GEEN AUTOSTRADE VAN PIJPLEIDINGEN DOOR ANTWERPEN EN LIMBURG

172021692_10228621019649219_3003532962492510874_n.jpg

Een landschappelijk litteken voor pijpleidingen doorheen de provincies Antwerpen en Limburg van150 km lang en 45 tot 70 meter breed met tentakels naar de belangrijke industrieterreinen langs het Albertkanaal waar geen boom meer kan of mag groeien is enkel in het belang van de petrochemische sector in het havengebied van Antwerpen.

Welk tracé men ook kiest, honderden ha natuur- en landbouwgebied, beschermde natuur en erfgoedlandschap gaat voor de bijl. Ettelijke woningen zullen sneuvelen. Zonder pardon worden VEN en IVON gebieden, Vogelrichtlijn- en habitat- en natura 2000 gebieden, Vlaamse natuurreservaten doorkerft en ontdaan van alle vegetatie zodat er buizen in de grond kunnen om allerlei gevaarlijke vloeistoffen te transporteren.

Om bovengenoemde reden zijn ondergetekenden radicaal tegen het volledige project omdat het onmogelijk is dergelijke pijplijn van 150 à 170 km aan te leggen door het dichtbevolkte Vlaanderen zonder een verwoestende impact op bewoning, open ruimte en natuur.

Het doel van de leidingstraat is volgens de startnota om de economische toekomst van de petrochemische industrie veilig te stellen. Een leidingstraat zou daarvoor noodzakelijk zijn, omdat op deze wijze chemische grondstoffen in grotere hoeveelheden over een grote afstand vervoerd kunnen worden. 

Dit kan echter ook via andere transportmiddelen, binnenscheepvaart of treinverkeer om de weg te ontlasten. Zo worden momenteel alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd om de binnenscheepvaart te stimuleren. Heel wat chemische grondstoffen die via leidingstraten vervoerd worden, kunnen ook via binnenscheepvaart vervoerd worden.

Voor vervoer via het spoor verwijzen we naar de IJzeren Rijn. Er ligt reeds een bestaande spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Prioriteit voor vervoer vanuit de Antwerpse haven richting het Ruhrgebied moet in eerste instantie een heropening van de IJzeren Rijn zijn. De IJzeren Rijn in combinatie met binnenscheepvaart via het Albertkanaal biedt kansen voor het voortbestaan van zowel de industrie in het Ruhrgebied als de industriegebieden in Vlaanderen rond Geel, Meerhout, Tessenderlo en Beringen. 

Op basis hiervan is een bijkomende leidingstraat in principe overbodig.

Gaan we opnieuw kostbare ruimte en natuur opofferen voor deze vorm van transport onder de grond nadat we de voorbije eeuw het land vol treinsporen hebben gelegd, kanalen gegraven en autowegen aangelegd? 

Als bijkomend argument voor de leidingstraat wordt in de startnota verwezen naar een vermindering van het vervoer over de weg. Er wordt echter nergens becijferd welke concrete impact de leidingstraat op dit vlak zou hebben. Het is hoogst twijfelachtig dat er door de aanleg van de leidingstraat effectief minder vrachtverkeer zal zijn.

De vermindering van het vrachtverkeer over de weg zou ook een positieve impact heeft op de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. De grootschalige verdwijning van natuurgebieden in Vlaanderen heeft echter als implicatie dat er ook een verminderde natuurlijke capaciteit is om broeikasgassen op te nemen. In de startnota wordt die verminderde capaciteit volledig genegeerd. 

De grootschalige verminking en verdwijning van natuur kan overigens in geen geval in overeenstemming gebracht worden met het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP), goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 december 2019. Van dit richtinggevend plan naar 2030 maken de aanplanting van extra bossen, het investeren in extra natuurgebieden i.f.v. de Europese natuurdoelstellingen en het vrijwaren van de open ruimte integraal deel uit.

Het stimuleren van fossiele stoffen door leidingen aan te leggen is trouwens een stap in de verkeerde richting voor een ecologische transitie van onze industrie. Er is een stap nodig in de omgekeerde richting: het fossiel gasnetwerk moet net afgebouwd worden in de transitie naar een koolstofarme industrie.

De argumentum waarmee de Vlaamse regering de noodzaak voor het uitbouwen van een leidingstraat onderbouwt zijn mager en voornamelijk economisch van aard.Deze economische motieven gelden bijna exclusief voor de haven en de petrochemische sector die op deze manier haar productie bijzonder sterk kan opdrijven.

De rest van de leidingstraat dient enkel voor transit zonder meerwaarde voor de betrokken gemeenten.De maatschappelijke kost en het menselijk leed voor de inwoners van de gemeenten in de provincies Antwerpen, Limburg en een stukje Brabant is enorm.

Afhankelijk van het trace gaat het om de afbraak van minstens 50 tot zelfs een 200 tal woningen, bedrijven, landbouwbedrijven en andere gebouwen.Naargelang het tracé zal 344 tot 420 ha waardevolle natuur verdwijnen.

Erkende natuurreservaten, VEN en IVON gebieden, vogelrichtlijn- en habitatgebieden, NATURA 2000 en Europese habitat worden doorkruist, doorkerft , omgeploegd en ontdaan van alle vegetatie, ongeacht welk tracé er wordt gekozen. In het dichtbevolkte Vlaanderen is elke vierkante meter natuur van levensbelang – letterlijk, zoals we tijdens de corona-periode aan den lijve hebben ervaren.

De milieu-effecten van geluid en lucht worden zwaar onderbelicht. Bestaande bossen en houtkanten spelen een belangrijke rol als buffer tegen omgevingsgeluid van bvb snelwegen, maar ook een luchtzuiverende rol die niet zomaar kan worden verplaatst door herbebossing elders.

Een nieuwe leidingstraat van 150 à 170 km doorheen het huidige dichtbevolkte en qua ruimtelijke ordening wanordelijke Vlaanderen zonder een verwoestende impact op onze al schaarse en versnipperde natuur is maw onmogelijk.

De maatschappelijke kosten blijken hoger te liggen dan de baten. 

Omwille van alle bovenstaande redenen vragen ondergetekenden met aandrang dat de Vlaamse Regering geen van de drie reeds voorgestelde tracés in uitvoering brengt en de procedure stopzet. 

De gevolgen overheen het hele traject zijn te groot op maatschappelijk en ecologisch vlak. Bovendien kunnen de doelstellingen die middels de leidingstraat gerealiseerd moeten worden ook op andere wijzen gerealiseerd worden. 

De periode om bezwaar in te dienen aangaande de startnota liep van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021 en is ondertussen afgelopen.

De petitie blijft online en kan verder worden ondertekend en gedeeld.

 

 Links:

Omgeving Vlaanderen:

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

gedetailleerde kaart met de tracés:

https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b3fc46fb07eb4a9d8f560035cd1fbba3&fbclid=IwAR12UHKc9CZUnDvkTCCagtulEMP2kziNynJz2UllboqCG1J2OsOVd8t-sas

De website met duiding, info en laatste nieuws

http://geenleidingstraat.be

Voor commentaar en reacties, de links naar enkele comités:

De leidingstraat:

https://www.facebook.com/groups/276678190753228

Leidingstraat Antwerpen-Ruhr: 

 https://www.facebook.com/groups/142474931068040

 PACT: 

https://www.facebook.com/groups/pijpleiding/?multi_permalinks=796410811267452&notif_id=1618738762139802&notif_t=group_highlights&ref=notif

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Wilfried Croux alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...