TEKEN TEGEN EEN NIEUW TANKSTATION OP DE EDINGSESTEENWEG - Betankt Asse? Nee bedankt!

Actiecomité Koester Kruisborre blijft strijd voeren
Asse, 5 augustus 2019  

Het actiecomité Koester Kruisborre heeft de strijdbijl nog niet begraven. Gabriëls heeft op de valreep van de deadline beroep aangetekend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, waarin de aanvraag tot omgevingsvergunning geweigerd wordt. De buren vergaderen op regelmatige basis om het dossier van het tankstation dat Gabriëls er wil inplanten, verder op te volgen.  Het college van burgemeester en schepenen is tot de enige, juridisch correcte beslissing gekomen in hett dossier, op basis van de feiten en de bezwaren. Het actiecomité voegt hieraan toe: ‘We blijven rekenen op ieders steun. Er zijn meer dan voldoende juridische argumenten om de aanvraag af te wijzen. We hopen dat de Bestendige Deputatie de beslissing van het college van burgemeester en schepenen zal volgen.’  De buren hopen nu dat ze ook op de provincie kunnen rekenen. Het dossier en de bezwaarschriften bevatten meer dan voldoende juridische argumenten die doorwegen om de aanvraag te weigeren. Anders beslissen zou pertinent indruisen tegen de basisbeginselen van een goede ruimtelijke ordening en bovendien tegen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.     

TEKEN TEGEN EEN NIEUW TANKSTATION OP DE EDINGSESTEENWEG

 • WAAR DE VERKEERSVEILIGHEID NIET KAN WORDEN GEGARANDEERD VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS
 • MIDDEN IN EEN WOONGEBIED
 • NAAST EEN BUSHALTE
 • MET GEVAAR VOOR VERVUILING VAN DE PRACHTIGE KRUISBORREVALLEI

VOOR WIE MEER WIL LEZEN:
Om volgende redenen wensen wij bezwaar in te dienen tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning door de n.v. Gabriëls & Co voor de oprichting van een tankstation, gelegen langs de Edingsesteenweg 169-171-173 te Asse :

 • Veiligheid
  Verkeersveiligheid. De veiligheid in deze gevaarlijke zone, tussen de bocht ter hoogte van de Mazier en de bocht ter hoogte van de Heedstraat, kan niet gewaarborgd worden. Het inplanten van een tankstation tussen twee bochten verhoogt de kans op (zware) verkeersongevallen aanzienlijk, zeker sinds het toegenomen verkeer nabij ‘The Leaf’.
  Op- en afrittencomplex. Bovendien ontstaat er een risico op kopstaartaanrijdingen door het op- en afrijden van het tankstation, want die manoeuvres remmen het doorgaand verkeer.
  Op- en afrittencomplex, in combinatie met openbaar vervoer en zwakke weggebruikers. De combinatie van de bushalte aan beide zijden van de straatkant, een tankstation met op- en afrittencomplex, naast een elektriciteitscabine, doorrijdend verkeer en wandelaars en fietsers op het gebrekkige voet- en fietspad, is een cocktail voor één van de gevaarlijkste knooppunten in Asse.
  Octopusplan voor woon-schoolverkeer. De gemeente Asse tekent bovendien voor het Octopusplan, met kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Er is de intentie om het woon-schoolverkeer veiliger te maken, dus de toevoeging van een tankstation langs een van de belangrijkste woon-schoolroutes, is onaanvaardbaar.
 • Milieu-impact
  Woongebied. Benzinestations horen niet thuis in een woonwijk. In andere gemeentes zoals Hoboken, werden bestaande benzinestations in woonwijken zelfs gesloten in 2009, in een uitdovingsbeleid. Na verschillende pogingen voor de bouw van een tankstation, waaronder precedenten in Westerlo en Mol, lijkt het ons uitgesloten een nieuwe poging in Asse te ondersteunen.
  Bescherming van de fauna en flora in de Kruisborrevallei. De percelen waar sprake is van een tankstation, grenzen aan de achterzijde rechtstreeks aan het natuurgebied, wat de bouw van het station uiteraard onaanvaardbaar maakt. Samen met de gemeente Asse, RLGC (Regionaal Landschap Groene Corridor) en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, kreeg de Kruisborre-ommegang in Asse in 2017 een facelift (zie http://rlgc.be/tag/asse/).
  Impact op het natuurlijke reliëf. De aanleg van het tankstation zal een egalisering van de grond, het graven van putten en de aanleg van veel beton met zich meebrengen. Daarmee zal het huidige, natuurlijke reliëf verstoord worden.
  Non-argument ‘groenbuffer’. Een tankstation met een zogenaamde ‘groene zone’, blijft een tankstation. De groene zone kan de verspreiding van toxische stoffen via de lucht, niet tegenhouden. Ook een damprecuperatiesysteem kan de impact hiervan op het natuurgebied en het milieu niet tot 0% beperken.
  Watervervuiling. De aanwezigheid van het tankstation kan zelfs het water vervuilen dat in de vallei terechtkomt. Dat doorbreekt de natuurlijke kringloop en verstoort de hele biodiversiteit.
 • Gezondheid
  Negatieve gezondheidseffecten volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het ongezond om in een straal van 100 meter naast een tankstation te wonen, door de verspreiding van de dampen, die volgens onderzoek pieken bij het laden en lossen van brandstoffen.
  Negatieve gezondheidseffecten door luchtpollutie, voornamelijk voor kinderen en ouderen. De vele jonge gezinnen en ouderen worden in gevaar gebracht in een omgeving met verhoogde CO2-uitstoot en de permanente aanwezigheid van benzeen. In onderzoek werd reeds aangetoond dat kinderen die wonen in een straal van 50 meter rond een tankstation, tot 400% meer kans hebben op het uitbreken van acute leukemie.
  Geluidshinder. Dag en nacht zal het een komen en gaan zijn van (vracht)wagens. Die (vracht)wagens zullen stoppen en weer gas geven om te vertrekken. Lawaaihinder heeft negatieve gevolgen op onze slaap en gezondheid in het algemeen (met stress als voornaamste gezondheidseffect). 
  Lichtpollutie. Bovendien is een tankstation dag en nacht verlicht. Naast luchtpollutie, lawaaihinder en watervervuiling brengt een dergelijk project dus ook lichtpollutie met zich mee.
 • Behoefteanalyse en duurzaamheid
  Behoefteanalyse. In een straal van 10 km zijn er al verschillende tankstations: Total op 2,1 km, Dats 24 op 2,9 km, Gabriëls Ternat op 2,7 km, Q8 op 2,6 km … Er is een voldoende groot aanbod aan tankstations in de regio.
  In strijd met een duurzaam beleid. Tot slot is deze aanvraag in strijd met een duurzaam beleid, zeker met de terechte omschakeling van fossiele naar milieuvriendelijke brandstoffen. Een behoefteanalyse zal uitwijzen dat er geen nood is aan extra tankstations. De FOD Mobiliteit heeft in 2018 exact 111.991 rijbewijzen uitgereikt. Dat is een daling met 18 procent tegenover het jaar 2010.

krant_hln_Asse_2_april_2019_c2.jpg
krant_hln_Asse_2_april_2019_d.jpg

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Koester Kruisborre toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...