Stop schenden mensenrechten en wapenleveranties aan Indonesie

ENGLISH VERSION below (scroll)

Aan:      Tweede Kamer der Staten-Generaal

T.a.v.: Commissie Buitenlandse Zaken                                                                                                                                                         Postbus 20018                                                                                                                                                                                                    2500 EA DEN HAAG

Datum:  10 maart 2012

Onderwerp: Aanbieden petitie

Geachte Leden van de Commissie Buitenlandse Zaken,

Nederland bouwt voort op haar Mensenrechtenstrategie ‘Naar een menswaardig bestaan’ ( 2007), en richt zich op vrijheid,  veiligheid en welvaart. Een initiatief dat wij Stichting Saka Mese Nusa AlifURU  en sympathisanten zeker ondersteunen.  Helaas moeten wij met toenemende ongerustheid constateren dat de mensenrechtensituatie in Maluku (Molukken) onder een steeds zwaardere druk komt te staan. Wij willen daarom op 27 maart a.s. een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer inzake de mensenrechtensituatie in Maluku.  In deze petitie vragen wij aandacht voor onderstaande punten die de schrijnende situatie waarin het inheemse AlifURU volk verkeert AlifURU is de oorsponkelijke naam van ons (Zuid) Molukkers, de inheemse bewoners van Maluku.

Wapenleveranties aan Indonesië

 • Het inheemse AlifURU volk ziet het leveren van wapens   (of wapenonderdelen) aan de Indonesische overheid als een extra bedreiging in haar bestaan. Militaire bases en controleposten worden over geheel Maluku gevestigd. Het Indonesische leger en de politie zijn vaak betrokken bij het intimideren en gebruik van gewapend geweld tegen het inheemse AlifURU volk.

Maluku thuishaven Djihad terroristen

 • Als zogenaamde transmigranten komen Djihad strijders Maluku via  Ambon binnen. Mannen, soms ongehuwd of met hun gezinnen. Even als alle andere transmigranten krijgen ze een nieuwe KTP (Identiteits kaart) waarin staat dat ze ingezetenen zijn van de provincie Maluku. Ook krijgen ze een huis met grond voorzien van een certificaat dat zij de eigenaar zijn. Ze vormen een uiterst extremistische groepering die streven naar een Islamitische Indonesische staat.  Het inheemse AlifURU volk, zowel islamieten, christenen en hindu (oude AlifURU geloof) vreest dat met de komst van deze ‘verborgen’ Djihad strijders gewelddadige conflicten niet lang zullen uitblijven.

Ontmantelen adat systeem

Adat vormt de kern van ons bestaan als het inheemse AlifURU volk. Adat is een leefwijze, die al generatieslang wordt gerespecteerd en nageleefd en waarin onze rechten en plichten zijn vastgelegd en geregeld, zoals: de verdeling van de gronden; de zorg voor onze natuurlijke leefomgeving hoe die in balans te houden; hoe wij de relatie met onze medemens moeten onderhouden. Het is dankzij de Adat dat het Moluks AlifURU  volk zowel Christenen, Islamieten als Hindu (=oude AlifURU geloof) eeuwenlang in vrede naast en met elkaar kunnen leven. En het is ook dankzij de Adat dat wij generatieslang onze natuurlijke leefomgeving in evenwicht hebben weten te houden.

De Indonesische regering is bezig het Adat systeem in Maluku te ontmantelen. Door de Adat gronden aan transmigranten uit Java en andere eilanden buiten Maluku of aan (buitenlandse)  bedrijven toe te wijzen, wordt de Adat op een systematische wijze ontmanteld.

Land betekent voor de inheemse AlifURU vanuit de Adat gezien een recht door ‘Upu Lanite Latane’,  ‘God’ ( ) aan hem gegeven. Land vormt zijn leven en toekomst. Deze vorm van illegale landonteigening betekent een enorme bedreiging voor het bestaan van het inheemse AlifURU volk. Het inheemse AlifURU volk eist de teruggave van haar adat gronden.

Natuur, voedsel en natuurlijke rijkdommen

 • Illegale houtkap/ ontbossing. In Maluku hebben 50 houtkapmaatschappijen concessies gekregen om hout te kappen. Een grote oppervlakte hectare oerwoud verdwijnt op die manier. Het inheemse AlifURU volk leeft van wat het oerwoud hen levert zoals: voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen.  Zij hebben er hierbij altijd voor gezorgd dat het evenwicht in de natuur niet verstoord wordt.
  Door deze ontbossing wordt op sommige eilanden al gevreesd voor  voedselzekerheid, treedt erosie op en vinden grondverzakkingen plaats. De roep dat alle houtconcessie onmiddellijk moeten worden ingetrokken worden steeds luider onder het AlifURU volk.
 • Transmigratie. Met de overplaatsing van duizenden Javaanse, Madurese en Buginese gezinnen naar Seram en Buru wordt de toch al kwetsbare natuur nog meer bedreigd, omdat  meer oerwoud gekapt moet worden t.b.v. woongebieden voor de transmigranten en mogelijk voor palmolieplantages. Ook vreest het inheemse AlifURU volk een minderheid te worden in eigen land. Het inheemse AlifURU volk eist dan ook dat de transmigratiepolitiek onmiddellijk gestopt moet worden.
 • Olie en gasboring/exploitatie in nationaal park. Op het eiland Seram wordt in het nationale park van Manusela naar olie- en gasbronnen gezocht en op sommige plekken is al tot exploitatie overgegaan. Manusela werd in 1997 tot nationaal park benoemd en heeft een unieke maar ook een kwetsbare biodiversiteit en ecologisch systeem. Het AlifURU volk is nimmer over de olie- en gasboringen cq exploitatie geïnformeerd en heeft ook nooit in de winsten c.q. opbrengsten gedeeld.

Vrijheid van Meningsuiting

 • In Maluku is het verboden je uit te spreken voor de R.M.S., in het bezit hebben van R.M.S. documenten of zelfs een R.M.S. vlag, zonder zware mishandelingen of extreem lange gevangenisstraffen te riskeren. Wanneer de maand april, m.n. de datum 25 april nadert vreest het inheemse AlifURU volk voor zogenaamde sweepings- willekeurige huiszoekingen en aanhoudingen- op verdenking van eventuele R.M.S. activiteiten.                                                                                                                                                             R.M.S. is de Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuidmolukken). Op 25 april 1950 riep het Zuidmolukse volk de Onafhankelijkheid uit van de R.M.S.

Met de petitie willen we uw aandacht op bovenstaande punten en u vragen de Nederlandse regering op te roepen om:

 1. geen wapens meer aan Indonesië  te leveren
 2. bij de Indonesische overheid aan te dringen op het naleven van de rechten van het AlifURU volk, zoals onder meer vastgesteld in de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken (2007). In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd deze Verklaring  met een overdonderend meerderheid, waaronder ook Nederland en Indonesie, aangenomen.
 3. Het bezoek van de Nederlandse mensenrechtenambassadeur aan Indonesie van .. tot .. aan ook hiervoor aan te wenden de Indonesische overheid te wijzen op het respecteren en het naleven van de rechten van het AlifURU volk

 

Hoogachtend,

 

Robert Assenberg

Stichting Saka Mese Nusa AlifURU

Mobiel: 06.36438173

Email:  robert.assenberg@versatel.nl

Site   :  www.nusaalifuru.org

 

ENGLISH VERSION

To  :       Tweede Kamer der Staten-Generaal

T.a.v.: Commissie Buitenlandse Zaken                                                                                                                                                             Postbus 20018                                                                                                                                                                                                     2500 EA DEN HAAG

 

Date:  March 10, 2012

Subject: Offering petition

Dear Members of the Committee on Foreign Affairs,

The Netherlands has been building its’ human rights strategy for a ‘dignified existence’ (2007), by focusing on freedom, security, and prosperity for all human beings. It’s an initiative the Sake Mese Nusa AlifURU foundation definitely supports. Unfortunately, we are coming to the fearful conclusion that the human rights situation in Maluku (the Moluccan) is being threatened more than ever.
We therefore want to offer a petition on March 27 to the Dutch members of Parliament ‘Tweede Kamer’ regarding the human rights situation in Maluku. In this petition, we want to bring attention to the following points, which showcase the poignant situation of the indigenous AlifURU people. AlifURU is the original name of the (South) Moluccan people, the indigenous people of Maluku.

Weapon delivery to Indonesia

 • The Netherlands’ delivery of (components of) weaponry to the Indonesian army is a threat to the indigenous AlifURU people. Military bases and checkpoints are being established across Maluku, and the Indonesian army and police often use intimidation and armed violence against the idigenous AlifURU people.

Maluku home to Djihad terrorists

 • Djihad activists enter Maluku as so-called transmigrants via Ambon. Mainly men, sometimes unmarried, or with their families. Just like all other transmigrants to Maluku, they receive an identity card that shows they’re citizens of the province of Maluku. They also receive a house with property, including a property owning certificate. These Djihad transmigrants form an extremely extremistic group, whose purpose is to make Indonesia one Muslim nation.
  The indigenous AlifURU people, including Muslims, Christians and Hindus, fear these ‘hidden’ Djihad activists will bring along violent conflicts.

Dismantle adat system ‘Adat’ is a deeply rooted cultural system which has been holding our rights and duties for many generations, such as: care for a balanced natural environment, relationships with other people, and distribution of land. It’s perceived as the core of the existence of the indigenous AlifURU people. Through Adat, the Moluccan AlifURU people (Christians, Muslims, and Hindus) have been living peacefully together for centuries. And it is thanks to the Adat that for generations we have managed to keep our natural environment in balance.

The Indonesian government has been trying to dismantle the Adat system. By illegally giving Adat property land to transmigrants from other islands and (foreign) companies, the Adat cultural system is being dismantled.


Property and land has a deeply rooted cultural meaning for the AlifURU people: from Adat, the right to land is given through ‘Upu Lanite Latane’, ‘God.’ Land forms life and future. This illegal form of disowning property land has played a huge threat in the existence of the indigenous AlifURU people. The indigenous AlifURU people demand return of their adat property.

Nature, food and natural resources

 • Illegal logging and deforestation: 50 log and deforestation companies have received concessions to log land in Maluku, resulting in the dissapearance of many hectares of native forest. The indigenous  Alifuru people lives of what the forest provides them as food, medicines, building materials. They have always ensured that the balance of nature is not disturbed.

This illegal deforestation has a huge impact on the existence of the indigenous AlifURU people. It results in a lack of food, erosion and ground subsidence. The AlifURU people demand an immediate halt to the logging and deforestation.

 • Transmigration.Thousands of Javanese, Madurese and Buginese families are being transmigrated to Seram and Buru. This is another threat to the vulnerable state of the Maluku environment and the traditions of the indigenous AlifURU people. More deforestations are taking place because the transmigrants need housing properties and possibly for palm oil plantations. Furthermore, the AlifURU people feel threatened to become a minority in their own country. The indigenous AlifURU people demand an immediate halt to the transmigration.
 • Oil and gas winning/exploitation in national park. There’s an active search for oil and gas resources in national park Manusela on island Seram. In some instances, exploitation is already taking place. Manusela became a national park in 1997. It has a very unique and vulnerable biodiversity and ecological system. The AlifURU people were never informed about the oil and gas winning, and have never received profits.

Freedom to express opinion

 • In Maluku, it’s forbidden to speak your opinion on the R.M.S. It’s also illegal to posess R.M.S. documents or the R.M.S. flag. Violators risk severe torture or long prison sentences. Especially when April 25 nears, the AlifURU people fear ‘sweepings’: random house searches and arrests for R.M.S. activities. R.M.S. is the Republik Maluku Selatan (Republic of South Maluku). On April 25 1950, the South Moluccan people declared themselves independent.

With this petition we want to bring attention to the points above, and we want to call the Dutch government to:

1. Stop delivering weapons to Indonesia
2. Insist the Indonesian government to be complient with the rights of the AlifURU people, which were declared in the UN declaration for the Rights of the Indigenous Peoples (2007). This declaration has been accepted by the UN with a large majority, including the Netherlands and Indonesia.
3. Appove a visitation of the Dutch human rights ambassador to Indonesia, to insist the Indonesian government to respect and comply with the rights of the indigenous AlifURU people.

 

Awaiting your reply

 

Sincerely,

 

Robert Assenberg

Saka Mese Nusa AlifURU Foundation

Mobile: 06.36438173

Email:  robert.assenberg@versatel.nl

Site   :  www.nusaalifuru.org