Geluidsoverlast E313 Geneiken -> tijd voor maatregelen!

Beste Lummenaar, buurtbewoner en Geneiken sympathisant,

 

Zoals jullie allemaal weten, de E313 loopt recht door ons geliefd Geneiken. Ook al is er altijd al overlast geweest door deze autosnelweg, de meeste buurtbewoners legden zich neer bij de situatie die over het algemeen destijds nog ‘doenbaar’ was.

Deze situatie is echter grondig verandert door de recente (2018) aanpassingen aan de E313 ter hoogte van Geneiken:

  • van 4 naar 6 rijstroken
  • gebruik van beton dat veel meer geluid veroorzaakt in vergelijking met het vroegere wegdek
  • kappen van bomen langs de snelweg – we zien de vrachtwagens nu gewoon passeren terwijl dit  vroeger verscholen zat achter een bomenrij
  • en dit terwijl er geen enkele maatregel genomen werd/wordt om de bijkomende overlast te beperken (nog steeds geen geluidsmuren (waarom eigenlijk niet- over dit traject staan er op verschillende plekken geluidsmuren, maar nét in Geneiken niet), geen algemene verlaging in snelheid over een aantal km (want hoe meer snelheid, hoe meer geluid), etc)

De aanpassing aan de E313 heeft daardoor tot een enorme onacceptabele stijging van de overlast in Geneiken gezorgd met als voornaamste klacht geluidsoverlast (en daarnaast andere lasten zoals geur, trilling, gezondheid(!?). Buurtbewoners geven aan dat ze overdag niet meer kunnen genieten van hun tuin (waar dit voor recente aanpassingen tot een stuk wel nog mogelijk was – en muziek opzetten als remedie tegen de overlast is geen structurele oplossing.) , terwijl ze ’s nachts hun ramen niet meer kunnen opzetten om te verluchten. 

De 2018 aanpassing werd de buurtbewoners verkocht als een ‘kleine’ ingreep die ‘geen bijkomende overlast zal bezorgen’.  De bijkomende overlast werd destijds niet fatsoenlijk berekend, laat staan dat  de verantwoordelijken voldoende stil gestaan hebben bij de negatieve gevolgen van de aanpassingen op ons leven. Het is hoog tijd dat we onze stemmen bundelen en eens duidelijk op tafel kloppen. Met deze petitie proberen we dan ook onze krachten te bundelen. Het is tijd dat de verantwoordelijken rekening beginnen te houden dat omwonenden ook rechten hebben. We eisen dat de “negatieve (milieu-)effecten worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.” worden zodat de leefbaarheid in onze omgeving terug stijg, en we hopen dat de gemeente Lummen hier een duidelijke voortrekkersrol in gaat spelen (bv door het verdedigen van hun burgers/kiezers en het duidelijk eisen van bijkomende maatregelen), en meer druk uitoefenen op hoger politiek niveau.

Motiveer dus zeker je buren om deze petitie ook te tekenen.     

Er zijn reeds een aantal buurtbewoners die een klacht hebben ingediend bij de gemeente. De gemeente verwijst nu naar het 'MER'  (Milieu Effecten Rapport) project https://www.lummen.be/node/2676.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft aan dat 'Hoewel het geen uitbreiding van de autosnelweg betreft, kiest AWV er als goede huisvader toch voor om voor het project een  milieueffectenrapport (project-MER) op te stellen. Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.' 

Zoals gezegd, de realiteit is echter dat de aanpassingen ter hoogte van Geneiken reeds in 2018 werden gedaan- waarvoor nooit een grondige analyse gemaakt werd wat de impact op de omgeving te Geneiken zou zijn (bv op vlak van geluidsoverlast, trillingen, luchtkwaliteit etc). 

