POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR

Neem contact op met de schrijver van de petitie

In-loving-memory-of-robin-als-steun-voor-suus-en-hun-meiden

2021-02-02 21:58:50

Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Politie-acties CAO rond de jaarwisseling?

2020-12-30 22:02:18

Collega’s,

 

Kortheidshalve verwijs ik jullie via onderstaande link naar de brief op onze website.

http://www.bezorgdedienders.nl/politie-acties-cao-rond-de-jaarwisseling/

Met vriendelijke groet,

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

De stille meerderheid

2020-07-10 07:34:31

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
info@bezorgdedienders.nl
0623 - 114039

 

Collega’s,

Het overlijden van George Floyd tijdens zijn aanhouding in Minneapolis heeft grote impact op het politiewerk overal in de wereld. Dat is niet in de laatste plaats het gevolg van de sociale media waarop politie-agenten worden uitgemaakt voor racisten en zelfs moordenaars.

Diverse organisaties in de wereld misbruiken het voorval en hebben demonstraties tegen raciale ongelijkheid 'gekaapt' om zo ook de politie daarvoor verantwoordelijk te maken en menen daarom hun geweld tegen de politie en maatschappij in zijn algemeenheid te kunnen legitimeren.

In tegenstelling tot de politie krijgen zij ook ruim podia in de nieuswitems. Dat de politie die mogelijkheid veel minder krijgt voelt niet goed.

Wij hebben gemeend ook een tegengeluid te moeten laten horen en via onderstaande link open je de column 'De stille minderheid' op onze website.   

http://www.bezorgdedienders.nl/de-stille-meerderheid/

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Volgende CAO Graag uw/jouw reactie

2020-05-20 12:49:33

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
info@bezorgdedienders.nl
0623 - 114039

 

Collega’s,

We beleven bizarre tijden.
Door een ‘onzichtbare vijand’ uit volkomen onverwachte hoek, spatten vermeende zekerheden als een zeepbel uit elkaar. Van veel gewone dingen werd, nu zij niet meer binnen handbereik liggen, ineens duidelijk dat zij best bijzonder waren.

De mensen in de zorg kregen het buitenproportioneel zwaar te verduren. Maar ook voor onze collega’s was er naast de risico’s die ons vak kent, plotseling die onzichtbare vijand waardoor het fysieke optreden van de diender in de samenleving moest veranderen. Letterlijk en figuurlijk afstandelijker. Maar ook nu wordt er van die diender verwacht dat hij/zij die stap vooruit doet, waar de burger stappen achteruit doet. De praktijk heeft uitgewezen dat collega’s van ons als gevolg daarvan besmet konden worden met het coronavirus.

Ondertussen tikt de tijd langzaam maar zeker door en nadert het moment dat, ondanks bovengenoemde omstandigheden, de politievakorganisaties met elkaar gaan bespreken met welk eisenpakket zij de komende CAO-onderhandelingen in zullen gaan.

Volgens vooraanstaande economen heeft onze economie in verhouding tot de meeste andere Europese lidstaten, aardig wat vlees op de botten. Dat neemt niet weg dat ons land waarschijnlijk op alle fronten een tijd van krimp tegemoet zal gaan, met gevolgen die ook op alle fronten voelbaar zullen worden. In dat licht is het niet ondenkbaar dat de CAO-onderhandelingen een gecompliceerder verloop zullen hebben dan eerder werd verwacht.

Zoals jullie weten zijn wij als Platform Bezorgde Dienders (PBD), geen vakorganisatie en hebben derhalve ook geen plaats aan de onderhandelingstafel. Wel zijn we inmiddels een bekend gremium geworden, in onze organisatie, bij de 2e Kamer en de media. (Google ter info eens op: Platform Bezorgde Dienders / Tweede Kamer).

In dat kader waren wij als PBD op 14 februari 2017, met het aanbieden van de petitie “No man left behind” (Politie-agent tot max. 62 jaar) met inmiddels 23.000 handtekeningen, de katalysator voor een door de politiebond ingediend burgerinitiatief. Later volgden de onderhandelingen over mogelijkheden voor vroegpensioen, speciaal voor onze beroepsgroep. De uitkomst daarvan werd overigens met gemengde gevoelens ontvangen.

Naar aanleiding van de komende CAO-onderhandelingen willen wij het volgende met jullie delen:

Inmiddels kennen de meesten van ons Dr. Diederik Gommers, de bekende autoriteit op het gebied van de Intensieve zorg. Wekenlang deed hij iedere avond in een actualiteitenprogramma en bij de wekelijkse persconferenties in de 2e Kamer, verslag over de stand van zaken op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen.

Wanneer een beroepsgroep in de schijnwerpers komt en men ziet wat het werk van die beroepsgroep werkelijk inhoudt, dan klinkt ineens de roep om waardering. Niet alleen in de vorm van handenklappen, maar ook in de vorm van een salaris dat recht doet aan dat belastende werk. Tijdens één van de uitzendingen kwam dat onderwerp ter sprake.

Dr. Gommers gaf toen aan dat men bij onderhandelingen over salariëring, voor de gehele beroepsgroep klakkeloos hetzelfde percentage van salarisverhoging hanteerde. Hij vond dat eigenlijk niet reëel ten opzichte van de mensen lager in de organisatie, die het vaak al niet te breed hebben en toch in de frontlinie staan.

Wanneer bij CAO-onderhandelingen jaren achtereen de salarissen van al de medewerkers met een gelijk percentage wordt verhoogd, leidt dat tot steeds groter wordende inkomensverschillen tussen de hoogst- en laagstbetaalden van dezelfde organisatie.

Het is simpel: 5% van 2000 = 100 en 5% van 7000 = 350. Natuurlijk zal de fiscale afdracht van die 350 Euro groter zijn, maar het uiteindelijke netto bedrag zal altijd beduidend hoger zijn dan wat er overblijft van 100 Euro.

Gommers roerde een punt aan dat ons als PBD al jaren bezighoudt en waarover wij in één van de eerdere aankondigingen al eens een voorstel deden. Wij ontvingen daar toen veel positieve reacties op. Helaas ook enkele minder fraaie.

Een looneis in de vorm van een verhoging van het maandsalaris met een gelijk netto bedrag voor iedere medewerker, is een optie. Daarbij gaat iedere medewerker erop vooruit en de kloof tussen de hoogst- en laagstbetaalden wordt niet vergroot. Ook daarbij is er de mogelijkheid dat de werkgever de afgesproken verhoging gedurende de looptijd gefaseerd toekent.

