Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomst voor het Hosten van Online Petities

Laatst bijgewerkt: 2024-05-20

Deze Overeenkomst is tussen Petities.com (Petitions24 Oy), hierna te noemen de Dienstverlener, en de auteur van de petitie.

Dienstbeschrijving

Petities.com biedt een online platform voor het maken en hosten van petities. Als auteur van een petitie wordt u beschouwd als de Verwerkingsverantwoordelijke, en u beslist over de inhoud van de petitie, wat van de ondertekenaars wordt gevraagd, de doeleinden voor de verwerking van hun persoonsgegevens, en de duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen.

Leeftijdsvereiste

Je moet minstens 18 jaar oud zijn.

Schorsing en Beëindiging van Accounts

Wij behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de dienst te weigeren.

Verantwoordelijkheden van de petitie-auteur

De auteur van de petitie stemt ermee in alle nodige inhoud voor de petitie te verstrekken en is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en legaliteit van deze inhoud.

Intellectueel Eigendom

De auteur van de petitie behoudt alle rechten op de inhoud van hun petitie en verleent de Dienstverlener een licentie om de inhoud te hosten en weer te geven.

Aansprakelijkheidsbeperking

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit deze Overeenkomst.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de dienstverlener jegens de auteur van de petitie voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen, hetzij uit overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins, het totale bedrag dat door de auteur van de petitie aan de dienstverlener onder deze overeenkomst is betaald, overschrijden.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Finland.

Wijziging van Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

Verboden inhoud

Schending van privacy

Het delen van privé-informatie over individuen zonder hun toestemming.

Pesterijen en pesten

Gerichte inhoud tegen particulieren, die kan leiden tot persoonlijk letsel of smaad.

Haatdragende taal

Inhoud die geweld, discriminatie of haat tegen individuen of groepen bevordert op basis van kenmerken zoals ras, etniciteit, religie, handicap, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Oproepen tot geweld

Inhoud die geweld tegen anderen aanzet of verheerlijkt.

Seksuele inhoud

Imitatie

Je voordoen als iemand anders of een organisatie vertegenwoordigen zonder toestemming.

Commerciële spam

Ongevraagde promoties, links, of enige andere vorm van ongeautoriseerde reclame.

Schendingen van Intellectuele Eigendomsrechten

Inhoud die inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van iemand anders zonder toestemming.

Verheerlijking van terrorisme

Inhoud die terroristische organisaties of terroristische daden ondersteunt of verheerlijkt.

Grafisch geweld

Inhoud die geweld of de gevolgen van geweld grafisch weergeeft, wat verontrustend kan zijn voor kijkers.