"Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Actie oproep 27 november a.s.

2020-11-20 15:38:54

Wij roepen u allen op:

Op vrijdag 27 november is er om 09:30 uur een fysieke zitting over onze pensioenen  in de rechtbank van den Haag,  Prins Clauslaan 60, 2595 AJ den Haag.

 

Ook wij het actiecomité "stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" verzamelen aldaar om 08:30 uur, om steun te geven aan de indieners, Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant.

 

Komt u ook, meld u aan bij w.heijdacker@gmail.com 

 

Namens het actiecomité,

Willem Heijdacker, alias de Sjaak.

 

 

Lees hieronder nog andere actievoerders die meedoen.

 

Strijd voor een solidair en collectief aanvullend pensioen gaat door: Focus op (inhaal-) indexatie!

 

Voor een strijdbare vakbeweging!

 

Het afnemend vertrouwen van de mensen in het pensioenstelsel heeft niets te maken met het pensioenstelsel als zodanig, maar met het niet meer indexeren vanaf 2008. De mensen zien de pensioenfondsen rijker worden en hun pensioenen minder waard. De indexatie is ondergesneeuwd geraakt in de onderhandelingen naar een nieuw akkoord en de uitwerking daarvan. Het is daarom geheel terecht dat op 4 juli dit jaar twee moties over indexatie voor elke generatie zijn aangenomen in het Ledenparlement. De vakbonden kunnen veel vertrouwen terugwinnen als ze serieus werk gaan maken om indexatie binnen te halen. 

 

Na 12 jaren was er in juni 2019 opeens een pensioenakkoord, terwijl er in mei nog stakingsacties waren gevoerd op basis van de 4 eisen indexatie, bevriezing AOW leeftijd, pensioen ook voor ZZP en geen verslechteringen. Deze eisen waren afgeleid uit de FNV-Pensioennota ‘Samen Delen, een Sterke Keuze’  waaraan de vereniging FNV, leden en kaderleden, in 2014, 2015 en 2016 hebben gewerkt. Het in 2019 gesloten ‘akkoord’ bleek geen pensioenakkoord te zijn, maar een AOW-akkoord waarvoor vakbonden bij de achterban een meerderheid wisten te krijgen. Begrijpelijk want veel mensen waren blij met de bevriezing van de AOW leeftijd. Over pensioen en indexatie werd in dat akkoord nauwelijks iets vermeld, terwijl dit een eis was waarvoor een jaar lang was gemobiliseerd en actie gevoerd! Critici die dit opmerkten werden aan de kant geschoven met de mededeling dat dit in de uitwerking van het ‘akkoord’ zou worden ‘rechtgezet’. 

 

Werkgevers, de overheid als grootste werkgever voorop, haalden met dit akkoord tot hun voldoening het beste pensioenstelsel van de wereld onderuit. Zij vonden daarvoor een willig oor bij de huidige coalitie. In hun politieke programma’s moesten immers alle publieke en collectieve voorzieningen worden verzelfstandigd en geprivatiseerd. Pensioenfondsen vormen het laatste grote bolwerk van niet commerciële financiële dienstverleners. En het zijn opnieuw de huidige coalitiepartijen die een prudente aanpassing van de zeer lage rekenrente tegenhouden waardoor indexatie onmogelijk is, kortingen ‘gewettigd’ zijn en daarmee het vertrouwen in het stelsel wordt ondermijnd. 

 

De uitwerking van het pensioenakkoord van 2019 liep voor pensioendeelnemers uit op een drama: nog steeds geen zicht op indexatie, een streep door een inhaalindexatie en grote onzekerheid over de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Toch stemde het Ledenparlement van FNV in juli 2020 in met de uitwerking. Zij het na enige chantage van bestuur en voorzitter die met aftreden dreigden als het Ledenparlement niet instemde. Dan zou conform de statuten ook het Ledenparlement worden ontbonden. Die dreiging werkte en het parlement ging in meerderheid akkoord met 64 – 40 (in 2019 met een 80 – 20 meerderheid).

 

De ‘gewone’ leden mochten zich niet meer uitspreken over de uitwerking van het akkoord. Die haddenimmers in 2019 al per referendum ingestemd met het ‘pensioenakkoord’ (waarin echter over pensioen en indexatie nauwelijks iets was afgesproken). 