In 2007 kwam één van de politiebonden met een dergelijk voorstel. De verschillen tussen de eisenpakketten van de politiebonden en een gebrekkige bereidheid tot samenwerking, waren er toen vermoedelijk de oorzaak van, dat het voorstel sneuvelde nog voor het serieus aan de onderhandelingstafel kon worden besproken. De toenmalige minister van BZK spinde daar garen bij.

De politiebonden lijken nu meer besef te hebben van de noodzaak om samen op te trekken. Ons inziens heeft een voorstel als bovengenoemde optie, dan ook een grotere kans van slagen om daadwerkelijk meegenomen te worden naar de onderhandelingstafel.

Wij zijn benieuwd hoe jullie tegenover deze optie staan en vragen jullie hierbij om dat voor 29 mei 2020 (het moment dat de eerste voorbespreking tussen de vakbonden plaatsvindt) bij ons aan te geven via een reactie op deze aankondiging of op het volgende mailadres:

 

Bezorgdedienders@gmail.com

 

Tot slot:

Wij schreven al over de te verwachten tijd van krimp over de hele maatschappelijke linie. Veel mensen die werkzaam zijn in de burgermaatschappij/het bedrijfsleven, ondervinden daar nu reeds de gevolgen van. Ook de overheidsorganen zullen niet buiten schot blijven.

Het is niet ondenkbaar dat onze werkgever met een ‘tegenbod’ zal komen dat neerkomt op de ‘nullijn’.   Als PBD pleiten wij er in ieder geval voor om de schouders, die in de zin van onregelmatige werktijden de zwaarste lasten dragen, eerlijk te belonen.

Als gevolg van het personeelsbeleid in de afgelopen decennia, heeft onze organisatie nu te maken met aanzienlijke vergrijzing. Veel oudere medewerkers doen een beroep op arbeidsvoorwaarden, waardoor zij bijvoorbeeld geen nacht- en piketdiensten meer draaien. In die zin is de organisatie niet meer in balans en draait de ‘jongere categorie’ collega’s veel nachtdiensten doordat deze niet meer evenredig verdeeld kunnen worden.

Wij pleiten er voor, dat tegenover deze zwaardere belasting, die grote impact heeft op de gezondheid en privéleven van de diender, de onregelmatigheidstoeslag in ieder geval substantieel wordt verhoogd.

Alvast dank voor jullie reactie!

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

HANDIGE TIP VAN COLLEGA OM AAN TE MELDEN

2019-03-07 19:41:13

Het is mogelijk om je via onderstaande link aan te melden voor vervoer naar Den Haag op 18 maart.

https://surveys.enalyzer.com/?pid=hifb3pek

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

KOM 18 MAART 2019 NAAR DEN HAAG!

2019-03-05 22:12:54

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
bezorgdedienders@gmail.com

 

Collega’s

Daar er geen toestemming is om via het intranet van de politie, collega’s te informeren omtrent de door de bonden georganiseerde actiedag op 18 maart 2019 voor een rechtvaardiger pensioen, zijn wij als Platform Bezorgde Dienders gevraagd om via dit medium daar aandacht voor te vragen. Daar voldoen wij bij deze aan.

Ook in de achterliggende weken is weer gebleken dat er voor maatschappelijke doelen onverwacht grote sommen geld beschikbaar blijken te zijn. Daarnaast zitten de pensioenfondsen méér dan vol. Het Kabinet houdt echter de hand op de knip waar het gaat om te komen tot eerlijker pensioenen, in het bijzonder die van de Politie.

Wanneer de door de D66-Minister Koolmees voorgestelde stelselwijziging uitgevoerd zal worden, dan is het de verwachting dat we voor de komende 40 jaar worden opgezadeld met een pensioensysteem dat, ook voor de huidige categorie jonge collega’s, ongunstig zal zijn.

Als gevolg van wat er op dit moment door “de politiek” geregeld is, zullen collega’s geboren vanaf het jaar 1994, moeten werken tot 71 jaar en 3 maanden. De inzet van de Politievakbonden op dit moment is:

·         AOW leeftijd maximaal 66 jaar. Zodat je gezond met pensioen kunt en ook nog kunt genieten van je welverdiende oude dag. Dat voorkomt ook een enorme stijging van uitval door ziekte en dus van uitkeringslasten.

·         Boete van 52% er af om zo per sector, zware en hoog risico beroepen, afspraken te kunnen maken om eerder te kunnen stoppen met werken.

·         Pensioenregels die indexering mogelijk maken. Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld maar de strengste regels voor indexering. Dat kan anders!

De gezamenlijke bonden organiseren voor verschillende beroepsgroepen de actiedag op 18 maart a.s. om daarmee aan het Kabinet aan te geven dat men het zat is om aan het lijntje gehouden te worden. Met name op die dag is “DE MACHT VAN HET GETAL” uitermate van belang.

Mede door de uniformen is de politie daarbij de meest in het oog springende beroepsgroep. Op dit moment blijft het aantal aanmeldingen van politiecollega’s echter sterk achter bij de aanmeldingen vanuit andere beroepsgroepen.Daarmee wordt een signaal afgegeven dat niet overeenkomt met hetgeen er leeft op de werkvloer.

Daarom nogmaals hierbij de oproep om op maandag 18 maart a.s. naar Den Haag te komen, om aan “de politiek” te laten te zien dat het ook de Politie ernst is!

Tot slot wil ik wederom opmerken dat het verlagen van de AOW-leeftijd naar 66 jaar, voor ons als platform een eerste stap is naar een FLO van 62 jaar voor de uitvoerende politietaken, waar wij ook via andere kanalen aandacht voor zullen blijven vragen!

Namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)

(Kijk voor info mbt de organisatie van de actiedag op de sites van de politiebonden)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

ACTIES VOOR EEN GOED (POLITIE)PENSIOEN

2019-02-06 19:22:02

Collega’s,

In navolging van de petitie die wij op 14 februari 2017 met jullie steunbetuigingen (inmiddels 23.000) aan de vaste Kamercommissie (toen nog) van V&J hebben overhandigd, hebben ook de gezamenlijke politiebonden in 2018 middels een burgerinitiatief, bij de 2e Kamer aandacht gevraagd voor de pensioenleeftijd van de dienders. Dat burgerinitiatief werd echter door het Kabinet op arrogante wijze genegeerd en daarmee was het “politieke conflict” geboren.

