POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR

Neem contact op met de schrijver van de petitie

BESCHAMEND

2018-08-30 20:58:25

Beste lezers,

Het glas is doorgaans halfvol, maar gezien de ernst van de realiteit heb ik op onze Facebookpagina (bezorgdedienders nl) het afgelopen weekend onderstaand bericht geplaatst. Ter info ook via dit medium.

 

“Beschamend”………..

Zo noemde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de prominente rol van Nederland in de productie van xtc en speed. Een typering die o.a. wordt gebruikt wanneer het een bende is geworden, als gevolg van het feit dat “verantwoordelijken” er een potje van gemaakt hebben. En wanneer wij kijken naar onze politieorganisatie dan krijgen we sterk de indruk dát ze er een puinhoop van gemaakt hebben!

En beschamend is zacht uitgedrukt, wanneer we bedenken dat in de achterliggende decennia zowel de politici als de “managers” van de politieorganisatie, vanaf de werkvloer en vanuit de maatschappij signalen ontvingen, die erop duidden dat het niet goed ging met o.a. de sterkte van de politieorganisatie.

Die signalen werden structureel keihard genegeerd of er werd op verlakkerijachtige wijze de indruk gegeven dat men er aandacht voor had, of dat het niet zo’n vaart liep.

Veiligheid van politiemensen en burgers werd ondergeschikt aan het “huishoudboekje”. Reden waarom Nederland een prominente rol kon vervullen in de (drugs)criminaliteit.

Er was geld nodig voor andere zaken en de politieorganisatie waar het barstte van de loyaliteit, werd een gemakkelijke melkkoe waarvan men dacht dat die onbeperkt melk zou blijven geven. Die koe is inmiddels al verworden tot een karkas en zelfs nu wordt zij nog gemolken.

Tja en nu lijkt het moment aangebroken dat de “verantwoordelijken” gaan inzien dat het een grote puinhoop is en dat het spannend gaat worden. Maar wanneer zij daar vanaf de werkvloer mee geconfronteerd worden dan wordt er ondanks de ernst van de situatie, zelfs nu nog de indruk gewekt dat het allemaal wel meevalt.

Het doet denken aan de Titanic. Er wordt aangegeven dat het niet goed gaat, maar op verzoek van het management speelt het orkest gewoon door, om vooral geen paniek te zaaien. Ondertussen worden de signalen dat hij binnen afzienbare tijd naar de bodem gaat steeds duidelijker……………

 

Hartelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

OPEN BRIEF AAN MINISTER PRESIDENT MARK RUTTE

2018-07-09 17:30:42

Collega's / belangstellenden,

De CAO-onderhandelingen voor de politie willen nog niet echt vlotten en er is de verwachting dat het een hete zomer en wellicht zelfs hete winter zal gaan worden.

Ondertussen is de politie, wanneer er in de media gediscussieerd wordt over wat nu wel of niet een zwaar beroep is en tot welke leeftijd we dat beroep moeten uitoefenen, geheel naar de achtergrond gedrongen.

Dat is de reden dat wij vandaag een OPEN BRIEF aan onze Minister President Mark Rutte hebben gestuurd.

Op onze website www.bezorgdedienders.nl  is de brief voor een ieder in zijn geheel te lezen.

Daarnaast hebben wij als Platform Bezorgde Dienders in het afgelopen weekend een FACEBOOK-ACCOUNT onder de naam "bezorgde dienders nl" geopend en vandaag via dat account de brief onder de aandacht gebracht.

Jullie zullen echter begrijpen dat het aantal "Vrienden" op ons account, na slechts één dag in de lucht te zijn nog beperkt is. Het leek ons ook niet zinvol om iedereen waarvan je de achtergrond niet kent "zomaar uit te nodigen".

Daarom hierbij ook het verzoek aan jullie wanneer jullie gebruikmaken van Facebook, om ons account te "koppelen" om een zo groot mogelijk bereik te creëren. Ook via dat medium zullen wij jullie dan in de toekomst zoveel mogelijk op de hoogte trachten te houden van de ontwikkelingen.

Alvast dank!

Met een hartelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz
(Voorzitter)

 

Ps

De petitie "No man left behind" blijft online en kan ook nog steeds getekend worden.  


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

"HET IS STIL AAN DE OVERKANT"

2018-06-11 21:10:15

Collega’s,

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat we de petitie “No man left behind” / Politieagent tot max. 62 jaar, aan de toenmalige commissie van V&J van de 2e Kamer hebben aangeboden. In het vervolg daarop werd het burgerinitiatief omtrent onze pensioenregeling bij de 2e Kamer aan de genoemde commissie overhandigd. Ook dat is al weer enkele maanden geleden. En toch, het blijft oorverdovend stil aan “de andere kant”.

