Bezwaar zendmast Loenen aan de Vecht

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Stichtse Vecht

Gemeenteraadsleden van de Gemeente Stichtse Vecht

Monumentenzorg t.a.v. Peter Bos

Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

 

Betreft:

Bezwaarschift tegen vergunningsaanvraag voor plaatsing umts zendmast in de  toren grote kerk in Loenen aan de Vecht.

Aansprakelijkheidsstelling gemeente Stichtse Vecht voor toekomstige materiële en fysieke schade door straling umts zendmast in de toren van de grote kerk in Loenen aan de Vecht

 

Geachte Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht,

Hierbij willen wij, als buurtbewoners,  bezwaar aantekenen tegen  de vergunningsaanvraag (nr. datum) door (Vodafone) voor de plaatsing van  umts zendmasten in de toren van de grote kerk in de dorpsstraat van Loenen aan de Vecht.

Tevens willen wij de gemeente Stichtse Vecht aansprakelijk stellen voor alle materiële en fysieke schade die zal voortkomen uit het plaatsen van umts zendermasten in de toren van de grote kerk in de dorpsstraat van Loenen aan de Vecht

Uit vele onderzoeken blijkt dat de elektromagnetische straling van zendmasten mogelijk vergaande gezondheidsrisico’s kunnen geven.

Wereldwijd zijn er wetenschappelijk onderzoeken gedaan die mogelijke schadelijke effecten aangeven. Recent onderzoek lijkt steeds meer op een nadelige invloed te wijzen.

Uit in juli 2011 geplubliceerd epidemiologisch onderzoek uit Brazilië blijkt dat er een relatie is tussen telecom masten en de dood door tumoren, Deze blijken toe  te nemen in de nabijheid van zendmasten. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21741680?dopt=Abstract

Uit Italiaans onderzoek blijkt dat er een nadelige invloed  van de straling is op bloedlymfocyten ( International Journal of Radiastion Biology), www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21557704?dopt=Abstract

Onderzoek in Australie toont aan dat GSM en UMTS straling van invloed is op cognitieve functies (Journal of Clinical Neurophysiology (2011), doi:10.1016 2011.04.006)

In Duitsland zijn er veranderingen in neurotransmitters gevonden onder invloed van velden van  zendmasten van mobiele telefonie. Wissenschaftlicher Originalbeitrag maart 2011     Samenvatting:

Modification of clinically important neurotransmittersunder the influence of modulated high-frequency fields -A long-term study under true-to-life conditions
This long-term study over one and a half years shows a significant activation of the 60 participants´ adrenergic systems after the installation of a regional mobiletelephone transmitting station in the village of Rimbach (Bavaria).The values of the stress hormones adrenaline and noradrenaline grow significantly during the first six months after starting the GSM transmitter; the values of the precursor substance dopamine decreases substantially after the beginning of theradiation (Wilcoxon test, p<0,0002). The initial condition is not restored even after one and a half years.

Uit onderzoek in 2011 uit Zweden blijkt dat vooral voor het 20e jaar het risico op een hersentumor door het gebruik van mobiele telefonie toeneemt. International Journal of Oncology Mei 2011 38(5):1465-74.  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21331446?dopt=Abstract

Universitair onderzoek in Canada en Oostenrijk toont aan dat mobiele telefonie een negatieve invloed heeft op de zaadkwaliteit bij mannen www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21486411?dopt+Abstract

Onderzoek in 2011 uit Rusland toont effecten van zendmasten mobiele telefoons aan op het auto-immuunsysteem van ratten.  iemfa.org/images/pdf/Autoimmune_Process_after_Long-Term_Low_Leve_Exposure.pdf

Onderzoek in Duitsland geeft aan: hoe dichter bij de zendmast voor mobiele telefonie des te meer gezondheidsklachten.