 

Omdat in deze uitwerking opnieuw niets was geregeld over indexatie heeft het LP bij haar instemming wel daarover de twee moties daarover aangenomen!

 

Het uitgewerkte akkoord is qua complexiteit en uitlegbaarheid een drama. Het eenvoudige pensioenstelsel: als arbeidsvoorwaarde spaar je bij een collectief beheerd fonds voor een pensioen dat 70% van je eindeloon bedraagt, is verworden tot een niet uit te leggen bureaucratisch stelsel waarvan “deskundigen” die aan dit monstrum hebben gewerkt zelfs niet weten hoe het gaat uitpakken. Alleen al de verhalen over het “invaren” (de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel) doen het ergste vrezen. Wilma Berkhout oud belastinginspecteur en medeoprichter van het Pensioenlegioen heeft met rekenvoorbeelden aangetoond dat je pensioen kan meer dan halveren. Het FNV-bestuur blijft echter vasthouden aan de ingezette koers en oproepen om ‘vertrouwen.

 

De 8,5 miljoen pensioendeelnemers blijven volkomen in onzekerheid hoe het met hun pensioen en indexatie zal gaan. Steeds meer dringt bij hen het besef door dat er een grootschalige onteigening op touw is gezet: door niet-indexatie ontvangen zij niet het pensioen dat zij opbouwden (en waarop zij volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet – die echter in 2007 werd gewijzigd!! – ook recht zouden hebben) en blijft de indexatie in de pensioenfondsen achter. Dit bedraagt op jaarbasis ca. 6 miljard en vanaf 2008 ca. 37 miljard. De fondsen beschikken echter over ruim 1600 miljard aan opgebouwde middelen, dus deze onteigening van opbouwde rechten is volslagen onnodig en onbegrijpelijk!!! Ook (nog) niet gepensioneerden, die pensioen opbouwen, worden getroffen omdat hun opbouw op het niet-geïndexeerde pensioen wordt afgestemd. De zeer complexe ‘invaar-operatie’ (de 6 jaar durende overgang van het oude naar het nieuwe stelsel), waar in het oude stelsel opgebouwde rechten worden ‘vertaald’ naar het nieuwe stelsel, draagt opnieuw het gevaar in zich van waardevermindering (en dus onteigening). Het gevolg zal zijn onzekerheid voor de deelnemers en kostbare en tijdrovende juridische procedures. 

 

Er is geen reden om nog langer gelaten op de ‘uitslag’ te wachten. In tegendeel het geschokte vertrouwen moet worden herwonnen. Daarom wordt door de Sector Senioren indexatie prominent op de agenda geplaatst. De strijd voor indexatie zal van onderop gevoerd moet worden. Het Landelijk Comité Red het Pensioenstelsel is blij met dit besluit van de ‘Senioren’ en zullen actief meewerken aan de uitvoering. Ook door deze strijd te te verbinden met andere organisaties die indexatie eisen om met hen gepensioneerden en werkenden in beweging te brengen. De strijd om de pensioenen is nog lang niet gelopen. Het akkoord ligt er weliswaar, maar de concretisering ervan levert steeds meer onaangename verassingen op voor de pensioendeelnemers waardoor de beweging groeit! 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 november 2020 om 09.30 uur is de fysieke zitting van de rechtbank in Den Haag.’

 

Het Actiecomité Red het Pensioenstelsel, met kaderleden die meer dan 10 jaar actief waren in het pensioendossier, heeft voortdurend met argumenten en onomstreden cijfermateriaal aangetoond dat er helemaal geen pensioenprobleem was en is. Dat het huidige stelsel, dat nog steeds tot de beste van de wereld wordt geclassificeerd, eenvoudig kan worden aangepast aan wensen van deze tijd. 

