PETITIE TEGEN VONNIS PLAGIAAT LUC TUYMANS

FOR ENGLISH, see below

In de Zaak Katrijn Van Giel vs. Luc Tuymans heeft de rechter in Antwerpen zoals bekend beslist dat het schilderij ‘A Belgian Politician’ van Luc Tuymans plagiaat is van de foto die Katrijn Van Giel maakte van Jean-Marie Dedecker. Deze uitspraak vinden wij onaanvaardbaar en bovendien naast de kwestie.De uitspraak gaat uit van kwade wil en bedrog van de kunstenaar, terwijl daar geen sprake van is. Wie het werk van Tuymans kent, weet dat het gebruik van fotografisch bronnenmateriaal deel uitmaakt van zijn praktijk als schilder en mee de inhoud van zijn werk bepaalt. Luc Tuymans heeft daar trouwens nooit een geheim van gemaakt. Hij publiceerde meerdere boeken waar dat bronnenmateriaal in opgenomen is en in zowat elk interview communiceert hij erover.Stromingen in de hedendaagse kunst, de hele popart en het Fotorealisme zouden ondenkbaar zijn geweest zonder deze act van appropriating. Marcel Duchamp maakte al meer dan 100 jaar geleden duidelijk dat door een beeld of object te hergebruiken, door het te verplaatsen naar een andere contextvreemde omgeving, de betekenis en het statuut van het object verandert. Met andere woorden: de intentie van de kunstenaar en de context zijn essentieel om de inhoud en het statuut, de lezing van een beeld of een object te bepalen en dus niet zozeer het object of het beeld zelf.In het vonnis dat de aard van de praktijk van de kunstenaar negeert, wordt gefocust op de overeenkomsten, terwijl er meer zou moeten gefocust worden op de verschillen tussen beide beelden en op de aard van de artistieke praktijk en de hedendaagse kunst. Op een vormelijke overeenkomst na, hebben de twee beelden niets met elkaar te maken. De betekenis en het statuut, de functie van de beelden, het medium, het auteurschap en de intentie van de auteurs zijn totaal verschillend.De Intentie van de fotograaf was om het leed van Dedecker te tonen. Omdat de foto in de krant als illustratie bij een artikel verscheen, had die een tijdelijke functie. Het is een publiek beeld dat zich niet als kunstwerk presenteerde omdat het geen autonome positie had. Het beeld werd in grote oplage verdeeld en verspreid op het internet.De intentie bij Luc Tuymans om ‘A Belgian Politician’ te maken, was totaal anders. Hij wilde in tegenstelling tot de fotograaf géén portret maken van Dedecker. Zelf zegt hij hierover: ‘Op de foto zie je de populistische politicus Jean-Marie Dedecker, een man van vlees en bloed, die gebukt gaat onder de kwellingen van het politieke bedrijf. De fotografe heeft een beeld vastgelegd waaruit een grote empathie voor haar onderwerp spreekt. Het schilderij heeft een volstrekt andere betekenis, het toont een quasi skeletachtige figuur, in zilverachtig licht. Het geschilderde beeld is koud en onrustig, het roept een sfeer van dreiging op en wordt huiveringwekkend. De empathie is weggeborsteld, de anekdote vernietigd. Het beeld is naar een ander niveau getild – het is emblematisch geworden voor het spook van het populisme dat door Europa waart.’*Het werk van Tuymans heeft een andere functie en een andere betekenis en ziet er anders uit. Doordat de rechter deze zaak beschouwt als plagiaat, gaat die voorbij aan de artistieke toevoeging van de kunstenaar, aan zijn werkmethode en de totaliteit van zijn oeuvre, aan de aard van de moderne en de hedendaagse kunst. Zeggen dat dit plagiaat is, is zeggen dat de kunstenaar aan de foto niets toegevoegd heeft en komt neer op het criminaliseren van de kunstenaarspraktijk.Omdat deze uitspraak een aanslag is op de aard van de kunstenaarspraktijk, kunst en kunstenaars verdacht maakt, de vrije expressie van kunstenaars aan banden legt en een smet legt op de kunstgeschiedenis, willen wij bij deze een duidelijk standpunt formuleren tegen de veroordeling en onze steun betuigen aan Luc Tuymans.*Uit Vrij Nederland, 13 Februari 2014 ‘Foto’s schilderen: plagiaat of ‘fair use’, Mischa CohenOndertekenen deze tekst:
Zie onderaan.

