VerkeersveiligheidElzen

De verkeerssituatie rondom onze school, Montessoribasisschool De Elzen, is structureel onveilig. Als gevolg van een aantal ingrijpende veranderingen in het verkeer en de directe omgeving van de school is de verkeersdruk in de Elzenstraat onverantwoord toegenomen. De oversteek bij de Noordhoekring vanuit de binnenstad is gevaarlijk. Daarbovenop wordt de situatie nog verslechterd door regelmatige tijdelijke verkeersomleidingen en bouwverkeer.


Wij – kinderen, ouders en teamleden van Montessoribasisschool De Elzen – roepen de gemeente op verantwoordelijkheid te nemen en vanaf nu het belang van de verkeersveiligheid rondom de school  prioriteit te geven.

 

Wij eisen dat de gemeente Tilburg:

• een onafhankelijk verkeersonderzoek laat doen naar de verkeersdruk en -veiligheid in de Elzenstraat, de Noordhoekring en omliggende omgeving;

• de resultaten van dat onderzoek deelt met directie en medezeggenschapsraad van Montessoribasischool De Elzen;

• passende maatregelen treft om de verkeersveiligheid rondom onze school blijvend te verbeteren;

• vanaf nu rekening houdt met de belangen van de school en als gemeente onverkort zorg te dragen voor de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen en hun ouders.

• per direct in samenwerking met de school oplossingen biedt voor een acute

verbetering van de huidige verkeerssituatie.