"Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Koolmees vertraagd weer

2021-05-14 15:15:10

Nog langer uitstellen zorgt voor onrust in Pensioenwereld.

De Pensionado's zijn de pineut.

Koolmees is een strateeg in vertragingen en de daaruit voortkomende problemen voor de inkomens van (toekomstige)Pensionado’s.
De huidige rekenrente moet afgeschaft worden en daarmee gelijk de invoering om de reëele rendementen op beleggingen te gebruiken om te indexeren en de Pensioenen direct te verhogen met terugwerkende kracht.
Hiermee wordt de inmiddels 25% achterstand op de Pensioeninkomsten
Hersteld.

We moeten snel weer de straat op


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Fiscalisering AOW

2021-03-26 13:00:44

Tja, ze moeten ergens van roven. Koolmees, DNB, Netspar en Pensioenfondsen krijgen het weer voor elkaar. De Roversbende van Pinokkio gaat maar door.

Ouderen wanneer gaan we massaal de straat op? Om deze plannen teniet te doen.

Koopkracht gaat verder omlaag van Ouderen, die jarenlang gewerkt hebben en de jongeren hebben onderhouden en opgevoed.
Zo spelen de graaiers jong en oud tegen elkaar uit.

Namens het actiecomité: Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren

De Sjaak.

Maandag 22 maart 2021.
Met dank aan de publicatie van Theo Vermeulen bij FNV-senioren, zag ik dat het rapport van de Commissie draagkracht maandag 22 maart 2021 is verschenen.
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) zond het rapport naar de Tweede Kamer.
Op tijd om meegenomen te worden bij de formatie en de coalitievorming.
Ik heb gewaarschuwd voor plannen rond fiscalisering. Niet door iedereen serieus genomen. Sommigen zeiden, "het zijn maar twee partijen." Maar als de "rekening van "corona" betaald moet worden, denk ik dat de ouderen vooraan in de rij staan.
Hier heeft de eventuele nieuwe coalitie een stok om het in te voeren.
Ik voeg de link naar het hele rapport toe.
De teksten over fiscalisering hierna.
Blz 2.
Werkenden en gepensioneerden
De analyse laat zien dat gepensioneerden met eenzelfde huishoudinkomen lager worden belast dan werkenden. Dit komt vooral doordat gepensioneerden geen AOW-premie betalen. Natuurlijk hebben zij in de jaren voor hun pensionering wel AOW-premie betaald. Maar de verdeling van overheidsuitgaven en -inkomsten tussen werkenden en pensioengerechtigden blijft over de jaren niet altijd constant, mede door de veranderende verhouding tussen de aantallen werkenden en pensioengerechtigden. Hierdoor kan het zo zijn dat de ene generatie meer profiteert van de AOW dan een andere. Kanttekening is wel dat ouderen niet in staat zijn om – indien de belastingdruk meer gelijk wordt getrokken – meer te gaan werken om een bepaald inkomen te bereiken. Dit kan een reden zijn om een eventuele transitie geleidelijk vorm te geven.
Blz 2.
Naar een gelijkere belasting van gepensioneerden en niet-gepensioneerden
Om gepensioneerden en werkenden met een zelfde huishoudinkomen gelijker te belasten, kan de AOW worden gefiscaliseerd. Door de koppelingssystematiek blijft de netto AOW gelijk, maar voor het aanvullend pensioen gaat de belastingdruk omhoog.
Blz 52.
6.2 Visie 2: Naar een gelijkere belasting van gepensioneerden en niet-gepensioneerden
Uit de analyse komt naar voren dat AOW-gerechtigden bij een gelijk inkomen lager worden belast dan niet-AOW-gerechtigden, en meer inkomen vrij te besteden hebben. Dit komt vooral doordat gepensioneerden zijn vrijgesteld van de premieheffing voor de AOW. Indien het uitgangspunt is dat gepensioneerden en niet-gepensioneerden met eenzelfde huishoudinkomen evenveel belasting en premie zouden moeten betalen, zou er kunnen worden gekozen om de AOW te fiscaliseren. Dit houdt in dat de AOW volledig betaald wordt uit de algemene middelen, en niet meer (grotendeels) uit premies. Dit betekent dat we de AOW-premie afschaffen en de inkomstenbelasting verhogen. Door de netto-nettokoppeling aan het sociaal minimum blijft de netto AOW gelijk, maar aanvullende pensioenen worden zwaarder belast. DE INKOMENSVERDELING WORDT ONGELIJKER DOORDAT DE OMVANGRIJKE GROEP EEN KLEIN TOT GEMIDDELD PENSIOEN ER RELATIEF VEEL OP ACHTERUITGAAT Het effect op de werkgelegenheid is onbekend. WANNEER DE OPBRENGST WORDT TERUGGESLUISD VIA DE TARIEVEN WORDEN DE LASTEN OP ARBEID VERLAAGD MET ALS GEVOLG EEN POSITIEF EFFECT OP HET ARBEIDSAANBOD. Overigens wordt de AOW momenteel al gedeeltelijk gefiscaliseerd, als gevolg van de maximering van het AOW-premiepercentage en de beperkte indexatie van de bovengrens van de voormalige tweede schijf.
Het fiscaliseren van de AOW betekent niet dat gepensioneerden en niet-gepensioneerden te maken krijgen met een gelijke belastingdruk. Dat komt door de verschillende kenmerken van deze groepen, waardoor ze met ander regelingen te maken hebben. Zo hebben werkenden (wat veel minder voorkomt onder AOW’ers) recht op de arbeidskorting, en hebben AOW’ers (mits hun inkomen niet te hoog is) recht op de ouderenkorting. Ook betalen gepensioneerden zelf de Zvw-premie, die voor werkenden door de werkgever wordt afgedragen. In de meeste gevallen maak het voor de Belastingdienst niet uit of AOW-gerechtigden meer belasting gaan betalen/AOW-premieg aan betalen. Alleen in grensoverschrijdende situaties kan het effect hebben.
Door de netto-nettokoppeling aan het sociaal minimum blijft de netto AOW gelijk, maar aanvullende pensioenen worden zwaarder belast.