ENGLISH VERSION :


PETITION AGAINST THE VERDICT OF PLAGIARISM AGAINST LUC TUYMANS

In the case Katrijn Van Giel vs. Luc Tuymans, as has been reported, the judge ruled that the painting ‘A Belgian Politician’ by Luc Tuymans constitutes plagiarism of the photograph taken by Katrijn Van Giel of Jean-Marie Dedecker. We consider this condemnation to be unacceptable and completely beside the point.

The verdict assumes ill will and deception on the part of the artist, while this is in fact out of the question. Anyone familiar with Luc Tuymans’ oeuvre knows that the use of photographic source material forms an intrinsic part of his practice as a painter and contributes to the meaning of his work. Moreover, Luc Tuymans has never concealed this fact. He has published several books that include his source material and he refers to his sources in just about every interview he has given.

Entire currents in contemporary art, pop art as a whole and photorealism would be unthinkable without this act of appropriating. Over 100 years ago Marcel Duchamp made it clear that the meaning and status of an object change when an image or object is moved into a different context or a different environment. In other words: the artist’s intentions and the context are essential for determining the content and status, and thereby also the reading of an object and not particularly the object or image itself.

This judge’s verdict, which ignores the very nature of the artist’s practice, focuses on the similarities, while the focus should be directed towards the differences between both images and towards the nature of artistic practice and contemporary art. Apart from formal similarities, both images are extremely distinct. The meaning, status and function of the two images and the medium, authorship and intentions of both authors are thoroughly different.

The photographer’s intention was to show Dedecker’s suffering. Because the photograph in the newspaper appeared as an illustration with the article, it had a temporary function. It is a public image; it was not presented as an artwork, because it did not have an autonomous position. The image was distributed in large numbers and spread widely on the Internet.

Luc Tuymans’ intentions for making ‘A Belgian Politician’ were entirely different. In contrast to the photographer’s intentions, he did not want to make a portrait of Dedecker. Of this he has said himself: ‘In the photograph you see the populist politician Jean-Marie Dedecker, a man of flesh and blood, who is suffering from the torments of the political enterprise. The photographer has registered an image that conveys empathy for her subject. The painting has a completely different meaning: it shows a quasi-skeletal figure in a silvery light. The painted image is cold and restless; it exudes a threatening, eerie atmosphere. Empathy has been brushed away; the anecdote is demolished. The image is lifted to another level – it has become emblematic for the spectre of populism that rages throughout Europe.’ *

Tuymans’ painting has a different function and meaning; it looks different, too. By considering this case to be plagiarism, the judge is ignoring the artistic contribution that the artist made; she is ignoring his working methods and the entirety of his oeuvre, as well as the nature of modern and contemporary art. To say that this is plagiarism is to say that the artist did not add anything to the photograph and in essence adds up to the criminalization of artistic practice.

This verdict is an assault on artistic practice; it renders art and artists suspect and limits artists’ freedom of expression. It constitutes a slur on art history. This is why we wish to formulate a clear standpoint against this verdict and to express our support for Luc Tuymans.

*From: Vrij Nederland, 13 February 2014 “Foto’s schilderen: plagiaat of ‘fair use’”, (“Painting photographs: plagiarism or ‘fair use’”) by Mischa Cohen

