Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Komst AZC

2014-11-24 18:24:44

Middelburg, 24 november 2014

 

Beste omwonenden,

 

Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen, heeft de raad dinsdag 11 november ingestemd met het raadsvoorstel van wethouder Dekker over de komst van een AZC op het Swerf-Rust terrein, met 330 asielzoekers voor 5-10 jaar.

Er zijn moties en amendementen ingediend door verschillende partijen, waarbij de SP en de VVD geprobeerd hebben de duur te beperken en het CDA getracht heeft steun te krijgen om het aantal asielzoekers te beperken. Alleen een deel van de motie van het CDA kreeg steun; zij wilden minder asielzoekers in Swerf-Rust (220) voor een menswaardiger opvang. Deze motie heeft het college naast zich neergelegd,  omdat het COA niet akkoord gaat met minder dan 330.

De bewonersgroep is zwaar teleurgesteld in dit hele politieke proces en met name het acteren van wethouder Dekker in dit geheel. Ook heeft verantwoordelijk wethouder Szarafinski een politieke doodzonde op haar naam staan. Terwijl zij duidelijk tijdens de voorlichtingsavond op 10 juli 2014 heeft verkondigd dat bij geen draakvlak de locatie Swerf-Rust niet door zou gaan weet zij zich dit later niet meer te herinneren.

In het kort wordt nu geschetst hoe dit zover heeft kunnen komen. Tijdens de afwikkelingen  van het AZC aan de Koudekerkseweg werd door een vertegenwoordiger van het COA  aan een van de collegeleden gevraagd of er nog een geschikte locatie voorradig was binnen de gemeente Middelburg voor asielzoekers. Zonder enige structuur en met “eurotekens” op het netvlies werd de locatie Swerf-rust genoemd. Op dat moment is de fout al gemaakt  om de maatschappelijke vraag/verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers per direct te koppelen aan een locatie.

Op een achternamiddag werd even de Raad gepolst  over de plannen van het college. Kennelijk had de Raad genoeg aan een eenzijdig verhaal van de heer Dekker en al vrij snel kwam er een positieve grondhouding om hiermee verder te gaan. Zoals door een spreker op de voorlichtingsavond al werd gezegd; “de pap is gestort”

De klankbordgroep waarvan meer dan 60% tegen de locatie was bleek later een schijnraadpleging te zijn. Ook de bewonersgroep  ‘Omwonenden van het Swerf-Rust terrein’ is ernstig geschoffeerd door de heer Dekker. Ondanks vele inspanningen richting de raadsleden en beide wethouders, waarbij wij naar onze mening toch hebben kunnen aantonen dat het beoogde draagvlak er niet is en dat er ook andere locaties geschikt zouden zijn voor opvang, is nu duidelijk dat het besluit van meet af aan vast stond. Ook de raad heeft zich hierbij buiten spel laten zetten.

Wij zijn geen slechte verliezers  maar hebben ontzettend veel moeite met het feit hoe de verantwoordelijk wethouder heeft geacteerd en hoe dit politieke proces is verlopen. De politieke partijen SP en de VVD en de LPM hadden op basis van argumenten hun bedenkingen en de andere partijen namen niet hun verantwoordelijkheid en lieten zich (mis)leiden door de “praatjes” van de wethouder, de heer Dekker. Hoge nood, veel druk, maatschappelijk verantwoordelijkheid, imagoschade, barmhartigheid, ect was kennelijk genoeg om te buigen. Zo werkt het kennelijk in de lokale politieke arena van de gemeente Middelburg.

Tijdens het besluitvormingsproces heeft de bewonersgroep eerder juridisch advies ingewonnen bij 2 verschillende advocaten. Omdat het bestemmingsplan van Swerf-Rust niet gewijzigd hoeft te worden voor de komst van asielzoekers  was er te weinig grond om een procedure aan te spannen. Nu het hele besluitvormingsproces is afgerond, is duidelijk geworden dat vanaf dag 1 de bewoners en ook de raad geen enkele zeggenschap hadden over het voorstel. Er wordt op geen enkele wijze  recht gedaan aan de belangen van omwonenden. De term ‘onbehoorlijk bestuur’ is zeker van toepassing. Het functioneren van beide wethouders, Dekker en Szarafinski, willen we  aan de kaak stellen.

In de toegezegde evaluatie van de gemeente Middelburg hebben wij op grond van eerdere ervaringen geen enkel vertrouwen. De slager keurt zijn eigen vlees. Wij zien meer heil om dit handelen te laten toetsen door de Ombudsman.

Wat we zeker willen is u hartelijk danken voor uw steun tijdens dit hele proces. Het heeft de bewonersgroep echt ‘aan de gang’ gehouden dat zoveel mensen onze petitie hebben gesteund.

Ook voor het vervolgtraject is uw steun onontbeerlijk. Straks in het regelmatige overleg met vertegenwoordigers van gemeente en COA is uw mening van belang. De bewonersgroep blijft zich inzetten en adviezen, bevindingen en andere bijdragen zijn zeer welkom. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden door de bewonersgroep van de ontwikkelingen omtrent het AZC, geef dan uw e-mail adres door via adewater@zeelandnet.nl  De petitie wordt binnenkort afgesloten.

