4 eisen voor een waardige geboorte

http://www.naissancerespectee.be/wp-content/uploads/2014/06/logo-nl.png

Petitie voor een waardige geboorte

 

In België komt één op vijf kinderen ter wereld met een keizersnede en bestaan er grote verschillen tussen kraaminstellingen: In Wallonië worden meer dan 30% van de geboortes ingeleid, het hoogste percentage in Europa. In Vlaanderen ondergaan meer dan 50% van de vrouwen een episiotomie. Deze cijfers liggen boven de internationale normen en aanbevelingen.

Hoewel de toegenomen kennis van het menselijk lichaam, de evolutie van de technologie en de algemene toegang tot verloskundige diensten heel wat levens hebben gered, weten we vandaag ook dat de medicalisering van de kraamzorg gepaard gaat met neveneffecten die soms ernstiger blijken dan het kwaad dat zij geacht worden te voorkomen. Gebrek aan informatie, beleidskeuzes in het ziekenhuismanagement,  en het gebrek aan ondersteuning van minder-gemedicaliseerde bevallingsopties, zorgen ervoor dat zwangere vrouwen niet altijd vrij kunnen kiezen, hun rechten niet kunnen laten gelden en geen inspraak hebben bij de geboorte van hun kind.

Politici en medici moeten waken over het oordeelkundig gebruik van methoden en technieken doe, als  ze systematisch of foutief toegepast worden, een stroom interventies, complicaties en onnodige gezondheidszorgkosten met zich kunnen meebrengen. Evidence Based Medicine (EBM of geneeskunde op basis van bewijs) toont de noodzaak van prioriteiten in de zorgverlening, aangepast aan individuele omstandigheden.

Wij, burgers, gebruikers, gezondheidswerkers, mensenrechtenverenigingen, feministen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, definiëren vier grondregels voor een waardige geboorte:

1. Systematische en volledige informatie over kraamzorg.

Alle jongeren moeten, in het kader van hun seksuele en reproductieve voorlichting, informatie krijgen over het verloop van de fysiologische bevalling en de opties voor kraamzorg: in een ziekenhuis, geboortecentrum, technisch plateau, thuisbevalling..

Bij de vaststelling van de zwangerschap en als ze ermee instemt ze te voldragen, moet elke vrouw volledige en objectieve informatie krijgen over alle beschikbare opties voor de opvolging van haar zwangerschap en bevalling, ongeacht of het toezicht gebeurt door een gynaecoloog, huisarts en/of verloskundige, en rekening houdend met haar gezondheidstoestand, affiniteiten en geboorteplanning.

2. Transparante kraamzorgcijfers (ziekenhuizen en andere praktijken)

De statistieken van elk ziekenhuis ivm keizersnedes, triggers, episiotomies en epidurale anesthesie moeten publiek beschikbaar zijn. De transparantie van deze gegevens is een voorwaarde om vrouwen en koppels in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over de plaatskeuze van de bevalling. Deze gegevens zijn ook noodzakelijk voor een geïnformeerd publiek debat. Tevens dient een grote kwalitatieve studie gevoerd te worden over de ervaringen van vrouwen in de verschillende plaatsen van bevalling in ons land.

3. Voorkomen van ongerechtmatige medische interventies

Onnodige en routinematige medische ingrepen, uitgevoerd zonder de geïnformeerde toestemming van de patiënte (zoals routinematige vaginale onderzoeken, kunstmatige versnelling van contracties, een ongemakkelijke bevallingspositie, niet-essentiële episiotomie, ...), moeten erkend worden als daad van verloskundig geweld. Preventiebeleid is hiervoor dringend noodzakelijk.

4. Capaciteitsopbouw en complementariteit van verloskunde professionals

Verschillende professionals (gynaecologen, huisartsen, verloskundigen) begeleiden aanstaande moeders tijdens de zwangerschap en bevalling. De behoeften van betrokkene, haar partner en kind moeten centraal staan bij al deze actoren. Om een continuüm van zorg te waarborgen moeten de interacties, de samenwerking en de wederzijdse erkenning tussen de verschillende actoren van de bevalling verbeterd worden. Om de natuurlijke mechanismen van de bevalling te respecteren, is bij de organisatie van de kraamzorg het garanderen van medische veiligheid onlosmakelijk verbonden met het garanderen van een emotionele veiligheid.

Als u deze vier fundamentele eisen, zodat de geboorte gerespecteerd vinden ook, dan teken de petitie!

Contact :
info@naissancerespectee.be

www.naissancerespectee.be

 

Bijwerking van 2 juli 2014 :

  • Onze institutionele ondertekenaars :

Alter-NativeSBruxelles LaïqueUnion Professionnelles des Sages-Femmes Belges  -  GAMSMDN NamurGraciosa asblFemmes et Santé asblCEFA asblGarance asbl“Marie accouche là” BlogHuman Rights in ChildbirthAssociation Francophone des Sages-femmes CatholiquesFédération des maisons médicales

 

Hartelijk dank aan hen voor hun steun !


Plateforme pour une naissance respectée    Neem contact op met de schrijver van de petitie