscijfers, dan is dit hun kans. Door samen minstens 5 miljoen, maar hopelijk meer, vooral halftijdse banen te scheppen zonder te moeten wachten op hoge economische groei, want voor velen komt die al jaren te laat, en zeker als de voorspellingen uitkomen. Het probleem is dat die er enkel kan komen als alle olie-exporterende landen, waaronder Rusland, en verder Brazilië, en China, en India, en wie nog allemaal meer van onze goederen gaan kopen. En wat als het nog jaren slecht of zelfs matig gaat gemiddeld?  20 % van die 180 miljard kan daarvoor dienen, waarvan de helft centraal/via Brussel. Als in de HLL diegenen zonder uitkeringen, 9 000 à 10 000 euro subsidies per persoon per jaar ontvangen en in de LLL 5 000 à 6 000, is dat goed voor 1 + 1,5 of 900 000 + 1,8 = 2,5 à 2,7 miljoen banen. In de rijkere landen, als ik het goed heb Frankrijk en alles erboven en links van Oostenrijk en Duitsland, is de benodigde som per uitkeringstrekker veel lager; gemiddeld 3000 à 4 000 per jaar uit eigen "verse" middelen kan zelfs leiden tot 4,5 à 6 miljoen halftijdse banen voor 18 miljard! Deze horen vooral te gaan naar ondergeschoven minderheden, zoals gehandicapten, psychisch kwetsbaren, allochtonen, laaggeschoolden, nieuwe immigranten, 55-plussers, ... Voor sommigen als eind-, anderen als startbaan. Aangezien de werklozen in de EU officieel met 22,5 miljoen zijn - moet ik nog eens opzoeken - en er nog wel meerdere miljoenen zijn met een statuut van leefloner; arbeidsongeschikt, ... - laat ik maar flink naar boven "afronden" en uitgaan van 34 miljoen. Met dit masterplan zou de werkgelegenheidsgraad minstens 2 à 3 % omhoog kunnen, en bijgevolg de werkloosheid minstens 2 % omlaag, van 10 tot 8 %. Alhoewel veel banen aan de onderkant van de "voedselketen" in de USA niet bepaald een voorbeeld zijn van duurzaam en leefbaar, is het daar rond de 5 %, dus is die kloof al bijna met de helft verminderd. En dat kan ertoe leiden dat de Europa2020-normen - de werkgelegenheidsgraad naar 75 % krijgen - haalbaarder zijn en ook veel eerder gerealiseerd kunnen worden. In België zouden er sowieso 250 000 banen te weinig ontstaan tegen dan, volgens het Planbureau, tenzij ...
 
Niet onbelangrijk: in landen als Polen en Griekenland zijn er nog gebieden waar tienduizenden hun brood verdienen met werken in de steenkoolmijnen, die eigenlijk gesloten moeten worden, en vaak zelfs gesubsidieerd met honderden miljoenen - zie artikel - moeten worden. Maar de overheden durven dat niet en/of verzetten zich tegen de EU-commissie die erop aandringt. Door 300 000 Polen een andere veel minder zware, ongezonde en letterlijk levensgevaarlijke baan aan te bieden tegen bijvoorbeeld 8 000 per jaar of een uitkering van 6 000 euro en samen een miljard of 2 tot 3 uit "de pot"  - het land is immers de reus van de ex-Oostbloklanden - gaat het een pak gemakkelijker worden om de klimaatdoelstellingen te halen zonder vertraging, dreigementen, ...
 
 
(Indien geen onmiddellijke toegang tot het artikel, blijkbaar kan het wel door deze link te kopiëren en te googlen ermee.)
 
4 Aangezien het de bedoeling is in 2020 100 miljard dollar minstens in the Green Climate Fund te krijgen, en de EU 30 % van de wereldeconomie beslaat, moet daarin 30 miljard euro - hun pariteit zou dit jaar bereikt worden - en is het nu duidelijk waar dat geld gehaald kan worden. Uiteraard moet daar niet mee gewacht worden. In theorie moeten bijvoorbeeld de rijkste 300 miljoen burgers elk gemiddeld 100 euro/duiten in het spreekwoordelijke zakje doen, maar via dit masterplan van 180 miljard is dat geld sowieso al in handen van de overheden. Een miljard van de 9 voor België is volgens mij niet te veel, al is het op basis van het BNP iets minder, rond de 875 miljoen; een miljard voor Nederland zou te weinig zijn, en het mag gerust 10 % zijn vanaf het moment/als die 13,5 miljard "klimaatinkomsten" er inderdaad zouden komen.
 