Los van bovenstaande kunt u er op vertrouwen dat wij niet zullen buigen. Nimmer. Geen draagvlak is geen draagvlak en dat zal ook niet gaan ontstaan. De gemeente krijgt vroeg of laat de keerzijde van de medaille te zien en zullen beseffen dat anno 2014 deze vorm van “besturen” niet meer past.

 

 

Bewonersgroep ‘omwonenden van het Swerf-Rust terrein’


Omwonenden van het Swerf-Rust terrein

Oproep commissievergadering 4 november

2014-10-28 09:03:32

Stand van zaken Swerf-Rust.

 

Beste petitie-ondertekenaar.

 

 

Als bewonersgroep hebben wij van de zomer niet stilgezeten. Er is een hoop werk verricht. Op basis van goede argumenten hebben wij getracht aan te tonen dat de Swerf-Rust geen goede locatie is. Deze argumenten hebben wij onderbouwd in een informatiepakket en aangeboden aan de gemeenteraad, Versie I op 16 september en Versie II op 23 oktober.  Deze zijn terug te vinden op onze website  

http://www.swerf-rustmiddelburg.nl/  

Uit de 3 klankbordgroep bijeenkomsten kwam een duidelijk NEE tegen de locatie en ook de petitie heeft 580 steunbetuigingen opgeleverd. Wij hebben dan ook de conclusie getrokken dat er GEEN draagvlak is voor een AZC op deze locatie.

De gemeente stelt zich arrogant op en hecht geen enkele waarde aan “geen draagvlak”. In de klankbordgroep bijeenkomsten en tijdens 2 gesprekken, die wij als bewonersgroep met wethouder Dekker hebben gevoerd, houdt hij star vast aan de koppeling locatie, aantal asielzoekers (330) en duur van de opvang (5 tot 10 jaar). Een dialoog over één van deze drie zaken wenst hij niet aan te gaan.

 

In tegenstelling tot datgene wat de PZC geschreven heeft op 24 oktober 2014 (Toch toestemming voor AZC) moet dit vraagstuk nog eerst langs de Gemeenteraad die zeker nog grote invloed kan uitoefenen op dit collegebesluit.

 

Op 4 november 2014 gaan wij voor de laatste keer proberen de gemeenteraad te beïnvloeden door in te spreken bij de commissie Algemeen Bestuur. Kernpunten zijn; hoezo geen draagvlak en het starre optreden van wethouder Dekker.

 

Dus op 4 november 2014 om 19.00 uur moet het Stadskantoor werkelijk uit zijn voegen barsten waarmee wij nogmaals willen aantonen dat de locatie ongeschikt is en dat de gemeente Middelburg het spoor bijster is.

 

Wij rekenen echt op uw komst, sterker nog uw aanwezigheid kan wel eens cruciaal worden voor de toekomst. 

 

Dank voor uw steun en tot dan.

 

Met vriendelijke groet.

 

Bewonersgroep “Omwonenden van het Swerf-Rust terrein”

 

 

  


Omwonenden van het Swerf-Rust terrein

Aanbieden petitie

2014-10-14 17:48:33

Beste ondertekenaars,

Op 6 oktober jl. is de petitie aangeboden aan de heer Chris Dekker, wethouder van de Gemeente Middelburg. Dhr. Dekker legt de petitie voor aan de raad die op 11 november 2014 een besluit neemt over een AZC op het Swerf-Rust terrein.

Resultaten

Er zijn 340 petities digitaal ondertekend en 318 op papier, samen 658 handtekeningen.

Ondertekenaars van buiten Middelburg en buiten de wijken Stromenwijk/’t Zand en Griffioen zijn buiten beschouwing gelaten, evenals een enkele dubbele ondertekening.

Eindresultaat: 580 steunbetuigingen voor een duidelijk NEE tegen de locatie!

Draagvlak

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 10 juli 2014 is er gesproken over draagvlak. Wethouder Saskia Szarafinski heeft toen gezegd dat als er een meerderheid tegen de vestiging van een AZC op deze locatie is, het redelijk is de plannen niet door te laten gaan.

Tot op heden is het ons niet duidelijk hoe de gemeente van plan is dit draagvlak te peilen. Volgens de bewonersgroep is het de mening van de direct omwonenden van het Swerf-Rust terrein, die het zwaarst zou moeten wegen.

89% van de direct omwonenden  heeft grote bezwaren heeft tegen de komst van een AZC op het Swerf-Rust terrein!!

Vervolgens zijn er 136 adressen in de aangrenzende straten aan het Swerf-Rust terrein waarvan 80 de petitie hebben ondertekend. Dit is een meerderheid van 59 %.

Deze 136 adressen zijn persoonlijk benaderd door de bewonersgroep  en daarbij valt op dat direct omwonenden die de petitie niet ondertekenden en zich neutraal opstelden ten aanzien van de komst van een AZC op het Swerf-Rust terrein, wel grote moeite hebben met het aantal van 330!

