Afschaffing VERPLICHTING poliovaccinatie

Op basis van het KB van 1966  is in België de poliovaccinatie wettelijk verplicht.

Anno 2014 is dergelijke wetgeving onaanvaardbaar:

- De medische context waarbinnen de wet ontstaan is - de dreiging van een polio-epidemie - is volledig verdwenen.  In Europa is polio onbestaande, zelfs op wereldvlak zijn de infectiehaarden miniem.

- Het risico op een epidemie door invoer uit het buitenland is eveneens verwaarloosbaar.  Zelfs mocht een individu met het poliovirus besmet worden zal dit nog niet leiden tot een epidemie.

- Weigering van poliovaccinatie vormt dus geen bedreiging, noch voor het individu, noch voor de gemeenschap.

- Ouders die hun kind niet laten inenten worden juridisch vervolgd.  Met zware gevolgen, gaande van geldboetes tot gevangenisstraf en een strafblad.

- Het uitoefenen van juridische druk op basis van de verouderde wetgeving is dus ongeoorloofd, de consequenties voor de ouders onaanvaardbaar.

Daarom vragen wij een aanpassing van deze wetgeving aan de hedendaagse context.

Wij eisen dan ook de onmiddellijke intrekking van het KB, en de vervanging ervan door een nieuwe regelgeving die poliovaccinatie aanbiedt zonder enige verplichting.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande tekst, en roept de regering op ten spoedigste de wet te wijzigen.

 


Preventie Vaccinatieschade vzw    Neem contact op met de schrijver van de petitie