Ezechiel verklaring

Aan alle leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal,


Als leiders moet u zich ervan bewust zijn dat wij in overeenstemming met de Schrift regelmatig bidden voor "alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid" (1 Timoteüs 2:2 NBV). Wij bidden dagelijks voor het werk dat u doet als volksvertegenwoordigers van het volk van Nederland.

Wij schrijven u echter over een punt van grote zorg. Namelijk de introductie van het ‘vaccinatiepaspoort’ in de Nederlandse samenleving. Voor veel christenen is dit een onhoudbaar iets dat verschrikkelijke gevolgen heeft voor ons land.

Om te beginnen moeten wij opmerken dat we niet de eerste generatie zijn die wordt geconfronteerd met de kwestie van 'vaccinatiepaspoort'. De christelijke theoloog en voormalige minister-president van Nederland Abraham Kuyper schreef in 1880, zich bewust van de uitdagingen die een pokkenepidemie voor de samenleving met zich meebracht:

Van gedwongen koepokinenting mag, meê uit dien hoofde, dan ook nimmer sprake vallen. Ook onze artsen kunnen zich vergissen en de overheid mag nimmer een bepaald soort van geneeskundige zienswijzen stempelen als orthodox, en dus bindend. Buitendien, dwang kan nooit gerechtvaardigd zijn eer er ziekte is; en mag derhalve nimmer prophylactisch werken. Waar dan ten derde nog bij komt, dat de overheid, wat zij ook doe, af heeft te blijven van onze lichamen. Ten vierde, de tegenspraak der consciëntie heeft te eerbiedigen. En ten vijfde, van tweeën één: Of zelve niet aan de onfeilbaarheid der vaccinatie gelooft, of, doet ze dit wel, dan ook overtolligen arbeid verricht, bijaldien ze aldus reeds beveiligden nogmaals beschermen gaat tegen een kwaad, dat op hen dan immers geen vat meer heeft. De vaccinebewijzen moeten derhalve, en zullen dan ook, althans van onze vrije scholen verdwijnen. Een tirannie, als in deze vaccinebewijzen schuilt, is, zelfs vergeleken bij een pokkenbezoeking, voor de geestelijke veerkracht der natie nog wel zoo gevaarlijk.

Kuyper, A. 1907. “Ons program” H.16 II Lijkbezorging en Epidemie § 205 Vaccinatie p.278

Destijds wat het zogenaamde ‘pokkenbriefje’ een voorwaarde om naar school te mogen. Sommige kinderen kregen na vaccinatie echter ernstige en soms zelfs fatale bijwerkingen (1). Ook nu zijn er weer meldingen van ernstige bijwerkingen en overlijdens na vaccinatie gedaan bij het bijwerkingen centrum Lareb (2). Het BPOC2020 onderzoekt eveneens meldingen van bijwerkingen en overlijdens. Er werden door BPOC2020 3400 meldingen ontvangen. Lareb wilde deze informatie echter niet in ontvangst nemen. Deze meldingen zullen dus mogelijk niet door het Lareb worden onderzocht. (3)

https://historiek.net/pokkenbriefje-vaccinatiebewijs-inenting-verzet/139198/ (1) https://www.lareb.nl/news/overzicht-meldingen-overlijdens-na-coronavaccinatie (2) https://bpoc2020.nl/news/gesprek-bpoc2020-lareb/  (3)
Op 9 september ’21 waren door BPOC 3400 meldingen ontvangen. Dit aantal is inmiddels hoger.

Tussen 1901 en 1905 was Abraham Kuyper minister-president van Nederland. Uit zijn partij de ARP vormde zich uiteindelijk het CDA, waar onder andere demissionair minister Hugo de Jonge deel van uit maakt. Kuyper begreep blijkbaar dat een ‘vaccinatiepaspoort’ een maatregel zou zijn die gelijk stond aan, zo niet erger is dan een epidemie zelf, door de onderdrukkende controle over het leven van mensen. Als christenen zou we het ook eens moeten zijn met de analyse van Kuyper over een dergelijke maatregel, en om verschillende redenen.