Signatories of this text:Karin Hanssen, kunstenaar en doctoraatsonderzoeker U.A/KASKA; Bertrand Lafontaine, Eindredacteur De Canvasconnectie; Frank Lubbers; Otobong Nkanga; Marlene Dumas; Chris Dercon, Director Tate, Modern, London,U.K.; Ralph Rugoff, Director, Hayward Gallery, London, U.K.; Philippe Van Cauteren, Artistiek Directeur S.M.A.K.; Ann Demeester, Directeur Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem; Anselm Franke; Els Roelandt; Jean-Charles Vergne, Director of FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand, France; Michaël Borremans; Philippe Pirotte, Rektor, Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule, Frankfurt am Main, Deutschland; Niels Van Tomme, Curator, Center for Art, Design and Visual Culture, USA; Michael Amy, Ph.D., Professor of the History of Art, College of Imaging Arts & Sciences, Rochester Institute of Technology, International Association of Art Critics (AICA), USA; Guillaume Bijl; Catherine de Zegher, Directeur, MSK Gent; Giovanni Carmine, Director Kunst Halle Sankt Gallen, Davidstrasse 40, CH-9000 St. Gallen; Dr Maria Anna Potocka, The director of MOCAK, Museum of Contemporary Art in Krakow, Poland; Anna Tilroe, kunstcriticus, curator, vml bijzonder hoogleraar kunst & cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen, NL.; Phillip Van den Bossche, Artistiek Directeur, Mu.Zee; Prof. Dr. Manfred Sellink, General Director KMSKA; Fred Bervoets; Francis Alys; Daan Rau; Carl Depauw , Directeur MAS, Antwerpen; Dirk Braeckman; Henk Visch; Rob Scholte; Loretta Yarlow, Director, University Museum of Contemporary Art, Fine Arts Center 151 Presidents Dr. University of Massachusetts, USA; Taro Amano, Chief Curator at Yokohama Museum of Art, Japan; Eriko Kimura, Curator, Yokohama Museum of Art, Japan; Ulrike Lindmayr, LLS 387; Shaun Gladwell; Flor Bex; Christoph Fink; Joëlle Tuerlinckx; Benjamin Cook, Director LUX London, U.K.; Kenneth Lum , visual artist, curator; Jos Van den Bergh, Coördinator Cinema Zuid; Vaast Colson; Joost Declercq, Directeur, Museum Dhondt-Dhaenens; Charlotte Mullins, Art Critic, Writer and Broadcaster (U.K.); David Broker, Director Canberra Contemporary Art Space, Gorman Arts Centre, Australia; Sabrina Baker, Gallery manager, Canberra Contemporary Art Space, Gorman Arts Centre, Australia; Koen Leemans, cultuurfunctionaris-directeur Cultuurcentrum Mechelen; Marianne Hoet; Geert Op de Beeck; Jason Poirier dit Caulier; Roberto Polo; Carla Arocha; Stéphane Schraenen; Sara Weyns; Claude Blondeel; Manor Grunewald; Frederik Vergaert, Lokaal 01; Seamus Kealy,  Director, Salzburger Kunstverein, Austria; Gregory Salzman, independent curator and writer on contemporary art, MA, USA; Saskia Draxler, Galerie Nagel Draxler, Germany, Christian Nagel, Galerie Nagel Draxler, Germany; Aart van der Kuijl; Damien De Lepeleire; Delphine Bekaert; Jan Hoet junior; Geert Goiris; Adriaan Raemdonck, Galerie Zwarte Panter; Tom Vansant; Prof. Dr. Maximiliaan Martens, Voorzitter Vakgroep Kunstwetenschappen, UGent; Emma Thyssen; Louis De Cordier; William Ludwig; Nadia Naveau; Benny Van den Meulengracht-Vrancx; Robert Devriendt; Ellen De Meutter; Els Opsomer; Jan De Zutter; Alison Engels; Jesus Fuenmayor; Bert Danckaert; Hildegund Amanshauser; Raymond Barion; Lieven Segers; Jasper Krabbé; Jean Bernard Koeman;John Van Oers; Tom Liekens; Benny Boogers; Virginie Bailly; Ives Maes; Nel Aerts; Hans Vandekerckhove; Inge Grognard; Tim Van Laere en Elke Segers, Tim Van Laere Gallery; Goedele Bartholomeeusen; Peter De Cupere; Bert Frings; Ria Verhaeghe; Frank Koolen; Kris Van Dessel; Tinka Pittoors; Jan De Cock; Anny De Decker; Kris Fierens; Sven Augustijnen; Kevin Van Gaver; Anouk Van de Wal; Hilde Van Canneyt; Goele De Bruyn; Jean Michel Botquin, Galerie Nadja Vilenne; Annette De Keyser, Galerie Annette De Keyser: Pieter Vermeersch; Wilfried Huet; Martin uit den Bogaard; Nica Broucke; Michael de Kok; Jan Vanriet; Phil Bloom; Wouter Van der Hallen; Wim Wauman; Marilou van Lierop; Paul Kusseneers; Suzy Kusseneers; Jan Haerynck, schrijver; Pieter Boons; Charles Danby; Anton Cotteleer; Sadie Murdoch; NICC; Roland Patteeuw; Kate Mayne;Tom Mous; Kati Heck; Jayce Salloum; Wilma Sütö, conservator moderne en hedendaagse kunst, Stedelijk Museum Schiedam (Nl.); Joost Zwagerman; Ronald Ophuis; Gijs Kerkhoven; ......