Nu bestaat er wellicht de gedachte “Je moet een broedende kip niet storen”. Ik denk daarbij echter aan die momenten dat ik als kind bij mijn opa in zijn kippenhok stond. Soms maakte hij gebruik van “fopeieren” die er voor zorgden dat de kip op het nest bleef. De kip bleef netjes op het nest, maar ondertussen veranderde er niets.

Ons bekruipt steeds meer het gevoel dat deze metafoor ook geldt voor de situatie waarin wij ons bevinden. Het is mooi om even “een moment van publiciteit te kunnen pakken”, maar wanneer het alleen blijft bij die momenten en de petities verdwijnen vervolgens in een la, dan verandert er niets. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

Van tijd tot tijd passeren diverse andere beroepsgroepen de revue in de media, zeker wanneer het gaat over “zwaar werk”. Dat is terecht, maar het valt ons op dat onze beroepsgroep wat dat betreft, uit die discussie verdwenen is. Wij zijn de laatste om te beweren dat wij altijd fysiek zwaar werk hebben, maar we hebben absoluut te maken met verzwarende werkomstandigheden, die “geestelijke uitputting veroorzaken”.

Er komen steeds meer schrijnende voorbeelden van collega’s die vanwege fysieke omstandigheden als gevolg van leeftijd, het werk in de frontlinie niet meer aankunnen. Het niet meer kunnen en toch moeten, beschadigt niet alleen lichaam maar ook de geest, veroorzaakt door een gevoel van onmacht, na jaren van trouwe dienst en wel goed functioneren.

Onze werkgever mag de handen dichtknijpen dat veel politiemensen van de werkvloer, loyaliteit (nog) hoog in het vaandel hebben staan en dat er (nog) geen sprake is van de “Franse mentaliteit” om aan te geven dat het niet meer gaat. De rek is er echter totaal uit en het aantal medewerkers waarbij het gevoel van onvrede overgaat in boosheid groeit met de dag. De roep om actie wordt steeds luider.

We gaan “barre tijden” tegemoet. Tussen nu en 2023 gaan 16.500 collega’s de organisatie verlaten, waarvan 13.000 vanuit de operatie en 3500 uit de beheersdienst. Sinds de oprichting van het Platform hebben wij daar zowel bij de politiek als binnen onze eigen organisatie aandacht voor gevraagd. Daar werd niet op gereageerd en die “boeggolf” werd steeds hoger. Nu lijkt men ineens wakker te schrikken en zien we dat binnen onze organisatie, nu onder het mom van efficiency, allerlei maatregelen worden genomen die meer weg hebben van paniekreacties dan van efficiency.

Als Platform ontvangen wij signalen van de werkvloer dat het vertrouwen in de bonden sterk af zou nemen en dat één van de bonden te weinig (financiële) “slagkracht” zou hebben, vanwege het feit dat zij de banden met hun vakcentrale hebben verbroken. Toch is het van het grootste belang dat we collectief aangeven dat er nu eens serieus geluisterd wordt naar de medewerkers. Steun daarom jouw bond en wees richting jouw bond ook duidelijk in je mening. Het is ook nu of nooit voor de bonden om te laten zien dat zij wel degelijk invloed hebben.

Wanneer we nu niet “voet bij stuk houden” lopen we het risico om voor de toekomst overgeleverd te zijn aan de grillen van o.a. “de politiek”, die zich nu niet kan verschuilen achter economische tegenvallers. Daarnaast is er ook nog eens sprake van een voorspelde economische groei.

Collega’s, met alleen bij de koffieautomaat, in de kantine en in de surveillanceauto er over praten, gaan we het niet redden. Wanneer we allemaal denken dat die ander wel naar Den Haag gaat, dan zal er uiteindelijk als gevolg van gemakzucht maar een klein clubje zijn. Ik hoorde deze week een uitermate bekende en succesvolle topsporter in een TV-programma zeggen: “Gemakzucht is een grotere bedreiging dan tegenspoed”!

Laten we gebruikmaken van de macht van het getal. Wat ons sterk maakt is een saamhorigheid zoals we die aantreffen bij de leerkrachten, die zelfs buiten de vakorganisaties om in groten getale naar het Malieveld kwamen om te laten zien dat het hen ernst was. Dat is niet zonder resultaat gebleven. Ook voor hen startten de onderhandelingen met de mededeling van de minister dat er absoluut geen geld beschikbaar was en nu blijkt dat er ineens toch honderden miljoenen in die hoge hoed zaten.

