Free Yvonne Floor!

FB_IMG_15531662536291.jpgYvonne Floor is na jaren van gaslighting, coercive control en narcistisch misbruik gescheiden. Zij heeft een zoon en een dochter van wie zij na de scheiding de verzorgende ouder werd in co-ouderschap. Door constante problemen, gebaseerd op onwaarheden die jeugdzorg klakkeloos heeft aangenomen zonder aan waarheidsvinding te doen en een rechterlijke macht die blindelings vertrouwde op jeugdzorg, is Yvonne in mei 2018 uit de ouderlijke macht gezet. Hier ging een verbod op publicatie van haar boek (“Tot de Dood ons Scheidt” https://protectivemothersrevolution.com/wp-content/uploads/2018/12/Tot-de-dood-ons-scheidt_HR.pdf)  en vele rechtszaken aan vooraf.
De zoon van Yvonne, Max (13 jaar), is opgenomen in verschillende gesloten Jeugdzorginstellingen waar hij meerdere malen uit weg is gevlucht, meestal richting zijn moeder Yvonne Floor, Yvonne maakte daarvan melding bij de betreffende instanties. De laatste keer dat hij wegrende uit de instelling was in de nacht van 23 op 24 december 2018. Weer rende hij weg naar zijn moeder. Yvonne en Max zijn samen weg gegaan omdat de veiligheid van Max op dat moment in het geding was. Op 7 januari 2019 is de politie gaan zoeken bij vrienden en familie van Yvonne. Op 13 januari jongstleden zijn ze aangetroffen. Sindsdien zit Yvonne (onterecht) in voorarrest, en is haar voorarrest al tweemaal verlengd zonder duidelijke opgaaf van reden. Ook is het hoger beroep voor haar vrijlating afgewezen, zonder duidelijke opgaaf van reden. Yvonne heeft haar zoon niet ontvoerd. Max heeft de keuze gemaakt uit de instelling weg te lopen en naar zijn moeder te gaan. Yvonne heeft vooral geprobeerd haar zoon te beschermen en te voorkomen dat haar zoon door een arrestatieteam uit huis gehaald zou worden. Zij voorzag het trauma dat dit bij Max zou kunnen veroorzaken.

Dat een beschermende moeder alleen om die reden al 110 dagen in voorarrest zit en mogelijk een veroordeling voor onttrekking van het ouderlijk gezag wacht en de kans dat haar zoon zo beschadigd raakt dat goed functioneren op latere leeftijd moeilijk wordt, is meer dan onterecht. Als we in het belang van de kinderen denken, dan moet er ook naar de kinderen geluisterd worden in een juridisch proces en moeten onafhankelijke onderzoekers en rechters een bodemprocedure volbrengen, waarbij de rol van jeugdzorg, de instelling die de grootste fouten heeft gemaakt in dit drama, voorop staat.
Wilt u alstublieft tekenen voor de vrijlating van Yvonne Floor? Yvonne is mensenrechtenjuriste, mensenrechtenjournaliste, auteur en activiste. Wij eisen een bodemprocedure. Meer dan 1000 medegevangenen van Yvonne hebben al een petitie ondertekend. Doen jullie mee?

In het kort: Laat Yvonne Floor vrij! Zet een bodemprocedure in gang! Geef Yvonne haar ouderlijk gezag terug! Haar kinderen missen haar vreselijk en Yvonne mist haar kinderen vreselijk, dit moet stoppen! Hef het publicatieverbod van Yvonne’s boek “Tot de Dood ons Scheidt” op! #FreeYvonne #FreeMax #iamyvonnefloor

Deze petitie zal aangeboden worden aan:
- Staten-Generaal
- Tweedekamer
- O.M Den-Haag

Petition for Yvonne Floor. After years of gaslighting, coercive control and narcissistic abuse Yvonne divorced her husband. She has a son and a daughter, of who she became the pimary care giving parent in a shared parenting agreement. In May 2018, after years of constant problems based on false allegations that Child Protective Services (CPS) launched against her and a court that blindly relied on their nonsense, Yvonne’s parental rights were terminated. The publication of her book (“Tot de Dood ons Scheidt,” translated “Untill Death do us Part”), was prohibited by the court as well. After fleeing to his mother Yvonne Floor multiple times, Yvonne's son Max (13 yearsold) has been admitted to a closed (CPS) institution. The last time he ran away was on December 24, 2018. Again, he ran to his mother. Every time Max fled to her, Yvonne reported to the authorities that her son was with her. After Christmas 2018, when Max once again run to his mother Yvonne, this time they left because the safety of Max was not guaranteed at that moment. It took till January 7, 2019, that the police started searching the homes of Yvonne's friends and family, looking for Max. Max and Yvonne were found at January 13. Since then Yvonne is being held un justly and her incarceration has already been extended twice without clear grounds. Further more, the appeal forher release has also been rejected without clear grounds. Yvonne did not kidnap her son. Her son made the choice to run away from the CPS institution and go to his mother. Yvonne mainly tried to protect her son against abuse and top revent her son from being arrested, including the resulting trauma that it would cause. That a Protective Mother awaits trial in detention for 110 days and faces a possible conviction for custodial Interference needs to end, including the possibility of traumatic injury to her son that can very well result in to psychological damage that can impact his functioning through out the remainder of his life (Adverse Childhood Experiences). If we really take in to account “the best interests of the children,” then we need to listen to the children through out all legal procedures, ensuring that there are independent investigators and judges, who also investigate the role of CPS, the institution that has made the biggest mistakes in this drama. Please sign this Petition for the release of Yvonne Floor, who is a Human Rights legal Expert, a Human Rights Journalist, an author and a activist. Please sign this Petition to demand a full investigative procedure in to this case. More than a 1000 fellow prisoners of Yvonne have already signed a similar petition. Will you sign as well?

Summary:
Release Yvonne Floor! Start an investigative procedure in to her case! Give Yvonne her Parental Rights back! Her children miss her terribly and Yvonne misses her children terribly!This injustice must stop! Stop the prohibition of the publication of Yvonne's book "Tot de Dood ons Scheidt"! #FreeYvonne #FreeMax #iamyvonnefloor  

This petition will be offered to Congress and Departmend of Justice in The Netherlands.


Stichting Protective Mothers Revolution.    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting Protective Mothers Revolution. om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...