Stop uitrol 5G Zutphen

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Informatieavond over 5G in de Hanzehof te Zutphen

2020-06-25 12:53:33

6 juli 2020

INFORMATIEAVOND OVER 5G

in de Hanzehof te Zutphen

van 19.30 tot 21.00 uur

Inloop vanaf 19.00 uur met Cello en Pianomuziek

Gratis entree

Hebben wij 5G nodig of heeft 5G ons nodig?      

In onze Power Point Presentatie geven wij belangrijke informatie over:

Wat is Energie?

Wat is 1G, 2G, 3G, 4G en wat is 5G?

Wat zijn de verschillen tussen 2G, 3G, 4G en 5G?

Hoe zit het met de veiligheid en de gezondheid?

Waarom wil men 5G zo snel mogelijk uitrollen?

Wat zijn de ervaringen met 5G?   

Waar is invoering 5G gestopt?     

Aansluitend is er ruimte voor vragen                    

Na 21.00 uur is er gelegenheid om na te praten in de Foyer.  

De avond is ook via livestream te volgen. Stuur dan een mail naar info@ggggg.nl voor verdere instructies.  

Kom op tijd! Volgens de richtlijnen is er plaats voor 100 mensen en niet meer!                  

Houd 1,5 meter afstand als u binnenkomt en weer weggaat

Georganiseerd door Stichting Gelderland Gezond 5G Vrij


Cees

Brief voor de leden van de 2e kamer i.v.m. Telecomwet

2020-06-20 07:13:19

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief, deze kunt u sturen naar de 2e kamer of specifieke volksvertegenwoordigers. Hieronder de link naar de adressen":  

https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt/contact_opnemen_met_leden_van_de_tweede_kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties

 

Voorbeeldbrief

Betreft: Telecomwet  

Geachte .....

   Als betrokken en geïnformeerde burger vraag ik uw aandacht en actie met betrekking tot de komende behandeling in de 2e Kamer van aanpassingen in de huidige Telecomwet, welke de uitrol van het draadloze netwerk 5G zouden moeten faciliteren.  Daarbij heb ik de volgende opmerkingen en vragen:  

* Bent u zich ervan bewust dat hierbij het voornemen is om zowel de provincies, gemeenten als burgers de mogelijkheden van inspraak, besluitvorming en bezwaarmaking te ontnemen en daarmee de Telecombedrijven vrij spel te geven ? Verder zal er na activering van 5G dag en nacht overal - streven is wereldwijd - een permanent intensief stralingsveld zijn, waaraan bijna niemand zich kan onttrekken in geval daar klachten van komen.  No way out. Bent u zich ook ervan bewust dat hiermee fundamentele grondrechten als verbod discriminatie (art 1), keuzevrijheid (art. 6), privacy (art. 10) lichamelijke onaantastbaarheid (art. 11), vrijheidsontneming (art. 15) en volksgezondheid (art. 22)  van de burger op het spel worden gezet ? (1) Wilt u in het debat en bij het kabinet erop aandringen om deze democratische grondrechten te respecteren en om deze in de aanpassingen  van de nieuwe Telecomwet mee te nemen ?    

* Bent u zich ervan bewust dat aan de invoering van 5 G aanzienlijk gezondheidsrisico’s kleven voor zowel mens als flora en fauna ?  Veel onafhankelijk wetenschappelijke onderzoek naar biologisch en ecologische effecten van straling wijst daarop, alsook recente ervaringen in gebieden waar 5G al is ingevoerd. Ook blijkt de normering van stralingsbelasting veel te ruim en dus niet veilig te zijn (2))  Wilt u in het debat en bij het kabinet erop aandringen bij al deze verontrustende signalen het voorzorgprincipe in acht te nemen ?  

Ook is nog het wachten op de uitkomst en bestudering van het lopende onderzoek rond 5G van de Gezondheidsraad (3) Wilt u in de discussie en bij het kabinet erop aandringen om eerst de uitkomst en met name ook de bestudering van dit onderzoek af te wachten alvorens definitief over de nieuwe Telecomwet te beslissen ?  

* Middels een recente Open Brief aan Staatssecretaris Keizer heeft een groep van 35 wetenschappers aangeboden te bemiddelen en te zoeken naar alternatieven. Met name door het kiezen van andere, minder schadelijke frequenties van zendmasten e.d. (4) Wilt u bij de Staatssecretaris erop aandringen dit aanbod te accepteren en als consequentie daarvan de veiling van frequenties eind deze maand vooralsnog uit te stellen ?    