https://www.petities.com/stop_het_korten_op_pensioenen_en_ga_indexeren


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Petitie: Samen voor een eerlijk pensioen

2021-03-18 18:09:58

Beste Strijdmakkers,

Vanuit de overtuiging dat wij MASSA nodig hebben om de door de pensioenindustrie aangestuurde Pensioenomvormingswals te keren of te stoppen heb ik samenwerking gezocht met andere belangenorganisaties. Daaruit is www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl ontstaan. 

Hierbij vraag ik u allen om samen met onze strijdmakkers van Red het pensioenstelsel op te trekken en de petitie te tekenen op: www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl 

Hartelijk dank alvast.

Met strijdbare groet,  

De Sjaak en

José Matheij Kernteam landelijk actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’ 


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Vooraankondiging we gaan weer iets bedenken

2021-03-06 13:04:38

Zie hoe wij belazerd worden door Koolmees, de DNB, Netspar, de SER, de pensioenfondsen en natuurlijk de regering voorop.

13 jaar geen indexaties geweest, nog 5 jaar zeker ook niet. De Economie blijft m.n. achter doordat Pensionado’s nu al 25% gekort zijn op hun pensioeninkomsten en de komende jaren zal dat ca. 33% zijn.

Verder heeft het kabinet plannen om de bruto AOW te verhogen met 20%, althans dat beloven ze. Ja wanneer de bruto AOW met 20% omhoog gaat, dan plukt onze fantastische belastingdienst 17,9% inkomstenbelasting van het volledige bruto AOW af. Per saldo zal er voor diegenen die een aanvullend pensioen hebben per saldo onder de huidige netto AOW uitkomen.

De bekende Plukmekaalstraat in Rotterdam doet haar naam eer aan.We zijn ons aan het beramen hoe wij hier acties voor gaan optuigen. Een referendum of een parlementairecommissie zou de enige optie zijn.

Rechtzaken aanspannen heeft voorlopig geen enkele zin, omdat Rechterlijke uitspraken tegen de hiervoor genoemden, door de staat en het Hof neergeslagen wordt.