Ook de vakorganisaties van andere beroepsgroepen begonnen aandacht te vragen voor de leeftijd waarop mensen die deel uitmaken van de categorie zware beroepen, zouden moeten gaan genieten van een welverdiend pensioen. De politie verdween echter steeds meer uit die discussie o.a. als gevolg van de veronderstelling dat het politievak niet zo zwaar zou zijn. Wij weten beter!

Afgelopen zaterdag (2 februari), ben ik op uitnodiging in de Jaarbeurs aanwezig geweest bij de “Kick-off” m.b.t. acties om te komen tot een eerlijker pensioen. Met niet mis te verstane bewoordingen gaven sprekers van de gezamenlijke vakorganisaties CNV, FNV en anderen, aan zo’n 2000 toehoorders aan dat “de maat vol is”. Ook de 4 politiebonden waren daar vertegenwoordigd en ook sprekers daarvan gaven hun commitment aan de gezamenlijke acties.

Zoals jullie weten zijn wij als Platform Bezorgde Dienders er niet op uit om de maatschappij te ontwrichten. Anderzijds is het echter zo dat dit Kabinet (met de brief van minister Koolmees in de hand) kans ziet, om in een tijd waarin het in economisch opzicht voor de wind gaat, de bijna onbegrensde loyaliteit van politieagenten wél te ontwrichten. Dat moeten we niet laten gebeuren!

Daar het onderwerp pensioen parallel loopt aan het onderwerp hetgeen wij in onze petitie hebben verwoord, vragen wij hierbij op verzoek van de politiebonden jullie aandacht voor onderstaande berichtgeving vanuit die vakbonden. De massale opkomst tijdens acties van de sector onderwijs, heeft bewezen dat de macht van het getal een rol speelt bij de besluitvorming van het Kabinet.

Wij ondersteunen dan ook de oproep en verzoeken hierbij om de data in je agenda te noteren. Laten we de organisatoren niet in de kou staan zodat het Kabinet ziet dat het ook bij de politie menens is!

Met vriendelijke groet namens
het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)

-----------------------------------------------------------------

BERICHT VAN DE POLITIENONDEN:

"Wij gaan weer actievoeren, nu voor een #goedpensioen!
De CAO 2018-2020 is eind vorig jaar door de leden goedgekeurd met als kanttekening dat wij als politiebonden gezamenlijk moeten blijven strijden voor een goed pensioen. Bij de digitale peiling is destijds massaal aangegeven dat we als bonden op moeten staan voor het ouderenbeleid. Die belofte komen wij na, maar dat moeten we wel met elkaar doen. Kortom, een Goed pensioen, NU wat voor doen!

Daarom gaan we de aankomende weken een aantal acties organiseren waar wij jullie hulp hard bij nodig hebben. Daarom ook deze oproep aan jullie om je weer actief in te zetten vanuit jullie RAC. Het liefst zo snel mogelijk aan de slag om mensen in de benen te krijgen tot in ieder geval 20 maart, want dan zijn de provinciale staten verkiezingen. We gaan de druk in de komende weken dus samen opbouwen. Mocht je dit keer echt niet mee kunnen helpen wil je dit ons dan laten weten, dan halen wij je van de lijst af.

De werkgever is reeds geïnformeerd dat de RAC’s weer actief zijn bij het uitvoeren van de acties en dat daarbij op reguliere wijze vakbondsverlof zal worden gebruikt (zie onderaan deze mail).

Wat vragen wij van jullie:

T/m de landelijke acties op 18 maart zijn er een aantal actiemomenten gepland. Het is allereerst belangrijk dat collega’s geïnformeerd raken over de pensioenproblematiek en de te voeren acties. Stuur ze dus vooral onze mails en flyers door. En mobiliseer zo veel mogelijk collega’s om actie te voeren allereerst voor de actie op 11 februari (zie hierna).

Komende acties:

Maandag 11 februari organiseren de politiebonden een blokkade bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het kantoor van VNO/NCW. Willen jullie hier mensen voor mobiliseren?! Van belang is dat we dit met zoveel mogelijk doen! We hebben minimaal 300 collega’s nodig om van deze actie een succes te maken. Als politie geven wij die week de aftrap. Andere sectoren vanuit de FNV, CNV en VCP volgen dan met eenzelfde soort dag op 13 februari (hiervoor hoeven wij GEEN mensen te leveren).

De actie op 11 februari verloopt als volgt: ·  Startijd 08.15 uur op de Laan van Reagan en Gorbatsjov (briefing). De locatie daar is te herkennen aan de stand van de ACP/NPB; (Schuin links tegenover Centraal Station Den Haag, vanaf voorzijde bekeken) ·  De actie duurt tot maximaal 14.00 uur; ·  Graag in uniform.
Aanmelden bij: info@pensioenacties.nl;  Voor lunch e.d. wordt gezorgd.

Vrijdag 15 februari: Beleg van het binnenhof. Op vrijdagochtend is altijd de ministerraad. De actie gaat door MITS de acties van 11 en 13 februari een succes worden. Nadere informatie volgt nog.

Maandag 18 maart: Grote landelijke actiedag! Alle vakcentrales, VCP, CNV en FNV en alle sectoren doen mee. Hiervoor is massa erg belangrijk. Of het allemaal lokale acties dan wel op één centraal punt actie voeren wordt zal naar aanleiding van aanstaande zaterdag de 2de februari helder worden. We houden jullie op de hoogte! Alle laatste informatie zullen we met jullie delen via de mail, app, nieuwsbrieven en uiteraard kunnen jullie de laatste nieuwtjes vinden op de site van jouw bond. Voor vragen en aanmeldingen verwijzen we jullie graag naar het landelijk actiecentrum: info@pensioenacties.nl. We zullen je mail zo snel mogelijk beantwoorden. Heel veel succes met het informeren en mobiliseren van zoveel mogelijk collega’s! Nu is het moment om op te staan.

Met vriendelijke groet,
Het landelijk actiecentrum.