Noteer dat tijdens de laatste omgevingsanalyse van een aantal jaren geleden (dus vóór de 2018 E313 aanpassingen), de omgeving Geneiken net onder bepaalde toegelaten normen viel. Je hoeft geen expert te zijn om te weten dat moest het Agentschap Wegen en Verkeer een milieueffectenrapport voor Geneiken zou vernieuwen, bepaalde normen zeker overschreden zullen worden (waaronder die van geluidsoverlast).

Om terug te komen op dit MER project,  begin oktober is er  een bevraging en een vergadering geweest:

  • Uit de bevraging kwam duidelijk naar voor dat er een materieel geluidsoverlast probleem was in Geneiken.
  • Uit de vergadering werd verduidelijkt dat er ook voor Geneiken overlast metingen zullen plaatsvinden voor jaareinde 2020, en dat het milieueffectenrapport in Januari klaar zou zijn.

Tijdens deze vergaderingen (die plaatsvond voor de Corona lockdown) werden er echter wel 2 heel belangrijke opmerkingen gemaakt:

  1. Het zag er toen al naar uit dat er een lockdown zou plaatsvinden. Buurtbewoners maakte zich zorgen om het feit dat de geluidsmetingen worden gedaan in lockdown periodes. En die opmerking was zeker terecht: het is duidelijk dat er momenteel veel minder verkeer over de E313 gaat. Het antwoord van de verantwoordelijke voor het Milieueffectenrapport gaf echter geen geruststellend antwoord:   Hun analyse/ systeem zou rekening kunnen houden dat er normaal meer verkeer is, en een vertraging in het uitvoeren van geluidsmetingen past misschien/waarschijnlijk niet in de tijdslijn van wegen en verkeer.   Wij stellen ons de vraag: wat is er hier belangrijk? Een rapport dat snel snel wordt uitgevoerd en waar er dus grote twijfels bij bestaat over de juistheid van de metingen, of er voor zorgen dat de metingen de realiteit weerspiegelen?  Dit lijkt ons duidelijk een punt waar de gemeente op kan inzetten.
  2. Er bestaan verschillende niveaus voor de geluidslimieten afhankelijk of een weg een nieuwe of bestaande weg is. Het ziet er naar uit dat wegen en verkeer wel eens een opportunistische interpretatie hanteert.  Een autobaan met 4 effectieve rijstroken en 2 pechstroken is niet hetzelfde als een autobaan met 6 effectieve rijstroken waar 120km per uur op gereden kan worden: de effectieve autobaan is duidelijk groter geworden, en de rijstroken waar 120km op gereden worden zijn nu duidelijk een aantal meter dichter op de huizen  opgeschoven. Onze conclusie is dat er voldoende belangrijke veranderingen zijn gedaan aan de snelweg om hier te spreken van een nieuwe weg:  Buurtbewonernes kunnen nu 6 auto's aan 120 km/u tegelijkertijd voorbij horen rijden, en dit op kortere afstand van hun huis, terwijl dit vroeger maximaal 4 auto's waren op een iets verdere afstand.  Indien m’n eerlijk is, dan zou men dit ook inzien en er alles aan doen om de overlast te beperken voor de burger.  Dit is nog een punt waar de gemeente druk op kan uitoefenen.

We moeten er voor zorgen dat bovenstaande 2 punten er niet voor zorgen dat we in een situatie terecht komen waarbij (door onjuiste metingen) Geneiken net onder bepaalde limieten terechtkomt, limieten die dan ook nog eens zeer opportunistisch worden geïnterpreteerd.

Meer informatie kan terug gevonden worden op https://www.wegenenverkeer.be/studies/project-mer-spitsstroken-lummen-ham

Wij hopen ter harte dat deze ‘burger roep’ om meer aandacht en oplossingen voor deze onhoudbare situatie de juiste mensen motiveert om nog meer voor onze rechten op te komen. 

Wij zullen jullie ten gepaste tijde opnieuw contacteren om een status update mee te geven. 

Mvg, Actiegroep E313 Geneiken

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Actiegroep E313 Geneiken om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...