Niemand lijkt strafbaar, maar eens zal toch het geweten een genadeloze klap moeten krijgen bij die lieden die nu de Pensionado’s en toekomstige Pensionado’s beroven van een welvaartsvast pensioen .De Sjaak: actiecomité "Stop het korten op Pensioenen en ga Indexeren"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Knot en DNB

2021-01-12 14:29:36


Vorige week een brief ingezonden aan het AD over een artikel van Klaas Knot van de DNB, helaas niet geplaatst door het AD, jammer omdat er vele briefschrijvers zijn.

Echter heden weer een artikel over DNB, diezelfde Knot organisatie, die het heeft over huiseigenaren te beknotten, terwijl de financiële pijn bij de huurders van woningen ligt, door huisjesmelkers opgejaagd waardoor huurders veel te veel huur moeten betalen dan dat zij feitelijk kunnen.

Weer een gemiste kans Knotje.

Hieronder mijn eerder ingezonden brief:

Geachte redactie Brieven AD,

Met verbazing heb ik het artikel Welkom 2021 gelezen waarin de president van DNB zegt "Het lentezonnetje zal straks weer doorbreken voor de economie" en "Ik zie licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin biedt perspectief op economisch herstel" etc.

Knot zegt, "Werk gaat nu boven loon".

Makkelijk gezegd nu er zovele mensen werkloos zijn geworden en er nog meer zullen volgen, hijzelf zal daar geen last van hebben denk ik zomaar. De werkgevers schreeuwen moord en brand en gaan niet verder dan de nullijn in hun CAO onderhandelingen.

Knot zegt, "We moeten de trend keren dat een steeds groter deel van de belastinginkomsten uit de inkomstenbelasting komt"

Echter de werkelijkheid is anders:

De 1ste schijf voor de inkomstenbelasting daalt van 37,35% (2020) naar 37,10% (2021) = - 0,25%

De 2de schijf blijft op 49,5% het zelfde.

Terwijl de pensioenpremie stijgt met 0,4% van het volledige salaris. Dus inkomsten zullen 0,15% dalen. En salarissen zullen nauwelijks verhoogd worden, terwijl de accijnzen op vele producten zullen stijgen. Waardoor de burger, ook de minder bedeelden in de maatschappij, keihard worden getroffen in hun besteedbaar inkomen en in hun koopkracht. Hoezo economische groei mijnheer Knot? U bent de bedenker om de rekenrente op onze pensioenen zo laag mogelijke te houden (nu ca. 0,2%) terwijl de rendementen op beleggingen vele procenten hoger zijn, v.a. 7% b.v.b.

Waardoor al 13 jaar de Pensionado’s ca. 25% inkomsten misgelopen zijn t.o.v. heden.

Beste Klaas, de economie gaat pas groeien wanneer alle inkomensgroepen/inwoners meer te besteden hebben om de doorzet in goederen te laten stijgen.

Uw naamgenoot Sinterklaas heeft gelukkig veel meer nobele ideeën dan u. Die laat de MKB bedrijven jaarlijks floreren, zodat ze kunnen blijven bestaan, evenals de Kerstman.

Door uw inzichten leven we helaas niet in een sprookjeswereld maar in een keiharde afreken maatschappij, waarin de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. De burgers zijn de dupe.

Willem Heijdacker
 


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Inzamelactie Jan Schut Polaris

2020-12-21 11:49:29

Beste Strijdmakkers,

Op 15 december heb ik Jan Schut, de eigenaar van zijn gestolen actie voertuig "de Polaris" verblijd met een bijdrage in de kosten om een nieuw actie voertuig te kunnen kopen. De inzamelactie via diverse Media is er door vele bijdragen en zijn we uitgekomen op € 1780,00. Vanwege Covid-19 kon dat helaas niet lijfelijk in Valkenburg.

In 2021 zoeken we een geschikt moment om Jan de bijbehorende check uit te reiken.

Diegenen die hebben bijgedragen, enorm bedankt.

Namens het actiecomite "Stop het Korten op Pensioenen en ga Indexeren"

Willem Heijdacker "de Sjaak"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Actie oproep 27 november a.s.

2020-11-20 15:38:54

Wij roepen u allen op:

Op vrijdag 27 november is er om 09:30 uur een fysieke zitting over onze pensioenen  in de rechtbank van den Haag,  Prins Clauslaan 60, 2595 AJ den Haag.

 

Ook wij het actiecomité "stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" verzamelen aldaar om 08:30 uur, om steun te geven aan de indieners, Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant.

