WUR: Continue with Agro-Ecology on an organic basis!

-- English -- see Dutch version below 

Zwolle, Biobeurs, January 21st – 22nd 2015,

WUR: Continue with Agro-Ecology on an organic basis!

Dear Executive Board of Wageningen UR,

We, students, farmers, processors, retailers, researchers, consultants, and all parties involved in the Dutch organic sector, present at the BioBeurs, the event where the Dutch organic agricultural sector meets, are shocked by the departure of Pablo Tittonell from the WUR. We believe the chair group Farming Systems Ecology, as set up by professor Pablo Tittonell, should be fully preserved at Wageningen UR.

We request the WUR to look for an equally capable fulltime professor, to lead and continue the direction that Pablo Tittonell conveyed.

Last year Pablo Tittonell presented his agro ecological vision, which is broader than organic agriculture, at the BioBeurs, and his vision was embraced by the participants. There is great support for his agro-ecological approach on an organic basis, not only in The Netherlands but also abroad.

The continuation of this field seamlessly fits the wish of Mw. Louise Fresco, chair of the board of Wageningen UR, to strive for more contact and support between society and science. In the case of organic agriculture there is great support for this contact. A professor working from organic principles belongs at a multiform university which desires to be in the center of society. This also applies for the extraordinary chair group Organic Plant Breeding, which requested a prolongation from the 1st of March onwards. Such chair groups can act as bridges between (conventional) scientific knowledge and organic approaches.

 

The Dutch organic sector cannot exist without a scientific basis. The first generation of organic farmers had to invent the art of sustainable farming by themselves. At the moment the second generation of organic farmers and seed growers is growing fast, and in order to support them in the ongoing development of a more sustainable organic agriculture, inspiring scientific support is essential. Not to rebel against other forms of agriculture but to give sustainability a concrete interpretation. Our sons and daughters, and a lot of other enthusiastic young people, deserve education and science for our common future.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwolle, Biobeurs, 21-22- januari 2015.

WUR: Ga door met Agro-Ecologie op biologische grondslag!

Geacht college van bestuur van Wageningen UR,

Wij (boeren, verwerkers, retailers, onderzoekers, adviseurs en alle andere partijen die betrokken zijn bij de biologische sector in Nederland), aanwezig op de Biobeurs, de beurs voor de hele bio-sector in Nederland, zijn geschrokken van het vertrek van Pablo Tittonell bij de WUR. Wij vinden dat de leerstoelgroep Farming Systems Ecology, zoals die ingevuld werd door hoogleraar Pablo Tittonell,  volledig behouden moet blijven op Wageningen UR.

Wij vragen de WUR te zoeken naar een fulltime gelijk(w)aardige, nieuwe hoogleraar die de leiding neemt en doorgaat op de weg die Pablo Tittonell aangegeven heeft. 

Vorig jaar heeft Pablo Tittonell zijn agro ecologische visie, die breder is dan biologische landbouw, gepresenteerd op de Biobeurs en zijn visie werd omarmd door de aanwezigen.  Er is een groot draagvlak voor zijn agro-ecologische benadering op biologische grondslag,  niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.

De continuering van dit vakgebied sluit naadloos aan bij de wens van Mw. Louise Fresco, voorzitter van het bestuur van Wageningen UR,  meer contact en draagvlak te creëren tussen wetenschap en samenleving. In het geval van de biologische sector is er groot draagvlak voor dit contact.  Een hoogleraar die werkt vanuit het biologische gedachtengoed hoort thuis op een pluriforme Universiteit die midden in de samenleving wil staan. Dit geldt ook voor de buitengewone leerstoel Biologische Plantenveredeling waarvoor een verlenging vanaf 1 maart in aanvraag is. Dergelijke leerstoelen kunnen de brug slaan tussen de reguliere kennisontwikkeling en de biologische benaderingen.

De Biologische sector in Nederland kan niet zonder een wetenschappelijke ondergrond. De eerste generatie biologische boeren heeft de kunst van het duurzaam boeren veelal zelf uit moeten vinden. Op dit moment is de tweede generatie bio-boeren en zaadtelers sterk groeiend en om die te ondersteunen in het verder verduurzamen van de biologische landbouw is een bevlogen wetenschappelijke ondersteuning onontbeerlijk. Niet om ons af te zetten tegenover andere vormen van landbouw maar vooral om duurzaamheid een andere concrete invulling te geven. Onze zonen en dochters en veel andere bevlogen jonge mensen verdienen onderwijs en onderzoek voor onze gezamenlijke toekomst.