 

Het vertrouwen van vele leden en kaderleden in FNV, bij de lancering in 2017 van het Offensief tegen het nieuw aangetreden kabinet Rutte III, is met de inhoud en totstandkoming van het Pensioenakkoord ernstig aangetast. De onrust en de verontwaardiging die wij ervaren bevestigen dit. We willen de draad van van het Offensief weer oppakken door het theoretisch en praktisch nieuw leven in te blazen. Rond de vorming van een offensieve agenda rond de indexatie kan het vertrouwen in vakbonden worden hersteld. Dan kan eenheid worden ontwikkeld en vakbondsmacht opgebouwd, noodzakelijk om het tijd te keren. De race naar beneden krijgt nieuwe impulsen  omdat de gevolgen van de ‘corona-maatregelen’ (uiteindelijk) zullen worden afgewenteld op de werkende bevolking moet worden gekeerd! Het gaat om verbeteringen te realiseren, niet om genoegen te nemen met verslechteringen!

 

Om dit tij te keren zijn nieuwe initiatieven nodig om samen met leden en kaderleden een strijdbare vakbond met vakbondsmacht op te bouwen

een strijdbare vakbond met vakbondsmacht op te bouwen.


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Gestolen strijdwagen van Jan Schut

2020-11-17 11:39:34

Beste strijdmakkers,

Van onze strijdmakker Jan Schut uit Valkenburg is zijn Polaris gestolen. De strijdwagen in onze Pensioenen strijd.

Wij willen Jan graag helpen aan een nieuwe Polaris. U kunt dat ook!

Stort svp € 10,00 via rekening nr. NL83INGB0003904328 t.n.v. W. Heijdacker met de vermelding: t.b.v. Polaris Jan Schut.

Zodat we volgende week Jan Schut kunnen verblijden met een bijdrage om een nieuwe strijdwagen aan te kunnen schaffen.

Dank alvast namens het actiecomité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

De Sjaak.

Wie meer dan € 10,00 wil betalen kan dat doen op NL83INGB0003904328 t.n.v.. W. Heijdacker zet er wel bij t.b.v. Polaris Jan Schut


 

Dank alvast namens het actiecomité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

De Sjaak

125844112_2749022828647201_5070533394267502509_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=YOiCchEjAQYAX8uK16c&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=dbaaa946d050893bc8273a9a5480486f&oe=5FD75B43


 

 


 

 

Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Speech van 4 november op het Plein in den Haag

2020-11-05 21:04:16

Beste Petitie ondersteuners,

Op 4 november j.l. heb ik namens het actiecomité, 5 vaste Kamercommissieleden SZ&W toegesproken. Zie de tekst:

Geachte Kamer commissieleden Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dames, Tielen, Van Brenk en de heren,Gijs van Dijk, De Graaf, Van Kent, Van der Linde, Omtzigt, Smeulders, Van Weyenberg. en feitelijk ook de heer Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanwege het Covid-19 virus staan wij hier in beperkte aantal in den Haag om u aan te spreken op de ontwikkelingen rondom de dreiging dat pensioenfondsen moeten korten op de pensioenuitkeringen en dat zij niet gaan indexeren in de aankomende 5 jaar.

U allen heeft de petitie: “Stop het korten op pensioenen en ga indexeren” in uw E-mail ontvangen.

Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" heeft deze petitie, samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen aangeboden, via de Pensioenfederatie.

Er vanuit gaande dat u de inhoud van de petitie: digitaal heeft gelezen.

Hier vandaag 4 november 2020 maken wij u allen duidelijk, waarom er door U niet gekort mag worden op de pensioenuitkeringen en waarom U moet gaan indexeren.

Ja U hoort het goed beste leden van de 2de Kamer, U.
Want U bent de baas in Nederland samen met de regering en U beste 2de Kamerleden, bent de enige die dat voor het zeggen heeft, alle andere pensioenketen partners moeten uitvoeren wat u bepaald.

Door U is er al 12 jaar niet geïndexeerd aan Pensionado’s.

U moet wat ons betreft zorgen dat:
- De besturen van de pensioenfondsen, Zelf het initiatief gaan nemen door, het korten op pensioenuitkeringen te stoppen en direct over te gaan op indexatie.

- De door U gehanteerde en gemanipuleerde veel te lage rekenrente per direct wordt afgeschaft en laat de pensioenfondsen per direct tenminste het gemiddelde projectierendement hanteren conform het pensioenakkoord op het totale pensioenvermogen. Het echte rendement is immers veel hoger. Stel dit niet 5 jaar uit, zoals u heeft besloten in de Kamer. Dat zou namelijk betekenen dat er 1 hele generatie al 32% is of wordt gekort op hun pensioeninkomsten.