Ik doe hierbij ook een beroep op de jongere collega’s onder ons, om dergelijke acties te steunen. Ook voor jou is het van groot belang dat er goede regelgeving komt omtrent de pensioengerechtigde leeftijd van de politie-agent. Daar moet op tijd op geanticipeerd worden om uiteindelijk te komen tot een acceptabele regeling waar jullie in de toekomst wel weer van kunnen profiteren. Tevens is het van belang dat er voor nu een eerlijke CAO tot stand komt die recht doet aan ons mooie maar ook risicovolle beroep.

Met een hartelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Burgerinitiatief vakbonden

2018-02-09 17:00:34

Collega’s,

Op 14 februari 2018 is het een jaar geleden dat wij onze petitie “No man left behind”, met inmiddels ruim 22.000 handtekeningen, aan de commissie V&J hebben overhandigd. Zowel binnen als buiten onze organisatie, oogstten we aandacht.

Mensen die ons steunen, maar helaas werd ons vanuit onverwachte hoek ook verweten dat wij niet realistisch zouden zijn en alleen maar zouden inspelen op het sentiment van de collega’s. Dat betreuren wij. Het doet geen recht aan de petitie en ondermijnt bovendien de inhoud daarvan. Onze petitie heeft in ieder geval het één en ander in beweging gezet.

Zoals jullie weten, willen de gezamenlijke bonden middels een zogenaamd burgerinitiatief politieke aandacht vragen voor het (vroeg)pensioen. Inmiddels zijn de daarvoor benodigde 40000 handtekeningen verzameld en zullen deze op 20 februari 2018 worden aangeboden aan leden van de tweede kamer.

Door een bestuurslid van de politievakbond NPB, die een prominente rol bij dit initiatief heeft, werd mij verzocht om bij de collega’s die onze petitie ondertekenden, daar aandacht voor te vragen.

Met de kanttekening dat wij zullen blijven streven naar een FLO op 62-jarige leeftijd (waarvoor overigens ook de afschaffing van de fiscale boete noodzakelijk is), voldoen wij aan dat verzoek en vragen jullie aandacht voor de hieronder, door de vakbonden opgestelde tekst.

Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan dat:

 • de AOW-leeftijd geflexibiliseerd wordt, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen;
 • de fiscale boete wordt afgeschaft op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken;
 • het aantal verlofuren wordt uitgebreid (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard;
 • er een netto-netto pensioenspaarregeling komt die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

De afgelopen periode is er aandacht gevraagd voor dit initiatief door op verschillende plaatsen in Nederland zogenaamde kantinebijeenkomsten te organiseren. Waarbij we voor 2 uur het werk hebben neergelegd.   Dit is nog niet gedaan in Rotterdam en Den Haag.

Op 20 februari gaan we voor deze twee eenheden een gezamenlijke bijeenkomst organiseren in Den Haag. Wij roepen u als 4 gezamenlijke politievakbonden op om u aan te melden voor deze gezamenlijke bijeenkomst. Aanmelden kan bij  jwoudt@fnvveiligheid.nl .  Aansluitend zal een demonstratieve tocht worden georganiseerd naar het gebouw van de tweede kamer (plein 2 te Den Haag).

Het doel van de demonstratieve tocht is om de voorzitters van de 4 politievakorganisaties te begeleiden naar Plein 2 te Den Haag alwaar zij vergezeld door 4 collega’s het burgerinitiatief, zoals beschreven in bijlage, zullen aanbieden aan een delegatie van leden van de tweede kamer.

De bijeenkomst zal worden georganiseerd in het SER gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag, en begint om 11.45 uur.

Na aanmelding krijgt u een mail met daarin de definitieve aanwijzingen.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

De gezamenlijke politievakvonden.

 

Met een hartelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter) 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Algemene Nabestaanden Wet

2018-01-29 18:49:05

Collega's,

Nog voor de onderhandelingen van start zijn gegaan, is er al de indruk dat het een "hete zomer en misschien wel winter" gaat worden. Zoals jullie weten zijn wij geen vakbond en officiële onderhandelingspartner. Wel hebben wij al een fundamentele rol gespeeld wanneer het gaat om het onder de (politieke)aandacht brengen van de beperkingen van de oudere diender en het weer instellen van een FLO. Daar hebben al 22.000 mensen hun handtekening voor geplaatst.

Een belangrijk thema waarvoor wij aandacht zullen blijven vragen en jullie ook zullen blijven informeren.

Daar dit medium op het moment de enige mogelijkheid is waarmee wij een grote hoeveelheid collega's kunnen bereiken, willen wij dit medium ook gebruiken om andere zaken aan jullie door te geven.

