leuvenrechtdoor

Neem contact op met de schrijver van de petitie

ACTIE VZW LEUVENRECHTDOOR

2019-04-28 11:08:05

Beste sympathisant
Op zaterdag, 4 mei 2019 organiseert onze vzw een ZWARTE VLAGGEN actie.
Deze gaat door aan het gemeentehuis van Haacht om 14.00 uur. 
We zullen 50 zwarte vlaggen voorzien die kunnen meegenomen worden om in de voortuin te plaatsen als teken aan de politici dat wij onze rustdagen terug willen zoals het geval was voor invoering van de route Leuven rechtdoor.
Onze voorzitter zal in de zaal van het gemeentehuis een stand van zaken geven. Wij hopen en rekenen op uw massale aanwezigheid. U mag uiteraard ook een eigen vlag maken. 
Tot zaterdag ...


Leuven Rechtdoor

ACTIE VZW LEUVENRECHTDOOR

2019-04-22 16:50:58

Beste medewerker

Beste sympathisant

U hebt de laatste weken ongetwijfeld gemerkt dat de route “Leuven rechtdoor” nog actief is en vooralsnog blijft gebruikt worden.

Naar aanleiding van komende federale verkiezingen op 26 mei, wil onze vzw Leuven rechtdoor de politici aanspreken en bewust maken dat deze route onze ganse regio ten noorden en noordoosten van Leuven teistert, terwijl de regio ten westen van Leuven geen enkel vliegtuig meer heeft.

Er zal een duidelijke boodschap met concrete vraag tot actie aan alle verantwoordelijke politici worden overgemaakt via mail.

Op zaterdag 4 mei zal onze vzw een “zwarte vlaggenactie” lanceren.

We zullen deze vlaggen uitdelen zodat u deze in uw voortuin kunt plaatsen als teken van protest.

Er zal door onze voorzitter uitleg en een stand van zaken worden gegeven de dag zelf.

Plaats en uur zijn nog te bepalen.

Hou dus de komende dagen onze facebookpagina, twitteraccount of uw mail in de gaten.

We hopen op uw massale aanwezigheid.

Vriendelijke groeten

Vzw Leuven rechtdoor

 

fb : https://www.facebook.com/Leuven-Rechtdoor-1406750216274786/?ref=bookmarks

Twitter : https://twitter.com/LeuvenRechtdoor

mailto : leuvenrechtdoor@gmail.com

www.leuvenrechtdoor.be

 


Leuven Rechtdoor

INFOVERGADERING VZW LEUVEN RECHTDOOR

2018-04-28 10:00:00

Goeiedag

 
Een laatste herinnering voor onze infoavond over Leuven Rechtdoor deze woensdag 2 mei om 20u00 in het Gemeentehuis van Haacht.
We presenteren er de laatste stand van zaken op juridisch en politiek vlak en plannen met jullie medewerking acties in aanloop naar de verkiezingen. 
 
Graag tot dan!
 
vzw Leuven Rechtdoor
 
Als je vroeger onze petitie tekende is het mogelijk dat dit bericht 2x bij je toekomt: in dat geval onze excuses voor de mailoverlast.

Leuven Rechtdoor

FAMILIEWANDELING MET TAPJE

2016-06-21 21:41:14

Beste sympathisanten,

 

Doe mee aan de protestwandeling voor een billijke spreiding

van het vliegtuiglawaai deze zondagnamiddag 26 juni.

Start om 13u30 Keulenstraat 19 Herent (gelegen bij de vaartbrug).

Als je zelf niet aanwezig kan zijn, roep anderen op om deel te nemen.

 

Wacht niet met protesteren tot het terug oostenwind is: wees gerust die

periodes komen er zeker terug aan! Meer zelfs: in de toekomst riskeren

we ook stijgende vliegtuigen zonder veel oostenwind.

 

Laat je stem nu horen zodat we ook jouw stem kunnen laten horen

bij onze afspraak met minister van mobiliteit Bellot op dinsdag 28 juni.