Ten eerste dreigt de overheid een onethische samenleving met twee niveaus te creëren. Terwijl sommige mensen de vaccinatie met dank zullen nemen, kunnen anderen goede en geïnformeerde
redenen hebben om deze niet te nemen. Demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge zei in de persconferentie van 8 maart 2021 het volgende:

“Nee, nee, ik heb helemaal geen begrip voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Nul begrip, nul begrip. Maar ik wil ook niet dat we omdat we daar zo weinig begrip voor hebben zeggen: nou, dan gaan we het maar verplichten. Nee, vaccinatie is altijd een eigen keuze. Het is echt een eigen keuze of je je wil laten vaccineren. Maar als je het mij vraagt...”.

Hiermee gaat hij volledig voorbij aan het feit dat mensen een natuurlijk immuunsysteem hebben. Dat dit immuunsysteem bij ieder op een unieke wijze werkt. Dat er mensen zijn waarbij dit immuunsysteem niet of nauwelijks in staat is om ziekten te bestrijden is evident. Echter laat dit onverlet dat velen mogelijk onbewust al besmet zijn geweest en dat hun immuunsysteem hen tegen deze besmetting heeft beschermd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/03/08/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-8-maart-2021

Zijn uitspraak in de persconferentie staat in schril contrast tot onderzoek dat uitwijst dat een natuurlijke besmetting een langdurigere en sterkere bescherming kan geven. Deze conclusie van Israëlische wetenschappers na het bestuderen van meer dan een half miljoen patiëntendossiers wordt o.a. gedeeld door de Volkskrant en Dagblad van Het Noorden (1). Demissionair minister-president Mark Rutte sprak in zijn toespraak va 16 maart 2020 over groepsimmuniteit via natuurlijke besmetting (2). Hoe is het mogelijk dat deze groepsimmuniteit via natuurlijke besmetting geheel uit beeld is verdwenen en de serologische test die immuniteit kan aantonen niet wordt gebruikt?

https://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/2966390/onderzoek-eerdere-coronabesmetting-beschermt-veel-beter-dan-vaccin.html (1) https://youtu.be/D3QPmphUK_M (2)

Een groot deel van de bevolking is al tot wanhoop toe belast. Toegegeven, wij begrijpen waarom onze regeringsleiders zich gedwongen voelden om in maart 2020 op slot te gaan. De dreiging was onbekend en ons vermogen om het te weerstaan was ongetest. Het is nu echter 2021 en de nadelige effecten van lockdowns en overige maatregelen worden nu onthuld. Wij begrijpen dat wij moeten reageren, maar wij maken ons zorgen over hardhandige benaderingen die het vermogen van mensen om een normaal leven te leiden te boven gaan. Wij zijn gedwongen om ons uit te spreken namens worstelende mensen, de behoeftigen en degenen die schade ondervinden van zulke krachtige maatregelen (Spreuken 31:8-9).

De nadelige effecten van lockdowns komen naar voren bij de opkomst van mensen die zelfmoord overwegen. Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, kinderarts van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en lid van het Outbreak Management Team (OMT) sprak hier in januari 2021 zijn zorg over uit.

https://www.gelderlander.nl/tiel/meer-kinderen-belanden-in-ziekenhuis-na-zelfmoordpoging-door-coronacrisis-het-wordt-steeds-erger~a339c4f6/

MIND Platform sprak al in april 2020 al over de 1 miljoen Nederlanders die al te maken hebben met psychische klachten die door de genomen maatregelen vast dreigden te lopen. Uit onderzoek van hun ggz-panel bleek de helft van hen aan te geven meer last te hebben van bijvoorbeeld angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. Een derde van de respondenten wist niet hoe zij de periode moet doorkomen. 60% gaf aan dat hun behandeling deels of geheel was weggevallen en 80% gaf aan geen gebruik te kunnen maken van hun dagbesteding of inloopcentrum. Een jaar later blijkt dat de
gevolgen van de lockdown op dat moment nog veel harder aan te komen dan eerder. Er trad dus een duidelijke toename van problemen op naarmate de crisis en bijbehorende maatregel voortduurden.