In dat kader zenden wij jullie hierbij het volgende bericht, dat wellicht voor veel collega's van belang kan zijn en dat ik vanmiddag al binnen mijn eigen eenheid heb verspreid:

---------------------------------------------------------------------------------------

Collega’s,

De discussie met betrekking tot de Algemene Nabestaande Wet (ANW) houdt de gemoederen hier en daar behoorlijk bezig. Wat (nog) niet op intranet is vermeld, is de mededeling op de ABP-site www.abp.nl (rechts onderaan), dat de huidige ANW-compensatie is verlengd van 1 februari naar 1 mei 2018.

Dat is gedaan om per individu wat meer gelegenheid te hebben om te bepalen wat nou voor jezelf wel of niet noodzakelijk zou zijn. De materie is voor mij ook geen gesneden koek, maar ik weet inmiddels wel dat we er voor moeten waken, ons het hoofd gek te laten maken en in paniek verplichtingen aan te gaan die wellicht niet noodzakelijk zijn.

Het is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Laat je informeren door iemand die goed op de hoogte is, maar geen enkel belang heeft bij welke organisatie dan ook. Die persoon kan ook jouw naaste collega zijn.

Factoren die een rol spelen zijn bijvoorbeeld:

Heb je een koophuis (meestal met bijbehorende levensverzekering);
Heeft je partner een eigen inkomen;
Leeftijd (en de periode die je partner moet overbruggen tot hij/zij zelf de AOW-leeftijd bereikt);etc.

Verder wekt de brief van Loyalis die we allemaal hebben ontvangen de indruk, dat wanneer je er geen gebruik van maakt, je afstand MOET tekenen. Net zo min als wij een verdachte kunnen verplichten om voor afstand te tekenen, kunnen ook wij daar niet toe verplicht worden. Het is immers de verzekeraar die wat van ons wil. Wanneer we voor iedere folder/aanbieding die bij ons op de deurmat valt, middels een afstandsverklaring moeten aangeven dat we er geen gebruik van wensen te maken, dan krijgen we het druk.

Ik heb mij laten vertellen dat daar ook het addertje onder het gras zit. Wanneer iemand bijvoorbeeld inzake deze kwestie naar het Europese Hof gaat en daar volgt een uitspraak op die wellicht tot andere inzichten leidt, dan kan je daar geen beroep meer op doen omdat je zelf voor afstand hebt getekend.

Nogmaals, laat je goed informeren.

Verzekeren is goed, maar onnodig geld uitgeven, daar verdienen de meesten van ons weer net even te weinig voor….

Doe er uw voordeel mee.

Met vriendelijke groeten, Dolf Mauritz
Secretaris Ondernemingsraad Politie-eenheid Den Haag
Lid landelijk Gebruikersplatform Informatievoorziening
Voorzitter Platform Bezorgde Dienders

"Laat uw blik scherp zijn maar uw woorden mild"

Politie | Den HaagBurgemeester Patijnlaan 35,
2585 BG Den HaagPostbus 264, 2501 CG Den Haag
T 0623 – 114039

---------------------------------------------------------------------------------------------

Met een hartelijke groet namens het platform Bezorgde Dienders

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

JAARWISSELING

2017-12-31 15:51:48

Collega’s,

Ik kan het mij herinneren als de dag van gisteren, dat ik een stukje schreef voor de jaarwisseling 2016/2017. Naarmate ik ouder word ga ik steeds meer beseffen wat er bedoeld wordt met het spreekwoord “Het leven loopt af als een klosje garen”. Een metafoor die op kernachtige wijze aangeeft dat het klosje steeds sneller gaat draaien, ondanks dat de snelheid waarmee het garen van dat klosje af wordt getrokken hetzelfde blijft.

Ook nu tikken de laatste uren van het jaar 2017 weg. Ieder jaar ervaar ik eigenlijk weer datzelfde melancholieke gevoel waarbij je, wanneer je dat gaat beschrijven, ook weer uitkomt bij gelijksoortige termen. Ik denk aan de vele collega’s die de jaarwisseling 2016/2017 met ons beleefden, maar er nu niet meer zijn. Afscheid moeten nemen van een geliefde doet altijd pijn, maar twee overlijdensberichten van collega’s wil ik hierbij benoemen:

MARIO PROSPERI, een geliefde collega van onze eenheid Den Haag. Samen met veel andere collega’s van het team Heemstraat begon hij enthousiast aan zijn nachtdienst tijdens de jaarwisseling, om over de veiligheid van de burger te waken. Niemand kon zich indenken dat het de laatste jaarwisseling van Mario zou zijn. In die nacht werd hij aangereden en hij overleed enkele dagen later aan de gevolgen van dat ongeval. Zijn begrafenis met korpseer was uitermate indrukwekkend en emotioneel.