Op verzoek van de Gemeente Selbitz (ten zuiden van Jena) werd door Dr. Horst Eger  in samenwerking met de 7 plaatselijke artsen in 2009 een dubbelblinde studie uitgevoerd naar de eventuele invloed van een zendmast voor mobiele telefonie op de gezondheid van omwonenden.
Daartoe kregen de omwonenden enquêteformulieren toegestuurd waarop zij aan konden kruisen waar ze last van hadden, zonder dat zij wisten dat zij in 5 groepen waren ingedeeld naargelang de afstand tot de zender (100, 200, 300, 400 meter). Tevens werden controlevragen in de enquête opgenomen.
Er bleek een statistisch zeer significante relatie te bestaan tussen de afstand tot de zender en symptomen als slaapproblemen, depressies, infecties, huidproblemen, hartproblemen en gewrichtsklachten.
De Studie is gepubliceerd in het tijdschrift van de Umwelt Medizinische Gesellschaft (Environmental Medicine Assocation) Feb. 2010: 130-139.

In India adviseert een overheidscommissie drastische verlaging van de  emissienormen. In een interdisciplinair rapport samengesteld door een overheidscommissie in India wordt gedocumenteerd ingegaan tegen de opvatting van de mainstream wetenschap als zou mobiele telefonie geen schadelijke gevolgen hebben.
De commissie doet een aanbeveling om de emissienormen tienvoudig te verlagen en de bevolking voor te lichten over voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefonie.       Bron: Science Insider 4 febr. 2011

Uit een onderzoek van de afdeling sociale geneeskunde van het VU medisch centrum uit 2011 van Prof. Dr. DRM Timmermans, blijkt dat in Nederland ongeveer een miljoen mensen leven die aangeven gevoelig te zijn voor electromagnetische velden, Uit dat onderzoek bleek dat zij 2 keer meer symptomen rapporteerden dan de gemiddelde nederlander. Zij hadden gemiddeld 11 van de 18 symptomen waarnaar gevraagd werd. De symptomen die het meest gerapporteerd werden waren moeheid, hoofdpijn en pijnlijke spieren.

Op de website van het electro-magnetic field portal  staan meer dan 6000 onderzoeken naar de invloed van electromagnetische velden op ons lichaam. Uit vele van de onderzoeken blijkt er een verandering op cel of genetisch nivo in het lichaam plaats te vinden. Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat umts straling geen invloed heeft.  http://www.emf-portal.de

De WHO geeft aan dat elektromagnetische velden van  mobiele telefonie mogelijk kankerverwekkend zijn:

Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend.
Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende toename van hersenkanker (in 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren, 2/3 daarvan betrof het kwaadaardige glioom

De commissie  voor milieu, landbouw en Regionale zaken van et Europese parlement onder voorzitterschap van Jean Huss   publiceerde niet voor niets op 6 mei 2011 een rapport over de mogelijke gevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden. De commissie roept in haar rapport op tot verlaging van de emissienormen. Citaat:
6 May 2011
The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.
Report Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs Rapporteur: Mr Jean HUSS, Luxembourg,
The potential health effects of the very low frequency of electromagnetic fields surrounding power lines and electrical devices are the subject of ongoing research and a significant amount of public debate. While electrical and electromagnetic fields in certain frequency bands have fully beneficial effects which are applied in medicine, other non-ionising frequencies, be they sourced from extremely low frequencies, power lines or certain high frequency waves used in the fields of radar, telecommunications and mobile telephony, appear to have more or less potentially harmful, non-thermal, biological effects on plants, insects and animals, as well as the human body when exposed to levels that are below the official threshold values.
One must respect the precautionary principle and revise the current threshold values; waiting for high levels of scientific and clinical proof can lead to very high health and economic costs, as was the case in the past with asbestos, leaded petrol and tobacco.

België, Italië, Zwitserland, Polen en Luxemburg hebben uit voorzorg afgelopen jaren de maximale emissie waarden voor de straling al verlaagd. Zo heeft het parlement van Luxemburg de emissiewaarde verlaagd naar 3 V/m, zeer ruim onder de nederlandse norm van 60 V/m Daaraan lag jurisprudentie ten grondslag waarin de rechter oordeelde dat de wetenschappelijke literatuur geen bewijs aandroeg voor de onschadelijkheid van antennes met als gevolg dat er meer gewicht moet worden gegeven aan het voorzorgbeginsel.

