Geen kleiduifschieten op het Groot Schietveld!

Hiermee teken ik bezwaar aan tegen de nieuwe aanvraag van een omgevingsvergunning voor de inrichting en de exploitatie van een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld op grondgebied van de gemeente Brecht en Brasschaat (OMV_2019133737). 

De inplanting van een kleiduifschietstand te midden van het leefgebied van zeldzame, sterk bedreigde en strikt beschermde soorten zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik, adder, poelkikker, heikikker en heivlinder is niet te verantwoorden. Het Groot Schietveld is als één van de grootste heidegebieden in Vlaanderen een zeer waardevolle en belangrijke schakel in het Europees beschermde Natura 2000- netwerk. De verstoring door meer dan 2 miljoen schoten per jaar en de verontreiniging door 227 ton kleiduiven en 90 ton staalhagel – waarvan een deel nooit zal worden verwijderd – zijn onverenigbaar met het Europese beschermingsstatuut als vogel- en habitatrichtlijngebied. 

Deze schietstand zal bovendien de avond- en weekendrust van vele omwonenden verstoren door geluidshinder. Dit in tegenstelling tot de militaire oefeningen die meestal plaatsvinden op weekdagen tijdens de arbeidsuren. De afstand tussen de schietstand en de dichtstbij zijnde woonwijk te Gooreind bedraagt amper 500 m. Iets verderop ligt het Woon- en Zorgcentrum Amandina en het CODA-centrum voor palliatieve zorgen. Volgens de voorliggende aanvraag zouden bij maximale bezetting tot 2.158.000 schoten worden gelost verspreid over 294 dagen. Dit is een ontoelaatbare aanslag op de levenskwaliteit van heel de regio waarin deze knallen hoorbaar zijn. 

De inrichting en de exploitatie van deze recreatieve kleiduifschietstand staat ook haaks op de Vlaamse beleidsintentie om per provincie twee kleiduifschietstanden te vergunnen. De provincie Antwerpen is de enige Vlaamse provincie waar reeds twee dergelijke schietstanden standen vergund en actief zijn. Bovendien kan deze schietstand ook volgens de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening onmogelijk vergund worden in dit militair domein. 

Een eerdere aanvraag (OMV_2019005418) voor een gelijkaardige megaschietstand op deze locatie werd door alle omliggende gemeentebesturen en alle overheidsadministraties – op één na – negatief geadviseerd. De nieuwe aanvraag die nu voorligt weerlegt in geen geval de inhoudelijke en wettelijke argumenten die aan de grondslag lagen van deze negatieve adviezen en bezwaren.


Ik reken op alle bevoegde overheden om de natuur en de rust, goed voor mens én dier, in dit gebied te bewaren.


Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen    Neem contact op met de schrijver van de petitie