https://mindplatform.nl/nieuws/onderzoek-ggz-panel-naar-gevolgen-corona

Het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt over een dieptepunt in de mentale gezondheid van de bevolking in de eerste helft van 2021. Dit onderzoek laat zien dat vooral de mentale gezondheid van jongvolwassenen hard geraakt wordt.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/35/mentale-gezondheid-in-eerste-helft-2021-op-dieptepunt

Uit de Monitor mentale Gezondheid en Middelengebruik van Studenten van het Trimbos-instituut, uitgevoerd onder ruim 28.000 studenten tijdens de derde coronagolf van maart tot mei 2021, blijkt dat meer dan de helft van de studenten (51%) psychische klachten ervaart, waarvan 12% in ernstige mate. 26% geeft aan een doodswens te hebben.

https://www.trimbos.nl/docs/ab7a656d-f439-4f5a-bab9-3006b3355d77.pdf

Ook de grote hoeveelheid bedrijven die zich gedwongen voelden om te stoppen laat de enorme impact zien de maatregelen. Juist bedrijven in bijvoorbeeld de horeca voelen zich vaak gedwongen om hun activiteiten te stoppen of gaan zelfs failliet. Dit ondanks de steunpakketten die vanuit de overheid in het leven waren geroepen voor het bedrijfsleven.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/26/ruim-13-duizend-bedrijven-opgeheven-die-coronasteunmaatregelen-gebruikten

Jezus zegt tegen christenen dat ze de kosten moeten tellen: "Want wie van jullie die een toren willen bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?" (Lucas 14:28 NBV). Jezus gebruikt hier een seculier principe om een geestelijk punt te maken, en of je nu een geestelijke of seculiere beslissing neemt, je moet de kosten berekenen. Er zijn veel mensen in onze gemeenschappen, niet alleen in onze kerken, die worden geconfronteerd met de kosten van dit beleid en er steeds meer bezorgd over worden.

Er kan veel meer worden gezegd over dit punt, de effecten op gemiste kankerdiagnoses en andere ziekten door mensen die thuisblijven van de dokters, de effecten op het gemiste en inconsistente onderwijs van kinderen, jongeren die afstuderen in een gesloten economie die moeilijk werk kunnen vinden. Armoede is de belangrijkste oorzaak van slechte levensresultaten, en deze lockdowns duwen mensen financieel naar de rand. De toevoeging van een ‘vaccinatiepaspoort’ aan de Nederlandse samenleving kan de nagel aan de doodskist zijn voor veel mensen die al wanhopig zijn.

Het geweten mag nooit worden afgedwongen. Het geweten is een van de meest innerlijke uitdrukkingen die een persoon bezielt en die hem in staat stelt God te aanbidden en een legitieme regeringsautoriteit te gehoorzamen. Het geweten is het onmiddellijke contact van Gods aanwezigheid in de ziel van een mens, en dus zal iemand die gedwongen wordt te handelen op een manier die verwerpelijk is voor zijn geweten, nooit vrede hebben, noch voor God, noch voor de staat. Een regering die iemand die ernaar streeft om God te eren probeert te dwingen, zal ontdekken dat dit alleen maar op weerstand stuit. Over de noodzaak van een vrij geweten schrijft Kuyper:

"Het geweten is daarom het schild van de menschelijke persoon, de wortel van alle burgerlijke vrijheden, de bron van het geluk van een natie."

Kuyper, A. 1907. “Ons program” H.5 IV De vrijheid van consciëntie § 62 De consciëntie voor dwang ongeschikt p.93

Mark Rutte citeerde zelf Kuyper en duidde daarbij de rol van de burger bij het verlies van de vrijheid:

"Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor".

