Minister Schauvliege, wij eisen een krachtdadig klimaat- en milieubeleid!

Elke dag is er nieuws over de negatieve effecten van de klimaatverandering. Het is vijf na twaalf, maar toch merken we dat het beleid in ons land schandalig achterloopt. Klimaatactieplannen opgesteld in de gemeenten zijn gedateerd, onvolledig en niet bindend. Vereiste maatregelen in de veeteelt, één van de grootste boosdoeners, verantwoordelijk voor zo’n 14,5% van de broeikasuitstoot, blijven achterwege.  

Op 25 oktober jongstleden heeft het provinciebestuur van Vlaams Brabant, op advies van de gemeente Boortmeerbeek, beslist om de komst van een grootschalig vleesveebedrijf in Boortmeerbeek te vergunnen. Meer dan 120 bezwaarschriften werden ingediend door omwoners om aan te tonen dat dit project enorme overlast en impact op het leefmilieu zal hebben. Meer dan 40 buurtbewoners gaan in beroep. Het dossier gaat nu naar de minister.

De communicatie rond de komst van deze nieuwe grootschalige veehouderij werd door het gemeentebestuur van Boortmeerbeek tot een absoluut minimum gehouden en bezorgdheden van omwonenden en belanghebbenden werden gemarginaliseerd. Zo vermeldt de vergunning dat het over een verplaatsing van een bestaand bedrijf gaat. Het gaat wel degelijk over een nieuw vleesveebedrijf op de voorziene locatie, met bovendien een verdubbeling naar 550 vleeskoeien ten opzichte van de huidige locatie op grondgebied Mechelen. Er is bovendien sprake van een masterplan van meer dan 1000 vleeskoeien. De verwachte broeikasuitstoot voor zo’n masterplan (naar schatting 3390 ton CO2 equivalent per jaar) komt overeen met maar liefst 30% van de gehoopte CO2 reductie in het klimaatactieplan van Boortmeerbeek tegen 2020.  

Niet alleen de bedrijfsactiviteiten maar ook de landschapswijziging (grondverhoging, verharding van een grote oppervlakte,...) zullen een gevaarlijke impact hebben op het naastgelegen natuurgebied, de aanpalende wooncluster en het aangrenzende erfgoed de Sint Jozefshoeve die in overstromingsgevoelig gebied liggen. Vandaag al ondervinden de buurtbewoners regelmatig overlast door overstromingen. In plaats van de situatie aan te pakken, worden de risico’s alleen maar vergroot. Vervolgens vrezen wij ook voor de impact van het overvloedig waterverbruik op het grondwater, waterverontreiniging, grondvervuiling, de lokale verkeersveiligheid en het verlies van open ruimte.  

WIJ WILLEN EEN STERK SIGNAAL GEVEN AAN DE OVERHEID VOOR ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN. OWV DE BELANGRIJKE NEGATIEVE IMPACT OP MILIEU, KLIMAAT EN TEGEN MAATSCHAPPELIJKE PRIORITEITEN: DIT IS EEN FOUT PROJECT OP EEN FOUTE PLAATS. DIT IS EEN SYMBOOLDOSSIER.