Bevries de huur van VUB-koten! - Freeze the rent of VUB rooms!

-- ENG below --

De VUB verhoogt volgend academiejaar de huurprijs van haar koten.

Wij vragen dat de prijzen bevroren worden en er geen personeel wordt ontslagen. Hiervoor moeten middelen worden vrijgemaakt door de overheid, volgens haar decretale bepalingen, en in de tussentijd mag de rekening niet worden doorgestuurd naar VUB-studenten en -personeel.

Het hoger onderwijs staat onder enorme druk: het wordt al jaren kapot bespaard door de Vlaamse regering. Ze komt haar eigen decreten niet na. 

De overheidsfinanciering van het hoger onderwijs bestaat voor 1/3e uit een vast deel, en voor 2/3e uit een variabel deel. Dat variabel deel is afhankelijk van het aantal studenten: als het aantal studenten met minstens 2% stijgt, moet de variabele financiering na 5 jaar ook 2% stijgen. Dat noemt het ‘kliksysteem’. De regering sloeg al meerdere jaren ‘kliks’ over. Concreet worden dit jaar 11.000 studenten niet gefinancierd. Bovendien worden de werkingsmiddelen van het hoger onderwijs voor het grootste deel niet geïndexeerd. Alle besparingen opgeteld loopt het hoger onderwijs elk jaar 590 miljoen euro mis.

Daar komt dan nog de energiecrisis bij kijken. De VUB probeert alles om te kunnen sparen op energiekosten. Er zijn sloten op de verwarming geïnstalleerd, er wordt aangemoedigd om korter te douchen, … Ook heeft de VUB vorig jaar geprobeerd energie voor een heel jaar aan te kopen op een opportuun moment via groothandel. Het idee was dat de energieprijzen na de zomer waarschijnlijk verder de hoogte in zouden schieten. Dat bleek geen goede inschatting: er werd in augustus elektriciteit aangekocht voor €508/MWh. Sindsdien zijn de prijzen echter gedaald. Elektriciteit op de groothandelsmarkt kostte sinds begin 2023 gemiddeld slechts €122,67/MWh. Die meerkost wordt doorgerekend aan de studenten die in de VUB-koten leven.

Maar niet enkel studenten hebben te lijden onder de besparingen van de Vlaamse regering en de energiecrisis. Ook het personeel voelt de gevolgen. Wegens een besparing van 15% op de schoonmaak dreigt de dienstverlening te lijden. De VUB kondigde reeds aan dat schoonmaak anders georganiseerd zou worden: vele lokalen zullen niet vaak gekuist worden. En dat terwijl onze campussen er nu al beteuterd bij liggen. Dit heeft ook een impact op dienstverlening bij de koten: het poetspersoneel kuist de gemeenschappelijke ruimten, en staat nu onder nog grotere werkdruk dan voorheen. 

Wij eisen dat:

  1. De huur van alle VUB-koten bevroren wordt op de huidige prijs, €371,8/maand voor een standaard kamer. Studenten mogen niet betalen voor de crisis.
  2. Er geen ontslagen zullen vallen bij het personeel, en de werkdruk niet zal verhogen. Personeel mag niet betalen voor de crisis.

Dit moet gefinancierd worden door de overheid, via het decretaal bepaalde kliksysteem dat zij heden niet respecteert. De VUB moet hiervoor samen met studenten en personeel op tafel kloppen. In de tussentijd zal de VUB de studenten niet doen opdraaien voor de hogere prijs die ze betaalt door speculatie.

The VUB is raising the rent of its accommodation next academic year.

We ask that the rent be frozen and no staff be laid off. Funds for this must be released by the government, according to its decrees. In the meantime, the bill must not be passed on to VUB students and staff.

Higher education is under enormous pressure: it has been underfunded by the Flemish government for years. The government does not comply with its own decrees. The public funding of higher education consists of 1/3rd of a fixed part and 2/3rds of a variable part. That variable part depends on the number of students: if the number of students increases by at least 2%, the variable funding must also increase by 2% after 5 years. This is called the 'click system'. The government has been skipping 'clicks' for several years. Specifically, 11,000 students are not funded this year. Moreover, most of the higher education operating funds are not indexed. All budget cuts & underfunding added up, higher education is missing out on €590 million every year.

And then there’s the energy crisis. The VUB is trying everything to save on energy costs. Locks have been installed on the heating, people are encouraged to take shorter showers, ... Last year, the VUB also tried to buy energy for a whole year at an opportune moment via wholesale. The idea was that energy prices would probably skyrocket after the summer. That turned out to be a poor assessment: electricity was purchased in August at €508/MWh. Since then, however, prices have fallen. Electricity on the wholesale market has cost an average of just €122.67/MWh since the beginning of 2023. That extra cost is being passed on to students living in the VUB dorms.

But not only students suffer from the Flemish government's cuts and the energy crisis. Staff also suffer the effects. Because of a 15% cut in cleaning funds, the provided service might suffer. The VUB already announced that cleaning would be organised differently: many rooms will not be cleaned very often. And that while our campuses are already looking unkempt. This also has an impact on services at the dorms: the cleaning staff cleans the common areas, and is now under even greater work pressure than before. 

We demand that:

  1. The rent of all VUB rooms be frozen at the current price, €371.8/month for a standard room. Students should not pay for the crisis.
  2. There will be no lay-offs of staff, and that the workload will not increase. Personnel should not pay for the crisis.

This must be financed by the government, through the decree-based click system that it does not respect today. The VUB must stand with students and staff, and demand more funds. In the meantime, the VUB should not make students pay for the crisis.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kot Union VUB om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...