5G-petitie Stralingsbewust Dronten

Wij, geïnformeerde en bezorgde inwoners van Dronten, constateren:

- dat de telecombedrijven het 5G netwerk gaan uitrollen in Nederland.

- dat de uitrol van 5G er uiteindelijk toe zal leiden dat er elke 150-200 meter een zender op straatniveau moet komen, waardoor mensen zich dichter in de buurt van de zenders bevinden, met een veel hogere frequentie (26 GHz) dan de huidige systemen, een frequentie waarvan de energie veel meer in de huid en het hoornvlies zal worden geabsorbeerd, en dat deze antennes meer gerichte bundels zullen uitstralen.

- dat de Gezondheidsraad (GR) nog steeds uitgaat van een limiet van 61 Volt per meter terwijl de Raad van Europa in resolutie 1815 maximaal 0,2 Volt per meter veilig acht. De voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de GR zegt over 5G: “Maar het is best gek dat we een hele populatie, gedreven door technologie, gaan blootstellen aan iets waarvan we niet zeker weten of het kwaad kan of niet” (Wat zegt de wetenschap over 5G, Universiteit van Nederland).

- dat uit opinie-onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Hart van Nederland (zie v.a. 13:54) blijkt dat 68% van de Nederlanders vindt dat het 5G-netwerk niet mag worden uitgerold zolang niet duidelijk is wat de eventuele effecten daarvan zijn.

- dat meer dan 200 wetenschappers waarschuwen voor gezondheidsrisico’s in een appèl aan de EU en een moratorium adviseren op de uitrol van 5G: https://www.5gappeal.eu/.

- dat men niet met droge ogen kan beweren dat er geen bewijs is van gezondheidsrisico’s van de huidige generaties draadloze systemen, en dat het aannemelijk is dat dezelfde gezondheidsrisico’s ook gelden voor 5G (o.a. 50 studies DNA-schade, oxidatieve stress, Bio-initiative rapport, NTP- en Reflex-studie). Zie https://www.ehtrust.org.

- dat de WHO elektromagnetische straling (waar mobiele telefonie gebruik van maakt) indeelt in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend.

- dat er geen onafhankelijk onderzoek van overheidswege is dat aantoont dat 5G veilig is.

- dat behalve gezondheid ook onze privacy en veiligheid in het geding zijn.

- dat de grote verzekeraars (Lloyd’s of London, Swiss Re, AUVA) letsel door elektromagnetische straling hebben uitgesloten van dekking, omdat het risico niet is in te schatten, en dus onverzekerbaar is.

- dat er burgerinitiatieven lopen waarbij de industrie aansprakelijk wordt gesteld voor toekomstige gezondheidsschade door 5G.

- dat er wereldwijd protesten zijn van burgers tegen 5G, in het bijzonder op 25 januari 2020 op 265 plaatsen in de wereld tegelijk.

- dat mensen die dicht bij de nieuwe zenders wonen in landen zoals Zwitserland waar de uitrol van 5G al is begonnen, gezondheidsklachten rapporteren.

- dat een 20-tal gemeenten waaronder Amsterdam, Eindhoven en Maastricht een kritische zienswijze hebben ingediend bij het Ministerie bij de internetconsultatie Wijziging Telecommunicatiewet (Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode, 16-7-2019), waarop in totaal maar liefst 1167 reacties zijn ingediend.

- dat de Rijksoverheid een dusdanig groot financieel belang heeft bij de uitrol van 5G, door de verwachte miljardenopbrengsten van de aanstaande frequentieveilingen, dat dit moeilijk te rijmen is met de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en er sprake is van belangenverstrengeling.

- dat gemeenten en burgers buiten spel gezet worden door financiële belangen van zowel de telecombedrijven als de Rijksoverheid.

- dat de gemeente het risico loopt dat zij in de nabije toekomst niets meer te zeggen heeft over de plaatsing van zenders op publieke infrastructuur zoals lantaarnpalen, terwijl zij nog wel verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan.

- dat wij in feite proefkonijnen zijn voor dit experiment.

Wij verzoeken de gemeente Dronten:

- geen tests of uitrol van 5G toe te staan voordat gedegen onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en natuur, en in te zien dat voorop lopen met de uitrol van 5G een serieus risico inhoudt.

- om zich samen met de VNG in te zetten voor het behoud van lokale zeggenschap over plaatsing van antennes. (Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode).

- burgers actief, eerlijk en open te informeren over het 5G-beleid en ook de daarmee gepaard gaande geldstromen.

- openbaarheid te geven m.b.t. informatie en procedures ten aanzien van het ‘plaatsingsplan’, en onafhankelijke metingen te doen van veldsterkte voor en na de plaatsing van zenders.

- om het voorzorgsprincipe te hanteren, d.w.z. geen zenders toe te staan nabij gevoelige locaties waar mensen zich langdurig in de bundel bevinden en het ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable) toe te passen.

5G-is-niet-veilig-informeer-jezelf-31.jpg


stralingsbewustdronten@send2.xyz    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik stralingsbewustdronten@send2.xyz om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...