Dissectie van dieren in de klas/ Dissection of animals in the cla

Dissectie van dieren in de klas

Er bestaan tegenwoordig heel wat alternatieven voor de dissectie van dieren of van hun organen in de biologieles: video’s, maquetten, CD-ROM’s, simulatoren, … Wanneer dieren op die manier worden gebruikt in de les, draagt dat ertoe bij dat dieren beschouwd worden als wetenschappelijk materiaal. Leerlingen kunnen daardoor de idee krijgen dat het leven van een dier weinig waarde heeft.

Als je er tegen bent dat dieren in de lessen biologie gebruikt worden teken dan deze petitie

Deze zal worden opgestuurd en gemaild naar.

GAIA Educatie

Dissection of animals in the classroom

There are now many alternatives to dissection of animals or their organs in biology: videos, replicas, CD-ROMs, simulators, ... When animals are used in class, in this way bears that help to ensure that animals considered scientific material. Students can thus get the idea that the life of an animal has little value.

If you're against that animals are used in biology lessons then sign this petition

This will be mailed and emailed to.
GAIA Education