Help vluchtelingengezinnen samen te brengen!

images_(16)10.jpeg

 

Wij schrijven u om onze grote bezorgdheid te uiten over de recente beslissing van de IND om het gezinsherenigingsproces te verlengen en vragen om uw steun. Als lid van de vluchtelingengemeenschap in afwachting van gezinshereniging tijdens en na de hoorzitting, zijn wij uit de eerste hand getuige van de nadelige invloed die deze vertragingen hebben op het welzijn en de stabiliteit van gezinnen.  

De nieuwe regeling voor gezinshereniging die door de IND moet worden geïmplementeerd, heeft geleid tot aanzienlijke vertragingen en onzekerheid voor degenen die een aanvraag hebben ingediend of zullen indienen voor gezinshereniging met gezinsleden. De huidige situatie waarin gezinnen langdurig van elkaar gescheiden worden als gevolg van bureaucratische vertragingen is onaanvaardbaar en oneerlijk. De lange wachttijden en het gebrek aan duidelijkheid over de verwerking van aanvragen hebben de toch al moeilijke omstandigheden waarin vluchtelingengezinnen verkeren nog verergerd.  

Het is duidelijk dat lange verwerkingstijden voor aanvragen voor gezinshereniging onnodig leed veroorzaken bij vluchtelingengezinnen die toch al kwetsbaar zijn en steun nodig hebben. Deze vertragingen verhogen niet alleen de mentale en emotionele stress die individuen ervaren die wachten op hereniging met hun geliefden, maar ze belemmeren ook het proces van hun integratie en vestiging in Nederland. Vooral kinderen ervaren de traumatische gevolgen van het langdurig gescheiden zijn van hun ouders.  

Het bij elkaar houden van gezinnen speelt een belangrijke rol bij de aanpassing van vluchtelingen aan de nieuwe samenleving. Langdurige scheiding belemmert het integratieproces doordat het voor gezinnen moeilijk wordt om een gemeenschappelijke taal te leren, een baan te vinden en te socialiseren. Gefragmenteerde gezinnen ondervinden moeilijkheden bij het vinden van huisvesting, werk en sociale contacten.  

Wij geloven dat elk individu het fundamentele recht heeft om bij zijn familieleden te zijn en in een veilige en stabiele omgeving te leven. Gezinshereniging is een hoeksteen van de internationale mensenrechtenwetgeving en de bescherming van vluchtelingen, zoals erkend in verschillende internationale instrumenten, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Elke regeling of beslissing die gezinshereniging onnodig vertraagt of belemmert, schendt deze fundamentele rechten en principes.

Wij zijn van mening dat de autoriteiten, door proactief het systeem van gezinshereniging te hervormen, de rechten en waardigheid van vluchtelingen kunnen beschermen en ervoor kunnen zorgen dat gezinnen op een tijdige en humane manier worden herenigd.  

We roepen de betrokken autoriteiten daarom op om onmiddellijk actie te ondernemen om dit probleem aan te pakken en de behandeling van aanvragen voor gezinshereniging te versnellen, en verzoeken in het bijzonder om:

- Maatregelen te nemen om de verwerking van aanvragen voor gezinshereniging te vergemakkelijken en te versnellen, zodat de wachttijden voor vluchtelingengezinnen tot een minimum worden beperkt.

- Voldoende middelen en personeel toe te wijzen aan het Nederlandse Asielbureau om een tijdige en efficiënte verwerking van aanvragen voor gezinshereniging te waarborgen

- Zorg voor transparante en toegankelijke communicatie met aanvragers over de status van hun aanvraag en eventuele aanvullende documentatie die nodig is om het proces te vergemakkelijken.

- Prioriteit geven aan de hereniging van kwetsbare personen, waaronder kinderen, ouderen en personen met medische aandoeningen, om de negatieve gevolgen van langdurige scheiding voor hun welzijn tot een minimum te beperken.

- Herzie bestaande regelgeving en beleid met betrekking tot gezinshereniging om systematische problemen die bijdragen aan vertragingen in het proces te identificeren en aan te pakken, en stel hervormingen voor die nodig zijn om deze problemen aan te pakken.  

We eisen dat de relevante autoriteiten en instellingen onmiddellijk actie ondernemen om de wachttijden te verkorten en de regeling herzien om een effectievere oplossing te vinden die het fundamentele recht van vluchtelingengezinnen om samen te leven respecteert en gebaseerd is op humanitaire principes en internationale verplichtingen.

Dank u voor het erkennen van onze zorgen en voor uw aandacht voor deze kwestie. We kijken uit naar een snelle oplossing die de tijdige hereniging van vluchtelingengezinnen mogelijk maakt.

Sta jij achter ons om de kracht van gewone mensen om een verschil te maken te beschermen? We roepen alle vluchtelingen die in Nederland wonen, maatschappelijke organisaties, mensenrechtenverdedigers en alle bezorgde Nederlandse burgers op om onze campagne te steunen. Alstublieft, onderteken en deel.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Abdurrahman Öztürk alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...