Lachwekkend en triestig ... zulke rijke landen. "Nederland heeft 100 miljoen euro toegezegd. Dit bedrag is aanzienlijk minder in verhouding tot andere Europese landen. Oxfam Novib vindt dat Nederland veel meer moet bijdragen." http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/uncategorized/nederlandse-bijdrage-aan-groen-klimaatfonds-valt-tegen/#.WD-lO-HJiYk
 
 

Federale regering stort 50 miljoen in Groene Klimaatfonds

 
5 Er is ook sprake van herverdieninkomsten, o.a. omdat meer publieke banen betekent meer uitgaven door de ex-werklozen en minder psychische en fysieke ongezondheid, minder begeleidingskosten, ... en meer investeringen in bijvoorbeeld duurzame energie, sociale woningen en wegen leidt tot minder faillissementen van bouwfirma's en meer banen en sociale afdrachten, ... etcetera; indien maar 10 %, oftewel 13,33 % van 150, wordt 180 miljard eigenlijk 200.
 
Een voorbeeld: zou het echt om zo'n waanzinnig bedrag gaan? "Meer dan 6,5 miljard euro. Zoveel geeft de Nederlandse overheid ieder jaar uit om werklozen aan een baan te helpen. Over de effectiviteit zijn twee dingen bekend: óf het helpt nagenoeg niets, óf het is onduidelijk of het helpt. Waarom blijven we er dan toch halsstarrig in geloven?"
 
 
6 Om het heel cru te stellen: de laatste 8 jaren hebben ongeveer evenveel - waarschijnlijk een onderschatting, want excessief drugs- en drankgebruik, kettingroken en troostvoedselobesitas die het gevolg kunnen zijn van een zinloos en ijdel (= leeg) leven zijn ook een vorm van trage zelfmoord - Europeanen een einde aan hun leven gemaakt, natuurlijk niet allen omwille van werkloos en geen uitzicht op een baan en soms zelfs geen echt inkomen en daardoor psychisch/emotioneel/sociaal/existentieel radeloos, als het aantal slachtoffers in Syrië: tegen de 500 000! Want het zijn er om alle redenen en door alle oorzaken ongeveer 60 000 per jaar, en 20 % ervan, wordt beweerd maar in sommige continenten en landen zal het een grotere impact hebben dan andere, dus omwille van in essentie materiële redenen. 5 miljoen banen creëren voor de juiste doelgroepen zou dus ruim de 2 500 zelfmoorden per jaar doen voorkomen, en 8,5 miljoen dan tegen de 4 500. (Denk ik.) En dan zijn er nog de bijkomende psychische klachten en zelfs nog meer zelfdodingen van de naasten die uiteraard erg lijden eronder.
 

"'Het huidige politieke beleid beklemtoont vooral de individuele verantwoordelijkheid als je werkloos wordt', zegt professor Hans De Witte van de KU Leuven. 'Het effect daarvan is dat mensen zich nog meer slachtoffer voelen van omstandigheden die ze helemaal niet in de hand hebben.'" http://www.knack.be/nieuws/belgie/negen-ongemakkelijke-waarheden-over-werkloosheid/article-normal-544489.html

 
"Ten opzichte van 2007 is in Nederland het zelfdodingscijfer met 25 procent gestegen. Alleen in Griekenland is de stijging groter. ... In 2012 maakten in de landen van de OECD per 100 duizend inwoners gemiddeld 12 mensen een einde aan hun leven. In ons land waren dat 10,0 zelfdodingen per 100 duizend inwoners. In de ons omringende landen ligt het zelfdodingscijfer hoger, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is dat in Zuid-Europese landen de sterfte door zelfdoding relatief laag is, maar in Noord- en Oost-Europa relatief hoog." https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/50/aantal-zelfdodingen-weer-fors-gestegen
 
7 Wat echt een verschil kan maken: zo kunnen die landen en politici die meewerken aan het herverdelen van de vluchtelingen, ondanks de eerdere heftige weerstand, beloond worden. Stel dat Orban "omgekocht" kan worden met 420 à 750 miljoen waarmee 6 000 euro x 70 000 à 125 000 banen kunnen worden gecreëerd, zodat hij toch met goed nieuws kan uitpakken in Hongarije ...  Het betalen van de vluchtelingenherverdeling en -opvang, minstens die 6 benodigde miljard voor Turkije die elk land 1/30ste van de opbrengst zou kosten, wordt op die manier ook door de hele globale gemeenschap betaald, zij het dan uiteraard vooral door Europese overheden, bedrijven en burgers.
 
Resten nog de vragen "hoe" en "wie".
 
