wij gaan vóór windmolens in Mol!

Coöperatief windproject Mol

 

Als u deze petitie tekent bent u vóór windmolens in Mol.

Er gaat een petitie rond tegen het onderstaande windmolenproject. Help mee een tegengewicht hiervoor te bieden.


Mol heeft het ‘burgemeester convenant’ zopas getekend en verbindt zich ertoe om tegen 2020 , 20% minder CO2 uit te stoten! Zo kunnen wij ons steentje bijdragen tegen vb. de klimaatsverandering of het verminderen van het fijn stof dat onze levens verkort met 1 jaar en luchtwegaandoeningen verhoogt zoals astma bij onze kleine kinderen om maar een paar gevolgen te noemen.

Hoe?  Een eenvoudige manier is om voor hernieuwbare energie te kiezen denk aan zonnepanelen, maar ook aan windmolens, niets schoner en veiliger en je hoeft er zelf niets voor te doen, behalve door er NIET tegen te zijn, maar juist VÓÓR.
Wil jij ook meehelpen voor de toekomst van onze kinderen...?
Meer info over het project:

Coöperatief windproject Mol

 

Twee grote overheidsinstellingen, SCK•CEN en VITO, slaan de handen in elkaar en lanceerden samen een oproep voor een partner om windturbines te plaatsen op hun terreinen. De uitvoering van het project werd aan Ecopower gegund.

De voordelen zijn legio. Een deel van de elektriciteit kan rechtstreeks ter plaatse verbruikt worden bij beide instellingen. De rest, ongeveer 60%, gaat het net op. Dat is voldoende om meer dan de helft van de Molse inwoners te voorzien van hernieuwbare elektriciteit.

Omdat Ecopower een echte coöperatie is, kan ieder die dat wil ook echt mede-eigenaar worden. Het is een investering in een duurzaam project: winning van hernieuwbare energie van eigen bodem. De geproduceerde elektriciteit kan bovendien thuis afgenomen worden.

Het project

Ecopower vraagt een vergunning aan voor acht windturbines op de terreinen van SCK•CEN en VITO in Mol. De windmolens worden opgesteld op een dubbele lijn parallel met het kanaal Bocholt-Herentals. Het betreft traag draaiende windturbines met een grote rotordiameter  tot 117 meter en een vermogen van 2 tot 3 MW op een mast tot 140 meter hoog.

De windturbines passen perfect in het “Kaderplan grootschalige windturbines Mol” van de gemeente, in het windplan van de provincie Antwerpen en in de doelstellingen van de Vlaamse overheid voor hernieuwbare energie en CO2-reductie. Dankzij moderne technologie blijven de effecten van schaduw en geluid binnen de strenge Vlaamse Vlarem normen. De veiligheid van de windturbines voldoet aan de hoogste standaarden. Ze worden onder meer voorzien van een automatische ijsdetectie en luchtruimsignalisatie.

Een uitgebreide natuurtoets naar fauna en flora met bijkomend veldonderzoek naar vogels en vleermuizen is uitgevoerd. Deze studie toont aan dat het project realiseerbaar is in harmonie met de natuur en  mitigerende maatregelen  zorgen  voor een minimale impact. Er wordt bijvoorbeeld niet gebouwd tijdens het  broedseizoen en er wordt een vleermuis-detectiesysteem voorzien.

Het projectvoorstel beantwoordt met andere woorden aan de doelstellingen van de Vlaamse overheid en voldoet op alle niveaus aan de gestelde randvoorwaarden. Bovendien kan iedereen rechtstreeks mede-eigenaar worden in het project  en elektriciteit afnemen van de windturbines aan een democratische prijs, via het zuivere coöperatieve model van Ecopower cvba.

Participatie is goed, rechtstreekse participatie is beter

Ecopower is een zuivere coöperatie. Bijna 50.000 mensen zijn rechtstreekse eigenaars van het bedrijf en de projecten. Ze investeren samen in hernieuwbare energieproductie met windturbines, waterkracht, zonnecellen en biomassa. Ze kunnen ook de geproduceerde elektriciteit en houtpellets afnemen: zo krijgen ze greep op hun eigen energievoorziening. Veel coöperanten worden aangetrokken door het aanbod van lokale groene stroom aan een faire prijs, anderen ook door het dividend dat normaal jaarlijks uitgekeerd wordt.