– Het afgelopen moet zijn met de Fabeltjeskrant artikelen, vanuit de 2de Kamer en via de mond van Minister Koolmees, zoals: De dekkingsgraden dalen onder de 90% er blijft helaas niets anders over dan kortingen door te voeren op de pensioenuitkeringen en van Indexatie kan geen sprake zijn.
Stop met Glazenbol kijkerij en ga van historische feiten uit en niet uit verzinsels, zoals wij zovelen van uw verzinsels kennen.
Bij voordeel voor de Rijksbegroting, worden er Cohorte berekening gebruikt, zoals bij de levenstafels die veel te hoog berekend zijn, om de AOW leeftijd steeds hoger te laten worden, inmiddels wordt helaas bewezen door de hogere sterftecijfers van de afgelopen jaren i.v.m. Griep en Covid-19 pandemieën, dat uw verzinsel niet klopt.

Waarom, moet dat afgelopen zijn?
• De koopkracht voor iedereen jong en oud moet sterk omhoog, ook voor de Pensionado’s, om de economie van Nederland te verbeteren.

• Wij willen een welvaartsvast pensioen, geïndexeerd en levenslang.

• Alle pensioenfondsen kunnen eeuwig pensioen uitkeren en jaarlijks indexeren. Wij hoeven dat voor u toch niet uit te rekenen?

• Jongeren echte banen moeten krijgen zodat ze een toekomst kunnen opbouwen, met de juiste beloning hiervoor.

• Er meer ouderen eerder en eerlijk moeten kunnen stoppen met werken, om van hun welverdiende rust te kunnen genieten, zonder dat zij totaal versleten zijn.

• De 1ste peiler, de AOW uitkering zeker 20% moet stijgen, zonder dat er verhoogde belastingtrucjes worden uitgevoerd, waardoor er netto geen verschil is.

Wij hiermee zeker voor ons allen, jong of oud, elke generatie en deelnemer aan een pensioenfonds voor het leven is geborgd om een welvaartsvast pensioen te ontvangen, tot in de eeuwigheid.

Er zit ca. € 1600 miljard in de pensioenbuffers.

Er jaarlijks ca. € 36 miljard aan premies alleen binnen komt, daar bovenop komen de rendementen nog op uitstaande beleggingen, die veelal al jaren hoger is 7%.

Er jaarlijks slechts € 32 miljard uit het vermogen wordt betaald aan de gepensioneerden.

Dank voor uw begrip om ons aan te horen.

Wij de Pensioendeelnemers in Nederland pikken het niet langer!

Wij komen beslist terug wanneer er niet naar ons geluisterd wordt en dat is een belofte.

Namens het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"
Willem Heijdacker, voorzitter. Alias "de Sjaak"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Oproep voor 4 november a.s.

2020-10-27 19:43:45

Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"Roept u allen op, “Kom in actie”

Op woensdag 4 november a.s. op het Plein 2 bij de entree van de 2e Kamerleden, te Den Haag. Inloop 09:00 uur, einde ca. 10:15 uurDe Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt dan bijeen om met 'maatschappelijke organisaties' te praten over het Pensioenakkoord.Vooraf aan de zitting, die om 10.00 uur begint, zullen wij de leden van de Kamer commissie duidelijk maken waarom er niet gekort mag worden op pensioenen en waarom de pensioenen geïndexeerd moeten worden.Vooraf heeft het comité alle Kamerleden geïnformeerd over onze petitie en gaan wij ze aanvullende informatie meegeven t.b.v. van het commissie overleg, om te gaan zorgen dat er geen enkel Pensioenfonds nu en in de toekomst gaat/hoeft te korten en dat er geïndexeerd moet worden.Het Pensioen-alarm Z-H zal ook aanwezig zijn om te protesteren en flyers uitdelen. Het Plein is groot genoeg om aan de Covid-19 regels te voldoen!Eén van die organisaties die in de Kamer commissie aan het woord zullen komen is KBO-Brabant. Zij hebben een Position Paper opgesteld waarin zij hun positie t.a.v. het Pensioenakkoord duidelijk maken.Graag tot woensdag 4 november a.s. om 09.00 uur op het Plein 2 te Den Haag.Zorg dat u er ook staat:Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" vraagt u de petitie te tekenen (klik op de blauwe helm), er gingen u reeds 2088 steunbetuigers voor, samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen.Lees a.u.b. ook de reacties in de digitale petitie:


