GEEN ONTSLUITINGSWEG DIE OUDENAARDE IN 2 DEELT

Ongetwijfeld ben je begaan met de leefbaarheid van onze wijk en stad.  Er liggen echter vergevorderde plannen op tafel die heel wat zorgen baren.

Momenteel wordt een Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) uitgewerkt om de Linkeroever te ontwikkelen.  De concrete toekomstplannen zijn : 500 nieuwe woningen op de site Santens en 100 nieuwe woningen op de Alvey site, 6.5ha extra KMO-zone op de site Santens en een nieuwe uitbreiding van de industriezone Vande Moortel.

Daarbij ziet men over het hoofd dat de geplande uitbreidingen grotendeels in overstromingsgevoelig gebied liggen, en dat een woonbehoeftestudie heeft aangetoond dat extra woongebied volstrekt overbodig is.  Oudenaarde, Eine, Bevere en Leupegem slibben nu al dicht door woon-werkverkeer en het zware vrachtvervoer van Vande Moortel.

Om de uitbreidingen van wooneenheden en industrie mogelijk te maken voorziet het GRUP Linkeroever een nieuwe ontsluitingsweg die Vande Moortel verbindt met de N60 via de Broekstraat en de Gentstraat.  Langsheen deze weg wordt al gekeken naar verdere mogelijkheden tot verkaveling.  Er zijn zelfs plannen om deze nieuwe autoweg te verbinden met de Lotharingenbrug, zodat al het verkeer van Ename langs die weg dwars door Oudenaarde naar de N60 zal rijden.  Zo snijdt men Oudenaarde en Eine letterlijk in 2 en wordt alle beschikbare ruimte in Oudenaarde aangewend voor woningen en bijkomende industrie.

HET KAN ANDERS

Alvorens open ruimte aan te snijden voor woonuitbreiding en industrie, vragen wij om een mobiliteitsplan voor gans Oudenaarde.  Het heeft geen enkele zin om te besluiten tot uitbreiding, vervolgens een studie verrichten om de impact daarvan te bestuderen en dan milderende maatregelen voor te stellen.

Pas wanneer men duurzame oplossingen heeft gevonden voor het bestaande verkeer en een mobiliteitsplan heeft uitgewerkt waarbij het verkeer om Oudenaarde kan worden geleid in plaats van dwars door Oudenaarde, kan men aan uitbreiding denken.

Bovendien vragen wij om af te stappen van het idee dat elke open ruimte moet ingenomen worden door wooneenheden en industrie.  Tussen de Schelde en de N60 zijn er vandaag slechts 2 groene zones :  het park Liedts en het kerkhof in Eine.  Oudenaarde heeft nood aan meer groen.  De Alvey site en de site Santens lenen zich daar uitstekend toe.  Deze laatste ligt trouwens in natuurlijk overstromingsgebied en geeft rechtstreeks aansluiting met de sportfaciliteiten van onze stad.

LAAT UW STEM HOREN

Wij wensen een volledig uitgewerkt mobiliteitsplan met voldoende aandacht voor de zwakke weggebruikers.  Het moet de basis vormen voor alle verdere ontwikkelingen in onze mooie stad en concrete oplossingen bieden aan de verkeersproblemen van vandaag en morgen.

Wij zeggen neen tegen de aanleg van een nieuwe weg die Eine en Oudenaarde in 2 zal delen, en willen een plan dat een oplossing biedt voor Oudenaarde én Eine.  En wij zijn solidair met álle inwoners :  het protest tegen een nieuwe weg mag er niet toe leiden dat het extra verkeer dan maar via de dorpskern van Eine of elders wordt afgeleid.

Wij wensen meer open ruimte (stadsbos, park, speelpleintje…) en verwachten van het stadsbestuur dat zij duurzame keuzes maakt voor de leefbaarheid van de stad.

Wij wensen een stadsbestuur dat haar bewoners op de eerste plaats zet, en niet toegeeft aan de zucht naar uitbreiding van 2 of 3 projectontwikkelaars.


Burgercomité GRUP Oudenaarde    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Burgercomité GRUP Oudenaarde om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...