Mag ik u samenvattend vragen om als volksvertegenwoordiger in deze primair de grondrechten, alsmede gezondheid en welzijn van de Nederlandse burger te behartigen ? 

Bij voorbaat dank voor uw inzet in deze.  

Met vriendelijke groet,    

 

Voetnoten:

(1) https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten Hoofdstuk 1: Grondrechten - Nederlandse Grondwet Hoofdstuk 1 bevat de grondrechten. Grondrechten kunnen worden onderverdeeld in klassieke grondrechten en in sociale grondrechten. Klassieke grondrechten bieden de burgers met name bescherming tegen de overheid, zoals het recht van vrije meningsuiting. www.denederlandsegrondwet.nl

(2) https://letstalkabouttech.nl/2020/05/5g-artsen-en-gezondheidsprofessionals-luiden-de-noodklok/

(3) https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/5g-en-gezondheid

(4) https://stralingsbewust.info/2020/06/03/open-brief-aan-mona-keijzer-wetenschappelijk-platform-emf-nederland-wil-in-gesprek-over-nationaal-onderzoek-naar-5g/


Cees

Voortgangsbericht Stop 5G Zutphen

2020-06-10 07:55:43

Beste mensen,

Gisteren was er een belangrijke raadsvergadering over ons Burgerinitiatief. Verschillende insprekers van onze actiegroep vertelden de raad tegen welke problemen mensen met stralingsklachten aanliepen  en daarbij ondersteuning vroegen van de gemeente. Ook gaven verschillende insprekers aan waar de bevoegdheden en mogelijkheden van de gemeente wèl liggen: Het instellen van een meldpunt voor stralingsklachten, het verrichten van lokaal onderzoek naar de gevolgen van 3, 4 en 5G en het houden van informatiebijeenkomsten werden o.a. naar voren gebracht.  

Vanuit de gemeenteraad werd tenslotte het voorstel aangenomen om een zgn. Forumbijeenkomst rond september hieraan te wijden. Wij vinden dat te lang duren en gaan de wethouder verzoeken om vaart te zetten achter de hierboven vermelde punten, welke wèl binnen de mogelijkheden liggen.  

Ook bleek dat de kennis over 5G bij de gemeenteraadsleden beperkt is. Ons voorstel is nu om in samenwerking met de gemeente op korte termijn een informatiebijeenkomst te organiseren voor raadsleden. In maart hadden wij een zeer informatieve presentatie gemaakt voor de inwoners van Zutphen. Door de Coronacrisis is deze niet doorgegaan. Deze presentatie gaan we de inwoners van Zutphen in juli opnieuw aanbieden in de Hanzehof zoals we oorspronkelijk van plan waren.  

Daarnaast leggen we in de komende tijd  contact met andere gemeenten die actief zijn. Gezamenlijk staan we sterker, zowel richting de lokale overheid als de landelijke overheid. Wij denken aan actieve actiegroepen in Zeist, Apeldoorn en Maastricht. Ook het gemeentebestuur hebben wij geadviseerd deze contacten te leggen. Uiteindelijk staan wij allen voor dezelfde zaak.  

Een andere vermeldenswaard punt is dat de actiegroep Stop 5G Zutphen zich ook op de Provincie Gelderland gaat richten. Daartoe hebben wij de “Stichting Gelderland Gezond 5G Vrij” opgericht om van daaruit een Burgerinitiatief over 5G voor de gehele provincie te lanceren. Inhoudelijk komt dit Burgerinitiatief in grote lijn overeen met dat van Zutphen, maar heeft andere accenten, welke op de aandachtsgebieden van de Provincie gericht zijn (bv. milieu, leefomgeving, waterbeheer).  

Als laatste melden wij dat onze activiteiten ook kosten met zich meebrengen (bv. notariskosten, drukkosten). Wij stellen het daarom zeer op prijs als u een kleine bijdrage daarvoor wil overmaken naar onze bankrekening bij de Triodosbank rekeningnummer NL17 TRIO 0788 9447 70 t.g.v. de “Stichting Gelderland Gezond 5G Vrij”. Bij voorbaat onze dank daarvoor.    

Over de verdere ontwikkelingen houden wij jullie op de hoogte.   Wij danken alle betrokkenen hartelijk voor onze ondersteuning bij de acties die we gevoerd hebben en nog verder gaan realiseren.  