Bij dergelijke gebeurtenissen komt dat sterke familiegevoel bij ons steeds weer boven. Dat is mooi, maar laten wij niet vergeten dat de gedachten van de nabestaanden van Mario, in welke betrekking dan ook, zich tijdens deze jaarwisseling zullen “vermenigvuldigen”. Het zou mooi zijn wanneer de nabestaanden van Mario mogen ervaren dat wij hen niet vergeten.

Het andere bericht van overlijden dat mij trof was dat van onze Duitse collega van 23 jaar, die in de afgelopen week om het leven kwam op de Autobahn A-61 dichtbij de grens met Nederland. Zij bevond zich op de achterbank van de dienstauto, die op aangeven  van Nederlandse collega’s positie had ingenomen om een Oekraïense vrachtwagen, die in Nederland de gehele breedte van de rijbaan nodig had, staande te houden.

De bestuurder van die vrachtauto die, zoals achteraf zou blijken, 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken zou hebben, knalde met zijn vrachtauto vol op de Duitse politieauto die 200 meter verder tot stilstand kwam. De 48-jarige politieagente die de auto bestuurde verkeert op het moment dat ik dit schrijf nog steeds in levensgevaar. Een 22-jarige politieagent die zich eveneens voorin de politieauto bevond, raakte zwaar gewond.

De 23 jarige politieagente die op de achterbank zat, overleed ter plaatse. Ook zij was afgelopen woensdag haar avonddienst begonnen ten dienste van de maatschappij. Niemand kon zich toen voorstellen dat zij nooit meer een jaarwisseling zou beleven. Onze gedachten zijn ook bij haar familie, vrienden en collega’s, in het bijzonder ook bij de twee gewonde collega’s.

Er zijn ongetwijfeld collega’s voor wie het geluk verder weg lijkt dan ooit. Begrijp me goed, ik weet dat er collega’s zijn die “door een hel gaan”. Blijf beseffen dat geluk soms veel dichterbij is dan wij denken, maar dat we het niet altijd opmerken omdat we het als “normaal” ervaren. Wanneer je dan berichten zoals ik hierboven heb genoemd leest en je kijkt om je heen, dan besef je eigenlijk pas hoe gelukkig je bent met iets waar je dagelijks middenin zit.

We zijn nogal eens geneigd om de tegenvallers in ons leven “in het marmer te beitelen” en de mooie momenten “bij de vloedlijn in het zand te schrijven”. Het is de kunst om dat juist andersom te doen. De typering “kunst” geeft al aan dat dat niet altijd eenvoudig is. Dat heb ik ook ervaren.

Wij wensen al onze collega’s en degenen die hen dierbaar zijn, een veilige jaarwisseling en een goed/gezegend 2018!

 

 

Met een hartelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

SPECIAAL VOOR COLLEGA'S VAN DE EENHEID DEN HAAG

2017-11-10 11:35:33

Collega's,

Daar het niet mogelijk is om via de bedrijfssystemen de collega's van de eenheid Den Haag in een kluster direct een bericht naar hun mailbox te sturen, maak ik hierbij gebruik van dit netwerk om een zo groot mogelijk aantal collega's van de eenheid Den Haag op de hoogte te stellen, van hetgeen er speelt rond de OR-verkiezingen bij de eenheid. Deze worden gehouden vanaf a.s. maandag 13 november t/m 26 november.

Voor de overige aangeslotenen, excuses voor deze "overlast" en dank voor jullie begrip. Overigens is deze oplossing die "uit nood geboren is" voor de eenheid Den Haag, wellicht in de toekomst ook een mogelijkheid voor de andere eenheden.

Verder blijven wij via dit netwerk natuurlijk communiceren met betrekking tot de "Politieagent tot max 62 jaar".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Collega’s van de politie-eenheid Den Haag,

Het bestuur van de eenheidsraad van de ACP van de eenheid Den Haag, heeft besloten om niet mee te doen aan de verkiezingen voor de ondernemingsraad van onze eenheid, die in november 2017 worden gehouden. Dit besluit kwam voor zowel de kandidaten die op de conceptlijst vermeld waren, als voor de ACP-leden van de eenheid, totaal onverwacht en op een “ongelukkig” moment.

Ook op landelijk niveau leidde dit besluit alom tot grote verbazing. Temeer omdat een dergelijk voorstel op de landelijke ALV van de ACP, gehouden in mei van dit jaar, zo goed als unaniem door de leden werd verworpen. Het argument van het hoofdbestuur van de ACP is dat men zich aan het beraden is op een nieuwe vorm van medezeggenschap. Hoe die er uit zou moeten gaan zien is volgens het hoofdbestuur echter nog niet bekend.