Zie brief die door de politiebonden naar Akerboom is gestuurd:

Geachte heer Akerboom,

Wij informeerden u reeds over de collectieve acties die de politiebonden tot en met maart gaan voeren. Deze richten zich tegen kabinetsbeleid en niet specifiek tegen de werkgever politie. Wel heeft de pensioendiscussie raakvlakken met de problemen die we binnen onze sector ervaren. Zo zal het afschaffen van de fiscale boete op regelingen die zien op eerder stoppen met werken ons als sector de tools geven om te komen tot oplossingen.

Ik kan u inmiddels nader informeren over de implicaties van de acties als het gaat om de inzet van politiemedewerkers bij de organisatie en uitvoering van de acties. De organisatie van de acties zal plaatsvinden vanuit een landelijk actiecentrum te Leusden. Deze is vooralsnog bezet met vakbondsmedewerkers en niet met politiemedewerkers.

Wel zullen we weer politiemedewerkers vragen om vanuit regionale actiecentra collega’s te activeren en te informeren en om te ondersteunen bij de praktische uitvoering van de acties. Zij zullen daar op reguliere wijze  faciliteiten zoals vakbondsverlof voor inzetten. Door de centrale organisatie zal de inzet van verlof normaal gesproken beperkter zijn dan tijdens het CAO-traject.

Ik  wil u  verzoeken om daar waar mogelijk medewerking te verlenen aan deze collega’s als het gaat om praktische zaken als vergaderruimte etc. De collectieve acties en personele gevolgen daarvan zullen overigens uiteraard op de bekende wijze worden aangezegd. Het leek mij goed u over voorgaande te informeren.

Met vriendelijke groet   de politievakbonden.

--------------------------------------------------------------


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

JAARWISSELING 18/19

2018-12-31 15:24:19

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
bezorgdedienders@gmail.com

 

Beste collega’s,

Het meest zekere element in ons bestaan, is de factor tijd. Hoe graag we dat soms ook zouden willen, tijd is door de mens op geen enkele wijze te beïnvloeden. De wereld draait door. Het feit dat ook nu weer de laatste uren van een kalenderjaar wegtikken is daar de stille getuige van. Vandaag konden we de laatste bladzijde van de agenda van 2018 eruit scheuren en nemen we afscheid van dit jaar dat “als een schaduw heengevlogen is”.

Veel (oud)collega’s die samen met ons het jaar 2018 begonnen waren, zijn nu niet meer onder ons. Namens het Platform Bezorgde Dienders wens ik hierbij hun familieleden en naasten, die de jaarwisseling 2018/2019 zonder hun dierbaren zullen moeten beleven, veel sterkte. Dat wensen wij overigens allen toe die zich een geliefde, in welke betrekking dan ook, zagen ontvallen.

Daarnaast zijn er ongetwijfeld collega’s voor wie het geluk in privé- en/of werkomstandigheden, fysiek en/of geestelijk, wellicht verder weg lijkt dan ooit. Ook hen wensen wij veel sterkte.

Wanneer we terugkijken naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in onze (re)organisatie, dan is ook 2018 een turbulent jaar met onzekerheden te noemen. Naast het “gewone” werk was het ook een jaar van CAO-onderhandelingen, met in het laatste kwartaal een uitslag van stemmen, die voor de gezamenlijke vakbonden groen licht betekende voor het ondertekenen van een akkoord. En ja, zoals bij al de voorgaande CAO-overeenkomsten waren ook nu de meningen over dit besluit niet unaniem.

We gaan een tijd tegemoet waarin de instroom van collega’s geen gelijke tred houdt met de uitstroom. Vanaf het moment dat het Platform werd opgericht hebben wij aandacht voor dat probleem gevraagd bij “de Politiek” en onze eigen organisatie. Helaas werd dat door de verantwoordelijken ”weggewuifd” en soms zelfs gezien als paniekzaaierij. De gevolgen van de uitstroom worden echter steeds sterker voelbaar in de gehele organisatie, maar in het bijzonder bij de noodhulp en de opsporing, de corebusiness van de politieorganisatie.

Dat is vermoedelijk ook de werkelijke reden dat het maar niet wil vlotten met het weer instellen van een FLO voor de uitvoerende dienders.

We hebben het al diverse malen aangegeven dat onze beroepsgroep valt onder de categorie zware beroepen. Uit berichtgeving in de media blijkt telkens weer dat men ons anders wil doen geloven. Wij weten echter dat de uitvoering van ons vak, met mooie maar zeker ook schrijnende facetten, zich er niet voor leent om uit te oefenen boven de leeftijd van 61 jaar.   Een kerstboom kan maar één keer opgetuigd worden. Wanneer je er oneindig slingers en lampen aan blijft hangen, dan gaat haar schoonheid verloren en zal de kerstboom uiteindelijk omvallen door het gewicht dat er aan gehangen is.

Veel topsporters worden na hun veertigste “veteraan” genoemd. Gewoon omdat zij het vak dat zij uitoefenden niet meer kunnen uitoefenen zoals zij dat voorheen deden. Het lichaam zegt dat het genoeg is geweest. Zo heeft iedere beroepsgroep zijn grens. Daarnaast zegt bij veel van onze collega’s ook de geest dat “de emmer vol is”.

Zoals jullie weten hebben wij vorige jaar de petitie, “No man left behind” Politie-agent tot max. 62, overhandigd in de 2e Kamer. De petitie blijft online en kan nog steeds ondertekend worden (https://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar). Inmiddels staat de teller op bijna 23.000 handtekeningen.

In het verlengde daarvan is er door de gezamenlijke politiebonden een burgerinitiatief opgestart met het doel in de 2e Kamer een debat op gang te brengen, om tot een verlaging van de pensioenleeftijd van de uitvoerende diender te komen. Ondanks dat het benodigde aantal handtekeningen daarvoor ruim werd behaald, werd het verzoek door het Kabinet naast zich neer gelegd. Onbeleefd en arrogant!

Inmiddels zijn wij niet de enige beroepsgroep die aandacht voor de pensioenleeftijd vraagt en naar verwachting zullen er in 2019 manifestaties (al dan niet gezamenlijk met verschillende beroepsgroepen) georganiseerd worden om deze arrogante houding te doorbreken.

Wij zijn absoluut niet voor het ontwrichten van de samenleving, maar in het verleden en in landen om ons heen, is gebleken dat de macht van het getal vaak een rol speelt. Het alleen, met een groot aantal steunbetuigingen aanbieden van petities, is de “koninklijke weg” en is chique te noemen. Wanneer het resultaat daarvan echter nul is, dan noopt dat wellicht tot maatregelen/acties die ertoe leiden dat onze zorgen wel serieus genomen worden.