https://youtu.be/QsnGPv4YzZk

Een regering moet nooit het geweten dwingen, maar eerder de belangrijke functie respecteren die zij vervult om een persoon te helpen God vrijelijk te aanbidden en gehoorzaam te leven voor de staat. Zoals we hebben opgemerkt, beveelt Jezus christenen om de kosten te berekenen, en veel gelovigen hebben niet het gevoel dat we op dit moment over alle informatie beschikken die nodig is om een beslissing over dit vaccin te nemen. Wij respecteren dat veel mensen deze berekening hebben gemaakt en hebben besloten dat het voor hen het beste is om het vaccin te nemen, en we proberen het niet in twijfel te trekken. Maar degenen die er niet klaar voor zijn, of aarzelen, doen dat om zeer legitieme redenen. Hun geweten verplicht hen om te wachten of om te besluiten het nooit te nemen, en hun Heiland adviseerde hen om geen beslissingen te nemen voordat ze de kosten hebben berekend. Dit is een wijsheidsprincipe dat iedereen op veel aspecten van zijn leven toepast. Wij zouden daarom de regering willen vragen het geweten van veel Nederlanders niet te dwingen door het gebruik van een 'vaccinatiepaspoort'.

Het is niet logisch om van vaccinatie de basis te maken voor deelname aan het normale leven in termen van bescherming van anderen. Israël is vroeg gestart met vaccinatie en daar is duidelijk te zien dat de bescherming door vaccinatie in een half jaar sterk afneemt. Prof. Dr. Heiman Wertheim van Radboud UMC spreekt over een verspreiding onder gevaccineerden en spreekt uit dat hier weinig aandacht voor is. Hij spreekt uit dat veel gevaccineerden niet door hebben dat zij het coronavirus kunnen hebben en dat zij besmettelijk kunnen zijn.

Aangezien het duidelijk is dat vaccins geen infectie voorkomen, is het twijfelachtig om iemands toegang tot de samenleving te beperken op basis van een medische keuze.

https://www.rd.nl/artikel/939864-israel-kampt-met-nieuwe-coronagolf-ondanks-vaccinatie
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5243039/besmettelijk-na-vaccinatie-testen-corona-coronabewijs-vaccin

De vaccins ter bestrijding van Corona hebben een zogenaamde ‘conditional marketing authorisation’. Dit betekent dat de houder van deze tijdelijke vergunning nog geen standaard vergunning heeft. Deze kan afgegeven worden zodra de houder voldoet aan alle opgelegde verplichtingen en de gegevens bevestigen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. Vaccins waarvan dus nog bewezen moet worden of de voordelen opwegen tegen de risico’s worden massaal wereldwijd toegediend

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation#criteria-and-conditions-section

Ook vinden wij het onhoudbaar dat van ons wordt verwacht dat wij een subgroep van de samenleving de toegang tot allerlei voorzieningen weigeren. Ook voor christelijke evenementen, concerten, enz. geldt het ‘vaccinatiepaspoort’ als vereiste. Alleen onze dierbare Verlosser, Jezus Christus, heeft het gezag om de voorwaarden van gezamenlijke aanbidding te regelen. Het past ons niet om onderscheid te maken op grond van geloof, ras, medische status of wat dan ook. Wij zijn ook verplicht om het evangelie aan alle mensen te verkondigen. Onze sterkste overtuiging is dat deze evangelieboodschap het grootste nieuws is dat ooit is verkondigd, en niets minder omvat dan Gods gratis geschenk van reddende genade, en het aanbod van eeuwig leven aan allen die in berouw en geloof reageren op die boodschap. Mensen de toegang tot de vreugde van het evangelie weigeren, door hun deelname te ontzeggen aan christelijke conferenties, concerten en andere vormen van samenzijn, staat voor ons gelijk aan onze Heiland verraden en verraad aan alles wat hij ons oproept
te doen en na te laten. Wij kunnen ons geen situatie voorstellen waarin wij iemand zouden weigeren die Christus heeft verwelkomd (Romeinen 14:1-4).

Mogen wij u van harte oproepen op grond van Gods Woord en de genade die Hij ons geeft u uit te spreken tegen de huidige tweedeling die is ontstaan in onze maatschappij en u vragen hier geen medewerking aan te verlenen?

Moge u de genade van onze Heer Jezus Christus kennen.

Ezechiel 3:17:
Mensenkind, ik stel jou aan als wachter als wachter over de Israëlieten: als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen.

600x498.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Wachters in Nederland om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...