Zowel door ons, als kandidaten namens de ACP voor de nieuwe OR, als door de leden van de ACP van de eenheid Den Haag, wordt het besluit ervaren als het in brand steken van het schip waar we ons op bevinden, zonder dat er een ander schip voorhanden is.

Na rijp beraad, verzoeken vanuit het veld en het inwinnen van adviezen hebben wij besloten om dit vacuüm op te vullen, door aan de komende OR-verkiezingen deel te nemen met een vrije lijst onder de naam “Bezorgde Dienders”.

Daarvoor moest er onder behoorlijke tijdsdruk aan diverse verplichtingen worden voldaan en moesten er veel documenten aangeleverd worden. Het was krap, maar het is gelukt.

Spreekt deze nieuwe vorm van medezeggenschap je aan, dan is de lijst Bezorgde Dienders er voor jullie.

Tijdens de verkiezingsperiode van 13 t/m 26 november is er de mogelijkheid om digitaal jouw stem uit te brengen. Daarvoor ontvangen jullie een digitaal stembiljet in je mailbox.

Alvast dank voor jullie steun!

Namens de kandidaten van de lijst Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz.

 

"BUITEN DE GEBAANDE WEGEN ZIE JE DE MOOISTE VERGEZICHTEN"

 

·         De medewerker terug op het voetstuk! In het kader van uniformiteit kunnen protocollen handig zijn, maar in onze organisatie gebeurt het te vaak dat protocollen juist verlammend werken. Het gezonde verstand van de vakman (en daar zijn er veel van op de werkvloer) geeft soms andere dingen aan dan het systeem vraagt en er door de bedenkers van het systeem wordt bedacht;

·         Geen eenheidsworst, maar de mogelijkheid voor serieus maatwerk zodat de teams/teamchefs binnen bepaalde kaders het beleid kunnen afstemmen op de behoefte van het team/gebied;

·         BUCO’s en ODC’s werden opgeheven, waardoor er op veel plaatsen een “vacuüm” ontstond doordat de medewerkersparticipatie nog niet van de grond was/is gekomen. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er in de organisatie van dat vacuüm “gebruikgemaakt” is. We zien nu klankbordgroepen ontstaan, omdat er behoefte aan die “beschermende” tussenlaag is;

·         Meer oog voor de balans tussen de “belangen” van de districten A t/m E en die van de districten F en G;

·         Parkeerfaciliteiten bij de werkplek. Bij de lokalisering van politiebureaus is er vaak onvoldoende rekening gehouden met het aantal mensen dat er komt te werken. Het getuigt niet van goed werkgeverschap om de werknemer voor de parkeerkosten op te laten draaien;

·         Zorgen  om schrijnende tekorten bij recherche en noodhulp;

·         Geen “eigen invulling” van het BARP. Niet handelen naar de geest van de wet omdat dat beter is voor het “huishoudboekje” terwijl op andere vlakken strak aan de letter van die wet wordt gehouden.

·         Geen “gegoochel” met berekeningen van (afmetingen van) beschikbare werkplekken. Niet het “huishoudboekje” maar het welzijn van de werknemer moet daar leidend in zijn. Papier is geduldig, maar de praktijk pakt soms zo heel anders uit;

·         Zorgen om rigoureuze sluiting van bureaus, de ongebreidelde samenvoeging van teams, inkrimping van voertuigen, waardoor steeds meer gebruikt gemaakt moet worden van eigen vervoer etc. Ook hierbij moet niet het huishoudboekje leidend zijn, maar de belangen van de burger waarbij o.a. de geografische positionering van politiebureaus een rol speelt;

·         Consequenties wanneer de medewerker voor de dienst gebruik moet maken van eigen vervoer;

·         Generatiemanagement. Aandacht voor de ontwikkeling/bejegening van de oudere werknemer, maar (o.a. in het kader van loopbaanontwikkeling) zeker ook voor de jonge werknemer;

·         Stoppen met het op de werkvloer wegwerken van “obstakels” die van “bovenaf” o.a. als gevolg van personeelsbeleid georganiseerd zijn. Wanneer aan hoofdagenten gevraagd wordt om de functie van senior te vervullen en senioren om de rol van opco te vervullen, wordt het “bovenin” nooit bekend welke “houtje-touwtje-constructies” er worden uitgevoerd om het rooster rond te krijgen;

·         Goede contacten met de mensen “in het veld” zijn belangrijk om te weten wat er speelt;

·         Last but not least, veilig en gezond werken en het realiseren van een goede sportfaciliteitenregeling op maat.

