Houd CBS De Regenboog in Hoedekenskerke open!

Ondanks vele inspanningen van een betrokken groep ouders en dorpsbewoners wil de Albero scholengroep de voorgenomen sluiting van onze fantastische dorpsschool doorzetten. Ook blokkeren zij onze alternatieve mogelijkheden om de school open te houden, zoals overname door een geïnteresseerde stichting. We hebben hierom een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders, waarin wij hen vragen Albero ter verantwoording te roepen. Deze brief zouden wij graag extra gewicht meegeven door uw handtekening bij te sluiten. Teken daarom nu voor het behoud van CBS De Regenboog. Samen zetten wij ons in om het kloppend hart van Hoedekenskerke in leven te houden!

We stellen het op prijs wanneer u een persoonlijke noot aan uw ondertekening wilt toevoegen, die het belang van het voortbestaan van onze dorpsschool onderschrijft.

Beste college van burgemeester en wethouders,

Verbazing, onbegrip en boosheid voelden wij als ouders, toen ons in november 2022 door Albero medegedeeld werd dat CBS De Regenboog in Hoedekenskerke gesloten zou worden. Maar ook ontstond er op dat moment saamhorigheid en strijdbaarheid, om voor het belang van onze kinderen en ons dorp op te komen. Vanuit de scholengroep werd ‘uitstel van executie’ verleend met de woorden: "als jullie aan 37 leerlingen komen hoor je mij niet", aldus toenmalige bestuurder Ad Vis. Tevens werd in overleg met Albero een werkgroep van ouders en dorpsbewoners opgericht met als doel de sluiting te voorkomen. Helaas blijkt het bestuur van Albero, ongeacht de resultaten van deze werkgroep, toch geen intentie te hebben de school open te houden. Om deze reden ontvangt u onze noodkreet en roepen wij u op zich hard te maken voor het behoud van onze unieke, kwalitatief zeer sterke dorpsschool.

Het klopt dat de school in de afgelopen jaren een daling in het leerlingenaantal kent. Grote kanttekening hierbij is echter dat deze negatieve tendens ingezet is doordat Albero niet tijdig ingegrepen heeft toen zorgen ontstonden over het functioneren van de directeur indertijd. Met als gevolg het vertrek van een aantal kinderen. Albero lijkt hierbij geen hand in eigen boezem te willen steken. Daarbij weigert het bestuur in zijn beslissing mee te wegen dat volgens demografisch onderzoek de dip in het leerlingenaantal binnen twee jaar weer over is. Onze kinderen én het dorp betalen hier dan de (zeer zware) rekening voor wanbeleid van de Albero scholengroep. 

Albero had duidelijk zijn besluit al genomen. Niet alleen worden de positieve prognoses niet in overweging genomen, de poging tot werving van nieuwe leerlingen is actief ondermijnd door het naar buiten brengen van negatieve berichtgeving over onze school en over kleine scholen in het algemeen. Dit terwijl er net zoveel wetenschappelijke onderbouwing te vinden is die het belang en de waarde van kleine scholen en gecombineerde klassen onderschrijft. Door stug vast te houden aan de door zichzelf vastgestelde norm per 1 februari 2024, stelt Albero het belang van het kind en de leefbaarheid van een volledig dorp ondergeschikt aan (tijdelijke) cijfers. Zelfs de mogelijkheid onder een andere vlag door te gaan wordt door Albero gedwarsboomd, blijkend uit het feit dat zij geen medewerking willen verlenen aan onderzoek naar overname door een geïnteresseerde stichting.

De Regenboog is het kloppend hart van Hoedekenskerke. Niet alleen komt de jeugd hier tijdens en buiten school samen, het schoolplein is ook de plek waar vanuit vele comités en activiteiten ontstaan. Het hele dorp, van jong tot oud, profiteert hiervan. Wanneer de school verdwijnt, zal dit de kwaliteit van leven en de verjonging van ons dorp direct beïnvloeden. 

En nu bent u aan zet. In bijna ieder partijprogramma is het belang van leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen opgenomen. Concreter dan deze casus wordt het niet. Het toestaan van het verdwijnen van deze goed functionerende dorpsschool zou haaks staan op de waarden die door u onderschreven worden. Het toekennen van intentie tot nieuwbouw in Hoedekenskerke zou hierbij een goede optie zijn, maar u kunt ongetwijfeld ook op andere manieren (informele) invloed uitoefenen. Bezit de gemeente immers niet de schoolgebouwen? Stilzwijgend instemmen met het wanbeleid van Albero is geen optie. We roepen u dan ook op u actief in te zetten om deze sluiting te voorkomen, en Albero te dwingen het kind op nummer één te zetten. Als u Albero niet ter verantwoording roept, wie doet het dan? 

Namens bezorgde ouders, dorpsbewoners en betrokkenen


Ouders van kinderen op CBS De Regenboog    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ouders van kinderen op CBS De Regenboog om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...