Gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO)

Laatst bijgewerkt: 2024-06-07

Pagina met Subverwerkers voor het laatst bijgewerkt op: 2024-05-12

Deze DPA schetst de voorwaarden waaronder wij persoonsgegevens namens u verwerken.

Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst (Overeenkomst) beschrijft de verplichtingen en voorwaarden waaronder Petitions24 Oy (Dienstverlener) persoonsgegevens namens de petitie-auteur (Petitie Auteur of Verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt bij het bieden van online petitiestartdiensten (Diensten).

Wijziging van Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

Definities en Rollen

  • Dienstverlener: Petities.com (Petitions24 Oy), handelend als Verwerker, verwerkt persoonsgegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke zoals nodig om de Diensten te leveren.
  • Verwerkingsverantwoordelijke: De Petitie Auteur, die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van de van de ondertekenaars van hun petitie verzamelde persoonsgegevens. Als auteur van een petitie die wordt gehost op Petities.com, wordt u beschouwd als de Verwerkingsverantwoordelijke. U bepaalt de inhoud van de petitie, wat er gevraagd wordt van de ondertekenaars, de doeleinden voor de verwerking van hun persoonsgegevens, en de duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen. Petities.com biedt een online platform voor het creëren en hosten van petities, waardoor jij als verwerkingsverantwoordelijke de vrijheid hebt om de data-inzameling en het gebruik ervan voor de petitie te vormgeven volgens jouw doelstellingen en wettelijke verplichtingen.

Verwerkingsomvang

De Dienstverlener zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke en alleen voor zover noodzakelijk om de Diensten te verlenen. De reikwijdte van verwerkingsactiviteiten is beperkt tot het hosten, beheren en faciliteren van online petities.

Gegevensbescherming

De Dienstverlener verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de veiligheid van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies of schade te waarborgen.

Subverwerkers

De Dienstverlener kan subverwerkers inschakelen om te helpen bij het leveren van de Diensten. De dienstverlener zal ervoor zorgen dat verwerkers voldoen aan de gegevensbeschermingsverplichtingen in overeenstemming met deze DPA. U erkent en stemt ermee in dat de Dienstverlener de discretie behoudt om subverwerkers te selecteren en te vervangen indien nodig om de Diensten efficiënt te leveren.

List of the subprocessors. (Laatst bijgewerkt: 2024-05-12)

Verantwoordelijkheden van de Gegevensbeheerder

De Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de verzameling, verwerking en omgang met persoonsgegevens voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Identificatie van de Verwerkingsverantwoordelijke

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het vereist dat de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk wordt vermeld. De volgende bepalingen gelden voor petitieschrijvers die gebruikmaken van onze website:

Individuele Petitie-Auteurs

Als u als individu een petitie aanmaakt, bent u verplicht uw volledige wettelijke naam op te geven. Dit dient als uw identificatie als de verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van de AVG.

Organisatorische Petitie-Auteurs

Als een petitie wordt aangemaakt namens een organisatie, moet de volledige juridische naam van de organisatie worden verstrekt. Daarnaast dient de organisatie een vertegenwoordiger aan te wijzen en contactgegevens te verstrekken van een verantwoordelijke voor gegevensverwerkingsactiviteiten, zoals een Functionaris Gegevensbescherming (FG) of soortgelijk.

Rechten van de Betrokkene

De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de betrokkenen (ondertekenaars van de petitie) hun rechten onder de AVG kunnen uitoefenen, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van hun gegevens, of om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verantwoordingsplicht en Naleving

De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat hij zich aan de AVG houdt, inclusief het reageren op verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Privacybeleid of Kennisgeving

Een duidelijke en toegankelijke privacyverklaring of -melding moet worden verstrekt, waarin wordt uiteengezet hoe persoonsgegevens worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking en hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Kennisgeving van Wijzigingen

Petitie-auteurs zijn verplicht Petities.com (Petitions24 Oy) op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun status als verwerkingsverantwoordelijke of in de contactgegevens van hun vertegenwoordiger.

Jaarlijkse Evaluatie van Gegevensverwerking

De Petitie Auteur is verplicht om jaarlijks een herziening uit te voeren om vast te stellen of er nog een geldige reden is voor de voortzetting van de verwerking van de persoonsgegevens van de ondertekenaars. Deze beoordeling moet de noodzaak en relevantie van de gegevens in relatie tot het doel van de petitie beoordelen. Indien de Petitie Auteur vaststelt dat er geen geldige reden meer is om de gegevens te blijven verwerken, moet hij passende stappen ondernemen om de verwerking te stoppen en de verwijdering van de gegevens in gang te zetten in overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming.

Gegevensbewaring en Verwijdering

Indien de Verwerkingsverantwoordelijke (de auteur van de petitie) enige voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst (DPA) schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet uitvoeren van een jaarlijkse evaluatie van gegevensverwerkingsactiviteiten of het niet verstrekken van een geldige rechtvaardiging voor de voortgezette verwerking van persoonsgegevens van ondertekenaars, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de persoonsgegevens die aan hun petitie zijn gekoppeld te verwijderen of te wissen.

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de verwerker ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen, hetzij uit hoofde van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins, het totale bedrag overschrijden dat door de verwerkingsverantwoordelijke aan de verwerker is betaald krachtens deze overeenkomst.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Finland.