Geen Steenpuist op De Ooij, maar wonen met behoud monument en landschap

Geef vorm aan De OoijWaard! Spreek je uit in de Petitie!

Hier heb je wél recht van spreken

("nee tégen 250, ja vóór 120 woningen in balans met landschap")

Tien jaar gelden was de gemeente Ubbergen nog zo eensgezind: het Reomie-terrein wordt omgevormd van cultuurhistorisch object tot een attractief en recreatief concentratiepunt met mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en horecaHet wordt getransformeerd tot een ecologisch en duurzaam verantwoord recreatiecomplex, (vastgelegd in de Structuurvisie 20-25). Tot zover de mooie woorden, want als het aan de gemeente Berg en Dal (B&D) en projectontwikkelaar SchipperBosch (SB) ligt, worden hier 250 woningen gepland. Wij, Stichting Monument en Landschap (M&L), hebben een ‘doembeeld’ geschetst van de gevolgen voor het landschap en de monumenten zoals de schoorsteen en de steenoven.

De locatie wordt verdicht tot een steenpuist aan de Waal met hoogbouw die ver boven het dijkprofiel uittorent. SB heeft een dergelijk plan voorgelegd aan B&D en vervolgens een positieve reactie ontvangen in de vorm van een intentieovereenkomst. B&D heeft uitgesproken totale woningbouw te willen realiseren. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de woonagenda die al ruim voorziet in het aantal te realiseren woningen in Ooij en omgeving, en niet bedoeld is voor vraag uit het westen. B&D heeft echter géén randvoorwaarden gesteld aan SB qua aantallen woningen, en ook de hoogte van de bouw is nauwelijks begrenst.  Wie had ooit kunnen denken dat er achter Café Oortjeshekken en de Bizonbaai een zware stedelijke ontwikkeling zou worden gepland in aansluiting op het bestaande nabij liggende bedrijventerrein waarmee het ruimtelijk gaat samenklonteren.   M&L heeft een visie ontwikkeld voor het voormalige Reomie-terrein. Het is een ode aan de steenfabriek De Ooij en de uiterwaard, die het eeuwenlang was. We spreken daarom van plan De OoijWaard als verwijzing naar beide relicten.plan_De_Ooijwaard_birdseye_view_petitie_dec_20212.jpgVogelperspectief De OoijWaard met indicatieve functies, copyright M&L  

Het plan ademt balans met de omgeving. Het gaat om een zorgvuldige afweging van belangen: woningbehoefte van de Ooijenaren, cultuurhistorie, landschap en natuur, maar ook financiële belangen. M&L heeft deze visie toegelicht met een terugblik op de toenmalige steenfabriek De Ooij en een gebiedsontwikkeling voor de toekomst van Ooij. Dit plan heeft M&L recent aan gemeente en projectontwikkelaar aangeboden en is volledig te lezen op de website www.monumentenlandschap.nl. Het is een zoneringsplan, waarin aangegeven wordt waar de verschillende functies kunnen worden ingevuld m.b.t. woningbouw, landschap, cultuurhistorie, natuur. In de huidige procedure wordt nauwelijks ruimte geboden voor participatie van de belanghebbenden, vooral waar het gaat om de basale zaken van ruimtelijke ordening. Nu mogen zij alleen meepraten over de invulling van het terrein zelf (huisje hier, boompje daar), maar niet over globale zonering met vragen over:

 • welke functies geven we aan het plangebied,
 • wat willen we behouden/versterken,
 • wat leveren we in,
 • wie verdient hier buitensporig, oftewel
 • is woningbouw in deze mate op deze plek gewenst in de Ooijpolder?

Het plan ‘De OoijWaard’ ondervindt veel bijval met de vraag hoe men dit idee kan ondersteunen. Daarom is M&L gestart met een petitie om alle steun te inventariseren en daarmee aan SB en B&D een signaal te geven van wat de inwoners werkelijk willen. Laat het weten in deze PETITIE. In tegenstelling tot SB vindt M&L (en velen met ons) dat het Steenfabrieksterrein De Ooij zo min mogelijk moet worden verdicht met woningbouw. Geen 250 maar ca 120 woningen. De structuur van de steenfabriek en de landschappelijke rijkdom van weleer moeten behouden blijven, dit gebied moet industrieel en landelijk erfgoed met woningbouw als mogelijke invulling combineren. Hiervoor is aandacht nodig voor een aantal aspecten:   

Een aantal kenmerken van De OoijWaard:

 • extensivering van het noordelijke deel, en intensivering van het zuidelijke lager gelegen deel van het steenfabrieksterrein;
 • op het hoge noordelijke deel ontwikkeling en restauratie van de oude steenfabriek op een wijze zoals dit ook elders zichtbaar is; geen torenhoge blokkendozen op de oude vlamovens, zoals in de plannen van SB;Bunswaard3.jpgDe Bunswaard, Beuningen
 • aansluitend zuidelijk een landgoedachtige ontwikkeling. Opzet hiervan is dat het open en extensieve decor aan de zijde van de Waal als rivierenland behouden blijft;
 • op de zuidelijke (5 meter lager) liggende strook van het steenfabrieksterrein is er ruimte voor strokenbouw, 100 wooneenheden gelegen aan het water, ook voor nieuwe woonvormen (hofjes, seniorenwoningen etc.);
 • aanzet tot een landschaps-ecologische natuurontwikkeling van de Ooijsche Graaf als klimaatbuffer, om verdroging in en om Ooij tegen te gaan, een ontwikkeling welke ten zuidoosten van het terrein in de Erlecomse polder wordt voorzien. De natuurlijke afwatering van de Ooijsche Graaf, met een (voormalig) sluisje ter hoogte van het huidige Oortjeshekken wordt mogelijk hersteld.
 • op het terrein kan bij hoogwater ruimte worden geboden aan paarden en runderen in overleg met StaatsBosBeheer; ·         duurzaam woonklimaat door eigen energiepark met biodiverse vegetatie;
 • natuur en landschap in balans met woonomgeving, niet alleen een steenpuist zoals in Lent;
 • gedoseerde bereikbaarheid; de Ooijse Bandijk en Hubertusweg zijn niet toegerust op een toename van 250 woningen met bijbehorend verkeer, bovenop de aanwezige recreatieve druk.

Het item is boeiend gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen van Berg en Dal, als lakmoesproef voor de politieke partijen die staan voor een waardevaste Ooijpolder. Ons plan is duidelijk afwijkend van het plan van SB. De gemeenteraad zal t.z.t. via een bestemmingsplanwijziging haar ware gezicht moeten laten zien. M&L nodigt iedereen uit om reacties te geven via de petitie, email, media, verenigingen, politiek, en te overleggen over deze herbestemming in ons waardevolle rivierenlandschap.

Geef vorm aan De OoijWaard! Spreek je uit in de Petitie!

Hier heb je wél recht van spreken

 


Stichting Monument en Landschap Berg en Dal    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting Monument en Landschap Berg en Dal om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...