 

Komt u ook, meld u aan bij w.heijdacker@gmail.com 

 

Namens het actiecomité,

Willem Heijdacker, alias de Sjaak.

 

 

Lees hieronder nog andere actievoerders die meedoen.

 

Strijd voor een solidair en collectief aanvullend pensioen gaat door: Focus op (inhaal-) indexatie!

 

Voor een strijdbare vakbeweging!

 

Het afnemend vertrouwen van de mensen in het pensioenstelsel heeft niets te maken met het pensioenstelsel als zodanig, maar met het niet meer indexeren vanaf 2008. De mensen zien de pensioenfondsen rijker worden en hun pensioenen minder waard. De indexatie is ondergesneeuwd geraakt in de onderhandelingen naar een nieuw akkoord en de uitwerking daarvan. Het is daarom geheel terecht dat op 4 juli dit jaar twee moties over indexatie voor elke generatie zijn aangenomen in het Ledenparlement. De vakbonden kunnen veel vertrouwen terugwinnen als ze serieus werk gaan maken om indexatie binnen te halen. 

 

Na 12 jaren was er in juni 2019 opeens een pensioenakkoord, terwijl er in mei nog stakingsacties waren gevoerd op basis van de 4 eisen indexatie, bevriezing AOW leeftijd, pensioen ook voor ZZP en geen verslechteringen. Deze eisen waren afgeleid uit de FNV-Pensioennota ‘Samen Delen, een Sterke Keuze’  waaraan de vereniging FNV, leden en kaderleden, in 2014, 2015 en 2016 hebben gewerkt. Het in 2019 gesloten ‘akkoord’ bleek geen pensioenakkoord te zijn, maar een AOW-akkoord waarvoor vakbonden bij de achterban een meerderheid wisten te krijgen. Begrijpelijk want veel mensen waren blij met de bevriezing van de AOW leeftijd. Over pensioen en indexatie werd in dat akkoord nauwelijks iets vermeld, terwijl dit een eis was waarvoor een jaar lang was gemobiliseerd en actie gevoerd! Critici die dit opmerkten werden aan de kant geschoven met de mededeling dat dit in de uitwerking van het ‘akkoord’ zou worden ‘rechtgezet’. 

 

Werkgevers, de overheid als grootste werkgever voorop, haalden met dit akkoord tot hun voldoening het beste pensioenstelsel van de wereld onderuit. Zij vonden daarvoor een willig oor bij de huidige coalitie. In hun politieke programma’s moesten immers alle publieke en collectieve voorzieningen worden verzelfstandigd en geprivatiseerd. Pensioenfondsen vormen het laatste grote bolwerk van niet commerciële financiële dienstverleners. En het zijn opnieuw de huidige coalitiepartijen die een prudente aanpassing van de zeer lage rekenrente tegenhouden waardoor indexatie onmogelijk is, kortingen ‘gewettigd’ zijn en daarmee het vertrouwen in het stelsel wordt ondermijnd. 

 

De uitwerking van het pensioenakkoord van 2019 liep voor pensioendeelnemers uit op een drama: nog steeds geen zicht op indexatie, een streep door een inhaalindexatie en grote onzekerheid over de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Toch stemde het Ledenparlement van FNV in juli 2020 in met de uitwerking. Zij het na enige chantage van bestuur en voorzitter die met aftreden dreigden als het Ledenparlement niet instemde. Dan zou conform de statuten ook het Ledenparlement worden ontbonden. Die dreiging werkte en het parlement ging in meerderheid akkoord met 64 – 40 (in 2019 met een 80 – 20 meerderheid).

 

De ‘gewone’ leden mochten zich niet meer uitspreken over de uitwerking van het akkoord. Die haddenimmers in 2019 al per referendum ingestemd met het ‘pensioenakkoord’ (waarin echter over pensioen en indexatie nauwelijks iets was afgesproken). 

 

Omdat in deze uitwerking opnieuw niets was geregeld over indexatie heeft het LP bij haar instemming wel daarover de twee moties daarover aangenomen!

