De bib leeft

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Reactie van schepen Habib El Ouakili ontvangen op 2021-apr-21

2021-04-25 11:03:32

Beste,  

Hartelijk dank voor uw mail en heb met aandacht kennisgenomen van jullie input.

Laat mij nogmaals duidelijk onderlijnen dat er momenteel geen afbouw is van de Bib in Kuringen. De opdracht waaraan BHL en de betrokken stadsdiensten op dit ogenblik werken zijn de nodige beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende acties om de familiebibliotheek te realiseren in Kuringen.  

Vanaf het moment dat we relevante informatie kunnen bieden aan de bibliotheekgebruikers en inwoners zullen we deze verspreiden via de informatiekanalen van de BHL en de stad Hasselt.

Daarnaast willen ik u eraan herinneren dat de Coronamaatregelen nog steeds van toepassing zijn. De huidige dienstverlening en de veiligheid van het personeel staan in relatie tot elkaar. Op een eerdere vraag van de bibliotheekgebruikers van Kuringen werd toegestaan dat bezoekers in gezinsverband naar de bibliotheek kunnen komen. Dat betekent concreet maximaal 25 personen verspreid in de bibliotheek en maximaal met 8 personen in de zone rond de onthaalbalie. De op amateuristische wijze aangebrachte ‘8’ op de affichage is geen verantwoordelijkheid van iemand van het bibliotheekteam. Wij onderzoeken nu wie daarvoor verantwoordelijk is.

Hopend u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten

Grt - Habib


De_bib Leeft

Open Brief: Vraag voor opschorting van de afbouw van de Stedelijke Bibliotheek te Kuringen tot het toekomstplan is vastgelegd

2021-04-20 12:46:16

Volgende brief is op 2021-apr-18 verzonden naar het bestuur.

 

Open brief aan het bestuur van Stad Hasselt en aan het bestuur van de Stedelijke Bibiotheek

Geachte Mevrouw de Directeur van de Stedelijke Bibliotheek,
Geachte Heer Burgemeester,
Geachte Schepenen en Raadsleden,

We danken u voor uw reactie per mail dd 2021-apr-12 op onze vraag om geinformeerd te worden.
We rekenen er op dat bij de aangekondigde bevraging van de gebruikers ook de werkgroep 'De Bib Leeft' zal gehoord worden.

Uit uw bericht blijkt dat het 'Departement Ruimte' van Stad Hasselt op 2021-apr-22 een eerste overleg heeft met het aangeduide architectenbureau en dat u ons daarna zal informeren.
Op basis van ervaring met procedures van openbare projecten weten we dat tussen de aanduiding van de ontwerper en de eerste vastgelegde ideeen en beslissingen meerdere maanden verlopen.

Daarom vragen we dat de afbouw van de Stedelijke Bibliotheek te Kuringen heden wordt opgeschort tot er definitieve beslissingen over de toekomst zijn vastgelegd.

De afbouw van de Stedelijke Bibliotheek te Kuringen blijkt uit

 - het verdunnen van de collectie en de minder gevulde rekken voor sommige onderwerpen

 - de lege kelders

 - de opschorting van aankoop van nieuwe items (o.m. geen recente tijdschriften meer, geen 'Sprinters' (nieuwe boeken) meer)

 - het veroorzaken van hinder door het afschaffen van de inleverschuif waardoor lezers/leners via de wachtrij moeten om iets in te leveren

 - de verdere vermindering van de openingstijden tijdens de zomermaanden (Dusart: 1 uur per dag minder, Stedelijke Bibliotheek te Kuringen 2 bijkomende sluitingsdagen per week)

 - de beperking van de toegang tot maximaal 8 personen (i.p.v. 25 voorheen).
   Deze maatregel kan enkel beschouwd worden als 'ontrading' gezien de toegang in Dusart blijbaar veel minder beperkt wordt en daar bovendien studenten worden uitgenodigd te komen studeren. De beperkingen die worden opgelegd aan de bezoekers mogen blijken uit de bijgevoegde fotos.

Met dank en vriendelijke groeten
 
In naam van de mensen achter ‘De Bib Leeft’

De_bib Leeft

De stad belooft nu een volwaardige familiebibliotheek in Kuringen uit te bouwen.

2021-03-04 20:08:19

De oproep van de bijna 3.000 ondertekenaars van deze petitie klinkt luid, en wordt gehoord. Het stadsbestuur zegt het afbouwscenario, dat we zo hebben bekampt, nu definitief te hebben verlaten. De stad belooft nu een volwaardige familiebibliotheek in Kuringen uit te bouwen. Dat is een heugelijke evolutie, die wij enthousiast maar kritisch benaderen.