De bewonersgroep is dan ook van mening dat er geen draagvlak aanwezig is bij de direct omwonenden van het terrein,  wat versterkt wordt door nog eens  500 steunbetuigingen uit de direct omliggende wijken.    

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van de bewonersgroep:

http://www.swerf-rustmiddelburg.nl/

Hartelijk dank voor uw steun!!

 

De bewonersgroep “Omwonenden van het Swerf-Rust-terrein”.   


Omwonenden van het Swerf-Rust terrein

Herinnering Commissievergadering dinsdag 16 september 19.30 uur!!

2014-09-12 12:51:23

 

Beste ondertekenaar,

Nog even een herinnering!

Dinsdag 16 september 2014 is er om 19.30 uur een Commissievergadering, waar de eventuele komst van een AZC op het Swerf-Rust terrein op de agenda staat.

Belangrijk is om daar met zoveel mogelijk mensen op de tribune aanwezig te zijn, om aan te geven richting de Middelburgse politiek dat het onderwerp ons heel erg bezighoudt.

De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.       

Met vriendelijke groeten,

Bewonersgroep 'Omwonenden van het Swerf-Rust terrein'.            

 


Omwonenden van het Swerf-Rust terrein

Commissievergadering gemeente Middelburg

2014-09-04 11:51:16

Beste ondertekenaar,

Dinsdag 16 september 2014 is er om 19.30 uur een Commissievergadering, waar de eventuele komst van een AZC op het Swerf-Rust terrein op de agenda staat.

Belangrijk is om daar met zoveel mogelijk mensen op de tribune aanwezig te zijn, om aan te geven richting de Middelburgse politiek dat het onderwerp ons heel erg bezighoudt.

De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.       

Met vriendelijke groeten,

Omwonenden van het Swerf-Rust terrein.            


Omwonenden van het Swerf-Rust terrein

website

2014-08-14 17:41:24

Beste ondertekenaars,

De afgelopen weken heeft de bewonersgroep niet stil gezeten.

Er zijn diverse brieven verstuurd naar gemeente, wethouders en politiek waarin de bezwaren van de omwonenden zijn geuit, evenals een WOB verzoek aan de gemeente Middelburg om gerichte informatie te verkrijgen omtrent de problematiek rond het vorige AZC aan de Stromenweg en inzicht in de procedure rond het Swerf-Rust terrein. Een WOB verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur), kan ingediend worden bij iedere overheidsinstantie, en richt zich op openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Vergelijkbare WOB verzoeken zijn dan ook ingediend bij politie eenheden en gemeentebesturen in Nederlandse gemeenten met een AZC (44 in totaal), met vragen over informatie omtrent veiligheid, openbare orde en criminaliteit.

Tevens wordt er juridisch advies ingewonnen.

Na de zomervakantie start er overleg tussen wethouder Chris Dekker en een aantal vertegenwoordigers van de direct omwonenden en zal ook de petitie op een nader te bepalen tijdstip worden aangeboden.

Er is een website (onder constructie) waarop informatie te vinden is, evenals artikelen die kunnen helpen bij de onderbouwing van onze bezwaren tegen een AZC op de locatie van het Swerf-Rust terrein. www.swerf-rustmiddelburg.nl

Met vriendelijke groeten,

De omwonenden van het Swerf-Rust terrein

 

 


Omwonenden van het Swerf-Rust terrein

Steun en inzet ondertekenaars onontbeerlijk!

2014-07-31 09:38:24

Beste ondertekenaar,

Hartelijk dank dat u steun heeft betuigd aan de petitie: Middelburg Geen asielzoekers op het Swerf-Rust terrein.

Het aantal ondertekenaars van de petitie bedraagt nu rond de 250 en even zoveel hebben de papieren versie ondertekend en ingeleverd. Totaal dus rond de 500 handtekeningen!

Het steunt ons als omwonenden van het Swerf-Rust terrein enorm dat onze bezwaren tegen een AZC op deze plek zo breed gedragen worden. Ook richting politiek en gemeentebestuur kunnen we met deze petitie een duidelijk signaal afgeven. Na de zomervakantie start er overleg tussen wethouder Chris Dekker en een aantal vertegenwoordigers van de direct omwonenden  en zal ook de petitie op een nader te bepalen tijdstip worden aangeboden.

In de tussentijd is het van groot belang dat er zoveel mogelijk mensen kennis nemen van onze bezwaren en hun handtekening  plaatsen! Wij vragen u dan ook om de komende weken in uw directe omgeving kennissen, familie en vrienden alsnog of nogmaals te attenderen op deze petitie. Uw inzet is onontbeerlijk voor het slagen van ons protest tegen de plannen van de gemeente Middelburg om een AZC te realiseren op het Swerf-Rust terrein.

Met vriendelijke groeten,

De omwonenden van het Swerf-Rust terrein

 


Omwonenden van het Swerf-Rust terreinDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.