Wanneer er in 2019 manifestaties georganiseerd worden om aandacht te vragen voor onze zorgen, zullen wij dat als Platform Bezorgde Dienders via een aankondiging in dit medium onder de aandacht brengen. Wij hechten eraan om te melden dat dit ook van belang is voor collega’s die zich nu nog in jongere categorie bevinden.

Na deze helaas wat negatieve tendens is het goed om ook de lichtpunten te benoemen. Die lichtpunten zijn de duizenden collega’s met een schijnbaar onbegrensde loyaliteit naar elkaar, naar de organisatie, maar vooral ook naar de burger voor wie de politie er uiteindelijk is. Al die collega’s, zijn de kurken waar de organisatie op drijft. Ook voor “politiek Den Haag” is het een geruststellende gedachte, dat de politie die burger nooit in de steek zal laten. En die gedachte kan er zelfs wel eens de reden van zijn dat de politie “in vergetelheid is geraakt”.

Wij wensen al onze collega’s die vanavond en vannacht niet thuis kunnen zijn omdat zij in ons land over de veiligheid waken, samen met al de andere hulpverleners een veilige dienst, een gelukkig en gezond 2019 toe! Ook jullie partners, familie en vrienden, die het even zonder jullie moeten doen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2019 toegewenst.

Namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

PRINCIPE-AKKOORD

2018-09-14 20:55:38

Collega’s / Belangstellenden,

De onverwacht snel bereikte consensus na de CAO-onderhandelingen tussen politiebonden en werkgever zou je als anticlimax kunnen betitelen. Is dit de stilte voor de echte storm die komen gaat? We weten het nog niet. In ieder geval kunnen al de in dit weekend geplande wedstrijden doorgaan en tijdens Prinsjesdag zal de politie ook acteren op een wijze die van haar wordt verwacht. In dat kader is de timing van de werkgever wellicht slim/doordacht te noemen.

De voorzitters van de politiebonden en hun medewerkers hebben de laatste weken veel vrije tijd opgeofferd en doorgebracht aan de onderhandelingstafel, zelfs tot in de nachtelijke uren. Het past om hen daarvoor dank te zeggen.

Over het resultaat zullen de meningen van de leden, evenals bij voorgaande CAO’s, ook ditmaal echter verdeeld zijn.

In reacties op diverse sites zijn al berichten van collega’s te lezen, die van mening zijn dat er wederom sprake zou zijn van uitruil van voorwaarden. Of dat er bij een reeds verkregen recht dat nu behouden blijft, door de werkgever de indruk wordt gewekt dat we er een nieuwe gunstige voorwaarde bij krijgen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de 9-uurs modaliteit.

De procentuele salarisverhoging vangt aan per 1 juli 2018, ondanks dat de CAO op 1 januari 2018 van start zou moeten gaan. De eerste bruto 400 Euro die wordt uitgekeerd is dus eigenlijk een compensatie van dat gemiste half jaar.

De voorgestelde verhoging van 8% is mooi, maar ook keihard nodig om de in de media aangekondigde verhogingen van o.a. ziektekostenverzekeringen, energiekosten en BTW te kunnen betalen. Het heeft er de schijn van dat het makkelijk uitdelen is van geld dat we zelf eerst moeten opbrengen…..

Dit zijn zomaar even wat hersenspinsels.

Zoals jullie weten zijn wij geen vakbond en gaan wij niet over de CAO-onderhandelingen. Dat betekent echter niet dat wij er niets van vinden. Al dan niet op verzoek, plaatsen wij wel eens een artikel dat zeker een link heeft met onze CAO.

Ons belangrijkste item momenteel, is het dringende verzoek om weer een FLO-leeftijd in te stellen zoals dat voorheen het geval was. Wij beseffen overigens dat dat als gevolg van decennia falend personeelsbeleid niet op korte termijn te realiseren is. De petitie met betrekking tot dat onderwerp, hebben wij als Platform Bezorgde Dienders, aan de voormalige Kamercommissie van V&J aangeboden.

Ondanks dat de petitie https://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar inmiddels door bijna 23.000 mensen is getekend, is het juist dat item waarover in de CAO-onderhandeling geen enkele stap voorwaarts is bereikt. Wij vinden dat een gemiste kans.

Dat “de overheid” weigert om de blokkade op te heffen die een dergelijke regeling onmogelijk zou maken, zou voor de onderhandelaars een reden kunnen zijn om niet akkoord te gaan met een bereikt resultaat en pas aan de onderhandelingstafel terug te komen, wanneer de werkgever wel bereid is om te realiseren dat die blokkade wordt opgeheven.

Wanneer jij het met deze visie eens bent, laat dat dan vooral aan jouw vakbond weten.

Tot slot het volgende:

Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om ledenraadplegingen met een ledenbestand van in het totaal meer dan 55.000 leden, fysiek te laten plaatsvinden. Wanneer 20 bijeenkomsten door wellicht 150 mensen worden bezocht (in een gunstig geval), houdt dat in dat er een besluit wordt genomen op basis van stemuitkomsten van 3000 mensen. Dat is niet representatief voor 55.000 leden.

Ons voorstel zou zijn om de ledenraadplegingen digitaal te laten plaatsvinden, waarmee een zo groot mogelijk aantal leden wordt bereikt. Maar ook daarbij is het zo dat wij er niet over gaan, maar er wel wat van vinden.

Met vriendelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

CAO-PERIKELEN IN JIP EN JANNEKE TAAL

2018-09-11 21:40:52

Collega's / Belangstellenden,

Op verzoek van collega Weening en veel andere collega's plaatsen wij hierbij de brief die collega Weening heeft geschreven waarin hij in begrijpelijke taal aangeeft waar de CAO-onderhandelingen om gaan en waarom de actiebereidheid onder de collega's steeds sterker vormen aanneemt. Veel collega's zullen de brief al gelezen hebben, maar om de brief bij zoveel mogelijk collega's onder de aandacht te brengen ook even via dit medium.