Namens het comité,

"de Sjaak"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Oproep Protestdemonstratie ”Stop het korten op Pensioenen en ga Indexeren”

2020-10-07 18:47:27


Oproep:

Wij gaan met onze strijdmakkers de straat op, om dit burgerinitiatief uit te dragen. Protestdemonstratie ”Stop het korten op Pensioenen en ga Indexeren”

Het comité, organiseert op Donderdag 8 oktober 2020 een protestdemonstratie in den Haag.

Verzamelen om 12:00 uur op het: Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR te den Haag

Er is een mondkapjes plicht en houd u aan de 1,5 meter afstand.

Voor het gebouw van de Pensioenfederatie, zullen wij met u protesteren tegen de plannen van Minister Koolmees, het Kabinet, Klaas Knot van de DNB, Netspar, CPB etc.

Om 13:00 uur wordt de petitie uitgereikt aan de Pensioenfederatie en CAOP/Pensioenkamer, waarna om ca. 13:30 uur de demonstratie zal worden beëindigd.U, beste burger is aan zet om uw geluid te laten horen.

Wij vragen uw steun voor draagkracht, u hoeft niet georganiseerd te zijn.

Meldt u aan per E-mail op E-mailadres: w.heijdacker@gmail.com

Teken u ook de petitie? Druk op het plaatje om uw steun te betuigen via internet, u tekent de petitie door na het volledig invullen per email uw handtekening te bevestigen, dank alvast. Ca. 1800 hebben al getekend, U ook?


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Oproep:

2020-10-04 11:03:23

 

Wij gaan met onze strijdmakkers de straat op, om dit burgerinitiatief uit te dragen. Er zijn 6 miljoen pensionado's en deelnemers, dus kom op, het getal moet stijgen om draagvlak voor uw pensioen te vinden. 300.000 handtekeningen of meer is het streven.Protestdemonstratie ”Stop het korten op Pensioenen en ga Indexeren”Het comité, organiseert op Donderdag 8 oktober 2020 een protestdemonstratie in den Haag.Verzamelen om 12:00 uur op het: Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR te den HaagWij roepen U allen op die het met ons eens is, met toestemming van de Burgemeester van Den Haag die geen beperkingen opgelegd in het aantal deelnemers.


 


 Om 13:00 uur wordt de petitie uitgereikt aan de Pensioenfederatie en CAOP/Pensioenkamer, waarna om ca. 13:30 uur de demonstratie zal worden beëindigd.


 


 

 Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"Willem Heijdacker, “de Sjaak”      Carlos Pinto E Neto,               Hans de Wit,

Spijkenisse                                Spijkenisse                            Raamsdonksveer


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Oproep Protestdemonstratie ”Stop het korten op Pensioenen en ga Indexeren”

2020-09-30 18:32:57

 Het comité, organiseert op Donderdag 8 oktober 2020 een protestdemonstratie in den Haag.Verzamelen om 12:00 uur op het: Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR te den HaagWij roepen U allen op die het met ons eens is, met toestemming van de Burgemeester van Den Haag die geen beperkingen opgelegd in het aantal deelnemers.Covid-19: Er is een mondkapjes plicht en houd u aan de 1,5 meter afstand.Voor het gebouw van de Pensioenfederatie, zullen wij met u protesteren tegen de plannen van Minister Koolmees, het Kabinet, Klaas Knot van de DNB, Netspar, CPB etc.Om 13:00 uur wordt de petitie uitgereikt aan de Pensioenfederatie en CAOP/Pensioenkamer, waarna om ca. 13:30 uur de demonstratie zal worden beëindigd.Daar gaan wij eisen:

