Dwing Almeerse politiek te luisteren naar de inwoners

Bewoners_Almere_hebben_weinig_vertrouwen_in_het_College_van_Almere._(2560_x_1200_px)_(2560_x_1500_px)_(1)_.png

Dwing Almeerse politiek te luisteren naar de inwoners

Het motto "Almere voor iedereen, door iedereen" is slechts een loze kreet. De leefbaarheid en veiligheid van onze wijken staan op het spel, terwijl bewoners worden genegeerd. Boosheid en ontevredenheid onder Almeerders groeien.

Transparantie is ver te zoeken, aangezien het College zijn eigen agenda nastreeft. Wat is een coalitieakkoord waard als je daar onvoldoende mee doet. Wat doet dit College om het vertrouwen in de Almeerse politiek terug te winnen en wat is participatie waard als afspraken te gemakkelijk terzijde worden geschoven of achteraf anders worden uitgelegd.

Bewoners worden door het college te gemakkelijk weggezet als NIMBY's of ongeïnteresseerden, afhankelijk van hun betrokkenheid. De zwijgende meerderheid verdient een stem. Almere is voor iedereen.

De woningnood neemt toe, er is een groot lerarentekort, vergunninghouders op het laatste moment plek en problematiek verspreidt zich in alle wijken. De wethouders wijzen naar elkaar, met ieder hun eigen agenda.  Waar blijft de bestuurlijke collegialiteit? Het College kan de uitdagingen van de stad niet aan. Bewoners moeten vanaf het begin betrokken worden bij belangrijke plannen en ontwikkelingen, op locatie. Zo kunnen waardevolle ideeën en het collectieve geheugen worden meegenomen.

Bewoners kennen de stad het beste. Maar nu krijgt de zwijgende meerderheid geen kans om mee te doen, omdat slechts een klein deel georganiseerd de weg naar het stadhuis weet te vinden. En toch is Almere voor iedereen, zoals ook op het stadhuis staat geschreven.

In vrijwel alle wijken en buurten van Almere ontbreekt openheid en transparantie. Dit schaadt het vertrouwen en de betrokkenheid van de bevolking bij de politiek. Het huidige College handelt reactief en mist een proactieve benadering.

Open, toegankelijke en transparante gesprekken met bewoners ontbreken. De kloof tussen gemeente en bewoners groeit, wat het vertrouwen en de opkomst bij verkiezingen schaadt. De Raad heeft beperkte tijd om te luisteren, belemmerd door politieke en coalitieafspraken. Veel afspraken liggen verankerd. Het coalitieakkoord en Wethouders beloven gesprekken en participatie, maar blijven in gebreke. Ze vormen een steeds groter wordende blokkade voor Almeerders.

Almere verdient bestuurders met een missie en visie, die ook planmatig handelen.

Het is hoog tijd om op te staan. Laten we onze boosheid en ontevredenheid omzetten in actie. We eisen transparantie en verantwoordelijkheid van het College!

Teken de petitie en eis verandering voor een Almere waarin participatie en inwoners meetellen!

Petitie aan de Raad en College:

1.     Raad en College moeten onafhankelijker van elkaar functioneren; coalitie- en oppositiepartijen moeten constructief samenwerken, met vrijheid om het College kritisch te volgen en bij te sturen op basis van het bestuursakkoord.

2.     Het College en de Raad moeten ervoor zorgen dat de gemeente, bij nieuwe voornemens en ontwikkelingen, het gesprek met bewoners aangaat in hun eigen omgeving.

3.     Besluitvorming dient pas plaats te vinden na het voeren van het gesprek met bewoners, met behoud van inspraakmogelijkheden.

4.     Betrokkenheid van burgers bij plannen en ontwikkelingen moet worden vastgelegd in een convenant of de herziene participatienota 2021, inclusief regels voor naleving en controle van rechten en plichten van gemeente en bewoners.

Als het College geen gehoor zal geven aan deze eisen, eisen we hun aftreden om ruimte te maken voor een bestuur dat wel luistert naar de inwoners van Almere. 

Ondergetekenden:

 • Klankbordgroep Literatuurwijk,
 • Stichting Bezwaar Wooncomplex Verslaafden Almere Poort
 • Collectief Stedenwijk
 • Gregor Stam Sportbegeleiding
 • Burgerparticipatie Almere
 • Bewoners Lakeside
 • Bewoners De Smaragd
 • Bewoners The City
 • Buurtschap Nobelhorst Midden
 • Bewonersgroep Parkwijk West/ Boomgaardweg
 • Watersportvereniging Noorderplassen West
 • Danswijk.nl
 • Bewonersgroep Busbaan Muziekwijk
 • VVE Korte Promenade

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Bewonersgroepen Almere alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...