Zoals jullie weten hebben wij als platform, nu bijna 2 jaar geleden, aandacht gevraagd voor de (fysieke) beperkingen waar de oudere diender te maken krijgt en pleitten wij voor het opnieuw realiseren van een FLO=leeftijd die recht doet aan ons in fysiek maar vooral ook geestelijk opzicht zware beroep. Inmiddels is de petitie (die nog steeds gesteund kan worden) reeds bijna 23.000 keer ondertekend.

Wij hopen dat ook dat onderwerp in deze CAO-onderhandelingen voldoende "meegenomen wordt". Als platform zullen wij het onderwerp overigens onder de aandacht blijven brengen bij onze organisatie en "de Politiek". De aanhouder wint! 

Inmiddels zijn er al wat veranderingen opgetreden die zaken/eisen/voorstellen kunnen beïnvloeden, maar onderstaand leest u de brief van collega Weening in ongewijzigde worm.

Met hartelijke groeten namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste collega,

Ik wil iedereen graag informeren over de CAO perikelen die ons op dit moment aardig bezig houden.   Als je precies wil weten wat er speelt mag je de moeite nemen dit werkstuk door te lezen, als jou toekomst bij deze baas je niet interesseert, mag je de mail deleten.   Helaas heb ik gemerkt dat niet iedereen even goed is geïnformeerd over wat de minister nou wil en wat de bonden graag zien. Ik ben hoofdagent van politie, team verkeer  Noord Nederland zit in het actie comité voor  Noord Nederland. Daar ben ik eigenlijk per ongeluk in beland. Hierdoor ben ik wel  in de positie gekomen om van zeer dichtbij geïnformeerd te worden over de gang van zaken.

Per 1 januari 2018 had de nieuwe cao voor politie in werking moeten treden maar helaas, de minister laat op zich wachten. Zoals jullie bekend is hebben de minister en de onderminister Akerboom dan eindelijk de inzet brief gestuurd die totaal is verworpen door de bonden. Ik zeg onderminister Akerboom omdat deze zijn geloofwaardigheid als korpschef van politie in mijn ogen totaal heeft verloren nu hij zelfs VOOR de cao onderhandelingen waren begonnen, zijn handtekening (als korpschef) al onder de inzetbrief van Grapperhaus heeft gezet. Daarna heeft de onderminister een tweede brief geschreven waarin hij vertelde dat hij de bonden heel erg tegemoet is gekomen. Ook deze brief werd snel terzijde geschoven. Wat staat nou in beide brieven? Wat willen de minister en zijn onderminister nou dan eigenlijk?

In de beide brieven staat letterlijk dat de medewerkers van de politie eerst overeen moeten komen om een aantal zaken op rechtspositie in te leveren, alvorens er ook maar over enige loonsverhoging gesproken kan worden.   Ten eerste wil men van de 9 uurs modaliteit af. Wat is die 9 uurs modaliteit nou precies? Eens, lang geleden, vroeger dus, had de politie een ploegen rooster. Dit hield in dat iedereen toen wist wanneer hij welke diensten zou draaien zodat iemand ook een privé leven naast het werk kon houden. Je kon namelijk in de diepte inplannen wanneer je bijvoorbeeld een dag vrij had. Je kon je privé leven dus plannen.

Dat ploegenrooster is dus onder dwang ingeleverd en nu kan de werkgever je rooster tot vier dagen van tevoren nog ongestraft wijzigen. In ruil daarvoor kwam de mogelijkheid om 9 uur per dag te werken zodat je per periode van vier weken twee dagen extra roostervrij hebt voor je eigen sociale leven. Dat klinkt als luxe maar menigeen heeft deze paar dagen hard nodig om bij te komen. Nu wil de minister dus OOK van deze 9 uurs modaliteit af.   Ook kunnen medewerkers een modaliteit aanvragen, bijvoorbeeld iemand wil elke maandag vrij om op zijn kind te passen of iets dergelijks.

De minister wil deze modaliteiten laten vervallen waardoor bijvoorbeeld een papa-dag of een mama-dag niet vervalt maar in het jaarwerkplan wordt verwerkt zodat je geen aanspraak meer kunt maken op een vaste vrije dag. Samen met het vervallen van de twee extra roostervrije dagen als je een 9 uurs modaliteit draait, weet je wel hoeveel tijd je voor je kinderen overhoudt. In plaats van een plaats van tewerkstelling krijgt de medewerker een werkgebied. Dat heeft grote consequenties.

Stel:  Een medewerker woont in Leeuwarden en werkt in Harlingen. Deze medewerker heeft zijn politie kleding en wapens opgeslagen op het bureau in Harlingen. Als de minister zijn zin krijgt, kan een medewerker ’s avonds gebeld worden met de mededeling dat hij of zij de volgende dag een dienst moet draaien in Groningen. De medewerker moet VOOR die dienst dus eerst van Leeuwarden naar Harlingen om zich om te kleden en zijn bewapening te pakken. Daarna gaat hij of zij naar Groningen waar hij of zij wel op tijd zal moeten beginnen. Na de dienst zal de medewerker vanuit Groningen naar Harlingen moeten reizen om zijn kleding en wapens weg te bergen om vervolgens naar huis te rijden. De minister gaat dan alleen de kilometer vergoeding betalen van de woonplaats tot aan de plaats waar je daadwerkelijk hebt gewerkt, Groningen in dit geval, en weer terug. De kosten van Leeuwarden naar Harlingen en later van Harlingen naar Leeuwarden gaat in eigen tijd en op eigen kosten.   Dat houdt voor met name de jonge collega gelijk ook in dat als hij of zij er voor gekozen heeft om bv 26 uur per week te werken omdat je dan voor het werk de kinderen eerst naar school kan brengen,zij dus een probleem hebben.  Als je namelijk anderhalf uur eerder weg moet om naar een andere werkplek te reizen kun je wel afscheid nemen van de kinderen, maar niet meer bij school.