Met vriendelijke groet,

Actiegroep 5G Zutphen


Cees

Oproep om ons te ondersteunen op 8 juni a.s. bij de gemeenteraadsvergadering in Zutphen

2020-06-03 06:58:40

Oproep om het protest te ondersteunen bij de raadsvergadering van de gemeente Zutphen a.s. maandag 8 juni a.s. om 19.15 uur bij Burgerzaal tegenover het Stadhuis

In het kort:

Op 8 juni vergadert de gemeenteraad van Zutphen over ons Burgerinitiatief voor een Gezond Zutphen. Daarin stellen wij voor het voorzorgsprincipe toe te passen bij de uitrol van 5G in Zutphen. De fractievoorzitters stellen de raad voor om dit voorstel af te wijzen omdat het niet tot de bevoegdheid van de raad behoort. Wij zijn het daar niet mee eens!
Ook vinden wij de wijze waarop de gemeente omgaat met haar inwoners niet correct.
Tijdens de raadsvergadering laten verschillende insprekers hun ongenoegen horen over de gang van zaken. Deze moedige mensen moeten we ondersteunen!

Nadere toelichting van onze acties tot nu toe:

We hebben in eerste instantie een petitie als burgerinitiatief ingediend met 750 handtekeningen. Zowel in het forum als in de gemeenteraadsvergadering hebben veel mensen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken en zijn de bezwaren tegen de uitrol van 5G uitvoerig beargumenteerd en toegelicht. Onze zorg voor de gezondheid stond daarbij centraal. Bij de huidige straling van 3G en 4G hebben al veel mensen gezondheidsklachten, dit wordt alleen maar erger. Veel wetenschappelijke onderzoeken tonen dit aan.

Snel daarna hebben we gesproken met de wethouder (Mathijs ten Broeke) en hem het nodige materiaal verstrekt waaruit blijkt dat er veel wetenschappelijk bewijs is dat 5G slecht is voor mens, dier en natuur en er geen serieus en onafhankelijk onderzoek naar gedaan is door de telecom en overheid. Afgesproken is dat hij en de gemeente ons op de hoogte houdt van de verdere voortgang binnen de gemeente. Daarna hebben wij niets meer gehoord.

Van de griffier kregen we vervolgens per mail te horen dat de petitie toch niet als burgerinitiatief werd geoormerkt. Het voldeed niet helemaal aan het gemeentelijk reglement (fysieke handtekeningen etc.). Dat betekende dat het niet in de gemeenteraad behandeld werd.
Direct daarna hebben we het volgens de procedure van de gemeenteraad gedaan en hadden binnen 2 weken meer dan 150 fysieke handtekeningen op papier. Ook in dit burgerinitiatief wordt ons standpunt duidelijk toegelicht.

Tegelijk met het indienen van het nieuwe burgerinitiatief  hebben we de wethouder en de fractievoorzitters een brief gestuurd met het verzoek om met ons van gedachten te wisselen. Daarop kregen we geen serieuze reactie.

Eind mei ontvingen wij een reactie van de Griffier over ons Burgerinitiatief. Het Presidium, bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad laat weten dat het Burgerinitiatief wordt afgewezen omdat het niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. Dit onder voorbehoud want de raad moet hierover op 8 juni a.s. definitief een besluit nemen.

Tot op heden hebben wij er alles aan gedaan om de gemeente goed te informeren over de gezondheidsrisico’s die met de uitrol gepaard gaan. Het bleek beperkt tot eenrichtingsverkeer. Van de kant van de gemeente kwam nauwelijks respons. Over de mogelijkheid om het voorzorgprincipe toe te passen in afwachting van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek werd niet gesproken. Duidelijk werd dat men de internationale telecombedrijven en de centrale overheid niet lastig wil vallen.

De macht van grote internationale telecombedrijven lijkt bepalend voor het beleid van de overheid. Geld en macht wordt steeds meer de belangrijkste drijfveer en de democratie schikt zich daarnaar. We moeten daarom tot onze spijt concluderen dat de gemeenteraad de gezondheidsklachten van mensen niet serieus neemt. We lopen tegen een muur van onwil aan met als belangrijkste argument dat dit onderwerp niet tot de bevoegdheid van de raad hoort. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Grote internationale bedrijven mogen op onze gemeentegrond masten met zendapparatuur plaatsen en ons bestralen met elektromagnetische straling die volgens vele wetenschappelijke onderzoeken zeer schadelijk is voor onze gezondheid. Dit allemaal zonder enige betrokkenheid en toezicht van ons gemeentebestuur en de inwoners.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente wel degelijk iets kan doen. Een rapport genaamd “Gemeenten: gevolgen en mogelijkheden”  hebben wij de gemeenteraadsleden gisteren toegestuurd. Hierin worden de mogelijkheden van de gemeente helder verwoord. Eventueel kunnen wij u dit rapport opsturen.