De initiatiefnemers van De Bib Leeft zijn intussen in contact met het stadsbestuur en de directie van de bibliotheek. Vanaf de maand maart zitten we met hen aan tafel om de concrete plannen te aanhoren, en om bijkomende vragen te stellen. We willen zo goed mogelijk geïnformeerd worden, en die informatie ook openlijk delen met de ondertekenaars van deze  petitie. Voor de bibliotheekraad van 11 maarthebben we alvast vragen naar de stand van zaken ingediend.

 

Wij zullen de komende maanden een actieve rol opnemen bij de invulling van deze bibliotheek. De honderden reacties op de petitie vormen daarbij onze leidraad. Aan de hand van de commentaren weten we welke bezorgdheden bij de ondertekenaars leeft. Zo weten we dat bereikbaarheid en toegankelijkheid belangrijk zijn, voor iedereen, van jong tot oud. De klemtoon moet op kinderen liggen, en het aanbod moet volledig zijn. We lezen dat er voldoende, vriendelijk en behulpzaam personeel moet zijn, en dat een nadruk op onderwijs en ontwikkeling centraal moet liggen.

Deze elementen nemen we mee in onze gesprekken, en we koppelen hierover zo snel mogelijk terug. Bijkomende suggesties blijven intussen nog steeds welkom, op de.bib.leeft@gmail.com


De_bib Leeft

'De Bib Leeft' blijft bij de les

2020-12-27 14:58:11

Ook in de luwte van de kerstvakantie blijft 'De Bib Leeft' bij de les : 

- Nu de coronamaatregelen onverminderd gelden, beperken mensen hun contacten tot een minimum.Vandaar de beslissing om de nieuwjaarskaartjes-actie bij de Stedelijke Bib te Kuringen uit te stellen. 

 - 'De Bib Leeft' wil graag in een constructieve dialoog meewerken aan de uitvoering van het bib-project, volgens de nieuwe inzichten van het stadsbestuur. Door betrokkenheid in het verdere verloop, wil 'De Bib Leeft' garanderen dat deze belofte waarheid wordt. 

-  De aandachtspunten van de petitie zijn nog steeds van toepassing. Jijzelf kan ze niet opnieuw ondertekenen. Je bekenden kunnen hun bezorgdheid uiten en blijven op de hoogte als ze zelf het verzoekschrift tekenen.

'De Bib Leeft' wenst je een mooi jaareinde en een hoopvol nieuw begin. 


De_bib Leeft

Mededeling van het stadsbestuur in een persconferentie in de Stedelijke Bibliotheek te Kuringen op 18 december

2020-12-20 17:26:20
Via de links
vindt u de mededeling van het stadsbestuur in een persconferentie in de Stedelijke Bibliotheek te Kuringen op 18 december.

De Bib Leeft streeft ernaar een fijne, volwaardige bib te behouden in Kuringen, voor jong en oud in Groot-Hasselt en daarbuiten. 
We juichen de nieuwe inzichten van het stadsbestuur toe.
De Bib Leeft wil nu graag in een constructieve dialoog meewerken aan de concrete uitvoering van dit project.
 
Door onze betrokkenheid in het verdere verloop, willen we garanderen dat deze belofte waarheid wordt.
 
De bezoekers kunnen nieuwjaarswensen voor de Stad invullen op kaartjes die we aan iedereen coronaveilig aanbieden bij de Stedelijke Bib te Kuringen. 
Een voorbeeld van de kaartjes vind je als  bijlage (met een eigen versie voor de jongeren).

 

Met dank aan alle ondertekenaars van de petitie.
 
achterkant_jeugd_voorbeeld.png
 
achterkant_volw_voorbeeld.png

De_bib Leeft

Al meer dan 1.700 handtekeningen en op naar 3500

2020-11-21 17:30:30
Dank voor uw handtekening onder de petitie


Eén van de meer dan 1.700 intussen.

 

Volgens de huidige studieopdracht krimpt de bibliotheek te Kuringen.

Een volwaardige bib met 1.300 m2 aan bezoekersruimte

wordt een polyvalente huiskamer van 300 m2.

Die moet bovendien met andere initiatieven gedeeld worden.

Er zal geen personeel zijn en de items zijn niet mee te nemen.

Dat betekent dan volgens de stad dat 'de bib niet verdwijnt'.

 

De formulering in onze petitie is na 4 weken nog altijd van toepassing.

Over de bezorgdheden hierboven is deze week een niet mis te verstane brief

gestuurd aan het voltallige gemeentebestuur.

 

In afwachting van enige reactie en om onze stem luider te laten horen

vragen we u het handtekeningen-aantal te helpen verdubbelen.

U kent ongetwijfeld vrienden, collega's, buren, familie die hier graag aan meedoen.

Stel dat niet uit. De tijd dringt. De afbouw is bezig. 

 

Met meer dan bezorgde groeten

van het team achter De Bib Leeft

De_bib LeeftDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...