 

Het uitgewerkte akkoord is qua complexiteit en uitlegbaarheid een drama. Het eenvoudige pensioenstelsel: als arbeidsvoorwaarde spaar je bij een collectief beheerd fonds voor een pensioen dat 70% van je eindeloon bedraagt, is verworden tot een niet uit te leggen bureaucratisch stelsel waarvan “deskundigen” die aan dit monstrum hebben gewerkt zelfs niet weten hoe het gaat uitpakken. Alleen al de verhalen over het “invaren” (de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel) doen het ergste vrezen. Wilma Berkhout oud belastinginspecteur en medeoprichter van het Pensioenlegioen heeft met rekenvoorbeelden aangetoond dat je pensioen kan meer dan halveren. Het FNV-bestuur blijft echter vasthouden aan de ingezette koers en oproepen om ‘vertrouwen.

 

De 8,5 miljoen pensioendeelnemers blijven volkomen in onzekerheid hoe het met hun pensioen en indexatie zal gaan. Steeds meer dringt bij hen het besef door dat er een grootschalige onteigening op touw is gezet: door niet-indexatie ontvangen zij niet het pensioen dat zij opbouwden (en waarop zij volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet – die echter in 2007 werd gewijzigd!! – ook recht zouden hebben) en blijft de indexatie in de pensioenfondsen achter. Dit bedraagt op jaarbasis ca. 6 miljard en vanaf 2008 ca. 37 miljard. De fondsen beschikken echter over ruim 1600 miljard aan opgebouwde middelen, dus deze onteigening van opbouwde rechten is volslagen onnodig en onbegrijpelijk!!! Ook (nog) niet gepensioneerden, die pensioen opbouwen, worden getroffen omdat hun opbouw op het niet-geïndexeerde pensioen wordt afgestemd. De zeer complexe ‘invaar-operatie’ (de 6 jaar durende overgang van het oude naar het nieuwe stelsel), waar in het oude stelsel opgebouwde rechten worden ‘vertaald’ naar het nieuwe stelsel, draagt opnieuw het gevaar in zich van waardevermindering (en dus onteigening). Het gevolg zal zijn onzekerheid voor de deelnemers en kostbare en tijdrovende juridische procedures. 

 

Er is geen reden om nog langer gelaten op de ‘uitslag’ te wachten. In tegendeel het geschokte vertrouwen moet worden herwonnen. Daarom wordt door de Sector Senioren indexatie prominent op de agenda geplaatst. De strijd voor indexatie zal van onderop gevoerd moet worden. Het Landelijk Comité Red het Pensioenstelsel is blij met dit besluit van de ‘Senioren’ en zullen actief meewerken aan de uitvoering. Ook door deze strijd te te verbinden met andere organisaties die indexatie eisen om met hen gepensioneerden en werkenden in beweging te brengen. De strijd om de pensioenen is nog lang niet gelopen. Het akkoord ligt er weliswaar, maar de concretisering ervan levert steeds meer onaangename verassingen op voor de pensioendeelnemers waardoor de beweging groeit! 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 november 2020 om 09.30 uur is de fysieke zitting van de rechtbank in Den Haag.’

 

Het Actiecomité Red het Pensioenstelsel, met kaderleden die meer dan 10 jaar actief waren in het pensioendossier, heeft voortdurend met argumenten en onomstreden cijfermateriaal aangetoond dat er helemaal geen pensioenprobleem was en is. Dat het huidige stelsel, dat nog steeds tot de beste van de wereld wordt geclassificeerd, eenvoudig kan worden aangepast aan wensen van deze tijd. 

 

Het vertrouwen van vele leden en kaderleden in FNV, bij de lancering in 2017 van het Offensief tegen het nieuw aangetreden kabinet Rutte III, is met de inhoud en totstandkoming van het Pensioenakkoord ernstig aangetast. De onrust en de verontwaardiging die wij ervaren bevestigen dit. We willen de draad van van het Offensief weer oppakken door het theoretisch en praktisch nieuw leven in te blazen. Rond de vorming van een offensieve agenda rond de indexatie kan het vertrouwen in vakbonden worden hersteld. Dan kan eenheid worden ontwikkeld en vakbondsmacht opgebouwd, noodzakelijk om het tijd te keren. De race naar beneden krijgt nieuwe impulsen  omdat de gevolgen van de ‘corona-maatregelen’ (uiteindelijk) zullen worden afgewenteld op de werkende bevolking moet worden gekeerd! Het gaat om verbeteringen te realiseren, niet om genoegen te nemen met verslechteringen!

