Hoezo vakmanschap? Tegen Focus op Vakmanschap en uitkleding MBO

Gevolgen Focus op Vakmanschap en actieplan MBO op een rijtje.

Onderwijstijd verlenging
1e jaar: 1000 uur (700 begeleid)
2e en 3e jaar: gemiddeld ≥ 550 begeleid + gemiddeld ≥ 450 BPV

Gevolgen voor:

Studenten


Docenten

Minder praktijk met als gevolg:

 • Minder doen waarvoor de opleiding
  uiteindelijk gekozen is.
 • Studenten komen er minder snel
  achter of de vakrichting bij hen past.
 • Sneller het vak uitoefenen, met
  minder ervaring. Voor pittige
  beroepen zoals jeugdzorg betekent
  dit een lagere kans van slagen in het
  uitoefenen van de uiteindelijke
  baan.

Met minder bagage afstuderen. Je diploma
wordt dus minder waard.

Lesuitval verplicht op school doorbrengen.
(ophokuren).

Hogere studiedruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nóg minder tijd voor individuele begeleiding en
voorbereiding.

Géén tijd meer voor BPV bezoeken.

Door minder praktijk van studenten blijft de lesstof
minder hangen aan praktijkervaringen.

BPV adressen trekken zich terug in verband met
een te laag rendement. Meer moeite om alle
studenten te plaatsen.

Wél een urennorm maar géén extra geld
huisvesting of leermiddelen. Waar laten we al die
studenten? Waar halen we het geld vandaan dit te
bekostigen?

Docenten worden ‘lesboeren’ die allemaal
hetzelfde programma moeten draaien in verband
met te volle lesdagen en veralgemenisering van de
opleidingen. Het vak van docent wordt
onaantrekkelijk gemaakt.

Eerste studiejaar wordt meer gesubsidieerd dan andere jaren.

Studenten


Docenten

‘Stapelen’ van diploma’s (na niveau 2 naar
3 doorstromen bijvoorbeeld.) wordt voor
ROC’s financieel heel onaantrekkelijk en
daarom voor studenten bijna onmogelijk.

Studievertraging wordt sneller studie
beëindiging omdat student te duur wordt.

 

 

 

 

 

Hoog inschalen van studenten wordt de norm in
verband met de onmogelijkheid tot ‘stapelen’.
Gevolg is een heftigere selectie in de opleiding
met meer afstroom.

Diploma’s afgeven uit kostenoverwegingen in
plaats van kwaliteit.

Studenten mogen niet verlengen. Veel extra
werkdruk om dit te voorkomen.

Actieve begeleiding door mentoren om studievoortgang te bewaken.

Studenten


Docenten

Meer studiebegeleiding, ook voor
opleidingen die al voldoende begeleiding
geven.

 

Hoe moeten we nog meer individueel begeleiden
als we ook al meer les moeten geven?

Verplichte verkorting nominale opleidingsduur (Niveau 4 in drie jaar).
Sommige opleidingen doen dit al vrijwillig. Voor hen geldt dit onderstaande mogelijk niet, maar
wel voor de opleidingen die door Focus op Vakmanschap tot deze keuze worden gedwongen.

Studenten


Docenten

Meer theorievakken in kortere tijd.

Sneller kans studievertraging.

Minder aansluiting met het werkveld na je
studie.

Hogere studiebelasting.

 

 

 

 

Onwenselijke keuzes in onderwijsaanbod wegens
verplicht inkrimpen opleidingen.

Hogere werkdruk. Studenten moet sneller de stof
worden bijgebracht.

Minder aansluiting praktijk.

 

Algemene nadelen focus op vakmanschap en Actieplan MBO:

–        30+ studenten krijgen geen bekostiging meer. Een leven lang leren is ook voor hen
voorbij omdat studeren gewoon te duur voor hen of voor de werkgever wordt.

–        Meer AVO vakken gefocust op doorstroming en algemene vorming, minder beroep
gerelateerd onderwijs. Zie ook quotes stuurgroep beroepsonderwijs bedrijfsleven

 

Quotes:

MBO-raad voorzitter Jan van Zijl

–        ‘Kern van de kritiek is dat de plannen van de minister afbreuk zullen doen aan het vakmanschap van de afgestudeerden; meer algemene, theoretische vakken ten koste van praktisch vakmanschap.

–        De MBO-Raad vroeg adviesbureau Ernst & Young de maatregelen door te rekenen. Alleen al het aanbieden van zo veel meer lesuren voor de leerlingen blijkt ruim 483 miljoen euro extra te kosten. 'De minister stelt 150 miljoen ter beschikking, maar daarvan wordt meteen 100 miljoen ingeboekt van het inkorten van de opleidingen', rekent Van Zijl mee. 'Per saldo blijft er dus 50 miljoen over voor een majeure operatie die de sector veel meer geld kost.'

Bron: artikel Volkskrant

http://www.onderwijstalenten.nl/actieplan-mbo-onhaalbaar-en-te-pittig-voor-leerlingen/bekijk-nieuws-item-f1b432c1.html

 

Brief van Stuurgroep beroepsonderwijs bedrijfsleven naar tweede kamer

–        Bij de uitwerking in het actieplan zien we maatregelen waarbij het accent ligt op het versterken van rekenen en taal, die zelfs de kernvakken worden genoemd - en dat voor beroepsonderwijs! Dit stuurt het middelbaar beroepsonderwijs te ver een richting op waar het niet heen moet: de richting van avo-isering (red. algemeen vormend onderwijs). Het kabinet lijkt vooral oog te hebben voor de algemeen vormende functie van het mbo en de doorstroming van het mbo naar het hbo en daardoor de kwalificerende functie voor de arbeidsmarkt minder belangrijk te vinden. Dit druist in tegen het belang van het bedrijfsleven bij goed beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven hecht veel waarde aan contextrijk leren, het inslijpen van vaardigheden in de beroepspraktijk en het aanleren van een goede beroepshouding. Wij erkennen enige noodzaak tot intensivering (inclusief taal en rekenen) en verbetering van kwaliteit van opleidingen. Dit mag echter niet ten koste gaan van aandacht voor vakkennis en vakvaardigheden of leiden tot drastische beperking van de beroepspraktijk vorming.

–         Uit alle rapporten en analyses blijkt dat er steeds meer sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt: hoger opgeleiden op middelbare functies, middelbaar opgeleiden op lagere functies, lager opgeleiden op ongeschoold werk. We zouden graag zien dat het kabinetsbeleid hier niet aan voorbij gaat en rekening houdt met de dubbele functie van het mbo: voorbereiding op de arbeidsmarkt en doorstroom naar hogere niveaus. Daarbij willen we toevoegen dat sommigen na een paar jaar alsnog terugkomen voor een hoger diploma in het kader van Leven Lang Leren.

Bron: Brief naar tweede kamer.

http://www.mkb.nl/images/110412_Actieplan%20mbo_REACTIE.pdf

 

 


R. van Essen en K. van Zeeland    Neem contact op met de schrijver van de petitie