Zo ook voor dit project: de investering van ongeveer 30 miljoen euro zal volledig openstaan voor de bevolking. Een deel van de geproduceerde elektriciteit zal rechtstreeks verkocht worden aan SCK-VITO. De rest, ongeveer 60%, gaat het net op. Dat is voldoende om meer dan de helft van de Molse inwoners te voorzien van hernieuwbare elektriciteit. Dit mag je gerust letterlijk nemen, want het liefst ziet Ecopower dit project volledig ingevuld worden door de lokale bevolking, zodat het hun project wordt en de meerwaarde van het project hen ten goede komt. Dat is de doelstelling van burgercoöperaties (of REScoops) die overal in Europa in opmars zijn.

Crowd-funding is hip! Maar coöperaties doen als bijna 200 jaar aan crowdfunding…  In Duitsland, Nederland en Denemarken schieten de energie-coöperaties als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels heeft de Europese koepel van energiecoöperaties, REScoop.eu, al meer dan duizend van dergelijke verenigingen geïnventariseerd. De inschatting is dat het een veelvoud is. Ook de Europese instellingen zijn, ondermeer ook door de bankencrisis, zeer geïnteresseerd in de coöperatieve aanpak. Coöperatief ondernemen in hernieuwbare energie is een manier van ondernemen die dicht bij de mensen staat, een investering in iets concreet in je buurt, en bovendien een stap naar meer onafhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen. Mensen voelen zich nu vaak bekocht en gemanipuleerd door multinationals die nu de markt in handen heb. Door rechtstreekse participatie in eigen projecten nemen ze zelf de productie van hun energie in handen.

Yes! in my backyard

“Ja, ik ben vóór hernieuwbare energie en een duurzame toekomst; ik ben voor windturbines, maar waarom moeten die per se hier komen?”

De vraag is gekend. Ze heeft intussen een naam gekregen: het ‘Nimby-syndroom’. Nimby staat voor ‘Not In My BackYard’ oftewel: ‘niet in mijn buurt’. Het is een maatschappelijk fenomeen: we rijden graag met de auto maar we willen geen snelweg in de buurt. We eten graag een stukje vlees maar willen geen varkensstal of slachthuis in de buurt, we willen op wereldreis maar we willen geen vliegveld vlakbij. Zo kan een maatschappij natuurlijk niet functioneren en dus is het de taak van de overheid om dit te regelen.

Daartoe zijn verschillende initiatieven genomen. Zo is er de nieuwe milieuwetgeving Vlarem, die de impact van windturbines op de omgeving sterk beperkt, het windplan Antwerpen dat een eerste houvast biedt voor een structurele aanpak op provinciaal niveau, en het Kaderplan Grootschalige Windturbines Mol op gemeentelijk niveau.

Door het aanvaarden van de beperkte impact van het lokaal produceren van de energie die we nodig hebben, hernieuwbaar en duurzaam, nemen we onze verantwoordelijkheid op: zonder onze kinderen op te zadelen met de gevolgen van luchtvervuiling,  klimaatwijziging, …. Zo kunnen we ons comfort duurzaam in stand houden.

 

Meer info:

 

http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/kunnen-windmolens-mensen-ziek-maken

http://www.lne.be/themas/vergunningen/nieuwe-milieuvoorwaarden-voor-windturbines

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geluidsniveaus.svg

http://lichtbeeldgeluid.nl/geluid/akoestiek/hoe-hard-klinkt-een-decibel/

https://www.facebook.com/windmolensinMol?bookmark_t=page

http://www.ecopower.be/index.php/onze-projecten/wind-mol

http://www.gemeentemol.be/nieuwsdetail.aspx?id=1483

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/Geluidskaarten

http://www.youtube.com/watch?v=tP-KlpLQOJU