In de artikelen 3.2 en 3.4 AWB (Algemeen wet bestuursrecht) verplicht een bestuursorgaan zich rekenschap te geven van de met haar besluit gemoeide gezondheidsbelangen. Ook de Woningwet kent vanaf 1 april 2007 de eis dat de overheid, in casu de gemeente, zich bij de toepassing van deze wet moet laten leiden door een zorgplicht ten opzichte van de veiligheid en gezondheid van de aan haar zorgen toevertrouwde burgers. Zie bijvoorbeeld artikel 2 van de Woningwet. Ook het statuut dat onze samenleving regardeert, de Grondwet, geeft aan dat de overheid een taak heeft in relatie tot het bevorderen van onze gezondheid. Zie bijvoorbeeld artikel 22 GW (Grondwet)

In artikel 11 GW wordt verder een ieder de onaantastbaarheid van zijn lichaam gegarandeerd.

In artikel 10 GW wordt tenslotte het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een ieder geregeld. Wordt die persoonlijke levenssfeer niet op een onheuse en onrechtmatige wijze aangetast door het gegeven dat als gevolg van de plaatsing van de bestreden telecommunicatiemast, elektromagnetische straling, waarvan het op zijn minst zeer aannemelijk is dat zij gezondheidsklachten zal gaan veroorzaken, de woningen van omwonenden ongewild en ongevraagd zal binnendringen! Zij zullen deze hun woningen binnendringende elektromagnetische straling dienen te ondergaan, waarvan in ieder geval de lange termijn effecten op hun gezondheid op zijn gunstigst ongewis zijn.

Wat blijft er over van het in artikel 5:1 lid 1 BW (Burgelijk Wetboek) “meestomvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben” als hij in zijn eigen woning wordt bestraald door een telecommunicatiemast waarvoor zijn instemming niet is gevraagd.

Bovendien dient u een  besluit te toetsen aan het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven, mede omvattend het recht op bescherming van eenieders gezondheid, als vastgelegd in artikel 8 EVRM. (Europees verdrag voor de rechten van de mens). Verder dient u een  besluit, zowel direct, als indirect via het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel van de artikelen 3:2 en 3:4 AWB te toetsen aan het voorzorgsbeginsel van artikel 191 lid 2 (juncto artikel 168) van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Het VWEU geeft, evenals het EVRM, supranationaal van toepassing zijnde regels, waarvan dus het voorzorgsbeginsel er één is.                                                                                                                                                                                   De definitie van het voorzorgsbeginsel is te vinden in het zogeheten Brundtland rapport (1987) en de Rio Declaration (1992) mede ondertekend door Nederland. Vrij vertaald luidt deze definitie:als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden om maatregelen uit te stellen.Artikel 15 van de Rio Declaration zegt dan dat in zo’n geval “the precautionary approach shall be widely applied by States”.

Ook op “zorgwekkende mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn en voor het welzijn van de komende generaties” heeft het voorzorgsbeginsel betrekking. -zie “Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2februari 2000 over het voorzorgsbeginsel”:      http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0001:NL:HTML

In de genoemde ‘declaration’ wordt overigens het voorzorgsbeginsel veel ruimer van toepassing verklaard dan slechts ten aanzien van het milieu. Ook ten aanzien van gezondheidsrisico’s is het beginsel van toepassing. In de ‘declaration’ wordt verder aangegeven dat binnen het toepassingsgebied van het voorzorgsbeginsel ook specifieke situaties vallen “waarin het wetenschappelijk bewijsmateriaal ontoereikend is, geen uitsluitsel geeft of onzekerheden bevat en er op grond van een voorlopige, maar objectieve risico-evaluatie aanwijzingen zijn dat er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de potentieel gevaarlijke gevolgen voor het milieu of de gezondheid van mensen . Plaatsing van een zendmast kan wel eens onverenigbaar zijn  met het door de Gemeenschap gekozen hoge beschermingsniveau (vergelijk ter zake ook artikel 168 lid 1 VWEU: “Bij de bepaling en uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.”) In de ‘declaration’ wordt ook vermeld dat “Zelfs als het wetenschappelijk advies in wetenschappelijk kringen slechts door een minderheid wordt gesteund moet naar behoren rekening worden gehouden met hun meningen, mits deze minderheid geloofwaardig is en een goede reputatie heeft.”

