De farmaceutische industrie in publieke handen, nu! Socialisation immédiate de l'industrie pharmaceutique!

COVID-19-Vaccine1.jpgDe farmaceutische industrie in publieke handen, nu!

De manier waarop farmaceutische bedrijven als Pfizer, Astrazeneca en andere misbruik maken van hun bijna-monopolie positie om te bepalen waar, wanneer, hoeveel en aan welke prijzen de corona-vaccins ter beschikking worden gesteld, toont duidelijk aan dat de farmaceutische sector te belangrijk is om in handen te laten van privékapitaal.

Het neoliberale beleid leidde er, in België en elders in Europa en Amerika, de afgelopen decennia toe dat overheden alle controle op de farmaceutische industrie in privéhanden lieten. Tegelijk werden heel veel kosten van wetenschappelijk onderzoek, subsidies, enz. wel door de samenleving gedragen.

Wereldwijd, ook in ons land, namen overheden in naam van de strijd tegen het coronavirus, drastische maatregelen die zeer diep ingrijpen in het leven van miljarden mensen. Het is tijd om ook de noodzakelijke maatregelen te nemen in een levensbelangrijke sector als de farmaceutische industrie.

De volksgezondheid dient voorrang te krijgen op de jacht op winst en de belangen van de aandeelhouders. Alle aspecten van het gezondheidsbeleid dienen gemeenschappelijk goed te worden. Voor een efficiënte en voor de ganse mensheid toegankelijke en betaalbare vaccinatiecampagne dient de farmaceutische sector in publieke handen te komen.

Wij eisen dan ook:

  • De onmiddellijke socialisering van de farmaceutische bedrijven, zonder schadevergoeding. Democratische controle door de werknemers en de brede samenleving.
  • Een globaal plan waarin de kennis en productiecapaciteit van de farmaceutische sector ten dienste wordt gesteld van een brede en efficiënte vaccinatiecampagne.
  • Afschaffing van de patenten op vaccins en medicijnen. Alle kennis over de vaccins dient wereldwijd publiek toegankelijk te worden gemaakt.
  • Mondiale solidariteit: ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van productiecapaciteit van de vaccins elders in de wereld. Levering van voldoende gratis vaccins aan derdewereldlanden die zelf nog niet over de nodige productiecapaciteit beschikken.

We beseffen goed dat een petitie alleen niet volstaat om dit af te dwingen. Massale actie en mobilisatie zijn nodig en hoogst dringend. We roepen dan ook de linkerzijde, de vakbonden en mutualiteiten en de sociale bewegingen op om zich mee achter deze eisen te scharen en er actief voor te mobiliseren. 

Socialisation immédiate de l'industrie pharmaceutique!

La manière dont des entreprises pharmaceutiques telles que Pfizer, Astrazeneca et d'autres abusent de leur position de quasi-monopole pour déterminer où, quand, combien et à quel prix les vaccins corona sont mis à disposition, montre clairement que le secteur pharmaceutique est trop important pour être laissé aux mains de capitaux privés.

En Belgique et ailleurs en Europe et en Amérique, la politique néo-libérale a conduit au cours des dernières décennies les gouvernements à laisser tout le contrôle de l'industrie pharmaceutique aux mains du secteur privé. Dans le même temps, une grande partie des coûts de la recherche scientifique, des subventions, etc. étaient supportés par la société.

Dans le monde entier, y compris dans notre pays, les gouvernements ont pris, au nom de la lutte contre le coronavirus, des mesures drastiques qui affectent profondément la vie de milliards de personnes. Il est temps de prendre aussi les mesures nécessaires dans un secteur vital tel que l'industrie pharmaceutique.

La santé publique doit primer sur la course aux profits et les intérêts des actionnaires. Tous les aspects de la politique de santé doivent devenir un bien commun. Le secteur pharmaceutique doit être placé dans des mains publiques afin de garantir que la campagne de vaccination soit efficace, accessible et abordable pour l'ensemble de l'humanité.

Nous exigeons donc:

  • La socialisation immédiate des entreprises pharmaceutiques, sans compensation. Contrôle démocratique par les travailleurs et la société en général.
  • Un plan global qui met les connaissances et la capacité de production du secteur pharmaceutique au service d'une campagne de vaccination large et efficace.
    Abolition des brevets sur les vaccins et les médicaments. Toutes les connaissances sur les vaccins doivent être mises à la disposition du public dans le monde entier.
  • Solidarité mondiale: soutien à la recherche et au développement des capacités de production de vaccins ailleurs dans le monde. Fournir suffisamment de vaccins gratuits aux pays du tiers monde qui n'ont pas encore la capacité de production nécessaire.

Nous sommes bien conscients qu'une pétition seule ne suffira pas pour atteindre ceci. Des action et une mobilisation de masse sont nécessaires et très urgentes. Nous appelons donc la gauche, les syndicats et les mutualités ainsi que les mouvements sociaux à soutenir ces revendications et à se mobiliser pour elles. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Thomas Weyts om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...