– Stop met praten en dreigen met korten op de pensioenuitkeringen van iedere pensionado en deelnemers als werknemer aan het pensioenfonds, zonder inbreng van Minister Koolmees, het Kabinet, Klaas Knot van de DNB, Netspar, CPB etc.– Ga direct over tot Indexatie voor elke Generatie op alle pensioenen.– Schaf de gemanipuleerde veel te lage rekenrente af en hanteer tenminste het gemiddelde projectierendement conform het pensioenakkoord op het totale pensioenvermogen. Het echte rendement is immers hoger.– Stop met het jaarlijks herhalen van berichtgeving dat de zogenaamde dekkingsgraden dalen en aan het eind van elk jaar mogelijk niet gehaald gaan worden, waardoor er kortingen dreigen te moeten worden doorgevoerd.– Neem uw eigen verantwoordelijkheid. Besluit op basis van het belang van al uw deelnemers. Dankzij ons, de deelnemers, vervult u deze functie en wordt u vorstelijk door ons beloond voor het verantwoord beheren van ons uitgesteld loon.Wij hiermee zeker voor ons allen, jong en oud, elke generatie en deelnemer aan een pensioenfonds voor het leven is geborgd om een welvaartsvast pensioen te ontvangen, tot in de eeuwigheid.U, beste burger is aan zet om uw geluid te laten horen.

Wij vragen uw steun voor draagkracht, u hoeft niet georganiseerd te zijn.

Meldt u aan per E-mail op E-mailadres: w.heijdacker@gmail.comTeken u ook de petitie:
Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"Willem Heijdacker, “de Sjaak” Carlos Pinto E Neto, Hans de Wit,

Spijkenisse Spijkenisse Raamsdonksveer


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Handtekeningenlijst voor handmatige verdeling

2020-09-28 09:11:33

Wenst u als ondersteuner een format handtekeningen lijst t.b.v. het handmatig ondertekenen van de petitie?

Dat kan stuur een e-mail naar: w.heijdacker@gmail.com en u ontvangt de lijst per email.

Uitprinten en laten ondertekenen zoveel mogelijk, u kunt hem daarna of inscannen en per email aan mij retournerenof anders naar het adres genoemd in de ontvangen email.

Hiermede bereiken we veel meer ondertekenaars en hou ik in de petitie de extra handtekeningen bij. 

Alvast bedant strijdmakkers.

Namens het comite, de Sjaak


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Opname aanbieden Petitie bij het ABP 17 september j.l.

2020-09-23 10:46:02

Gachte mede ondertekenaars en steuners van de petitie

Hierbij de You Tube link van de opname van het aanbieden van de Petitie aan het ABP bestuur en het bestuur VO ABP.

Kijk heb s.v.p. helemaal af, zeker de reactie van de voorzitter van het ABP en de emotionele reactie van mij, mede namens u. Want un bent toch ook boos.

Deel de link van YouTube: https://youtu.be/_NTu7cEZJ40 

Bedant Jan Mekkes, voor de opname.

Namens het comite.

De Sjaak


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Vervolgens bezoek ABP van gisteren.

2020-09-18 17:36:19

Het verantwoordingsorgaan vergadert.

Voorafgaand aan de vergadering werd een petitie aangeboden die eist dat er niet gekort maar geïndexeerd wordt.
Die petitie is door de voorzitter ABP en een delegatie van het verantwoordingsorgaan ontvangen.

De fractie van de FNV in het verantwoordingsorgaan vindt dat de uitgangspunten van het pensioenakkoord zo snel mogelijk moeten worden toegepast.

In de hoofdlijnen notitie gaat het dan om toepassen projectierendement, afschaffen van onderscheid verschillende discontovoet voor premie en rendement. Een evenwichtige toepassing. En een reeel uitzicht op indexatie.

Mijn vertaling daarvan:
- dezelfde discontovoet toepassen voor premie en voor berekening dekkingsgraad
- toepassen projectierendement voor zowel premie als voor indexatie.
- op basis van de positie van ABP en het verwachte projectierendement is scherp verhogen premie niet nodig en zijn kortingen niet aan de orde.
- de overgang naar een nieuw stelsel (op basis vermogensbeheer) dient onmiddellijk te worden voorbereid door de administratie van APG. Dat maakt het mogelijk om dat evenwichtig te doen op basis van betaalde premies en gerealiseerd rendement.

VO lid Rik Hindriks


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...