Dat brengt ons direct op het volgende punt. Op dit moment is de kilometer vergoeding voor woon- werkverkeer 19 eurocent per kilometer. Voor dienstreizen is dit 28 cent per kilometer.  Als een eenheid in zijn geheel wordt verplaatst, denk aan het sluiten van een politie bureau, krijgen de medewerkers, indien de reisafstand door die gedwongen verplaatsing groter wordt,  45 eurocent per kilometer die verder gereisd moet worden dan voor de verplaatsing. Bij een dienstreis, bijvoorbeeld voor een opleiding, kan je ook in aanmerking komen voor een vergoeding, de zogenaamde dag component. Dit is een vergoeding van bijna 5 euro waar je dan bijvoorbeeld ergens een bak koffie voor kan kopen. Wat willen de minister en de onderminister hiermee? Ze willen de reizen qua vergoeding allemaal gelijk trekken “omdat dit makkelijker en overzichtelijker zou zijn voor de werknemers”. Elke reis zal als het aan de minister ligt 20 eurocent gaan opleveren.Dus voor de dienstreis die je verplicht voor de baas met je eigen auto moet doen krijg je dan geen 28 cent meer maar 20 cent. Ook de 45 eurocent vergoeding voor de meer-kilometers bij verplichte verplaatsing is van de baan en de dag component verdwijnt dan ook. En waar komt die 20e cent vandaan?  Juist, uit een pot waar elk jaar geld in gestort wordt voor extra dingen voor het personeel, zoals het fietsplan, team-uitjes ed. Die 20e eurocent kost de minister dus letterlijk geen cent, die was immers al van ons. Wij leveren daar dus dik geld voor in, en dat noemt onze minister en zijn vazal een vooruitgang!

Met dit plan zou de minister heel veel geld kunnen besparen, hij wil immers in heel Friesland op termijn maar DRIE politiebureaus open houden en heel team verkeer NN, dus de afdelingen Groningen, Drenthe en Fryslan, naar Drachten verplaatsen. Het merendeel van de collega’s zou dan in aanmerking komen voor de 45 cent voor de meer afgelegde kilometers ivm woon- werkverkeer. Nu niet meer dus.

Dan hebben wij nog zoiets als de LAR. Dat staat voor Landelijke Arbeids Regeling. Op enig moment kwam men er achter dat, met name door personeelstekorten en sterk wisselende diensten het niet meer verantwoord was om medewerkers volgens de ATW te laten werken. De Algemene Arbeidstijd Wet staat onder andere maximaal 7 aaneengesloten nachtdiensten en gebroken diensten toe.  Door overuren en wisselende diensten kwam het personeel niet meer tot rust wat uitval door ziekte veroorzaakte.

Er is een beperking op de ATW gezet door het LAR aan te nemen. Binnen de ATW mag een medewerker maximaal 7 nachten achter elkaar werken. Ook mag er met gebroken diensten worden gewerkt. Volgens de ATW mag je dus, net als vroeger bij de politie, een dag beginnen met een vroege dienst om ’s avonds een nachtdienst in te gaan. De LAR is ingesteld om het personeel te beschermen tegen burnouts ed. Ik denk dat niemand, in de noodhulp of ergens anders, bij de politie op 7 nachten achter elkaar loopt te wachten.

Nu de politie qua personele bezetting totaal uitgekleed is, zou het volgens de minister in één keer niet meer schadelijk zijn voor het personeel om 7 nachtdiensten en gebroken diensten te gaan draaien? Hoe verzinnen ze het!   Verder wil de minister artikel 12 van de BARP laten vervallen. De BARP, besluit algemene rechtspositie politie, heeft dus alles te maken met de rechtspositie van de politie medewerker.

Artikel 12 van de BARP bepaald onder meer dat een politie medewerker recht heeft op 21 zondagen vrij per jaar. De minister vind 13 vrije zondagen per jaar voor ons wel voldoende. Ook zijn in artikel 12 van de BARP regels vastgesteld over met name de periode waarin een dienstrooster moet worden vastgesteld. Dat betekend als dit vervalt, de baas op elk moment het toch al zeer rekbare rooster van een medewerker kan omgooien zonder dat de medewerker daar iets aan kan doen. Heb je bijvoorbeeld een dag vrij en dan een afspraak met iets of iemand gemaakt, kan de baas ongestraft een dag ervoor tegen je vertellen dat je dienst moet draaien zonder dat die medewerker daar op enige wijze voor wordt gecompenseerd. Onbespreekbaar!

Medewerkers van 55 jaar of ouder kunnen nachtdienst ontheffing krijgen. Nu wil de minister daar van af. Je kunt nog best nachtdienst ontheffing aanvragen maar als op jou team niet ruim voldoende mensen aanwezig zijn om nachtdiensten te draaien zal je, indien je geen nachten meer wil draaien, overgeplaatst worden naar een team die wel genoeg personeel voor de nachten heeft. Bijvoorbeeld Middelburg of Maastricht. Dit is te zot voor woorden. Als het vorig jaar slecht was om op oudere leeftijd nachtdiensten te draaien, en als de minister zijn zin krijgt straks geen vier op een rij meer maar maximaal zeven, dan is dit nu nog even slecht.

Als laatste wil de minister en zijn vazal de RPU afschaffen. De RPU is de Regeling Partieel Uittreden. Medewerkers kunnen 10 jaar voor zij met pensioen gaan gebruik maken van de RPU. Dat betekend dat zij maximaal 2 dagen per periode minder hoeven te werken wat die medewerker maar 1 dag aan loon kost. Omdat de pensioenleeftijd steeds verhoogd, is ook de RPU gerechtigde leeftijd telkens omhoog gegaan. Nu wil de minister er dus helemaal vanaf. Zie je het al voor je, een diender van 67 jaar die in zijn zevende nachtdienst een boef achterna moet rennen, met hem moet vechten om hem aan te houden….   En wat is nou de oorzaak van deze onrealistische eisen van de minister en zijn onder minister?

Jaren geleden heeft de regering besloten dat er een nationale politie moest ontstaan. Dit zou kosten efficiënt werken en iedereen zou er erg happy van worden. Helaas was de werkelijke reden: bezuinigen. De minister had er geen zin meer in om met 26 separate regio’s te onderhandelen voor een CAO en de kosten voor de politie  moesten terug gebracht worden. In 2012 heeft de NPB, de grootste vakbond voor politie medewerkers, al aangegeven dat de bouw van het nieuwe functiehuis zoals het project genoemd werd, niet kon gaan werken. Er werd absoluut geen rekening met tal van zaken gehouden waardoor het hele gebeuren vooraf al een doodgeboren kindje leek. De vakbond heeft de politieleiding een advies gegeven bestaande uit 33 zaken die anders moesten worden geregeld in de ontwikkeling van het nieuwe functiehuis. Helaas, de hele politieleiding heeft absoluut niets gedaan met deze raad.

