Bescherm het Stakingsrecht en Verbeter de Arbeidsomstandigheden van het Belgische Gevangenispersoneel / Protégez le Droit de Grève et Améliorez les Conditions de Travail du Personnel Pénitentiaire Bel

Met ernstige bezorgdheid roepen wij, de ondergetekenden, op tot directe actie tegen de recent ingeroepen maatregelen door Minister Paul Van Tigchelt. Deze maatregelen ondermijnen fundamenteel het recht op staken van het Belgische gevangenispersoneel door gebruik te maken van artikel 20, waarmee stakend gevangenispersoneel kan worden opgevorderd om te werken. Dit vormt een onaanvaardbare inbreuk op onze arbeidsrechten en verergert de al kritieke omstandigheden binnen onze gevangenissen.

De staat van de Belgische gevangenissen is al lange tijd zorgwekkend: extreme overbevolking, ernstige personeelstekorten, en een ondraaglijke werkdruk. Deze omstandigheden brengen zowel de veiligheid van het personeel als die van de gedetineerden in gevaar. Door het inroepen van artikel 20 om stakend personeel op te vorderen, negeert Minister Van Tigchelt niet alleen deze problemen, maar neemt hij ook ons meest fundamentele middel af om voor betere arbeidsomstandigheden te strijden.

Deze maatregel staat gelijk aan een aanval op het stakingsrecht, een essentiële pijler van onze democratische rechten en een cruciaal instrument voor sociale gerechtigheid.

Wij eisen via deze petitie:

1. **De onmiddellijke intrekking van het gebruik van artikel 20 voor het opvorderen van stakend gevangenispersoneel.** Dit waarborgt ons recht om te staken en opent de deur naar constructieve dialoog voor daadwerkelijke verbetering van onze arbeidsomstandigheden.

2. **Dringende maatregelen om de arbeidsomstandigheden in Belgische gevangenissen te verbeteren,** waaronder het aanpakken van de overbevolking, personeelstekorten, en de hoge werkdruk die ons welzijn bedreigen.

3. **Een duidelijk engagement van de overheid en het Ministerie van Justitie** om in gesprek te gaan met gevangenispersoneel en hun vertegenwoordigende vakbonden om duurzame oplossingen voor de huidige crisis te vinden.

We roepen iedereen op - burgers, collega's en sympathisanten - om deze petitie te tekenen en te verspreiden. Uw steun is essentieel in onze strijd voor gerechtigheid, respect, en veilige arbeidsomstandigheden. Samen kunnen we een verschil maken en onze beleidsmakers dwingen om te luisteren naar onze gerechtvaardigde eisen.

 

#steunons #gevangenispersoneel #gerechtigheid #verandering #stakingsrecht

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Avec une profonde préoccupation, nous, les soussignés, appelons à une action immédiate contre les mesures récemment invoquées par le Ministre Paul Van Tigchelt. Ces mesures sapent fondamentalement le droit de grève du personnel pénitentiaire belge en utilisant l'article 20, permettant la réquisition du personnel pénitentiaire gréviste pour travailler. Cela constitue une violation inacceptable de nos droits du travail et aggrave les conditions déjà critiques au sein de nos prisons.

L'état des prisons belges est préoccupant depuis longtemps : surpopulation extrême, pénuries sévères de personnel et une charge de travail insoutenable. Ces conditions mettent en danger la sécurité du personnel ainsi que celle des détenus. En invoquant l'article 20 pour réquisitionner le personnel gréviste, le Ministre Van Tigchelt ignore non seulement ces problèmes, mais il nous retire également notre moyen le plus fondamental de lutter pour de meilleures conditions de travail.

Cette mesure équivaut à une attaque contre le droit de grève, un pilier essentiel de nos droits démocratiques et un instrument crucial pour la justice sociale.

Nous exigeons par cette pétition :

1. **Le retrait immédiat de l'utilisation de l'article 20 pour la réquisition du personnel pénitentiaire gréviste.** Cela garantit notre droit de grève et ouvre la voie à un dialogue constructif pour une véritable amélioration de nos conditions de travail.

2. **Des mesures urgentes pour améliorer les conditions de travail dans les prisons belges,** y compris l'adressement de la surpopulation, des pénuries de personnel et de la forte charge de travail qui menacent notre bien-être.

3. **Un engagement clair du gouvernement et du Ministère de la Justice** à entamer des discussions avec le personnel pénitentiaire et leurs syndicats représentatifs pour trouver des solutions durables à la crise actuelle.

Nous appelons tout le monde - citoyens, collègues et sympathisants - à signer et à diffuser cette pétition. Votre soutien est essentiel dans notre lutte pour la justice, le respect et des conditions de travail sûres. Ensemble, nous pouvons faire une différence et forcer nos décideurs à écouter nos revendications justifiées.

#soutenez-nous #personnelpénitentiaire #justice #changement #droitdegrève

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Davy Champagne om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...