 

 

vzw Leuven Rechtdoor

Leuven Rechtdoor

FAMILIEPROTESTWANDELING

2016-05-29 18:34:03


Leuven Rechtdoor

Beste verontwaardigde en verontruste bewoners in de regio onder de vliegroute Leuven Rechtdoor,

2016-05-12 19:54:44

We kregen de laatste tijd veel vragen over de vliegroute Leuven Rechtdoor en onze acties als Werkgroep Leuven Rechtdoor (vzw Leuven Rechtdoor). Omdat we het laatste jaar intensief bezig geweest zijn met de rechtszaak, nu een weer wat langer bericht om jullie te informeren.

Het principe van spreiding De afgelopen dagen, weken en maanden hebben opnieuw aangetoond hoe belangrijk de luchthaven van Zaventem is voor ons land. Als bewonersgroep voor de regio Leuven Noord willen we benadrukken dat we in goed nabuurschap willen leven met de luchthaven. Om die reden hebben we steeds gepleit voor een billijke spreiding van de overlast zodat deze voor alle bewoners rond de luchthaven draaglijk blijft.Het kan dan ook niet dat een aantal bewoners en politici ten westen van Leuven die al sinds decennia met stijgende vliegtuigen te maken hebben, plots eisen dat er geen enkel vliegtuig meer boven hun regio komt en de overlast volledig op onze regio afwentelen. Het is niet omdat we in goed nabuurschap met de luchthaven willen leven en ons bereid tonen het lawaai van jaarlijks 100.000 dalende vliegtuigen te dragen, dat we daarbovenop ook nog de overlast erbij moeten van regio's die expliciet weigeren ook maar de minste bijdrage te leveren aan de werking van de luchthaven. Dit hoeven we niet te nemen. En dit zullen we ook nooit aanvaarden. Op deze manier wordt een goed nabuurschap tussen luchthaven en omwonenden onmogelijk gemaakt.Alle Vlaamse partijen verklaren zonder uitzondering gewonnen te zijn voor een billijke spreiding. Het lijkt ons dus evident dat diezelfde politici de concentratie van hinder ongedaan maken, en de route Leuven Rechtdoor zo snel als mogelijk intrekken.

De gerechtelijke uitspraak Op 6 april 2016 besliste de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel dat de gemeenten Haacht, Holsbeek, Aarschot en Rotselaar, samen met de vzw Leuven Rechtdoor ongelijk hadden in hun eis om Leuven Rechtdoor te schrappen. Deze 4 gemeenten en de vzw werden gedagvaard na verzet van de Belgische staat, de gemeenten Herent, Oud-Heverlee, Bertem en een aantal bewoners voornamelijk uit Herent, Verzet is een juridische procedure voor dezelfde rechtbank (is dus geen beroepsprocedure) die kan ingeroepen worden na veroordeling bij verstek (wanneer me zich niet voor de rechtbank heeft verdedigd), wat het geval was in mei 2015, toen dezelfde rechter nog wel de route had verboden en de Belgische staat had veroordeeld. Volgens het laatste vonnis van 6 april 2016 werden er dan weer geen rechtsregels overtreden bij het invoeren van de vliegroute Leuven Rechtdoor. Dit vonnis is ondermeer gebaseerd op het feit dat er geen geluidsnormen zijn in het Vlaamse gewest (in tegenstelling tot het Brussels hoofdstedelijk gewest) en dat het volgens de rechter aan de Belgische staat toekomt te beslissen waar de vliegroutes moeten komen.De rechter zal echter nooit bepalen welke route moet gevlogen worden. Dat is ook onmogelijk: hij of zij is geen luchtvaartspecialist. Een rechter kan enkel nagaan of de beslissing voor de keuze van een route wettelijk is. Het vonnis van een Franstalige rechter van eerste aanleg uit 2014 stelde wel inbreuken op wetten en regels vast tijdens de beslissing tot nieuwe routes boven Brussel (deel van hetzelfde plan, het zgn. plan Wathelet). Deze Brusselse routes werden zowat gelijktijdig met de Leuven Rechtdoor route ingevoerd begin 2014. Deze nieuwe Brusselse routes zijn intussen al een jaar afgeschaft. In tegenspraak hiermee heeft de Nederlandstalige rechter van eerste aanleg beslist dat de beslissing tot Leuven Rechtdoor wel wettelijk is. Kortom: de politiek moet beslissen. Dat belet niet dat we overwegen samen met de gemeenten in beroep te gaan tegen deze gerechtelijke uitspraak. De manier waarop de politieke beslissing voor Leuven Rechtdoor zonder enige consultatie met de betrokken gemeenten tot stand is gekomen is immers onaanvaardbaar.