 
"Kortom, wie het al moeilijk had, kreeg het de afgelopen vijf jaar - mede door de opgelegde structurele hervormingen - nog moeilijker, luidt het. Economische stagnatie en toenemende werkloosheid hebben degenen die al getroffen werden door de globalisering nog harder getroffen, stelt de econoom vast. Het kan dan ook niet verbazen dat het verzet tegen het beleid van de Europese instellingen ook na de brexit zal toenemen als Europa vasthoudt aan haar besparingsbeleid , waarschuwt De Grauwe."
 
Al die "neerbeurende" beslissingen zoals collectief extreem besparingen opleggen, bezuinigen, weinig investeren, de rente verlagen en dus een extra inkomstenbron - 5 miljard minder voor de spaarzame Belgen, las ik net - wegnemen, verhogingen van lonen en uitkeringen tegenhouden en uitstellen, minder personeel aanwerven bij de overheid en zelfs bij de fiscus en de rechtbanken (!!!), ... moet wijken voor een constructief eco-fisco-sociaal beleid.
 
Uiteraard moeten de politici daartoe beslissen, minstens die van de oorspronkelijke 6, al zou het kunnen dat vooral Italië maar matig enthousiast zal zijn wegens heel hoge staatsschulden en Draghi aan het hoofd van de ECB.
 
En verder ... hier zit het grote geld, maar wanneer gaan "ze" er nu eens aan beginnen? Hoeveel jaren in de gevangenis mocht iemand een wagen stelen of een inbraak plegen? Hoe anders kan men de staatsschulden ferm gaan verminderen, net nu de vergrijzing steeds meer gaat kosten alsook de transitie naar duurzame energie, en de automatisatie/robotisatie/reallocatie vele miljoenen banen zal doen verdwijnen, in de westerse landen? Hoe anders kan men honderden miljoenen armen, velen van hen inmiddels geletterd en zelfs hooggeschoold, in de ontwikkelingslanden een behoorlijk leven verschaffen?
 

"VN-mensenrechtenexpert Alfred De Zayas kreeg op 17 december 2015 de opdracht van de VN-Algemene vergadering om een rapport op te stellen met aanbevelingen aande V om te ijveren voor een meer democratische en billijke wereldorde. De Zayas presenteerde op 25 oktober 2016 zijn rapport aan de VN-Algemene Vergadering.

“Belastingontduiking is plundering”

In zijn rapport wijst hij in het bijzonder op de schadelijke gevolgen van corruptie en belastingfraude voor de mensenrechten. Duizenden miljarden dollars worden buiten de officiële kanalen gehouden en zijn zo niet beschikbaar voor het bestrijden van extreme armoede en de klimaatverandering.

Hij noemt dit "systematische plundering van de maatschappij". Wereldwijd wordt volgens de Zayas ongeveer 29.000 miljard euro verborgen gehouden. Volgens de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) kost dit ontwikkelingslanden jaarlijks meer dan 91 miljard euro.

Alleen al in 2011 liepen ontwikkelingslanden bijna 869 miljard euro mis als gevolg van illegale geldstromen, inclusief door middel van belastingontduiking. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)is dit zeven keer meer dan het totaalbedrag dat wereldwijd aan officiële ontwikkelingshulp wordt besteed. Dit bedrag is ook hoger dan de geschatte kosten die werden gemaakt voor het bereiken van de VN-Millenniumdoelstellingen (MDG's), die in 2015 afliepen." http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/27/belastingontduiking-is-plundering-van-maatschappij

Als zelfs maar een magere belasting van 2 % op die 29 000 miljard kon geïnd worden en maar 30 % ervan naar de EU-landen zou gaan, dan was er nog eens 180 miljard per jaar om uit te geven of niet te besparen ... Vroeg of later zal het moeten gebeuren. Cuba, Noord-Korea, Iran, Zuid-Afrika, ...  isoleren gedurende decennia kon, waarom niet de belastingparadijzen boycotten of juist honderden miljoenen of zelfs miljarden toestoppen als ze volledig meewerken?
 
Ik denk te weten hoe het relatief vlot kan, die 180 ecomiljarden inzamelen, ook technisch, en vooral zonder veel protest en gemor. Hetgeen wel zou gebeuren als bijvoorbeeld de BTW omhoog gaat, hetgeen veel zichtbaarder is en minder flexibel en maar beperkt "uitspreidbaar". Maar wie gaat mijn bondgenoot zijn om het uit te zoeken?

Dirk Van Landen Leuven dirk.vanlanden@telenet.be    Neem contact op met de schrijver van de petitie