Bezwaarschrift tegen de vergunningsaanvraag voor het bouwen en exploiteren van één windturbine te Brugge door Luminus op de gronden van CBR Cementbedrijven langs de Lou

Geachte,
Betreffende: bezwaarschrift als omwonende tegen de bouw van één windturbine op luttele afstand van de woonwijk Kruisabele. Gekend bij het omgevingsloket Vlaanderen als projectnummer 2019146475


Alvorens de argumentatie aan te halen die ik valabel genoeg vind om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze milieuvergunningsaanvraag wil ik benadrukken dat ik ronduit voor windenergie ben als bron van hernieuwbare energie.
Er is echter een belangrijke randvoorwaarde. Windmolenprojecten mogen geen significant effect hebben op de levenskwaliteit van omwonenden. 
Momenteel zijn in de nabije omgeving van de voorziene locatie van deze gevraagde windmolen reeds 20 andere windmolens operationeel (en één vergund). Deze windmolens staan alle aan de andere zijde van het Boudewijnkanaal en dus op een aanzienlijk verdere afstand van deze aanvraag. Dit huidig windmolenpark zorgt reeds voor overlast voor de omwonenden. Deze windmolens hebben een maximaal geluidsbronvermogen tussen de 103 en 104dB(A), de ingeplande windmolen heeft waarschijnlijk een maximaal geluidsbronvermogen van 106dB(A). Vermits de waarde van de decibelgrafiek logaritmisch is, betekent dit dat de gevraagde windmolen tot 2 maal zoveel lawaai zal maken als de bestaande windmolens. De gevraagde windmolen zal dus luider zijn en dichter staan dan de huidige windmolens.  Het is dus niet zozeer de vraag of de nieuwe windmolen voor geluidsoverlast zal zorgen, maar hoeveel overlast deze zal bijdragen aan de reeds bestaande geluidsoverlast. De leefbaarheid voor de omwonenden zal zeker in het gedrang komen want de huidige windmolens produceren reeds een hinderend lawaai wanneer de wind richting de woonwijk blaast en aangezien dit de dominante windrichting is, zijn de huidige windmolens frequent goed hoorbaar.   
Bij de inplanting van de bestaande windmolens werd een maximum frequentie en duur vastgelegd waarbij de omwonenden last mogen hebben van slagschaduw. Als onmiddellijke “buur” van deze windmolens kan ik getuigen dat er zeer regelmatig slagschaduw in mijn leefruimte valt en dat dit zeer hinderlijk is en een absoluut negatief effect heeft op het welzijn. De windmolen die nu gepland wordt zal niet alleen aanzienlijk dichter staan maar zal waarschijnlijk een ashoogte hebben van minimaal 135 m, een rotordiameter van 117m en een tiphoogte van maar liefst 200m en zal dus ook substantieel bijdragen aan de reeds aanwezige overlast door slagschaduw.  
Naast de geluidsoverlast en de slagschaduw is ook het visueel aspect een belangrijke – zij het niet meetbare – factor. Het hoeft geen betoog dat wanneer men een dergelijk hoog bouwwerk in de nabije omgeving - en op de uiterste rand van het havengebied-  inplant, dit een enorme zichtvervuiling teweegbrengt voor de omwonenden. Nu is er tussen de bewoning en het havengebied een buffergebied in de vorm van landbouwgrond teneinde de leefbaarheid voor de omwonenden van dit havengebied te verzekeren. De inplanting van dergelijke enorme constructie op de uiterste grens van het havengebied is een aanfluiting van het principe om een buffer te hebben tussen economische activiteit en leefbaarheid.
De huidige operationele windmolens zijn reeds een belangrijke belasting op de leefbaarheid. Verscheidene bewoners van de wijk Kruisabele hebben hun beplanting aangepast om een zichtscherm op te werpen tegen deze windmolens. Een windmolen met een tiphoogte van 200m inplanten op dergelijke korte afstand van een woonwijk zal nefast zijn voor de leefbaarheid. Naast de psychologische impact zal deze aanslag op de leefbaarheid van de wijk zich ook onvermijdelijk laten voelen in de vorm van een substantiële waardevermindering voor de huiseigenaars.
Tenslotte wil ik er ook op wijzen dat een gelijkaardig project dat gepland was in de nabije omgeving van de Vagevuurwijk in Zuienkerke voor dezelfde redenen niet vergund werd.
Kortom, de plaatsing van één bijkomende windturbine zal een onevenredig nadeel berokkenen aan de omwonenden, daarom wil ik u met dit schrijven vragen om geen vergunning toe te staan aan Luminus om op de gronden van Interbeton/CBR betonbedrijven.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Richard Balyu om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...