Stand van zaken op politiek vlak In de federale regeerverklaring van 2014 staat vermeld dat er een evaluatie moet komen van de route Leuven Rechtdoor. In de afgelopen jaren zijn de nodige objectieve gegevens verzameld om deze evaluatie te maken: er werden onder meer geluidsgegevens verzameld in een meetstation te Tildonk en Belgocontrol stelde een rapport op over de operationele aspecten van de route. De geluidsmetingen tonen aan dat de geluidsoverlast sterk is toegenomen (zie document op onze website) en dat de rustdagen die onze regio vroeger regelmatig kende bijna volledig verdwenen zijn. Het evaluatierapport van Belgocontrol is vernietigend (document op onze website) voor Leuven Rechtdoor. Belgocontrol concludeert dat “vergeleken met de vorige situatie, de vliegroute Leuven Rechtdoor een negatieve impact heeft op de vluchtefficiëntie en op de complexiteit van het management van het luchtverkeer". Wie interesse heeft kan deze documenten (en andere) nalezen op onze website : www.leuvenrechtdoor.be/downloads


Dit zijn ruimschoots voldoende gegevens voor de federale regering om de evaluatie van Leuven Rechtdoor door te voeren. We roepen hen op de evaluatie te maken en op basis van deze objectieve feiten de enig juiste beslissing te nemen: het schrappen van de Leuven Rechtdoor route.De nieuwe minister van Mobiliteit Bellot is de evaluatie aan het bestuderen maar in een eerste reactie in het federale parlement veegt de nieuwe minister Bellot deze objectieve gegevens van tafel. Dan wordt de evaluatie opnieuw een louter politieke beslissing. De geschiedenis herhaalt zich: ook voorafgaand aan de invoering van Leuven Rechtdoor werd door een wetenschappelijke studie van de KULeuven berekend dat deze route meer gehinderde bewoners zou opleveren. Toch heeft men beslist de route door te voeren, om een aantal politici en bewoners uit het westen van Leuven tevreden te stellen.

Wij zijn geen activisten tegen het algemeen belang, wel integendeel – een leefbaar evenwicht zal de toekomst van de luchthaven verzekeren De architecten van Leuven Rechtdoor laten niet na om ons met de vinger te wijzen omdat we het de luchthaven moeilijk zouden maken. Dit is de wereld op zijn kop: onze regio levert wel degelijk een belangrijke bijdrage aan de lasten van de luchthaven omdat we beseffen dat het ook belangrijke voordelen oplevert. Het zijn net de politici die om de haverklap routes wijzigen zodat er steeds nieuwe gehinderden ontstaan. Op die manier ondermijnen de politici zelf voortdurend het draagvlak voor de luchthaven. Zij wilden Leuven Rechtdoor absoluut invoeren hoewel er vanuit het perspectief van het aantal gehinderden of vanuit ecologisch, economisch, technisch of veiligheidstandpunt geen enkel argument voor Leuven Rechtdoor te vinden is. Wel integendeel. We eisen daarom een terugkeer naar de historische routes van en naar de luchthaven. En daar kan Leuven Rechtdoor geen deel van uitmaken, want nog nooit is er in de geschiedenis van de luchthaven een stijgroute van vliegtuigen boven onze regio geweest. Door Leuven Rechtdoor te schrappen, wordt het evenwicht in de Leuvense regio hersteld en krijgen we terug een leefbare regio voor iedereen. Dit zal uiteindelijk ten goede komen aan een stabiele toekomst voor de luchthaven en rechtszekerheid geven voor alle bewoners in de Leuvense regio.

