DE BASISBEURS VOOR STUDENTEN MOET TERUG! ONDERWIJS MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN!

In 2015 is de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd. De besparing die dit oplevert zou worden aangewend voor de verbetering van het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Inmiddels is duidelijk dat hier vrijwel niets van terecht is gekomen en dat de besparing voornamelijk aan andere doelen is en wordt besteed.

Door de afschaffing van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel ervaren veel studenten financiële zorgen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de studieschuld. Studenten zijn namelijk genoodzaakt om meer te lenen dan onder het basisbeursstelsel het geval was. Het oplopen van de studieschuld en de daarmee gepaard gaande financiële zorgen leidt bovendien tot allerlei negatieve bijeffecten. Hierbij kan gedacht worden aan een toename van het middelengebruik onder studenten (denk hierbij aan bijv. aan alcohol en drugs) en een toename van psychische klachten onder studenten. Dit laatste heeft weer tot gevolg dat er een groter beroep wordt gedaan op de toch al overbelaste geestelijke gezondheidszorg.

Verder zien studenten zich door het leenstelsel genoodzaakt om nog meer tijd te besteden aan allerlei bijbaantjes om niet nog dieper in de rode cijfers terecht te komen. Hierdoor blijft voor de studenten minder tijd over voor de studie maar ook voor de daarbij behorende belangrijke (sociale) nevenactiviteiten (lidmaatschap studievereniging, (buitenland) stages e.d.). Kortom, per saldo betekent dit een kwaliteitsverslechtering van het onderwijs in plaats van de beloofde kwaliteitsverbetering.

Het afschaffen van de basisbeurs veroorzaakt verder ongetwijfeld een grotere tweedeling in de maatschappij. De kloof tussen rijk en arm zal worden vergroot. Voor studenten uit de lagere sociale klasse is er een grotere drempel om te gaan studeren in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. De reden hiervoor is dat zij minder kunnen rekenen op financiële ondersteuning door hun ouders dan studenten waarvan de ouders afkomstig zijn uit de hogere sociale klasse. Aangenomen mag worden dat dit negatieve gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse kenniseconomie.

Ook is het denkbaar dat de oplopende schuldenlast onder studenten op termijn nadelige gevolgen gaat hebben voor de toch al onevenwichtige Nederlandse woningmarkt. Afgestudeerden betreden de woningmarkt immers met een hoge studieschuld op zak.

Er zijn nog veel meer redenen op te noemen waarom de afschaffing van de basisbeurs een slechte keuze is geweest, maar voor deze petitie volsta ik met de argumenten die ik hier heb aangevoerd.

Met het ondertekenen van deze petitie doe je een oproep aan de politiek om de basisbeurs opnieuw in te voeren.

Ik verzoek je om deze petitie na ondertekening te delen via Facebook, instagram en andere social media, met je contacten: medestudenten, studievereniging, vrienden, kennissen, collega’s familie etc.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tjeerd om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...