Broekstraat fietsstraat !

Betreft: Broekstraat fietsstraat!!

Geacht College van Burgemeester en Schepenen,  

De bewoners van de Broekstraat hebben met aandacht kennisgenomen van de plannen die de burgemeester recent via de media gelanceerd heeft om Lubbeek fietsvriendelijker te maken (zie de links onderaan). De burgemeester is daarbij zo eerlijk om te erkennen dat Lubbeek een grote achterstand in te halen heeft. Dat klopt: er is een tekort aan veilige fietspaden langs vele wegen en waar er wel fietspaden zijn is de kwaliteit ervan doorgaans erbarmelijk met ronduit gevaarlijke situaties voor fietsers als gevolg. We hopen dan ook dat het recent gelanceerde nieuws het begin is van een ernstige inhaalbeweging.  

De burgemeester kondigt verder breed aan dat Lubbeek zijn eerste 10 fietsstraten zal krijgen. Ook dat is goed nieuws. Helaas moeten we vaststellen dat de Broekstraat niet vermeld wordt in deze lijst.  

Wij willen het College van Burgemeester en Schepenen erop attent maken dat de Broek­straat veelvuldig gebruikt wordt door gehaast en onvoorzichtig sluipverkeer, vooral op die momenten waarop kinderen naar en van school fietsen. Aangezien vele kinderen uit de omgeving Dunberg en van de overkant van de Staatsbaan via de Broekstraat van en naar de dorpskern fietsen (om de drukke Gellenberg te vermijden) ontstaan er voortdurend gevaarlijke situaties. Bovendien zijn er in de Broekstraat tijdens de laatste jaren heel wat jonge gezinnen met kinderen bijgekomen en fietsen er vele jongere en oudere kinderen door deze straat naar de sportvelden, de sporthal en de bibliotheek. De toegelaten snelheid van 50 per uur is veel te hoog voor deze smalle plattelandsweg en wordt door de gemiddelde autogebruiker onvoldoende gerespecteerd. Alle bewoners van de Broek­straat houden dan ook al jaren hun hart vast voor het moment waarop een ernstig ongeval zal plaats­vinden. Als het ooit gebeurt zal het “an accident waiting to happen” zijn, waarvoor wij het Gemeentebestuur nu al willen waarschuwen.   

Naar verluidt zijn er plannen om in de toekomst van het korte bovengedeelte (tot de grens van de bebouwde kom) een fietsstraat te maken, maar helaas is dit een zeer slecht plan. Het zal meebrengen dat auto’s extra gas zullen geven zodra ze dit punt voorbij zijn met een groter gevaar voor het vervolg van de straat (dit extra gas geven gebeurt nu al na het passeren van het verkeersbord “bebouwde kom”).  

Wij hebben gemerkt dat inmiddels een groot deel van Dunberg een fietsstraat is geworden. Aangezien dit is een brede baan is met 2 rijvakken en zonder sluipverkeer,  wegen onze argumenten om van de smalle Broekstraat een fietsstraat te maken ons inziens extra zwaar.

Wij vragen dan ook aan het College van Burgemeester en Schepenen om van de gehele Broekstraat (minstens tot aan de Sint-Annastraat, maar beter nog tot aan de Kareeloven­weg met een tractorsluis om de toestroom van sluipverkeer af te remmen) zo spoedig mogelijk een fietsstraat te maken. Voor elk ongeval dat staat te gebeuren zullen alle bewoners van onze straat het Gemeentebestuur minstens impliciet verant­woordelijk achten door schuldig verzuim.  

Wij kunnen U dus alleen maar vragen: neem deze petitie - in naam van alle kinderen die doorheen de Broekstraat fietsen - ernstig en geef er zo spoedig mogelijk gunstig gevolg aan. Wij kijken uit naar uw antwoord.    

Met vriendelijke groet,    

De bewoners van de Broekstraat en sympathisanten 

https://www.robtv.be/nieuws/lubbeek-krijgt-eerste-fietsstraten-vormen-10-straten-om-tot-fietsveilige-straat-142971

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/01/lubbeek-krijgt-10-fietsstraten/

     


Bewoners Broekstraat Lubbeek    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bewoners Broekstraat Lubbeek om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...