 

 

(Vie de link OR-verkiezingen van onze eenheid is ons "programma" te lezen) 

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Interview KRO-NCRV "De Monitor Kort" / Burgerinitiatief vakbonden

2017-10-21 10:46:38

Collega's,

In de achterliggende week werd ik naar aanleiding van onze petitie geinterviewd voor KRO-NCRV "De Monitor Kort". Wanneer je onderstaande link kopieert naar je privécomputer, kan je het interview bekijken en beluisteren.  

https://drive.google.com/file/d/0B2Pd2plPRuShUURnWTRLTldSaUE/view 

Zoals in eerdere aankondigingen reeds vermeld, heeft onze petitie bij "vriend en vijand" snaren geraakt. Wij hebben begrepen dat er instanties zijn, die er niet blij mee zijn. Instanties voor welke de loyaliteit van de diender onbegrensd scheen. Instanties die een FLO van 62 jaar voor de diender niet realistisch vinden. Instanties die de FLO-discussie in de taboesfeer hielden. En nu zijn daar ineens 22.000 mensen (EN DAT KUNNEN ER NOG BEDUIDEND MEER WORDEN) die dat taboe doorbreken.

Ook de politiebonden ondernemen inmiddels actie door middel van een z.g. burgerinitiatief. Een goede zaak en voor het onderdeel van het initiatief met de oproep aan het Kabinet om wettelijke blokkades op te heffen om ruimte te kunnen maken voor een goed (vroeg)pensioen, ondersteunen wij dat.

Om dat voorstel te kunnen indienen bij de 2e Kamer zijn er minimaal 40.000 handtekeningen noodzakelijk. Je (en ook iedereen buiten de politie-organisatie overigens) kunt jouw handtekening plaatsen via de site van de vakorganisaties, o.a. via de volgende link (kopiëren):

https://www.acp.nl/politiepensioen/

Als platform blijven wij echter pleiten voor een FLO-leeftijd van 62 jaar, via een regeling die er in het verleden was voor de leeftijd van 60 jaar. Dat was de afspraak waarmee het grootste deel van onze collega’s hun loopbaan bij de politie begonnen zijn.

De verantwoording neerleggen bij de diender middels spaarregelingen is een optie, maar het verleden heeft geleerd dat dergelijke regelingen zomaar veranderd kunnen worden, of dat het rendement na vele jaren door allerlei constructies beduidend anders kan uitpakken dan verwacht.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de AOW-leeftijd in de toekomst verhoogd wordt. Wanneer de AOW-leeftijd bijvoorbeeld gefaseerd zou worden verhoogd naar 70 jaar en je zou 3 jaar hebben gespaard, dan moet je nog altijd werken tot de leeftijd van 67 jaar.

Een vaste leeftijdsgrens vaststellen, met de mogelijkheid voor collega's die wensen om langer te blijven doorwerken, is daarom de meest zekere vorm van beleid.

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Update 29 september '17

2017-09-29 20:54:13

Collega’s,

Inmiddels hebben wij met diverse gremia gesproken. Wij horen dan nogal eens dat het verzoek om een FLO-leeftijd van 62 jaar voor de uitvoerende politiemensen in te voeren, niet realistisch is. Het kost zoveel geld, dat ook wij moesten snappen dat het niet mogelijk is. Dat het schrappen van de FLO-leeftijd van 60 jaar destijds vele miljoenen opleverde, daar wordt aan voorbijgegaan.

Die zienswijze, die zelfs in meer of mindere mate postgevat lijkt te hebben bij gremia die wat voor de diender zouden kunnen betekenen, baart ons zorgen. Je zou er uit op kunnen maken dat het werk van de politie-agent behoorlijk wordt onderschat. Wij stellen daar het volgende tegenover:

Hoe realistisch is het,

om te veronderstellen dat je oneindig kunt doorgaan met "het bekrassen van de ziel" van de diender? ;

om een diender op 65-jarige leeftijd naar een al dan niet massale vechtpartij te sturen? ;

om de ogen te sluiten voor het zorgwekkende ziekteverzuim, met een jaarlijks te verwachten toename van PTSS-gerelateerde klachten bij plm 1500 collega’s? ;

om een diender tot zijn 68e levensjaar achter een crimineel (uit welke categorie dan ook) aan te laten rennen, wanneer de burger op die diender rekent? ;

om te veronderstellen dat het, een werkzaam leven lang, draaien van onregelmatige (ziekenhuis)diensten, geen impact heeft op de gezondheid/levensduur van de diender?

etc.

Laat het helder zijn, ook wij begrijpen (zoals in een eerdere aankondiging al vermeld) dat een snelle invoering van een FLO-leeftijd van 62 jaar, als gevolg van ondoordacht rigoureuze bezuinigingen en wanbeleid in de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid in de achterliggende decennia, een uitdaging is en vermoedelijk alleen gefaseerd ingevoerd zal kunnen worden.