In Bijlage III van de ‘declaration’ wordt opgemerkt “Wanneer de beschikbare gegevens ontoereikend zijn of geen uitsluitsel geven, zou een voorzichtige aanpak met het oog op de bescherming van milieu, gezondheid of veiligheid kunnen bestaan in uitgaan van het ergste geval. Als dat vaak gebeurt, zal dat tot overdrijving van het reële gevaar leiden maar het geeft een zekere waarborg dat het risico niet wordt onderschat.”

In de genoemde ‘declaration’ wordt verder nadrukkelijk aangegeven dat bij het bepalen van de kosten (en baten) van maatregelen om de eventuele gezondheidsrisico’s in te dammen rekening gehouden dient te worden met het algemene beginsel en de jurisprudentie van het Hof dat bescherming van de gezondheid voorrang heeft boven economische belangen.

In het Groenboek “De algemene beginselen van het levensmiddelenrecht in de Europese Unie” van 30 april 1997 geeft de Commissie, tenslotte, aan dat “Wanneer een volledige risicobeoordeling niet mogelijk is, de maatregelen gebaseerd dienen te zijn op het voorzorgsbeginsel ! Natuurlijk zijn er wetenschappelijke rapporten die suggereren dat van gezondheidsrisico’s geen sprake is. Veelal zijn dit rapporten die gesubsidieerd zijn door de telecom-industrie. Als evenwel een slager zijn eigen vlees keurt, kan niet verwacht worden dat deze dit vlees af zal keuren. Nog afgezien van het feit dat de lange termijn-effecten nog onduidelijk zijn, kunnen wij op basis van de vele rapporten die er zijn  en waaruit wel degelijk van (ernstige) gezondheidsrisico’s blijkt, concluderen dat er ten minste sprake is van duidelijke wetenschappelijke twijfel. Er dient dan ook uit voorzorg gehandeld te worden.!

Wij tekenen bezwaar aan omdat velen van ons  klachten ondervinden zoals slapeloosheid, hoofdpijn, krampen, concentratieproblemen en huidproblemen als we ons op,plaatsen bevinden waar veel umts straling is.

Daarnaast zijn wij zeer ongerust over mogelijke gezondheidsproblemen in de toekomst door de straling.  We zijn dan ook zeer ongerust over een mogelijke plaatsing en verwachten een sterk verminderd levensgenot en mogelijk een noodzaak tot verhuizing wat een grote kostenpost zal geven.

Tevens zal plaatsing van zendmasten  in de toekomst mogelijk een sterke waardevermindering van onze omliggende woningen kunnen betekenen.

Naar onze mening is een vergunning ook niet noodzakelijk omdat er al een vergunning is verleent voor een zendmast aan de rand van Loenen op sportpark de Heul, daar waar mensen slechts kort verblijven en niet langdurend zullen worden blootgesteld aan de maximale stralingsvelden in de directe omgeving van de mast, In het geval van plaatsing op de grote kerk of in de bebouwde kom is er ons inziens sprake van ontoelaatbare risico’s.

 

 

Graag zouden we op de hoogte worden gehouden van de bestuurlijke beslissingen.

 

Hoogachtend,

Bewonersgroep stop umts zendmast in  Loenen aan de Vecht

 

 


Bewonersgroep stop umts mast in Loenen aan de Vecht    Neem contact op met de schrijver van de petitie