Wat kan jij doen? Als er niet met redelijke argumenten kan gesproken worden, blijft ons enkel de mogelijkheid om opnieuw de politici te blijven wijzen op deze onrechtvaardigheid en ons ongenoegen duidelijk te maken. We hebben geduldig de evaluatie afgewacht die zou gemaakt worden. Nu deze duidelijk is, en aantoont dat de route Leuven Rechtdoor een miskleun is, doen we deze oproep tot actie. Dit is hard nodig omdat men door een vliegwet het moeilijker zal maken om in de toekomst nog vliegroutes te wijzigen. Bovendien kan eenmaal de route Leuven Rechtdoor is vastgelegd deze route in de toekomst nog meer gebruikt worden. In het verleden is al beslist om meer vliegtuigen in oostelijke richting te laten opstijgen. Niets belet dat dit opnieuw gebeurt. Het resultaat zou een onleefbare regio zijn ten noorden en oosten van Leuven.Jullie kunnen bijdragen door:- klachten blijven versturen naar de ombudsdienst, desnoods bij elk vliegtuig of elke tijdsspanne dat je hinder vaststelt op de site:

http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl.xsp

een klacht naar een nationaal politicus, een parlementslid uit de Leuvense regio of jouw gemeentebestuur (zie de website van jouw gemeente) te sturen: een voorbeeld e-mail en een reeks adressen van betrokken politici (een selectie) kan je hieronder vinden. Je kan die brief naar believen aanpassen, kopiëren in een e-mail en uitzenden naar de beleidsmakers van jouw gemeente of op nationaal of Vlaams niveau. Hou het wel steeds correct en beleefd.- doe mee aan onze familieprotestwandeling op zondag 26 juni om 13u30 te Herent– café sportlokaal.

Zie de affiche op de website (pdf poster te downloaden op www.leuvenrechtdoor.be/downloads)

Indien je wil aansluiten bij de rechtszaak (beroepsprocedure), kan dat via de vzw.
Contacteer ons via leuvenrechtdoor@gmail.com - louter financiële steun is ook welkom.- roep familie en vrienden in onze regio op om bovenstaande acties ook te doen en stuur dit bericht naar hen door.
We hopen op jullie steun te kunnen blijven rekenen. We hebben deze nodig om ons doel te bereiken: een billijke spreiding van de overlast voor onze regio door het intrekken van de Leuven Rechtdoor vliegroute, en een leefbare regio voor alle bewoners in de Leuvense regio.Met vriendelijke groeten,Werkgroep Leuven Rechtdoor (vzw)

Addendum : voorbeeld e-mail die je kan versturen naar de beleidsmakers van jouw keuze
(zie hieronder voor een selectie van adressen)
Onderwerp e-mail Schrap de vliegroute Leuven Rechtdoor die enorme en onrechtvaardige lawaaihinder in onze regio veroorzaakt

E-mail bericht Geachte <naam geadresseerde(n)>,
Ik besef dat onze regio in de nabijheid van de luchthaven ook een deel van de geluidshinder op zich moet nemen. Maar voor een goed nabuurschap is het belangrijk dat er een billijke spreiding is van deze hinder. Ik kan niet aanvaarden dat een regio ten westen van Leuven weigert nog langer een historische route voor het opstijgen van vliegtuigen te aanvaarden en met de vliegroute Leuven Rechtdoor de overlast op onze regio (de regio ten noorden en oosten van Leuven) afwentelt. Alle regio’s bij de luchthaven moeten een bijdrage leveren aan de werking van de luchthaven. De concentratie van vliegtuiglawaai in onze regio, zowat elke dag van het jaar, is enorm en ongezien. Het evenwicht is zoek. Onze regio is niet minder bevolkt dan andere regio's, wel integendeel.Ik heb geduldig gewacht op de afschaffing van de vliegroute Leuven Rechtdoor en een terugkeer naar de historische vliegroutes in onze regio. Maar nu er na twee jaar nog steeds geen enkel teken van vooruitgang is, moet ik bij u protesteren over deze onevenwichtige situatie. In het belang van onze regio en van de luchthaven zelf, verzoek ik u met aandrang bij de verantwoordelijke politici te ijveren voor een terugkeer naar de billijke spreiding van de lawaaihinder, zodat wij een een minimum aantal rustdagen per jaar, en een leefbare omgeving en regio kunnen terugkrijgen. Met vriendelijke groeten,<Jouw Naam>
Addendum : e-mailadressen politici (een selectie) 

Leuven louis.tobback@leuven.be
carl.devlies@leuven.be 
mohamed.ridouani@leuven.be  
Herent 
marleen.schouteden@herent.be  
jo.declercq@herent.be

Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen info@bellot.fed.be
 
Kabinet Peeters, kabinet Jambon, kabinet Decroo, kabinet Michel
kris.peeters@peeters.fed.be 
info@peeters.fed.be 
kabinet.jambon@ibz.fgov.be
 info@decroo.fed.be 
info@premier.fed.be 
Vlaamse parlementsleden regio Leuven (selectie, zie de lijst hier)
karin.brouwers@vlaamsparlement.be
piet.debruyn@n-va.be

bruno.tobback@vlaamsparlement.be
hermes.sanctorum@vlaamsparlement.be
gwendolyn.rutten@vlaamsparlement.be

Federale kamerleden regio Leuven (selectie, zie de lijst hier)
els.vanhoof@dekamer.be
bert.wollants@dekamer.be

karin.jiroflee@dekamer.be
tim.vandenput@dekamer.be

inez.deconinck@dekamer.be
anne.dedry@dekamer.be
patricia.ceysens@dekamer.be

Belgocontrol Decuypere, DGL (Directoraat Generaal Luchtvaart) press@belgocontrol.be 
Kabinet Schauvliege kabinet.schauvliege@vlaanderen.be
Provinciebesturen leefmilieu@vlaamsbrabant.be klachten@vlaamsbrabant.be 
Provinciale aanspreekpunten voor alle politieke partijen Jan.Mertens1@groen.be

http://www.openvld.be/?type=mensen&id=r&rid=13&detail=1 : contactformulierprovincie.vlaams-brabant@n-va.be  /
http://vlaams-brabant.n-va.be/contact  : zowel mailadres als contactformuliervlaams-brabant@s-p-a.be  /   
http://vlaams-brabant.s-p-a.be/vraag/ : mailadres en contactformulierhttp://vlaams-brabant.cdenv.be/contacteer-ons : contactformulier


Leuven Rechtdoor

VLIEGROUTE LEUVEN RECHTDOOR.

2016-05-04 23:00:14

Beste

Op onze website en op onze facebookpagina vindt u weldra een update van de huidige situatie.

 


Leuven Rechtdoor

FAMILIEWANDELING MET TAPJE

2016-04-23 10:02:20

Op zondag, 26 juni 2016 organiseert  vzw Leuven rechtdoor een gezellige familiewandeling met aansluitend een tapje.

Verdere informatie volgt binnenkort via deze weg en via onze facebookpagina.

Noteer alvast deze datum met stip in uw agenda.


Leuven Rechtdoor

TWEEDE PAELLA AVOND - Wij hebben uw steun nodig !

2015-09-18 08:29:29

Beste sympathisant, beste bewoner onder de route Leuven Rechtdoor.

 

Op 7 november organiseert de vzw Leuven Rechtdoor een tweede keer een PAELLA AVOND.

Wij hebben uw steun nodig ? Waarom ? U leest alles via onderstaande link.

Vriendelijke groet !

vzw Leuven Rechtdoor

 

http://www.leuvenrechtdoor.be/nieuws/informatie-paella-avond


Leuven Rechtdoor

LEUVEN RECHTDOOR ROUTE GESCHRAPT

2015-06-24 21:41:05
Beste sympathisanten,

 

 

We zijn verheugd te kunnen melden dat de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor geschrapt wordt.


 

Wel heeft Belgocontrol tot maart 2016 nodig om de historische vliegroute terug in gebruik te nemen.

Even geduld dus.

 

We blijven het dossier verder opvolgen zodat een meer billijke spreiding van de lawaaihinder

daadwerkelijk gerealiseerd wordt en blijft. Maar ons eerste doel is alvast bereikt.

 

We willen vooral u nog bedanken! Jullie massale bereidheid om de petitie te tekenen;

de interesse voor de informatie-avond; de opkomst voor de fietsprotesttocht; de reacties en steun

op onze facebookpagina,... het heeft veel indruk gemaakt op de beleidsverantwoordelijken.

We willen ook de burgemeesters, schepenen en politici van de gemeenten onder de vliegroute

Leuven Rechtdoor bedanken die het dossier ter harte hebben genomen en die de levenskwaliteit

van de vele bewoners in onze regio verdedigd hebben.

Leuven RechtdoorDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.