Bezwaarschrift tegen verkavelingsaanvraag Konijnenberg Vosselaar

Hierbij tekenen ondergetekenden bezwaar aan tegen de verkavelingsaanvraag met wegenaanleg Dennendreef Antwerpsesteenweg voor 18 kavels vrijstaande eengezinswoningen en één kavel sociaal huisvestingsproject (kadastraal gekend sectie C nrs 11/D/14, 11/C/16, 11/V/16/deel, 11/S/9/deel en 11/D/16deel).    

I. Voorafgaande bemerking  

In onze argumentatie hebben wij ons mede gebaseerd op adviezen en inzichten uit een studie van 18 september 2013 op vraag van het gemeentebestuur Vosselaar werd uitgevoerd door de Intergemeentelijke Samenwerking IOK. Deze recente en grondig uitgewerkte studie geeft advies voor de verdere ontwikkeling van een woonwijk in de onmiddellijke omgeving van waar de verkaveling zou komen (RUP Kleine Landeigendom) en houdt rekening met de diverse ruimtelijke structuurplannen m.b.t. het regionaalstedelijk gebied Turnhout.                                                            

II. Situatieschets  

De onmiddellijke omgeving waar de inplanting van de verkaveling voorzien is, ziet er als volgt uit:  

·         een groene residentiële woonomgeving  

·         achterliggend aan de huizen die tegen de straatkant zijn ingeplant bevindt er zich één van de laatste resterende aaneengesloten grote oppervlaktes aan bosgebied dat bovendien aansluit aan de Konijnenberg, een beschermd landschap (zie luchtfoto’s 1 en 2)  

luchtfoto 1 (verkaveling gepland in één van de laatste aaneengesloten bosgebieden, pal tegen de Konijnenberg)  

luchtfoto 2 (meer in detail: de strook in dit bosgebied die volledig kaalgekapt zou worden voor de verkaveling)                

III. Argumenten  

1. Inplanting verkaveling in zone die haar groene karakter moet behouden  

In de studie van de IOK is voorzien dat het residentiële en bosrijke gedeelte van de N12 (Antwerpsesteenweg) dat duidelijk afgebakend werd (tussen Dreef en grens Beerse) haar groene karakter moet behouden. Dit om ervoor te zorgen dat de groene delen hun huidige karakter zouden blijven behouden.   Zomer 2015 hebben burgemeester en schepen dit nogmaals in een beleidsvisie bevestigd. Buiten het kerngebied moet het groene dreefkarakter van de N12 (Antwerpsesteenweg) behouden blijven.   Aangezien de inplanting van de verkaveling precies in deze groene zone van de N12 (Antwerpsesteenweg) valt, staat ze haaks op de visie van IOK en de gemeente.    

2. Aantasting aaneengesloten groene buitenrand Konijnenberg  

Citaat IOK: ‘’De Konijnenberg is het enige relict in Vosselaar van een uitgestrekte duinengordel. Verdere inkrimping van deze zandduin dient voorkomen te worden. Maximale vrijwaring ervan kan door nieuwe functies te weren en bestaande op termijn te herlokaliseren.’’ (blz 8)  In de studie van de IOK wordt herhaaldelijk vermeld dat groengebieden zoveel mogelijk aan elkaar gesloten dienen te worden ‘’… doordat natuur het best floreert wanneer ze in verbinding met elkaar staat.’’ De bosstrook die verkaveld zal worden maakt nu net deel uit van een groter heuvelend bosgebied dat in de Konijnenberg overloopt.    In de nota van IOK wordt zelfs overwogen om de aanwezige sportvelden die nu zuidoost tegen de Konijnenberg aanliggen op termijn naar elders te herlokaliseren zodat er een groenere en rustigere rand rond de Konijnenberg zou ontstaan. Dit is een reden te meer om het bosgebied dat noordwest tegen de Konijnenberg aanligt en waar de verkaveling gepland is in de mate van het mogelijke overeind te houden. Hier moet geen groen kader meer gecreëerd worden; hier is het er nog.   Wanneer op termijn alleen de Konijnenberg nog zonder zijn groene kader zou resten, worden zijn fauna en flora gewurgd en verliest de Konijnenberg een groot deel van zijn huidige beeldwaarde.    

3. Geen extra wegen of volledige kaalkap bos  

Om de verkaveling te kunnen realiseren, zou er een nieuwe weg doorheen het achterliggende bosgebied getrokken worden en zo zou de ganse strook volledig kaalgekapt kunnen worden. Bebouwing tegen de bestaande straten is verantwoord; het trekken van nieuwe straten zodat het hele achterliggende bosgebied gekapt kan worden, kan niet de bedoeling zijn.   Het klopt dat deze beboste percelen in een woonzone liggen, maar de inplanting van beperkte bebouwing zou met respect voor de natuur en de omgeving kunnen gebeuren en zou een veel minder invasieve ingreep kunnen zijn dan wat nu voorligt. Dit is geen wooninplanting in het groen, maar een botte amputatie. Alle bomen op de verkavelde strook worden gekapt zonder dat er stroken bos bewaard blijven of nieuwe aanplantingen van bomen voorzien worden.  

4. Verlies van residentieel karakter Vosselaar  

Vosselaar is net zoals o.a. Oud-Turnhout, Kasterlee, Schilde, Brasschaat en Bonheiden één van de weinige gemeenten die een residentieel karakter heeft. De combinatie van groen en wonen maakt van Vosselaar een attractieve gemeente om er te wonen. Vooral gezien de vele passanten die dagelijks over de N12 (Antwerpsesteenweg) rijden, vormt deze strook het visitekaartje bij uitstek die het groene karakter van Vosselaar onderstreept. Deze strook verder verminken zou het DNA of de typische ‘’look and feel’’ van Vosselaar in hoge mate negatief beïnvloeden.    Een verkaveling in kleine kavels past niet in de huidige nog residentiële omgeving.    

5. Gevaarlijke aansluiting op Dennendreef   

Binnenkort wordt de Dennendreef op een veiliger manier heraangelegd. Net op de plaats waar de Dennendreef versmald zal worden, zou de nieuw aan te leggen weg aansluiting vinden. Dit resulteert in een gevaarlijke verkeerssituatie.    

6. Inrit van kavel nr 17 ter hoogte van bushalte is niet mogelijk  

De inrit van kavel nr 17 zou tegen de bushalte van de N12 komen. Ook dit vormt een gevaarlijke of onmogelijke verkeerssituatie.      

Wij hopen dat de gemeente onze argumenten en bezwaren belangrijk genoeg acht, zodat het trekken van de nieuwe weg en de inplanting van de geplande verkaveling een negatief advies krijgt. Wij willen onze argumenten steeds persoonlijk komen verdedigen.   

Met vriendelijke groet,    

Leefbaar Vosselaar    
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )