Help, Red de Emblemse velden

Opmerkingen

#2

Ik woon zelf in Emblem en wil het laatste beetje mooie in ons dorp graag zo houden.

Eline Van Tendeloo (Ranst, 2023-05-09)

#3

Ik vind dat Ranst landelijk is en landelijk moet blijven.

Patrick Laureys (Ranst, 2023-05-09)

#4

Ik vlak naast het geïmpacteerde veld woon.
Wij zijn met ons gezin bezorgd om volgende zaken:

Wateroverlast en strijd tegen overstroming of overstromingsgevaar:

Het gebied sluit aan bij Hagenbroek. Het woord zegt het zelf.

Door het verharden zal het water dat nu via de velden rustig kon insijpelen tot grondwater uiteindelijk zijn weg zoeken via de verharde wegen naar de riolering. Met als gevolg dat de huizen in lager gelegen gebied, (omliggende straten en Ranstsesteenweg richting kruispunt met Liersesteenweg), die al ingekleurd staan als overstromingsgebied, deze risico’s zullen mogen dragen en misschien ook voelen.

Wanneer deze gronden zullen bebouwd en mogelijk opgehoogd worden, is er een zeer grote kans op wateroverlast in de directe en de ruime omgeving.

Strijd tegen droogte:

Het veld laat in de natte maanden (herfst maar vooral winter) toe dat het regenwater doorsijpelt om de grondwaterreserves aan te vullen. Heden zorgen de landbouwgewassen ook nog eens voor voldoende waterabsorptie.

Na de oogst staat het veld leeg in herfst en winter en een groot deel van de lente. Dan kan het water juist goed in de bodem dringen om de grondwaterreserves aan te vullen.

Door de kleigrond gebeurt dat heel traag. De grond is na regenval gedurende lange tijd verzadigd.

Verkeer:

Het kruispunt Ranstsesteenweg met Liersesteenweg zijn nu al overbelast. Hagenbroek Noord wordt nu al als sluikweg gebruikt.

Inplanting sociale woningen:

In de jaren 1960 werd hier aan de overzijde van de Ranstsesteenweg de wijk van de Kleine Landeigendom gebouwd. Urbanistisch geen succes. Sociale woningen dienen zo direct mogelijk tegen bestaande dorpskernen ingeplant te worden op wandelafstand van de voorzieningen.

Met dit project zal men deze manke situatie bestendigen en de problemen van mobiliteit en sociaal contact (met de dorpskernen) nog vergroten.

Hier is dichtbij tevens geen openbaar vervoer en dan nog zeer beperkt qua aansluitingen.

Nutsvoorzieningen:

In zulke afgelegen wijk moet alles nieuw aangelegd worden terwijl bij gespreide inplanting van sociale woningen nabij of in bestaande kernen, die voorzieningen er al zijn.

Gebruik huidige gronden:

Het betreft zeer vruchtbare landbouwgrond. Dergelijke grote landbouwpercelen zijn tegenwoordig zeldzaam.

Natuur:

De bosjes en de lege akkers vormen een regelmatig gebruikte en veilige rustplaats voor honderden vogels, waaronder reigers, ganzenkolonies en zelfs ooievaars. Ook fazanten, hazen en zelfs een enkele keer een ree. Dit gebied sluit naadloos aan met het Hagenbroek. Hieruit kunnen we concluderen dat dit zeer waardevol landschap is.

Breder kader:

Deze plannen druisen in tegen de huidige milieunoden en tegen de visie van hogere overheden.

In het 'beleidsplan ruimte' van de provincie Antwerpen lezen wij letterlijk de volgende kernprincipes:

Zuinig ruimtegebruik / natuur bewaren / eigenheid bewaren / aandacht voor bereikbaarheid / onbebouwde ruimte bewaren / reeds bebouwde efficiënter gebruiken / woningen in stads- en dorpskernen / woonuitbreidingsgebieden niet meer aansnijden.

Deze verkaveling gaat in tegen elk van deze elementen.

De gemeente Ranst verwijst naar een 'studie' waarbij hogergenoemde argumenten geminimaliseerd of ontkend worden. De bewoners kennen deze buurt echter beter.

De gemeente Ranst zegt ‘onder druk te staan van de Vlaamse regering om sociale woningen bij te bouwen’. In een interview uit 2020 zegt de burgemeester dat door deze verkaveling de achterstand ineens wordt goed gemaakt. En dat inwoners van Ranst voorrang zullen krijgen.

Dat is dan het argument om een heel grote concentratie sociale woningen aan de Handboogweg, Ranstsebinnenweg en Weidestraat te bouwen, zonder rekening te houden met inplanting in agrarisch gebied, in kleigrond, met duidelijk aanwijsbare gevaren van overstromingen voor de reeds bestaande huizen in de nabije omgeving, met meer verstedelijking in plaats van minder is dit de gemakkelijke optie voor de gemeente.

ALTERNATIEVEN:

Om hogergenoemde redenen willen we pleiten voor meer intelligente oplossingen dan de gemakkelijkheidsoplossing van een grootschalige inname van deze open ruimte:

- Renovatie van bestaande (sociale) woningen. Eventueel aankoop van oude woonpanden.

- Kleine projecten, verspreid over het grondgebied.

- Aankoop en inrichting van oude industrieterreinen, oude verharde legerterreinen, leegstaande loodsen.

Christine Hoebrechts (Ranst, 2023-05-09)

#6

Iedereen zijn mond vol heeft over betonstop en de tekorten aan water en wazr er dan nog mooie weiden en natuur is, gaat men het volbouwen!!! Is men niet verlegen😡

Denise Van Achter (Schot, 2023-05-09)

#8

Ik ben voor het behoud van de open ruimtes.

Tine Beckx (Aartselaar , 2023-05-09)

#9

Komt pal tegen het bedrijf van de zoon te liggen. Zo kunnen de nieuwe bewoners achteraf komen klagen van ocerlast

Fons Daems (Schoten, 2023-05-09)

#13

Grote concentratie is een belasting voor de buurt

Alfons Vanlook (Ranst, 2023-05-09)

#14

De grootschaligheid van dit plan gaat zware problemen doen ontstaan voor de ganse omgeving.
Verkeersoverlast die zich niet alleen zal beperken tot de directe buren.
Ontharding is tegenwoordig hét codewoord maar hier doet men het omgekeerde met een gebied dat reeds eeuwen de taak van spons vervult en voor de natuur van belang is.
Niemand van onze gemeente heeft hier iets aan.
Het lijkt eerder op een uitbreiding van Lier op grondgebied Ranst.

Antoine Verbist (Emblem (Ranst), 2023-05-09)

#16

Ik eveneens bezorgd ben over wateroverlast, verdwijnen van natuur/dieren, meer sluikverkeer, verkeersdrukte. Zulke projecten kunnen beter verspreid worden in kleinere projecten over heel de gemeente zodat er minder overlast is voor natuur/omwonenden en verkeer.

Stefan Van Camp (Ranst, 2023-05-09)

#22

De verkeersdrukte zal enorm toenemen, weer een stuk natuur dat verdwijnt, de extra verharding doet de kans op wateroverlast toenemen.

Roel Dillen (Emblem, 2023-05-09)

#24

Er geen enkele grond is om de sociale woningen op deze plaats te rechtvaardigen. Alle redenen hierboven zijn een feit, de weilanden zijn noodzakelijk om een goede waterhuishouding te garanderen.
Ranst verplicht zijn nieuwe bewoners om zo weinig mogelijk te verharden, maar zal op een, voor 150 woningen, beperkte plaats gaan verharden en ophogen. Dit is om problemen vragen voor ofwel de toekomstige bewoners, ofwel de buurtbewoners.

David Vaneynde (Emblem, 2023-05-09)

#26

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is!

Lennert Waegemans (ranst, 2023-05-09)

#27

deze kant van emblem heeft voor de gemeente weinig te betekenen

roger der kinderen (emblem, 2023-05-09)

#31

Ik onderteken omdat deze gronden met landelijk karakter veel te waardevol zijn voor mens en dier om bebouwd te worden. Ik vrees eveneens voor wateroverlast en verkeershinder.

Noella Dyckmans (Emblem , 2023-05-09)

#32

Ik het vind het schandalig hoe onze groene gemeenten in sneltempo verdwijnen

Davy Vinckens (Ranst, 2023-05-09)

#34

Ik ben voor het behoud van open ruimte en minder verharding.

Inge Rombouts (Emblem, 2023-05-09)

#35

De natuur moet behouden worden we zitten in een groene gemeenten met groene bestuursleden dus moeten ze niet alles volbouwen.

Jens Peers (Antwerpen , 2023-05-09)

#36

Ik wens niet nog meer verstedelijking in deze regio.

Isabelle Merckaert (Ranst, 2023-05-09)

#41

Omdat ik het jammer vind dat er een mooi stuk landschap weg zou gaan.

Loren Pittoors (Ranst, 2023-05-09)

#43

Emblem een landelijke gemeente moet blijven.
Ben speciaal hier komen wonen voor het landelijke karakter.

Jimmy Vloeberghs (Emblem , 2023-05-09)

#45

Omdat dit een groene zone moet blijven met een mooi stuk natuur

Ils Castermans (Lier, 2023-05-09)

#47

Ik hou van de natuur in mijn straat!

Nathalie Vicic (Emblem, 2023-05-09)

#49

Het de natuur en de landelijk karakter van onze gemeente bedreigen door winstbejag van enkelingen .
Er staan trouwens genoeg lege gebouwen die dienst kunnen doen voor de doelgroep die ze willen bereiken.

Jean Paul Dheere (Emblem, 2023-05-09)

#56

In de negen jaar dat ik in Ranst woon ( ik kocht een bestaande woning) er al veel te veel natuur verdwenen is. Ontharding is nodig, op alle niveaus. Bovendien is de natuur juist de rijkdom van Ranst. Alstublieft, verkwansel die niet...

Ann Convents (Ranst , 2023-05-09)

#60

Woonachtig in lager gelegen gebieden

Driss Dirkx (Emblem, 2023-05-10)

#61

Dit mijn woongebied is en ik wil deze rustig houden

Lise Wouters (Emblem, 2023-05-10)

#62

Zie boven

Frank Brijs (Boechout, 2023-05-10)

#63

Ik onderteken omdat er te veel wordt gebouwd in broechem. Het rustige mooie dorp valt weg. De kern wordt momenteel echt letterlijk vol gebouwd en nu dit. Het is te veel, stop met het bijbouwen ....

Sabine Eben (Broechem , 2023-05-10)

#64

Ik pleit voor het groenbehoud in onzr mooie gemeente
Er is al veel te veel verkaveld en bebouwd

Carl Balemans (Ranst, 2023-05-10)

#66

Omdat je deze gebieden niet moet bebouwen. Deze gebieden helpen de natuur!

Britt En Jan Loquet-lambrechts (Zandhoven , 2023-05-10)

#69

Eigenbelang! Verschrikkelijk. Wij wonen op de ranstsesteenweg 57 en wij hebben al meerdere keren iets aangevraagd.(wat geen grote inpakt heeft op deze mooie natuur) en dit werd steeds geweigerd. En nu willen jullie dit mooie stuk veranderen in een sociale wijk? Verschrikkelijk.

Femke Maes (Emblem, 2023-05-10)

#71

Ik onderteken omdat het spijtig zou zijn dat het zoveelste stukje rustgevende en mooie natuur plaats zou moeten maken voor een hoop stenen en veel geluidshinder.

Marina Celis (Emblem , 2023-05-10)

#72

De Emblemse velden zijn een oase van rust en moeten dat ook blijven. Het is nog één van de weinige plekjes natuur in Emblem waar mens en dier ten volle van rust en stilte kunnen genieten.
De zanger Louis Neefs uit Gierle verwoorde het in zijn lied "Laat ons een bloem":
Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee!

Jef Pets (Emblem, 2023-05-10)

#75

Blijven verharden en ophogen kan niet blijven duren.
Natuur wordt steeds teruggedrongen en gemanipuleerd. Dit kan niet blijven duren.

Steven Van Eester (Emblem, 2023-05-10)

#77

ik hou van groen en rust
en wil na verharding en bouw geen wateroverlast want dat blijft nu op de velden,wat ook gewassen opleverd

rina blanpain (Emblem, 2023-05-10)

#78

We een jong gezin zijn en niet willen dat onze nu redelijk rustige woonwijk overstelpt wordt met verkeer (en gevaren met zich meebrengt voor onze kindjes) en omdat we genieten van de natuur die door dit project zou weggeveegd worden. Er zijn veel dieren in de omgeving die hun thuis zullen kwijtraken door de bouw van deze woningen. Er wordt nog veel landbouw bedreven op de gronden. Deze zou ook niet meer kunnen functioneren. Het is niet de plaats voor zulk project.

Isabelle Verschueren (Emblem, 2023-05-10)

#80

Natuur en landbouwgrond kan in deze tijden niet meer omgezet worden naar woongebied.
Dat druist in tegen de betonstop en ook een goede waterhuishouding.
Idd van de overlast van het verkeer op deze as nog gezwegen en openbaar vervoer dat veraf licht voor een doelpubliek dat hiervan veel gebruik maakt.

Wendy Wellens (Lier, 2023-05-10)

#81

Er al genoeg bebouwd is. Ontharden is de boodschap niet ontbossen!

Steven Fierens (Emblem, 2023-05-10)

#82

"Never change a winning team", nu is Emblem nog "a winning team" dus hou het gezellig !!!!!!

Anne-Marie Lossy (Emblem, 2023-05-10)

#84

Akkoord met de argumenten

Frederic Jaminet (Emblem, 2023-05-10)

#85

Groot Ranst moet een groen dorp blijven

Miek De Keyser (Ranst, 2023-05-10)

#88

Dat is een plek waar kunnen wij verschillende dieren zien. Dat is een stuk natuur en wij moeten die beschermen.

Ewelina Trenczek (Emblem, 2023-05-10)

#91

Ze hier alles volbouwen en wijzelf mogen niks meer.
Ineens is de natuur toch niet meer zo belangrijk!
De drukte op de toeganswegen is nu al te zwaar!

David Govaerts (Emblem, 2023-05-10)

#97

Ik onderteken omdat ik het onterecht vind dat deze natuurgebieden verkaveld worden. We moeten deze stukken natuur absoluut bewaren.! We mogen zelf niet zomaar bomen verwijderen van de gemeente, er wordt aangeraden om zelf een boom te planten, niet te maaien.....Om natuur te bewaren..,?er moet een bouwstop komen ! andere slechte woonpanden moeten worden aangekocht en deze terug tot een nieuwe woning maken. Als ook legerterreinen, oude industrietereinen, lege loodsen. Er zijn genoeg alternatieven!!!!!!

Machteld VAN DEN BOSCH (Emblem, 2023-05-10)

#98

Dit is overstromingsgebied wat ervoor gaat zorgen dat er gigantische waterlast komt als dit bebouwd wordt !
Dergelijke hoge concentratie op zo'n kleine oppervlakte van sociale woningen trekt trouwens de hele samenleving in de buurt scheef.

Dirk Luijts (Emblem, 2023-05-10)

#99

Ik ben volledig tegen de verkaveling.

Patrick Verhelst (Emblem, 2023-05-10)

#106

Er zijn genoeg alternatieve plaatsen voor sociale huisvesting. Onze velden dragen bij aan het landelijk karakter van onze streek, en voorzien ons van een lokaal belangrijke voedselproductie. Deze velden moeten dus behouden worden ipv weeral te wijken voor bebouwing.
Meer sociale huisvesting bouwen is trouwens geen oplossing. Meer "werkaanmoediging" tegen eerlijk loon zodat er minder sociale huisvesting nodig is daarentegen...

Wouter V.A (Lier, 2023-05-10)

#109

Natuur moet blijven!!!! Geen gebouwen!!!!!

Ingeborg Van Dooren (Ranst, 2023-05-10)

#112

In Lier moeten mensen hun klinkers uitbreken om het water in de grond te laten dringen.Dat is op 500m.Hier zou men 8 ha open grond naar de bliksem helpen.Kafka.Er zijn voldoende terreinen,met lelijke legerloodsen,die men onbenut laat.

Florent Berkvens (Ranst, 2023-05-10)

#113

Er nood is aan gebieden zoals deze voor dieren van allerlei aard en de rust die deze gebieden uitstralen zeer belangrijk zijn voor mens en dier.

Tinne Pets (Ranst, 2023-05-10)

#114

Geen weilanden meer inlijven om aan woonuitbreiding te doen!!! Is niet meer van deze tijd.

Philip De Raes (Emblem, 2023-05-10)

#115

Ik onderteken omdat ik wil dat er eindelijk eens werk gemaakt wordt van de betonstop. Er zijn leegstaande en/of te koop aangeboden huizen genoeg die grondig dienen gerenoveerd te worden. Door deze als gemeente zelf te laten verbouwen ben je zeker dat ze voldoen aan de huidige normen

David Van Dooren (Lier, 2023-05-10)

#116

Vlaanderen dringend nood heeft aan open ruimte
en een beter urbanisatie beleid ! Stop de betonwedren in aanloop naar de betonstop !

linda vermeulen (gent, 2023-05-10)

#117

In Emblem is er al genoeg gebouwd en dat beetje natuur en het landelijke willen we behouden

Johan Thys (Emblem, 2023-05-10)

#119

Ik het eens ben met de aangevoerde argumenten

Katrien Van den Brande (Emblem, 2023-05-10)

#121

Tegen de verharding

Jan Blockx (Broechem , 2023-05-10)

#123

Ik teken hierbij bezwaar aan tegen het verkavelen van de embelemse velden en tegen de bouw van nieuwe sociale woningen op projectgebied langs de schranshoeveweg en handboogweg in Emblem.

Petra Berkvens (Emblem, 2023-05-10)

#126

Ik ben akkoord met het feit dat ranst een mooie groene omgeving heeft en dat zou ook zo moeten blijven. De charme van de velden de kleine stukjes bos maken mij en mijn gezin enorm gelukkig. Ik vind t fantastisch om de vele (weide)vogels en andere dieren met regelmaat te kunnen spotten.
En zou het dus ennorm jammer vinden moest dit allemaal verdwijnen voor de zoveelste verkaveling.

Als er in ranst nog veel gebouwd wordt. Kunnen wij niet beloven dat we niet verhuizen naar een andere groene gemeente.

Met vriendelijke groeten
Fam Van Gorp - Van Ostaeyen

Bert Van Gorp (Emblem, 2023-05-11)

#128

omdat er in Vlaanderen te weinig open ruimte is, deze open ruimte moet blijven !!!!!

veerle dierckx (emblem, 2023-05-11)

#132

Verkavelen tot er echt niets groen meer overblijft?
Ik sluit mij aan bij alle argumenten die deze groep naar voor brengt!

Sandy Everaert (Emblem , 2023-05-11)

#133

Ik onderteken dit omdat hier een mooie natuur verdwijnt. Het gebied is veel te drassig. Bij regenval staat het gebied onder water, wateroverlast is nu al een probleem. Te dicht gelegen bij de Liersebaan. De lange file bij het oversteken van de Rantsesteenweg naar de Liersesteenweg gaat nog voor meer problemen zorgen op dit heel druk bereden kruispunt.

Marina Van Linden (Ranst, 2023-05-11)

#134

De emblemse velden moeten blijven!
Hagenbroek noord heeft nu al veel last van water en verkeer. Deze leiden zelfs tot vechtpartijen en wateroverlast tot aan de voordeur.

Ann Mees (Lier, 2023-05-11)

#136

Dit gebied een belangrijke ecologische en landschappelijke functie heeft

Luc Daniëls (Emblem, 2023-05-11)

#137

Ik onderteken omdat dit project veel te grootschalig is, wateroverlast en sluipverkeer in de hand werkt.
Omdat dit eens te meer landbouwgronden zijn die moeten verdwijnen voor de betonbazen.
Omdat Emblem/Ranst een landelijk karakter moet behouden. Eens te meer gaat een waardevol natuurgebied verloren!

Paul Dupont (Emblem, 2023-05-11)

#138

Er is zo weinig groen, waarom dit ecologisch waardevol gebied betonneren terwijl men de mond vol heeft van een betonstop in Vlaanderen...

Kathleen Van Impe (Emblem, 2023-05-11)

#143

ik het belang van open ruimte maar al te goed besef!

Manuel Van Dooren (Lier, 2023-05-11)

#145

Ik in de buurt woon en omdat deze semi permanent onder water staan en de bouw van het appartement de problemen nog groter zal maken

Nick Collyns (Emblem, 2023-05-11)

#146

Ik ben hier komen wonen voor de vele groene weilanden. Het verkavelen maakt mij zeer ongelukkig. De natuur is belangrijk!

Jolien Vande Steene (Emblem, 2023-05-11)

#149

Het groen moet blijven in Emblem!

Steven Verelst (Emblem, 2023-05-11)

#152

Omdat de weinige natuur die ons rest gevrijwaard moet blijven!

Fabienne De Vree (Emblem, 2023-05-11)

#153

Wij wonen vlak aan de overkant op de ranstsesteenweg van de verkaveling en we weten uit ondervinding dat dit overstromingsgebied is , alles staat nu al constant onder water en wat gaat het geven dat daar alles nog is wordt vol gebouwd. Een dikke nee voor ons !!!!

Saskia Sweert (Emblem , 2023-05-11)

#156

Ik onderteken omdat we het groen dat ons nog rest moet blijven. Verkaveling leidt tot overstromingen.

Esther De Maeyer (Broechem, 2023-05-11)

#157

Ik onderteken omdat Ranst groen moet blijven en omdat ik geen wateroverlast door een slecht beleid wil.

Leonie Dubois (Ranst, 2023-05-11)

#159

Ik sluit mij aan bij alle genoemde argumenten.

Ilse Boeren (Emblem, 2023-05-11)

#164

Er is TE VEEL verstedelijking!!

Marleen Swaelen (Morstel, 2023-05-11)

#165

Alles wordt volgebouwd, wateroverlast staat nu al constant onder water ... Waar is de groene gemeente Ranst naartoe... overbelasting van verkeer en noem maar ...ik volg daarmee alle bovenstaande argumenten.

MARK MÜLLER (Emblem, 2023-05-11)

#169

Het beetje groen ,moet groen blijven! Er zijn genoeg bestaande panden die leeg staan of waar niets mee gedaan wordt !doe daar iets mee dat is op termijn alleen al meerwaarde !

Sarah Van de Velde (Lier, 2023-05-11)

#172

Ik het behoud van natuur zeer belangrijk vind - het is zeer belangrijk

Max Severins (EMBLEM, 2023-05-11)

#173

Laat de natuur de natuur zijn. Er worden al veel te veel huizen/appartementen neergepoot. Het voelt meer en meer verstikkend aan. Sta ook eens stil bij alle diertjes die in deze natuur leven !!

Nadia De Locht (Viersel, 2023-05-11)

#177

de groene rand van de stad… de groene rand moet blijven!

Kim Van Ostaeyen (Emblem, 2023-05-11)

#181

Ik onderteken omdat er al zoveel groen moet wijken voor bakstenen

Hilde Smout (Minderhout, 2023-05-11)

#184

De motivering 100% klopt

Thomas Goedseels (Emblem, 2023-05-11)

#190

Ik teken bezwaar aan omdat deze mooie natuur behouden moet blijven en er verder naar alternatieven gekeken moet worden.

Bovendien vrezen wij voor wateroverlast in de omgeving. De grond is hier op dit moment al erg nat, extra huizen zo dichtbij gaat voor grote problemen zorgen.

Sarah Schaerlaeckens (Ranst, 2023-05-11)

#192

Er wordt al genoeg volgebouwd rond deze streken!!!

Maxim Krol (Rants, 2023-05-11)

#200

Er geen natuur opgeofferd moet worden voor het probleem met (sociale) woningen. De natuur helpt ons. Denk aan ontspanning, verkoeling in de zomer, ons drinkwatervooriziening.... Maar wat doet de mens voor de natuur??? Bitter weinig. Een geveltuintje in de stad zal de zaak niet oplossen.

Davina Stabel (Deurne, 2023-05-12)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...