De toenmalige minister en korpsleider waren in die tijd al jaren bezig om een select groepje mensen in de politietop te werven. Mensen die geen nee zeggen tegen de baas, sommige mensen zouden dat “ja knikkers”  noemen. Nu, ruim 15 jaar verder, is er dus geheel geen verzet meer tegen de huidige korpschef wat het gevolg heeft dat hij alleen heerser is. De politiek heeft nu de juiste man, voor de politiek dan, als korpschef aangewezen, namelijk meneer Akerboom. Meneer Akerboom loopt keurig aan de leiband van de minister en heeft zijn totale personeel geschoffeerd met het zetten van zijn handtekening op de onzalige inzetbrief die hij samen met de minister op papier heeft gezet.

Nu de bonden hebben geconstateerd dat de minister onze rechtspositie aan het aantasten is met deze eisen, hebben de bonden de handen in elkaar geslagen en werd besloten om het al in 2012 aangeboden plan alsnog door te voeren. Dit is het zogenaamde herstelplan van de bonden en is als voorwaardelijk voor het hervatten van de onderhandelingen aan de minister aangeboden. Met andere woorden: Akerboom was als korpschef verantwoordelijk voor de bouw en onderhoud van het functiehuis van de politie. Nu hij op schoot van de minister is gekropen en zijn stoel daardoor is vrijgekomen hebben de bonden gezegd: Meneer Akerboom, u wilt uw werk kennelijk niet doen, dan nemen wij nu plaats op uw stoel die nu toch leeg is en dwingen de minister om het herstelplan alsnog te implementeren voordat wij verder gaan met de CAO.

In de 2e brief van de minister en zijn onderminister deed Akerboom vóórkomen dat hij heel ver in de richting van de bonden was opgeschoven. In werkelijkheid zijn er maar een paar minuscule veranderingen ten opzichte van de eerste brief. Na aandringen van de bonden op een uitspraak over wat de minister nou eigenlijk voor een loonsverhoging wil uittrekken, heeft hij in de tweede brief het loonbod gedaan. Wat is dit loonbod nu precies? De minister wil de CAO die op 1 januari 2018 alk van kracht had moeten zijn, pas vanaf 1 augustus 2018 laten ingaan. Vanaf die datum krijgen wij er 3% bij. Dat is dus gemiddeld over 2018 1,5 %. Dat is onder het inflatie niveau dus schieten we er dit jaar ook bij in. Januari 2019 krijgen we er 2% bij en ERGENS in 2020, dat kan op 1 januari zijn maar ook op 31 december, krijgen we er nog eens 2% bij. Als in 2020 de loonsverhoging op 1 januari ingaat dekt dit net de inflatie af. Ook krijgen wij eenmalig een bonus van 500 euro. Als de 54 % belasting daar van af is hou je netto dus 225 euro van die bonus over.

Ook was Akerboom bereid het zittend personeel de 9 uurs modaliteit te blijven toestaan terwijl nieuw personeel alleen de 8 uurs modaliteit zal kennen. Verder schrijft hij dat het zittend personeel dan wel sterk door de organisatie zal worden gemotiveerd om af te zien van de 9 uurs modaliteit. Nou, ik denk dat wij allemaal wel weten hoe goed de werkgever is in het motiveren in dit soort zaken. Dit zal onherroepelijk tweespalt veroorzaken tussen nieuw personeel die de “privileges” van het zittende personeel niet zal accepteren. Trouwens, als de 9 uurs modaliteit voor het zittend personeel belangrijk is, waarom zou dit voor nieuw personeel dan niet net zo belangrijk zijn.

Ook bied Akerboom in de tweede brief een soort van sportvoorziening aan. Waar dat dan uit moet gaan bestaan, wat het kost of hoe dit moet gaan werken staat nergens. Misschien krijgt elk bureau een sportzaal met sportinstructeurs en krijgen wij de rechten op wekelijks-sporten-in-de-baas-zijn-tijd weer terug maar persoonlijk denk ik dat  het ophoud bij een paar sportschoenen en een sportshirt hoewel het mij ook niet zou verbazen als het alleen bij de veters voor de sportschoenen zal blijven.   MAAR   WEL  ONDER  DE  VOORWAARDEN  DAT  WIJ  DE  BOVENSTAANDE  DIEFSTAL  VAN  ONZE  RECHTSPOSITIE  ACCEPTEREN!

U leest het goed. De korpschef van politie is met de minister overeengekomen dat het politie personeel zeer zwaar moet inleveren op arbeidsvoorwaarden alvorens een bijna inflatie dekkende loonsverhoging ook maar ter sprake kan komen.   Wat hebben wij al ingeleverd de afgelopen jaren? Nou, heel veel. Het ploegenrooster is afgenomen en de ruilvoorwaarde hiervoor wordt nu dus ook afgenomen. De dienstsport, Eens, lang geleden, vroeger dus, hadden wij ook elke maand een ADV dag. In ruil hiervoor moesten wij 1% extra werken zonder betaling. Dat is op jaarbasis ruim twee en een halve dag in ruil voor 12 ADV dagen.

De ADV dagen zijn al jaren geleden afgeschaft, de 1% extra werk bestaat nog steeds, kijk maar in BVCM op het jaarwerkplan bij de uren. In een kolom staan de uren 1% extra werk zonder betaling genoemd. Zodoende hebben wij de jaren dat de ADV dagen zijn afgeschaft, de reeds genoten ADV dagen al lang terug betaald door dit onbetaalde werk. En wij maar denken dat de slavernij is afgeschaft in 18-nog-wat. En zo zijn veel beloften door de werkgever gedaan niet ingelost of inmiddels opgelost, als in verdwenen.

In de inzetbrieven van de minister en Akerboom staat zo ontroerend geschreven hoe blij zij zijn met onze inzet en loyaliteit. Zonder deze had de reorganisatie nooit plaats kunnen vinden en was de politie totaal failliet. En dat is de enige regel in de brieven die echt waar is. En als dank voor onze inzet en loyaliteit worden de duimschroeven nog maar eens extra aangehaald.   Ik hoop echt dat elke collega dit goed leest en herleest en nadenkt over de consequenties van deze dreigbrieven van onze werkgevers. Als dit wordt geaccepteerd zijn wij 150 jaar terug in het arbeidsrecht en dat krijgen wij er nooit meer bij.


Dolf Mauritz Platform Bezorgde DiendersDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...