Wij hopen dat dit alles voldoende effect heeft om de gemeente te activeren tot actie naar de centrale overheid en telecom en dat ze haar zorg voor de gezondheid van haar inwoners serieus neemt.


Cees

emailadres moet zijn info@ggggg.nl

2020-04-16 07:07:50

Er stond in de vorige email een foutje: het emailadres moet met 5 g's worden geschreven, dus info@ggggg.nl. 


Cees

petitie

2020-04-14 12:44:49

Beste mensen, ondertekenaars van de petitie

Hartelijk dabnk voor het ondertekenen van de petitie. Inmiddels hebben we 752 handtekeningen mogen ontvangen. Dat is veel in zo'n korte tijd. Met dit schrijven informeren wij jullie graag over de voortgang want jullie hebben al een tijd lang weinig van ons gehoord. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Het Corona-virus heeft alleen veel in de war gebracht en vertraagd.

Eerst een kort chronologisch overzicht van de afgelopen periode:

17 februari:     De petitie wordt als burgerinitiatief aangeboden aan de gemeenteraad van Zutphen en mondeling toegelicht.

12 maart:        Gesprek van de actiegroep met wethouder Mathijs ten Broeke, waarin is afgesproken:
* De gemeente zoekt uit wat de consequenties zijn van de motie van Groen Links.
* De gemeente zoekt uit of zij de aangeboden petitie als burgerinitiatief behandelt
* De gemeente zal de GGD vragen een meldpunt voor mensen met stralingsklachten te realiseren
* De gemeente houdt ons op de hoogte van de voortgang

24 maart:        De voorbereiding voor de informatieavond in de Hanzehof is klaar, maar kan niet doorgaan door de coronamaatregelen.

30 maart:        We ontvangen een brief van de Griffie dat de petitie niet als burgerinitiatief wordt gezien en behandeld. Dat betekent dat het niet automatisch in de gemeenteraad zal worden behandeld.  

De landelijke maatregelen belemmeren onze communicatiemogelijkheden. Het heeft ons er niet van weerhouden toch door te gaan en hieruit is het volgende ontstaan:

1.      Informatie via het Hanzehof Tv-kanaal De geplande informatieavond met publiek is omgezet in een presentatie die eind april via het Hanzehof Tv-kanaal wordt uitgezonden. Zodra duidelijk is op welk tijdstip zullen we jullie informeren.  

2.      Stichting “Gelderland Gezond 5G Vrij” Om ook juridisch hier steviger positie in te nemen hebben we de stichting “Gelderland Gezond 5G Vrij” opgericht. In eerste instantie met 3 bestuursleden. Op korte termijn willen we het bestuur uitbreiden met 2 leden omdat we ons niet alleen op Zutphen willen richten, maar ook op de burger en het provinciebestuur van Gelderland. Dit kunnen dus ook mensen zijn uit andere gemeenten in Gelderland.

3.      Domeinnaam en emailadres De domeinnaam is nodig om een website te kunnen ontwikkelen. We zoeken nog ondersteuning om een eenvoudige website vorm te geven. Aan de domeinnaam is een emailadres gekoppeld, t.w. info@ggggg.nl. Voortaan zullen we via dit emailadres corresponderen.  

4.      Nieuw Burgerinitiatief Omdat de ingediende petitie door de gemeente niet als burgerinitiatief wordt gezien, en we er zeker van willen zijn dat ons voorstel in de gemeenteraad behandeld wordt, zijn we een nieuw burgerinitiatief gestart conform de gemeentelijke richtlijnen, met name geldt hierbij:
1) het burgerinitiatief moet ondertekend worden door 75 Zutphenaren van minimaal 10 jaar oud
2) de handtekeningen moeten verzameld worden op een lijst met vermelding van naam, adres, woonplaats, handtekening en geboortedatum

Als we aan deze voorwaarden voldoen moet het initiatief in de gemeenteraad besproken en behandeld worden.

Als u ons wilt helpen bij het verspreiden en (laten) ondertekenen van dit nieuwe burgerinitiatief stuur ons dan een mail op ons nieuwe emailadres info@gggg.nl. Dan sturen wij het op. 

Hartelijke groet en dank voor uw medewerking,

namens "stop uitrol 5G Zutphen"

Cees

email: info@ggggg.nl

 


CeesDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...