Bezwaar verkavelingsproject Vaartstraat, Laarstraat, Zakstraat

Beste  schepencollege en bestuursleden van Ranst

Verkaveling omgevingsloket OMV_2021153916

Voor de verkaveling van Vaartstraat 25 Ranst aangaande 55 loten waarvan een deel appartementsgebouwen aangrenzend aan Laarstraat en Zakstraat zouden wij  bezwaar willen indienen om volgende redenen.

1. Dit project gaat in tegen de gemaakte verkiezingsbelofte van de huidige zetelende gemeentecoalitie (NVA & Groen).

.      Volgens de meest recente prognoses zal de bevolking in Ranst als volgt toenemen:

-        1 januari 2022,  19431 personen

-        1 januari 2023,  19523 personen                       + 92 man

-        1 januari 2024,  19621 personen                       + 190 man

Met de verkaveling van deze extra 55 bouwloten, inclusief appartementen, gaan we vlug aan een toename zitten van 200 man of meer.  Dit is niet wenselijk in onze gemeente en dan spreken we enkel nog maar over deze verkaveling. Andere grote projecten, zoals in Emblem, Broechem en Oelegem zullen deze cijfers alleen nog maar versterken. De  benaming van Ranst als “landelijke gemeente” mogen wij dan schrappen. Een van de mooiste landelijke gronden kort bij het centrum van de gemeente wordt opgeofferd voor uitbreiding. Dit gaat toch regelrecht in tegen jullie verkiezingsbelofte die pleitte voor het behoud van open ruimte in onze gemeente.  

2.      Volgens de nieuwe bouwrichtlijnen die de gemeente heeft goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2021 zijn er duidelijke kernverdichtingszones afgesproken in onze gemeente. Op deze kaart is duidelijk te zien dat het binnengebied tussen de Vaartstraat, Zakstraat en Laarstraat hier duidelijk niet in valt. In de bouwrichtlijnen staat ook letterlijk dat eengezinswoningen de norm zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Om deze reden vinden we het niet passen dat er ook meergezinswoningen deel uitmaken van dit project.

3.      Volgens diezelfde bouwrichtlijnen is de maximale bouwdichtheid in dit zogenaamde buitengebied (buiten de kernverdichtingszone) 15 wooneenheden per hectare. De volledige oppervlakte van het gebied in de ontwikkeling bedraagt 29144m². Dit zou dus overeenkomen met (2.9144*15=) 44 woningen in plaats van de de huidige plannen die ongeveer 75 woonunits voorzien (55 eengezinswoningen waaronder verschillende meergezinswoningen) 

4.      We zouden  hieronder noch enkele punten willen noteren die letterlijk komen uit jullie beleidsvisie op bouwen , die werd goedgekeurd op 28 juni 2021

  • Er is te veel gebouwd. Want meer bouwen en verharden gaat ten koste van de natuur  en open ruimte , met flink wat problemen tot gevolg. Grondwaterreserves onvoldoende aangevuld en de kans op overstroming stijgt.
  • We moeten beter bouwen en een rem zetten op de iname van open ruimte voor woningen.
  • Men gaat er van uit dat dit de norm wordt.
  • Bevolkingsbevraging jouw mening telt. Letterlijk zo geformuleerd in jullie beleid. De meeste Ranstenaren willen het groene karakter (en open ruimte) van de gemeente behouden. Met deze antwoorden werd rekening gehouden bij het uitwerken van de beleidsvisie.
  • Onderzoek naar woonbehoefte . Uit de studie die uitgevoerd is in 2019 om na te gaan hoe het gesteld is met het woonaanbod . Het aabod aan bouwpercelen in Ranst  voldoet aan de woonbehoefte 2019 - 2035. Het is dus niet nodig om op korte of middellange termijn onbebouwde woonuitbereidingsgebieden aan te snijden. 
  • Volg jullie beleid en luister naar jullie kiezers.

 

5. Als men ziet hoeveel wandelaars en gezinnen wekelijks gebruik maken van dit mooie stukje landschap is het zeer spijtig dat dit weer moet verdwijnen. Veel inwoners van Ranst zijn echt verbaasd dat dit gaat verdwijnen en zijn helemaal niet op de hoogte. 

 6.      Als we een rondvraag zouden doen bij de inwoners van Ranst of zij behoefte hebben aan die verkaveling durven we stellig  zeggen dat de meerderheid dit niet zou willen. Zouden jullie deze rondvraag (enquête) durven aangaan en rekening houden met de stem van jullie kiezers en bevolking ?   Er staat een geel bord voor de verkaveling (wettelijke verplichting)  over de geplande verkaveling. Dergelijke wettelijke  verplichte openbare aankondigingen worden amper gelezen. Iedereen die over deze geplande verkaveling  werd aangesproken , valt uit de lucht . De burger van Ranst weet niet wat de werkelijke plannen in deze zijn van het Gemeentebestuur en is hierover méér dan onvoldoende over geïnformeerd. Dit gele aanplakbord zal de informatiedoorstroming vanuit de Gemeente  naar de burger toe niet verbeteren. Duidelijk is dat diegene die over de geplande verkaveling wordt aangesproken, het niet eens is met de plannen van het Gemeentebestuur.  Men wenst deze geplande verkaveling niet en men wilt het behoud van dit schaarse stukje natuur dat de Gemeente nog rijk is .  

7.  Er wordt onvoldoende collectieve buffering en infiltratie voorzien bij deze verkaveling. Dit is nodig indien er nieuwe wegen worden voorzien .

8.      Deze verkaveling gaat ook veel verkeersoverlast met zich meebrengen wat momenteel sterk geminimaliseerd wordt door het beleid. Elk gezin dat uit twee of meerdere volwassen gezinsleden bestaat , waarbij deze uit huis werken, beschikt vandaag minimaal over 1 voertuig en vaak over twee voertuigen. Naast de verkeersoverlast die er zo is (banen zijn hiervoor niet voorzien, Laarstraat , Procecieweg,Vaartstraat enz  ) , komt ook de mobiliteit verder onder druk. Zelfs  indien het Gemeentebestuur maatregelen zou nemen in het kader van betere bereikbaarheid van de Gemeente ( openbaar vervoer ,deelwagens, betere fietsbanen ,....) zou er door deze geplande verkaveling  een enorme toename zijn rond verkeerslast, mobiliteit en verkeersveiligheid.

9.      Als betrokken burgers en bewoners van Ranst stellen we vast dat voor dit gepland verkavelingsproject in de Gemeente en haar bewoners onvoldoende tot géén draagvlak en steun bestaat . We betreuren het dat de Gemeente en haar Bestuur  zich in deze laat leiden door puur commerciële belangen en hiervoor bereid is om een waardevol stuk natuur op te offeren. Iets dat totaal ingaat tegen de door haar gedane verkiezingsbeloftes waarbij natuur als een zeer duurzaam en vaardevol onderdeel van deze Gemeente beschouwd werd. Natuur zou onder geen beding opgeofferd worden. 

10.      We zijn ervan overtuid dat er binnen de Gemeente voldoende woonaanbod is. Zelfs vandaag wordt er nog ijverig bijgebouwd. Dit op basis van verdichting in verschillende woonkernen van de Gemeente. Laat ons als Gemeente ons hierop concentreren en de natuur niet verder onder druk zetten door deze op te offeren.

Om bovenstaande redenen verzoeken wij het Schepencollege de betrokken aanvraag te weigeren.