 

Om dit tij te keren zijn nieuwe initiatieven nodig om samen met leden en kaderleden een strijdbare vakbond met vakbondsmacht op te bouwen

een strijdbare vakbond met vakbondsmacht op te bouwen.


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Gestolen strijdwagen van Jan Schut

2020-11-17 11:39:34

Beste strijdmakkers,

Van onze strijdmakker Jan Schut uit Valkenburg is zijn Polaris gestolen. De strijdwagen in onze Pensioenen strijd.

Wij willen Jan graag helpen aan een nieuwe Polaris. U kunt dat ook!

Stort svp € 10,00 via rekening nr. NL83INGB0003904328 t.n.v. W. Heijdacker met de vermelding: t.b.v. Polaris Jan Schut.

Zodat we volgende week Jan Schut kunnen verblijden met een bijdrage om een nieuwe strijdwagen aan te kunnen schaffen.

Dank alvast namens het actiecomité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

De Sjaak.

Wie meer dan € 10,00 wil betalen kan dat doen op NL83INGB0003904328 t.n.v.. W. Heijdacker zet er wel bij t.b.v. Polaris Jan Schut


 

Dank alvast namens het actiecomité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"

De Sjaak

125844112_2749022828647201_5070533394267502509_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=YOiCchEjAQYAX8uK16c&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=dbaaa946d050893bc8273a9a5480486f&oe=5FD75B43


 

 


 

 

Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Speech van 4 november op het Plein in den Haag

2020-11-05 21:04:16

Beste Petitie ondersteuners,

Op 4 november j.l. heb ik namens het actiecomité, 5 vaste Kamercommissieleden SZ&W toegesproken. Zie de tekst:

Geachte Kamer commissieleden Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dames, Tielen, Van Brenk en de heren,Gijs van Dijk, De Graaf, Van Kent, Van der Linde, Omtzigt, Smeulders, Van Weyenberg. en feitelijk ook de heer Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanwege het Covid-19 virus staan wij hier in beperkte aantal in den Haag om u aan te spreken op de ontwikkelingen rondom de dreiging dat pensioenfondsen moeten korten op de pensioenuitkeringen en dat zij niet gaan indexeren in de aankomende 5 jaar.

U allen heeft de petitie: “Stop het korten op pensioenen en ga indexeren” in uw E-mail ontvangen.

Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" heeft deze petitie, samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen aangeboden, via de Pensioenfederatie.

Er vanuit gaande dat u de inhoud van de petitie: digitaal heeft gelezen.

Hier vandaag 4 november 2020 maken wij u allen duidelijk, waarom er door U niet gekort mag worden op de pensioenuitkeringen en waarom U moet gaan indexeren.

Ja U hoort het goed beste leden van de 2de Kamer, U.
Want U bent de baas in Nederland samen met de regering en U beste 2de Kamerleden, bent de enige die dat voor het zeggen heeft, alle andere pensioenketen partners moeten uitvoeren wat u bepaald.

Door U is er al 12 jaar niet geïndexeerd aan Pensionado’s.

U moet wat ons betreft zorgen dat:
- De besturen van de pensioenfondsen, Zelf het initiatief gaan nemen door, het korten op pensioenuitkeringen te stoppen en direct over te gaan op indexatie.

- De door U gehanteerde en gemanipuleerde veel te lage rekenrente per direct wordt afgeschaft en laat de pensioenfondsen per direct tenminste het gemiddelde projectierendement hanteren conform het pensioenakkoord op het totale pensioenvermogen. Het echte rendement is immers veel hoger. Stel dit niet 5 jaar uit, zoals u heeft besloten in de Kamer. Dat zou namelijk betekenen dat er 1 hele generatie al 32% is of wordt gekort op hun pensioeninkomsten.

