Urgent Burgerverzoek: wij willen zichtbare én meetbare bestuurlijke zorg voor bomen in Amsterdam Noord!

Urgent Burgerverzoek: wij willen zichtbare én meetbare bestuurlijke zorg voor bomen in Amsterdam Noord!

 

Er worden ruim 2.163 bomen gekapt voor stadsuitbreiding in Noord (Elzenhagen, Sixhaven/Buiksloterweg). Dit aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Dit aantal is zonder de reguliere kap (164 stuks in het eerste kwartaal van 2020 en 87 bomen wegens iepziekte in het Vliegenbos in 2020).

 

Wij vinden de optelsom te hoog. Door grootschalige kap groeit een hele generatie op met minder boom-groen; minder zuurstof, minder koelte, meer luchtvervuiling. Kap treft flora, fauna en waterhuishoudens rond bomen. Stadsuitbreiding zorgt voor een ecologische sterfte of schaarste omdat grote gebieden verstenen. Herplante, geïsoleerde bomen bieden geen nieuwe levenskansen aan organismen: één her-plant-boom in een stoep is iets anders dan een bos. Een struik levert minder op dan een boom. 

 

De verplichte herplant wordt niet uitgevoerd: van in de loop van drie jaar 5722 gekapte bomen zijn er slechts 215 herplant (mei 2020). Wethouder geeft toe dat het optuigen van de dienst moeizaam verloopt. Het duurt jaren voor de herplant-boom dezelfde grootte heeft als de omgehakte boom. Verloren boom-jaren halen we nooit meer in. 

We kunnen de bomen niet missen. Herplant en behoud van bomen moet prioriteit krijgen.

 

Wij willen duidelijk geïnformeerd worden over aanstaande kap in buurten én willen graag accurate totaaloverzichten van heel Noord zien: er is een bomen-regie nodig voor het hele stadsdeel. Juist nu er veel gebouwd en dus gekapt wordt. De aangeboden ‘bomen-boekhouding’ voldoet niet.

 

Bestuur en bedrijven kiezen vaak voor afkoop van de taxatiewaarde van bomen. Storting in het groenfonds zorgt voor een verstoring binnen de boomgroen-verdeling omdat herplant vaak ver buiten het kapgebied plaatsheeft. Of er vindt uitstel plaats, door gebrek aan geschikte plant-locaties. De afkoopregeling moet stoppen: kap moet ter plaatse en direct hersteld worden. 

 

Gekapte bomen gaan naar Stichting Stadshout, meubelindustrie en andere houtverwerkende bedrijven. Wij zijn van mening dat het beter is de takken en stammen in het kapgebied te houden omdat deze kans biedt tot nieuwe ecologie. Of maak er snipper-paden van. Liever niet aanbieden aan biomassa-centrales.

 

Veel wordt vandaag ‘slim’ of ‘smart’ aangepakt. Bij onze stadsuitbreiding merken we daar weinig van. Wij zouden een groen-sparende werkwijze willen zien binnen het ontwikkelen van stadsuitbreiding. Wij vragen het bestuur zich te verdiepen in alternatieve ecologische werkwijzen en/of scenario’s. Groenbehoud én stadsontwikkeling, ze kunnen elkaar versterken.

De relatie van mens en natuur moet opnieuw gewogen en op waarde worden geschat. Een burgeronderzoek daarnaar bevelen we met klem aan. Deze zou de basis kunnen zijn voor een groenere stadsuitbreiding die wel rekening houdt met en respect heeft voor de reeds bestaande groenstructuur (de scheggen) in ons stadsdeel waarin wij leven. 

 

Een boom moet net zo belangrijk worden als het waterpeil, niet verplaatsbare leidingen, urgente stadsuitbreiding, een fietspad of wat verder een geldend argument blijkt te zijn voor kap. Een boom is een levend wezen, een boom kan niet vluchten naar elders. Het populaire idee dat een boom vervangbaar is blijkt niet correct.

 

Tot slot: wij vernemen graag welke concrete maatregelen er worden genomen na het aanbieden van deze petitie. 


Burgers van Noord, De Voortuin van Noord, Stichting W.H.Vliegenbos, Red de bomen in Amsterdam Noord, Groene Longen, Kerstbomenbos Amsterdam Noord, Partij van de Ouderen Amsterdam Noord BOOM 7 en ieder    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Burgers van Noord, De Voortuin van Noord, Stichting W.H.Vliegenbos, Red de bomen in Amsterdam Noord, Groene Longen, Kerstbomenbos Amsterdam Noord, Partij van de Ouderen Amsterdam Noord BOOM 7 en ieder alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...