Een steeds groeiend aantal collega’s heeft echter te maken met de uitdaging om gezond “de eindstreep te halen”. Het zou mooi zijn wanneer het die collega’s vergund wordt om, ondanks de sterke versobering van de arbeidsvoorwaarden (zoals bijv. pensioen op basis van laatstgenoten salaris) waarmee zij hun loopbaan begonnen, nog een poosje al dan niet met partner en degene die hen lief en dierbaar zijn, te mogen genieten van een welverdiende rust.

Ons uiteindelijke doel blijft dan ook het realiseren van een FLO-leeftijd van 62 jaar, met een goede overbruggingsregeling tot de AOW-leeftijd en de mogelijkheid voor diegene die wel langer door wil en kan werken, om dat zelf te beslissen. Daar hebben inmiddels ruim 21.000 mensen voor getekend.

Vooruitlopend daarop volgen wij met interesse de activiteiten van politiebonden die een brandbrief aan de informateur en onderhandelaars hebben gestuurd. Daarin wordt o.a. gevraagd om flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat cao-partijen de mogelijkheid hebben om sectorale afspraken te maken die daarop verder bouwen en om de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing) af te schaffen.

Deze nieuwe strategie kan eventueel leiden tot een politiek-conflict in plaats van een Cao-conflict, daar het los staat van de CAO-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgever.

Tot zover deze update.

Met een hartelijke groet namens het
Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

BRANDBRIEF ACP, ANPV, VMHP

2017-09-04 10:11:39

Collega’s,

Wij zijn niet de enige groep die aandacht vraagt voor een fatsoenlijk pensioen. Afgelopen vrijdag (01-09) las ik op de site van een landelijk dagblad een artikel, waarin melding werd gemaakt van een brief met betrekking tot het pensioenstelsel. Een brief die namens 27.000 ondertekenaars was gestuurd aan een landelijke vakorganisatie.

De volgende zinsnede daarin trok mijn bijzondere aandacht: „We zien met lede ogen aan hoe allerlei pensioenregelingen worden bedacht en uitgestort over ons maar zonder ons”. Ineens weet je dan weer waarvoor wij met z’n allen de petitie “Politie-agent tot max 62” hebben ingediend.

Wij hebben een beroep met een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die niet ophoudt wanneer we ons uniform uittrekken of het bureau verlaten. Nee, dat glazen huis blijft om ons heen, 24 uur van de dag. Dat wordt ons ook door de werkgever voorgehouden, zeker wanneer het gaat over integriteit. En terecht.

Daarbij past echter ook een integere werkgever die beseft welke impact ons mooie, maar niet zelden ook zo uitermate zware vak, op ons heeft (soms ook in onze “vrije”tijd). Een werkgever, die niet alleen tijdens verkiezingen of spannende tijden de politie “van de onderste plank pakt en het stof eraf blaast om daarna weer terug te leggen op die onderste plank”.

Een werkgever die haar verantwoordelijkheid neemt en zorgdraagt voor een Functioneel Leeftijdsontslag op de leeftijd van 62 jaar, voor de diender. Daar hebben reeds 21.000 mensen hun handtekening voor gezet. Geen ingewikkelde “spaarregelingen” die door volgende Kabinetten weer om zeep geholpen kunnen worden. Zoals in de vorige aankondiging vermeld beseffen wij dat de invoering van een vast FLO tijd vraagt.

Op initiatief van de ACP hebben de politievakbonden ACP, ANPV en VMHP op 31 augustus j.l. een brandbrief gestuurd aan de informateur en onderhandelaars, met het dringende verzoek aan het nieuwe Kabinet, om ruimte te maken voor een goed politiepensioen. In de brief van de drie vakbonden wordt o.a. gerefereerd aan onze petitie. Dat stemt ons hoopvol.

Wij zijn door de ACP uitgenodigd voor overleg over deze materie en ook de ANPV heeft ons uitgenodigd voor overleg. Beide overleggen zullen binnenkort plaatsvinden en we zullen zien hoe we elkaar tot “een hand en een voet kunnen zijn”.

Met een hartelijke groet namens het platform,

 

Dolf Mauritz.

PS
De petitie blijft online en kan nog steeds ondertekend worden. Helaas kunnen wij niet iedere collega persoonlijk via zijn of haar mailbox benaderen. Ons bereiken nog steeds berichten als "Waarom weet niemand hiervan". Daarom hierbij nogmaals het verzoek aan jullie om de petitie zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.

petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

Waarvoor dank!

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde DiendersDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...