– Het afgelopen moet zijn met de Fabeltjeskrant artikelen, vanuit de 2de Kamer en via de mond van Minister Koolmees, zoals: De dekkingsgraden dalen onder de 90% er blijft helaas niets anders over dan kortingen door te voeren op de pensioenuitkeringen en van Indexatie kan geen sprake zijn.
Stop met Glazenbol kijkerij en ga van historische feiten uit en niet uit verzinsels, zoals wij zovelen van uw verzinsels kennen.
Bij voordeel voor de Rijksbegroting, worden er Cohorte berekening gebruikt, zoals bij de levenstafels die veel te hoog berekend zijn, om de AOW leeftijd steeds hoger te laten worden, inmiddels wordt helaas bewezen door de hogere sterftecijfers van de afgelopen jaren i.v.m. Griep en Covid-19 pandemieën, dat uw verzinsel niet klopt.

Waarom, moet dat afgelopen zijn?
• De koopkracht voor iedereen jong en oud moet sterk omhoog, ook voor de Pensionado’s, om de economie van Nederland te verbeteren.

• Wij willen een welvaartsvast pensioen, geïndexeerd en levenslang.

• Alle pensioenfondsen kunnen eeuwig pensioen uitkeren en jaarlijks indexeren. Wij hoeven dat voor u toch niet uit te rekenen?

• Jongeren echte banen moeten krijgen zodat ze een toekomst kunnen opbouwen, met de juiste beloning hiervoor.

• Er meer ouderen eerder en eerlijk moeten kunnen stoppen met werken, om van hun welverdiende rust te kunnen genieten, zonder dat zij totaal versleten zijn.

• De 1ste peiler, de AOW uitkering zeker 20% moet stijgen, zonder dat er verhoogde belastingtrucjes worden uitgevoerd, waardoor er netto geen verschil is.

Wij hiermee zeker voor ons allen, jong of oud, elke generatie en deelnemer aan een pensioenfonds voor het leven is geborgd om een welvaartsvast pensioen te ontvangen, tot in de eeuwigheid.

Er zit ca. € 1600 miljard in de pensioenbuffers.

Er jaarlijks ca. € 36 miljard aan premies alleen binnen komt, daar bovenop komen de rendementen nog op uitstaande beleggingen, die veelal al jaren hoger is 7%.

Er jaarlijks slechts € 32 miljard uit het vermogen wordt betaald aan de gepensioneerden.

Dank voor uw begrip om ons aan te horen.

Wij de Pensioendeelnemers in Nederland pikken het niet langer!

Wij komen beslist terug wanneer er niet naar ons geluisterd wordt en dat is een belofte.

Namens het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"
Willem Heijdacker, voorzitter. Alias "de Sjaak"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"

Oproep voor 4 november a.s.

2020-10-27 19:43:45

Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren"Roept u allen op, “Kom in actie”

Op woensdag 4 november a.s. op het Plein 2 bij de entree van de 2e Kamerleden, te Den Haag. Inloop 09:00 uur, einde ca. 10:15 uurDe Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt dan bijeen om met 'maatschappelijke organisaties' te praten over het Pensioenakkoord.Vooraf aan de zitting, die om 10.00 uur begint, zullen wij de leden van de Kamer commissie duidelijk maken waarom er niet gekort mag worden op pensioenen en waarom de pensioenen geïndexeerd moeten worden.Vooraf heeft het comité alle Kamerleden geïnformeerd over onze petitie en gaan wij ze aanvullende informatie meegeven t.b.v. van het commissie overleg, om te gaan zorgen dat er geen enkel Pensioenfonds nu en in de toekomst gaat/hoeft te korten en dat er geïndexeerd moet worden.Het Pensioen-alarm Z-H zal ook aanwezig zijn om te protesteren en flyers uitdelen. Het Plein is groot genoeg om aan de Covid-19 regels te voldoen!Eén van die organisaties die in de Kamer commissie aan het woord zullen komen is KBO-Brabant. Zij hebben een Position Paper opgesteld waarin zij hun positie t.a.v. het Pensioenakkoord duidelijk maken.Graag tot woensdag 4 november a.s. om 09.00 uur op het Plein 2 te Den Haag.Zorg dat u er ook staat:Het comité "Stop het korten op pensioenen en ga Indexeren" vraagt u de petitie te tekenen (klik op de blauwe helm), er gingen u reeds 2088 steunbetuigers voor, samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen.Lees a.u.b. ook de reacties in de digitale petitie:


Namens het comité,

"de Sjaak"


Willem Heijdacker alias "de Sjaak"Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...