ABP Stop Funding Israeli Apartheid!

(English version below)

Open brief aangaande pensioenfonds ABP,

Wij ondergetekenden -onderzoekers, (universitair) docenten, onderwijzend personeel, en symphatisanten- maken hierbij onze grote zorg kenbaar aangaande het recente nieuws rondom de investeringsactiviteiten van pensioenfonds ABP. Zij investeren 37 miljoen euro aan aandelen in Israëlische banken en bedrijven die medeplichtig zijn aan de illegale Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en nederzettingsactiviteiten aldaar.

Als universitair medewerkers en medewerkers in het publieke hoger en lager onderwijs dragen wij jaarlijks bij aan ABP. Dit betekent dat ons geld indirect door ABP wordt geïnvesteerd in Israëls illegale nederzettingen, discriminerende wetgeving richting Palestijnse inwoners van Israël, de permanente isolatie van Gaza, en de bouw van een illegale apartheidsmuur.

Het is tegenstrijdig dat wij, als onderwijzers en academici, op deze manier impliciet meedoen aan de illegale bezettingspolitiek van Israël, die onder andere stelselmatig Palestijnen de toegang tot onderwijs ontzegt, en de Palestijnse bevolking uit Israëlische geschiedenisboeken schrapt. Wij moedigen ABP dan ook in het bijzonder aan haar banden met Israëlisch banken te verbreken.

In 2005 heeft de Palestijnse bevolking opgeroepen tot Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) van Israël. Gerepresenteerd door meer dan honderd civiele en maatschappelijke organisaties roept zij op tot:

1) Een einde aan de bezetting en kolonisatie van Palestijns gebied en een ontmanteling van de Muur;

2) Erkenning van de fundamentele rechten van Arabisch-Palestijnse burgers van Israël als volledig gelijkwaardig;

3) Respect, bescherming en promotie van de rechten van Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar hun huizen en eigendom als aangeduid in VN resolutie 194.

Banken zoals Hapoalim, Le’oemi en Mizrachi Tefachot, waarvan ABP 37 miljoen euro aan aandelen bezit, kunnen officieel geboycot worden volgens de Palestijnse Nationale Boycot Commissie.

Deze oproep blijft relevant zolang Israël zich niet houdt aan internationale wetgeving en verdragen. De Europese Unie, de UN Human Rights Council en andere internationale lichamen hebben richtlijnen opgesteld en resoluties aangenomen die zich uitspreken tegen de illegale bezettingspraktijken van Israël. Deze nieuwe Europese richtlijnen zullen ook de European Investment Bank aandringen haar leningen aan grote banken zoals Hapoalim en Mizrachi Tefahot stop te zetten vanwege hun activiteiten in de Bezette Gebieden en branches in illegale nederzettingen.  ABP kan hierbij niet achterblijven.

Momenteel is het onmogelijk om ons als medewerkers in het publieke hoger en lager onderwijs te onttrekken aan investering in ABP en hierbij roepen wij dus op tot desinvestering van Israëlisch banken en bedrijven.

Desinvestering houdt in:

1) Een stopzetting van aandelen en fondsen bij bedrijven die medeplichtig zijn in het schenden van het Internationaal Recht, Mensenrechten en de rechten van de Palestijnse bevolking in Israël;

2) Verzekeren dat portfolio’s en publieke fondsen niet gebruikt worden om de diensten en producten van dergelijke medeplichtige bedrijven en banken aan te schaffen en/of te financieren;

3) Verplichting van verantwoord ondernemerschap.

Wij dringen ABP erop aan in de voetsporen van pensioenfonds PGGM te treden. PGGM heeft haar richtlijnen van Verantwoord Investeren gevolgd en is tot de conclusie gekomen haar investering in Israël stop te zetten:


“PGGM said the decision followed years of discussions with the banks and that it considers the settlements unethical because of the International Court of Justice’s 2004 advisory opinion that found they were an illegal violation of Palestinian rights”


Hiernaast heeft pensioenfonds PFZW al in 2009 aandelen in Israëlisch banken stopgezet.

Als gewetensbezwaarden in het onderwijs moedigen wij ABP aan een verantwoorde en menselijke stap te zetten. Een stap die wetsovertredingen en een overschrijding van Internationaal Recht de rug toekeert. En een stap die aan de juiste kant van de geschiedenis staat.

 

 

 

English Version

Open Letter to Pension Fund ABP,


We, the undersigned - researchers, teachers, professors, workers in educational institutions, and symphatizers- express our grave concern about recent news concerning ABP, our pension fund provider.


ABP owns over €37 million in stocks in Israeli banks and companies that are complicit in Israel’s illegal occupation of the West Bank and its illegal settlement activities. University employees as well as employees at all levels of public education contribute annually to ABP. This means that ABP invests our money in Israel’s illegal settlement activities --  discriminatory laws towards the Palestinian community in Israel, the permanent isolation of Gaza, and the construction of an illegal apartheid wall.


It is a contradiction that we as teachers and academics implicitly participate in Israel’s illegal politics of occupation, while the Israeli state continuously denies Palestinians access to education and structurally erases Palestinians from its history books. We therefore encourage ABP to cut its ties with Israeli banks through divestment.


In 2005, Palestinian civil society called for Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) of Israel. Over one hundred civil society organizations called for:

 

1) Ending Israel’s illegal occupation of Palestinian land and a dismantling of the Wall;

2) Recognizing the fundamental rights of Arab-Palestinian citizens of Israel to full equality;

3) Respecting, protecting and promoting the rights of Palestinian refugees to return to and/or be compensated for their homes and properties as stipulated in UN resolution 194

 

The Palestinian National Boycott Committee recommends withholding patronage from banks such as Hapoalim, Le’oemi and Mizrachi Tefachot.  ABP owns €37 million in stock in these banks.

The call for BDS remains relevant as long as Israel refuses to recognize International Law. The European Union, the UN Human Rights Council and other international bodies have created guidelines and resolutions that address Israel’s illegal activities. The new European investment guidelines also encourage the European Investment Bank to stop handing out loans to large banks such as Hapoalim and Mizrachi Tefachot, because of their activities in illegal settlements. ABP cannot stay behind.

It is currently impossible for us as employees in educational institutions to refuse contributing to the ABP pension fund, therefore we call for ABP’s divestment from Israeli companies and banks.

Divestment means:

1) Stopping investment in stocks and funds with companies that are complicit in the violation of International Law, Human Rights, and the rights of Palestinians to self-determination

2) Ensuring that portfolios and public funds are not used to acquire and/or finance services or products from complicit companies and banks;

3) Obligatory Responsible Entrepreneurship

 

By 2009, pension fund PFZW had already stopped investing in Israeli banks. PGGM later followed the guidelines for Responsible Investment and concluded that it was in their best interests to withhold further investment in Israel:

 

“PGGM said the decision followed years of discussions with the banks and that it considers the settlements unethical because of the International Court of Justice’s 2004 advisory opinion that found they were an illegal violation of Palestinian rights”

 

We encourage ABP to follow the footsteps of pension fund PGGM.

 

As people of conscience working in the field of education, we strongly urge ABP to take the necessary responsible and human steps, steps that turn their back on Israel’s violation of International Law. One step leads to being on the right side of history.